Άρθρο 10 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)

1. Στη ΓΓΕΤΚ λειτουργεί, ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ), που υποστηρίζει τον ΓΓΕΤΚ στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η αποστολή του ΕΣΕΤΚ είναι:
2.1. Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ με την ταυτόχρονη προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μέσω της συμβολής του στη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
2.2. Η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της ΕΣΕΤΑΚ με τη συγκέντρωση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, την αξιολόγησή τους με βάση τους δείκτες μέτρησης και αποτελεσματικότητας της Ένωσης Καινοτομίας και με άλλους πρόσφορους δείκτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών καθώς και τη σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
2.3. Η εξέταση ζητημάτων σχετικών με την αξιοποίηση και την κατανομή της δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία, σε προπαρασκευαστική βάση για την Κυβέρνηση.
2.4. Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση.
2.5. Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την αξιοποίηση της Καινοτομίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
2.6. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της δράσης των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων.
3. Το ΕΣΕΤΚ αποτελείται από δεκαπέντε [15] μέλη, διακεκριμένα και έμπειρα στους τομείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποτελείται από:
3.1. Τον Πρόεδρο.
3.2. Τον Αντιπρόεδρο.
3.3. Εννέα (9) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές, τα οποία εκλέγονται με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3.6. του παρόντος Άρθρου.
3.4. Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο (Βιομηχανία, Αγροτικός Τομέας, Τουρισμός και Ναυτιλία) και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας, κατά προτίμηση προερχόμενα από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3.6 του παρόντος Άρθρου.
3.5. Δύο (2) μέλη, τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Συνόδου των ΠΕΣ ή άλλους υποδεικνυόμενους εκπροσώπους από τη Σύνοδο των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων, Προέδρους των ΠΕΣ.

 • α. Δεν προσδιορίζεται ο ρόλος του ΕΣΕΚΤ ως προς την ΕΣΕΤΑΚ, ενώ το όργανο δεν φαίνεται να έχει πλέον εισηγητικό ρόλο προς τον ΓΓΕΤΚ. Με τον τρόπο αυτό η ερευνητική πολιτική φαίνεται να χαράσσεται χωρίς την συμβολή και την συμβουλή του ανώτατου αυτού επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου.
  β. Η σύνθεση του οργάνου ,όπως προβλέπεται χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια. Τα 2 μέλη πού προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο προβλέπεται να έχουν χαμηλότερα προσόντα από αυτά των λοιπών μελών του εδαφίου 3.3.Επιπλέον το προφίλ τους ,όπως περιγράφεται
  δεν ανταποκρίνεται σε βασικές συνισταμένες της αποστολής του οργάνου ,όπως η διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
  Προτείνεται η συμμετοχή τους στο όργανο ως απλών παρατηρητών, κατά περίπτωση, όταν τα θέματα πού συζητώνται συναρτώνται με τον επιχειρηματικό χώρο.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:05 | Ελισάβετ ΄Αλλισον

  ΄Αρθρο 10: Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)

  α). Οι συντάκτες του παρόντος σχεδίου νόμου επιφυλάσσουν υποβαθμισμένο ρόλο στο ΕΣΕΤΚ σε σχέση με αυτόν του ΕΓΣΕ ως προς την επιτελική του αρμοδιότητα (ν. 1514/1985, ΄Αρθρο 4, παρ. 7) όπως τροποποιήθηκε και μετονομάστηκε σε ΕΣΕΤ με τον ν. 2919/2001 (΄Αρθρο 1, παρ. 2 και 3).

  β). Στο παρόν σχέδιο νόμου το ΕΣΕΤΚ «λειτουργεί» στη ΓΓΕΤΚ, ως «ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο», ενώ το ΕΓΣΕ/ ΕΣΕΤ «συνιστάται» σε επίπεδο Υπουργείου: στο ΥΠΕΤ (ν. 1514/1985), και στο Υπ. Ανάπτυξης (ν. 2919/2001) αντίστοιχα.

  γ) Επί πλέον παρατηρούμε ότι τα περισσότερα από τα εδάφια της «αποστολής» που αναθέτουν οι συντάκτες του νομοθετήματος στο ΕΣΕΤΚ καλύπτονται ήδη από το σημερινό οργανόγραμμα της ΓΓΕΤ.

  δ) 3.3: το ΕΣΕΤΚ αποτελείται από 9 μέλη, «ειδικούς σε βασικές θεματικές πριοχές». Ερώτηση: Ποιές είναι αυτές; Είναι αυτές της παρ. 1.2 του ΄Αρθρου 11;

  ε) 3.3 και 3.4 γίνεται αναφορά στην 3.6 η οποία δεν υπάρχει στο κείμενο. (Είναι φανερό ότι έχει μετακινηθεί στο ΄Αρθρο 11, παρ. 1). Να γίνει η σχετική διόρθωση.

  Πρόταση: Αφού το ΕΣΕΤΚ αναφέρεται «και μόνον» στον ΓΓΕΤΚ του οποίου υποστηρίζει το έργο του, η επιλογή του Προέδρου δεν περνά από τη Βουλή, κλπ, κλπ. μήπως η μετονομασία του σε Συμβούλιο ΕΤΑΚ θα απέδιδε πιο ρεαλιστικά το νέο status του που του αναθέτουν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου;

  Ελισάβετ ΄Αλλισον

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:23 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Άρθρα 10 και 11: ΕΣΕΤΚ

  • Το ΕΣΕΤΚ παραμένει ως ένα συμβουλευτικό όργανο με μάλλον ασαφείς αρμοδιότητες, αφού δεν συμμετέχει στο σχεδιασμό της πολιτικής αλλά απλώς παρακολουθεί την εφαρμογή της.

  • Πρέπει να διασφαλιστεί η εκλογή ικανού αριθμού μελών του ΕΣΕΤΚ από την ερευνητική κοινότητα, ώστε να διασφαλίζεται η έκφραση της άποψης αυτών που κυρίως δραστηριοποιούνται για την εφαρμογή της όποιας πολιτικής στο χώρο της έρευνας.

  • Τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) μπορούν να δημιουργηθούν και να καταργηθούν με απόφαση του ΓΓΕΤΚ, ενισχύοντας την συγκεντρωτική και αναχρονιστική αντίληψη που διέπει το νομοσχέδιο σε θέματα διακυβέρνησης της έρευνας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ).

  Επιπλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των Ερευνητών στα μέλη του ΕΣΕΤΚ.

  3.4 Τα δύο μέλη να προέρχονται από καινοτόμες επιχειρήσεις

  Σημειώνουμε την έλλειψη της παραγράφου 3.6 που περιγράφει τη διαδικασία εκλογής των μελών του ΕΣΕΤΚ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:28 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Άρθρα 10 και 11: ΕΣΕΤΚ

  • Το ΕΣΕΤΚ παραμένει ως ένα συμβουλευτικό όργανο με μάλλον ασαφείς αρμοδιότητες, αφού δεν συμμετέχει στο σχεδιασμό της πολιτικής αλλά απλώς παρακολουθεί την εφαρμογή της.

  • Πρέπει να διασφαλιστεί η εκλογή ικανού αριθμού μελών του ΕΣΕΤΚ από την ερευνητική κοινότητα, ώστε να διασφαλίζεται η έκφραση της άποψης αυτών που κυρίως δραστηριοποιούνται για την εφαρμογή της όποιας πολιτικής στο χώρο της έρευνας.

  • Τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) μπορούν να δημιουργηθούν και να καταργηθούν με απόφαση του ΓΓΕΤΚ, ενισχύοντας την συγκεντρωτική και αναχρονιστική αντίληψη που διέπει το νομοσχέδιο σε θέματα διακυβέρνησης της έρευνας.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 10 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)

  Πρόκειται για θεσμό ο οποίος προβλέπεται ήδη από τον Ν. 1514/1985 (άρθρο 4) και το Ν. 3653/2008 (άρθρο 10). Ο θεσμός λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες και αποτελεί μια θετική πρόνοια της νομοθεσίας. Η συγκρότησή του όμως με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης καθιστά τη λειτουργία του ευεπίφορη σε πολιτικές πιέσεις χωρίς να υφίστανται εξισορροπητικοί μηχανισμοί ελέγχου. Τούτο οδήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην κατάχρηση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του συμβουλευτικού ρόλου του ΕΣΕΤ και στην εκμετάλλευση του υψηλού επιστημονικού κύρους των μελών του Συμβουλίου, προκειμένου να δικαιολογηθούν αποφάσεις ισχυρής μεν πολιτικής χροιάς, αμφιλεγόμενης δε επιστημονικής βαρύτητας (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2004-2009).

  Το εδάφιο 3.6 στο οποίο γίνεται αναφορά στο παρόν Άρθρο, είναι στην πραγματικότητα το Άρθρο 11.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοτικά τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας αναλογεί στα ΑΕΙ (αριθμός καθηγητών ΑΕΙ 11500, αριθμός Ερευνητών 650) και προκειμένου να διαμορφωθεί ο ενιαίος χώρος εκπαίδευσης και έρευνας, προτείνουμε τη διεύρυνση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ, http://www.esyp.gr/) με την ενσωμάτωση σε αυτό του ΕΣΕΤΚ και τη μετονομασία του πρώτου σε «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΥΠΕΚ), το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας.

   Στο ΕΣΕΤΚ θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την εκπροσώπηση όλων των γνωστικών αντικειμένων, δεδομένου ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες συνήθως δεν εκπροσωπούνται.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:10 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 10 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)

  • Γίνεται αναφορά στην παρ. 3.6, η οποία έχει γίνει άρθρο (αρ. 11).

  • Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του ΕΣΕΤΚ είναι σε σύγκρουση με το άρθρο 8, παρ. 12 (όπου συστήνεται, διορίζεται κλπ. από την ΓΓΕΤΚ

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:06 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 10 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)

  Το ΕΣΕΤΚ θα μπορούσε να είναι διευρυμένο, περιλαμβάνοντας και την έρευνα που διενεργείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας. Η παρουσία μελών από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου οι επιστήμες αυτές, που συνιστούν σημαντικά κεφάλαια πολιτισμού, να μην εξαφανιστούν στον βωμό μιας αποκλειστικά επιχειρηματικής αντίληψης για την έρευνα και την παραγωγή της νέας γνώσης.
  Η παράγραφος 3.6 (βλ. παραγράφους 3.3 και 3.4) προφανώς είναι το Άρθρο 11.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Ο ορισμός των μελών του ΕΣΕΤΚ, καθόσον επανδρώνεται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου από τον λεγόμενο ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο, δεν είναι αντιπροσωπευτικός της κοινωνίας και των αναγκών της, καθώς δεν συμμετέχει ο παραγωγικός ιστός. Επιπρόσθετα, ακόμα και τα 2 μέλη από τον επιχειρηματικό χώρο προέρχονται κατά προτίμηση από τον «κλειστό» Εθνικό Κατάλογο Κριτών. Προτείνεται οι διαδικασίες πλήρωσης μελών του ΕΣΕΤΚ να είναι ανοικτές και σε ευρύτερους παραγωγικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα το ουσιαστικό ενδιαφέρον των εκπροσώπων τους για την έρευνα και την καινοτομία.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:38 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 10

  α. Δεν προσδιορίζεται ο ρόλος του ΕΣΕΚΤ ως προς την ΕΣΕΤΑΚ, ενώ το όργανο δεν φαίνεται να έχει πλέον εισηγητικό ρόλο πρός τον ΓΓΕΤΚ. Με τον τρόπο αυτό η ερευνητική πολιτική φαίνεται να χαράσσεται χωρίς την συμβολή και την συμβουλή του ανώτατου αυτού επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου.
  β. Η σύνθεση του οργάνου, όπως προβλέπεται χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια. Τα 2 μέλη πού προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο προβλέπεται να έχουν χαμηλότερα προσόντα από αυτά των λοιπών μελών του εδαφίου 3.3.Επιπλέον το προφίλ τους, όπως περιγράφεται
  δεν ανταποκρίνεται σε βασικές συνισταμένες της αποστολής του οργάνου, όπως η διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
  Προτείνεται η συμμετοχή τους στο όργανο ως απλών παρατηρητών, κατά περίπτωση, όταν τα θέματα πού συζητώνται συναρτώνται με τον επιχειρηματικό χώρο.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:51 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 10 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)

  1. Στη ΓΓΕΤΚ λειτουργεί, ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ), που ….
  ενώ πιο κάτω (παραγρ. 2.4) αναφέρεται:
  2.4 Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση.

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Είναι εφικτό ένα ‘ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο’ να καλείται να υλοποιεί άλλους στόχους που ανατίθενται σε αυτό από την κυβέρνηση;

  2.6. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της δράσης των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων.

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Απαιτείται διευκρίνιση αφού το ΠΕΣ είναι επίσης ‘συμβουλευτικό όργανο’ της ΓΓΕΤΚ (βλέπε άρθρο 12). Αρα θα υπάρχουν πολύ περισσότερα από ενα συμβουλευτικά όργανα (1+13), για τη ΓΓΕΤΚ. Δυνατή / Πιθανή η σύγκρουση147 αρμοδιοτήτων και συμφερόντων εάν δεν υπάρξει σχετική νομοθετική διευκρίνηση και πρόβλεψη.

  3.4. Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο (Βιομηχανία, Αγροτικός Τομέας, Τουρισμός και Ναυτιλία) και είναι κάτοχοι, αθροιστικά (!!!!??? Τι σημαίνει αυτό;), διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ….. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3.6 του παρόντος Άρθρου.

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Α- στο άρθρο 10 παραπέμπει στο σημείο 3.6 για κριτήρια ορισμού μελών του ιδιωτικού τομέα και το άρθρο τελειώνει στο 3.5!!!
  Β- θα μπορούσε να προβλεφτεί η επιλογή των καταλλήλων μελών από τον επιχειρηματικό χώρο μετά από την δική τους πρόταση π.χ. μέσα από τυχόν πλατφόρμες ή άλλους φορείς που τους εκπροσωπούν

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:40 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 10: Εθνικό Συμβούλιο ΄Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)
  Ο ρόλος του ΕΣΕΤΚ μειώνεται εφόσον του αφαιρείται η αρμοδιότητα για «εισήγηση» επί διαφόρων θεμάτων των προηγουμένων νόμων (1514/1985, 3653/2008) και απλώς καλείται να «παρακολουθεί».
  Η σύνθεση του ΕΣΕΤΚ διευρύνεται με μέλη (όπως πχ. μέλη από τον επιχειρηματικό κόσμο) που δεν έχουν ακαδημαική ιδιότητα και προσόντα αντίστοιχα με αυτά των 9 μελών ειδικών σε βασικές θεματικές περιοχές.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:26 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Στην Παράγραφο 4 γίνεται αναφορά στην Παράγραφο 3.6, η οποία όμως δεν υφίσταται.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:37 | Βασίλης Καλερίδης

  Πρέπει να τονιστεί ο συμβουλευτικός – εισηγητικός ρόλος που έχει το ΕΣΕΤΚ προς τη ΓΓΕΤΚ που έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:33 | N. Θεοδωρακόπουλος

  Το προτεινόμενο ΕΣΕΤΚ δεν διαθέτει χρήσιμες αρμοδιότητες. Θα πρέπει είτε να επιφορτισθεί – κατ’ ελάχιστον – με την ευθύνη της συνολικής αξιολόγησης όλων των δομών (ΓΓΕΤ, φορείς κλπ) είτε να καταργηθεί, με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τύπου «παρακολούθησης» σε μια διεύθυνση της ΓΓΕΤ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:20 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Το ΕΣΕΤΚ έχει μόνο συμβουλευτική δύναμη χωρίς καμία ουσιαστική και αποφασιστική παρέμβαση: Προτείνεται να θεσμοθετηθεί:
   Η συνεργασία με τις θεματικές εθνικές τεχνολογικές πλατφόρμες ανά αντικείμενο.
   Η επιλογή και προώθηση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
   Η ανάπτυξη μελετών προοπτικής (foresight studies)
   Η εποπτεία της αποτίμησης της έρευνας.
   Πρόβλεψη για την ανεύρεση των κατάλληλων πόρων (ανθρώπινοι και οικονομικοί) και να ορισθεί η σχετική διαδικασία για τη λειτουργία του ΕΣΕΤΚ.

  Αρ. 10, Παρ 3.3:
  1. Αναφέρεται ότι το ΕΣΕΤΚ έχει 9 μέλη (Ειδικούς) που εκλέγονται βάσει της διαδικασίας, που αναφέρεται στην Παρ. 3.6 του ιδίου Άρθρου, η οποία (Παρ 3,6) ΔΕΝ υπάρχει.

  Αρ. 10, Παρ 3.4 & 3,5:
  Να διαγραφούν τα παρακάτω:
  “Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο (Βιομηχανία, Αγροτικός Τομέας & Τρόφιμα, Τουρισμός και Ναυτιλία) και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας, κατά προτίμηση προερχόμενα από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3.6 του παρόντος Άρθρου.
  3.5. Δύο (2) μέλη, τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Συνόδου των ΠΕΣ ή άλλους υποδεικνυόμενους εκπροσώπους από τη Σύνοδο των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων, Προέδρους των ΠΕΣ.”
  Και να αντικατασταθούν με:
  Στο ΕΣΕΚΤ θα συμμετέχουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπρόσωποι των θεματικών εθνικών πλατφορμών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

 • 23 Δεκεμβρίου 2013, 19:26 | you123

  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα μέλη του ΕΣΕΤΚ να γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Όχι σαν το σημερινό ΕΣΕΤ που ναι μεν δεν την γνώριζε, αλλά δεν είχε και την πρόνοια να επισκεφτεί τα ΕΚ και να έχει έστω μία συνομιλία με τους ερευνητές. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει με εκείνο το μέλος του ΕΣΕΤ που δήλωνε ενώπιον του ΓΓΕΤ «it sounds like music to my ears» για το παρόν ΝΣ. Ο ίδιος με τον ίδιο περίπου τρόπο εκφραζόταν υπέρ του ν. Διαμαντοπούλου.

  (Κύριε Διαχειριστά: δύο από τα σχόλιά μου έχουν εξαφανιστεί και ένα αναμένει την έγκρισή σας εδώ και δύο μέρες. Αν έχετε αναλάβει να λογοκρίνετε τις απόψεις μας χρήσιμο είναι να το γνωρίζουμε. Σκοπεύω να ενημερώσω σχετικά την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, τον ίδιο τον ΓΓΕΤ και βουλευτές, ώστε να γνωρίζουν, όταν ο ΓΓΕΤ εμφανιστεί ενώπιον τους για να υποστηρίξει το ΝΣ, για τι είδους διαβούλευση μιλάμε)

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:25 | agv

  Δεν υπάρχει παράγραφος 3.6 προς διαβούλευση.