Άρθρο 24 – Διαδικασία Χρηματοδότησης – έργων, μελετών και προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από Επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος

1. Οι προτάσεις των δικαιούχων υποβάλλονται σε ειδικές τυποποιημένες φόρμες έντυπες ή ηλεκτρονικές που καταρτίζει η ΓΓΕΤΚ μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ και περιέχουν γενικές πληροφορίες της δράσης των δικαιούχων και ειδικότερες ανάλογα με τη φύση και τους στόχους του έργου, μελέτης ή προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη ή στον Οδηγό Εφαρμογής, ως ακολούθως:
1.1. Ηλεκτρονική υποβολή:
Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο ΠΣΥΔΕΧ όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη χρήση των στοιχείων του ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προσδιορίζονται ειδικότερα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Οδηγό Εφαρμογής και με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης, που αναφέρεται στο Άρθρο 31 του παρόντος νόμου.
1.2. Έντυπη υποβολή:
Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής, ο δικαιούχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του καταθέτει πλήρη φάκελο της πρότασής του, των νομιμοποιητικών του στοιχείων και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την πρόταση, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
2. Π προέλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων γίνεται ως ακολούθως:
2.1. Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε προέλεγχο της πληρότητας της υποβαλλόμενης πρότασης. Αν κατά τον προέλεγχο:
2.2. Διαπιστωθεί πληρότητα, η υπηρεσία προχωράει στην διαδικασία αξιολόγησης χώρις περεταίρο ενημέρωση του ενδιαφερόμενου
2.3. Διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία που αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη ως απαραίτητα, η πρόταση απορρήπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος
3. Η απορριπτική απόφαση εγκύρως γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο φορέας κατά την εγγραφή του στο ΠΣΥΔΕΧ.
4. Οι προτάσεις αξιολογούνται κατά τον χρόνο της υποβολής τους και κατά τον χρόνο της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης των προγραμμάτων με κατάλληλους και αντίστοιχους προς τη φύση του αντικειμένου της πρόσκλησης δείκτες οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τη Διεθνή και Βέλτιστες Ευρωπαϊκές και ευρύτερα πρακτικές και τις σχετικές κατευθύνσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζονται επαρκώς, τεκμηριώνονται και περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον Οδηγό Εφαρμογής, στην Απόφαση Χρηματοδότησης και στη Σύμβαση που συνάπτεται, μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ σε όλες τις προαναφερ¬θείσες φάσεις.
5. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιούνται αμέσως προς τους δικαιούχους, με εξατομικευμένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης.
6. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης για έργα που τελικά επιλέγονται προς χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται με παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης και προσαρμογής του έργου, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη φάση οριστικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμφωνίας.
7. Για την χορήγηση της Χρηματοδότησης μπορεί να προβλέπεται στη Σύμβαση υποχρέωση του χρηματοδοτούμενου φορέα να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την άμεσα διαθέσιμη προκαταβολή εκδιδόμενη από χρηματοπιστωτικό φορέα ύψους ίσου με ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας έχει τη διαζευκτική ευχέρεια να επιλέξει να δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία ότι αντί έκδοσης εγγυητικής επιστολής αποδέχεται την συμμετρική παρακράτηση της αξίας του ποσού που θα κάλυπτε η εγγυητική από το ποσό της προκαταβολής και των επομένων δόσεων της χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα για την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος. Η εγγυητική επιστολή ή τα παρακρατηθέντα αντί εγγυητικής ποσά από τις εκάστοτε καταβολές των δόσεων της χρηματοδότησης, αποδίδονται εφ’ όσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της. μετά από την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταργείται.
8. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται να εκχωρήσει το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε Τράπεζα ή άλλο φορέα υπό τους όρους, α) ότι γνωστοποιείται η πρόθεσή του στην υπηρεσία πριν από την πραγματοποίηση της εκχώρησης και το περιεχόμενο της πράξης εκχώρησης, β) ότι η εκχώρηση ενεργείται με τον ρητό όρο, ότι η υπηρεσία δεν οφείλει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στον τρίτο παρά μόνο, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης χρηματοδότησης και της σχετικής Κύριας Σύμβασης και γ) την γραπτή αποδοχή των επιφυλάξεων της υπηρεσίας από την ανάδοχο Τράπεζα ή άλλο φορέα.
9. Η Απόφαση Χρηματοδότησης εκδίδεται από τον ΓΓΕΤΚ και περιλαμβάνει Τεχνικό Δελτίο στο οποίο ορίζονται τα κύρια στοιχεία του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος (ενδεικτικά, χρονική διάρκεια, προϋπολογισμός και συνολικό ύψος της χρηματοδό¬τησης της ΓΓΕΤΚ προς τον χρηματοδοτούμενο για την εκτέλεση του έργου).
10. Μετά από την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης κατά τα ανωτέρω, ακολουθεί η διαπραγμάτευση για την κατάρτιση και υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταξύ των χρηματοδοτούμενων και της ΓΓΕΤΚ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται, συμπληρώνεται και συνυπογράφεται Πρότυπο Σύμβασης, το οποίο είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ και έχει την δομή της Κύριας Σύμβασης (Grant Agreement) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα ΕΤΑΚ. Με την Σύμβαση καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το ύψος της προκαταβολής πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του προγράμματος και οι λοιπές πληρωμές, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων μεταβολής στοιχείων της πρότασης ή της Απόφασης Χρηματοδότησης, οι κυρώσεις, η διαδικασία επίλυσης διαφορών, οι πληρωμές, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλος ειδικότερος όρος, ο οποίος διασφαλίζει την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου).
11. Η έναρξη της εκτέλεσης του έργου, εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του προγράμματος γίνεται μετά από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και της Εταιρικής Σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα στα μέρη, τα οποία εκτελούν το έργο σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Κύριας Σύμβασης, όταν είναι περισσότερα του ενός, άλλως μετά από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, όταν ο χρηματοδοτούμενος είναι μόνο μια οντότητα. Με την εταιρική σύμβαση οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην χρηματοδότηση οφείλουν κατ’ ελάχιστον να ρυθμίσουν στη βάση του προτύπου εταιρικής σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ ζητήματα διοίκησης του εταιρικού σχήματός τους, εκπροσώπησης στις σχέσεις με την ΓΓΕΤΚ, και διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάμενη ή δημιουργούμενη τεχνογνωσία.
12. Ο χρηματοδοτούμενος για εκτέλεση έργου ή εκπόνηση μελέτης, υποχρεούται να υποβάλει στη ΓΓΕΤΚ εκθέσεις προόδου, όπως ορίζεται στην Σύμβαση και σύμφωνα με τις τυποποιημένες φόρμες που δημοσιοποιεί η ΓΓΕΚΤ και συμπληρούμενες αποτελούν Παράρτημά της. Οι εκθέσεις προόδου πρέπει να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και να τεκμηριώνουν την υλοποίηση του έργου ή την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότησης, καθώς επίσης και να περιέχουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής των δεικτών αξιολόγησης των Άρθρων 30 και 31 μέχρι τον χρόνο υποβολής της έκθεσης του παρόντος νόμου. Η ΓΓΕΤΚ σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της έκθεσης προόδου πλέον των τριών μηνών, από το τέλος της περιόδου στην οποία αφορά, μπορεί να διακόπτει τη χρηματοδότηση.
13. Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του έργου ο χρηματοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τελική έκθεση, που περιλαμβάνει τον επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό του έργου. Η τελική έκθεση πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία και η έκθεση προόδου και να καλύπτει το συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου. Επιπλέον αυτή πρέπει να περιέχει στοιχεία για το βαθμό επιτυχίας του έργου σε σχέση με τον αρχικό στόχο του και προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 19:02 | Dimitris Niarchos

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  – Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Προκήρυξης προγραμμάτων. Αυτό που θέλει η Ερευνητική κοινότητα είναι σε ετήσια βάση

  o τακτές ημερομηνίες προκήρυξης προγραμμάτων
  o χρόνος κρίσης και έκδοση αποτελεσμάτων <6 μηνών
  o ενδεικτικός προϋπολογισμός ( προκήρυξη έστω και με «μηδενικό» προϋπολογισμό)
  o χρόνος υπογραφής σύμβασης <6 μηνών)
  (αντιστοιχία με ΕΕ πρακτικές)

  – Ορίζεται σύμβουλος κάθε εγκεκριμένου έργου και παρακολούθηση επιστημονικής και οικονομικής προόδου σε εξαμηνιαία η ετήσια βάση

  – Ορίζεται στη ΓΓΕΤ υπεύθυνος κάθε θεματικής περιοχής στον οποίο η επιστημονική κοινότητα θα απευθύνεται για παροχή σχετικών πληροφοριών π.χ επικείμενες προκηρύξεις, διευκρινήσεις για ανοιχτή προκήρυξη, κλπ (αντιγραφή FP7 η και ΗΟRIZON 2020)

  – Δυνατότητα υποβολής μέχρι πέντε(5) ονομάτων που θα εξαιρεθούν από αξιολογητές για πολλούς και ποικίλους λόγους

  – Πλήρης και τεκμηριωμένη αναφορά και από του κριτές αλλά και από την τελική επιτροπή με όλα τα σχόλια για όλες τις προτάσεις (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ)

  – Ορισμός εξωτερικού παρατηρητή για συμμόρφωση επιτροπών με τους κανόνες της προκήρυξης΄.

  – Περικοπές πάνω από 10-15 % θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Αν τελικά γίνει αμοιβαία αποδεκτή η περικοπή θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση για το αντικείμενο της υποβληθείσας πρότασης.

  – Ορισμός επιτροπής για έλεγχο "πολλαπλής ενίσχυσης" του ίδιου αντικείμενου από διάφορες πηγές π. χ ΓΓΕΤ, ΕΕ, Βιομηχανία (Εξοικονόμηση πόρων).

 • Παρόλο που αξιολογείται ως θετική η προσπάθεια ένταξης της διαδικασίας αξιολόγησης σε ένα πλαίσιο, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, η αναφορά σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες με νόμο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Για παράδειγμα, το άρθρο 25 – παρ. 1 αναφέρει την μεταφορά 10% μεταξύ επιλέξιμων δαπανών αλλά πιθανές διαφορές ή αλλαγές σε οδηγούς εφαρμογής μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην υπάρξουν θέματα ασυμβατότητας. Είναι απαραίτητο να εντάσσονται σε νόμο θέματα που είναι κανονιστικά ? Έτσι αντί να αλλάζει ένας κανονισμός ή οδηγός εφαρμογής, θα πρέπει να αλλάζει ολόκληρος νόμος!

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:21 | Νίκος Κατσαρός

  Στην § 2 υπάρχει τυπογραφικό («Π προέλεγχος») και στα εδάφια 2.2 και 2.3 υπάρχουν τυπογραφικά & ορθογραφικά λάθη: «χώρις περεταίρο» και «απορρήπτεται»

  Πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διαδικασία αξιολόγησης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ (π.χ. «ΘΑΛΗΣ»). Οι μνημειώδεις καθυστερήσεις, οι αλλεπάλληλες αλλαγές κανονισμών και η απίστευτη δαιδαλώδης γραφειοκρατία πρέπει πάση θυσια ν’ απαλειφθούν για τα ερευνητικά προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη που να προβλέπει ότι και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 οι ερευνητικές προτάσεις θα αξιολογηθούν, χρηματοδοτηθούν και ελεγχθούν με εφαρμογή του αντίστοιχου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ανταγωνιστικά προγράμματα

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:03 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Να συμπεριληφθεί: Η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες.

  Σε κάθε προκήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων και επαναξιολόγησης.

  Τα άρθρα 24 και 25 προτείνεται να περιοριστούν σε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις, διότι το περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά λεπτομερές και καταλληλότερο προς ένταξη σε Οδηγό Εφαρμογής Ερευνητικού Προγράμματος, παρά σε ένα ν/σ για την έρευνα.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 24 – Διαδικασία Χρηματοδότησης – έργων, μελετών και προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από Επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος

  Τα άρθρα 24 και 25 προτείνεται να περιοριστούν σε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις, διότι το περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά λεπτομερές και καταλληλότερο προς ένταξη σε Οδηγό Εφαρμογής Ερευνητικού Προγράμματος, παρά σε ένα ν/σ για την έρευνα.

  Οι κανόνες που θεσπίζονται θα πρέπει πρωτίστως να δεσμεύουν την πολιτική ηγεσία, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια. Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία, και τις θέσεις της ΕΕΕ που έχουμε επανειλημμένα κοινοποιήσει θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί μια ανάλογη παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο, εφόσον αυτό δεν απαλειφθεί.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Προσθήκη
   Παράγραφος 14. Η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Σε κάθε προκήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων και επαναξιολόγησης. Περικοπές της χρηματοδότησης άνω του 10%, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη τεκμηριωμένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίμηση του έργου των κριτών, με δυνατότητα αποκλεισμού τους από μελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις οδηγίες για την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώματα.

 • Θα πρέπει να διατυπωθούν διαδικασίες και ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, μείωση γραφειοκρατίας, την απλοποίηση της διαχείρισης των έργων και προγραμμάτων, και την αποφυγή συναλλαγών, στις διαδικασίες χρηματοδότησης, χρήσης περιουσίας των Κέντρων, και αξιοποίησης κινήτρων, πόρων, και υποδομών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:32 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Θα πρέπει να προβλεφτούν ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, μείωση γραφειοκρατίας και αποφυγής συναλλαγών, στις διαδικασίες χρηματοδότησης, χρήσης περιουσίας των Κέντρων, και αξιοποίησης κινήτρων και πόρων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:32 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  • Το ΕΣΕΤΚ δεν πρέπει να επιβαρύνεται με γνωμοδοτήσεις/ εγκρίσεις σε θέματα micro-management όπως φόρμες υποβολής προτάσεων ή Οδηγούς Εφαρμογής. Το ΕΣΕΚΤ θα γνωμοδοτεί για τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και τον σκοπό των δράσεων και να μην αποτελεί τροχοπέδη στην ταχύτητα των διαδικασιών και στο day to day management.
  • Να συζητηθεί αν είναι σκόπιμο να αναβαθμιστεί η βαρύτητα κάποιων απ τα υπάρχοντα κριτήρια όπως: η δυνατότητα αξιοποίησης των προσδοκούμενων αποτελεσμάτων της έρευνας, η πιθανή γενικότερη επίδρασης του έργου στη Βιομηχανία και στην οικονομία (potential impact).
  • Στους Οδηγούς Εφαρμογής να καθορίζονται με σαφήνεια κ δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα όλα τα στάδια της προκήρυξης (αξιολογήσεις, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, υπογραφή συμβάσεων, στάδια καταβολής χρηματοδοτήσεων κ.λ.π.) και να τηρούνται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.
  • Δεν χρειάζεται τόσο λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών σε ένα Νόμο. Οι λεπτομέρειες προκαταρκτικού ελέγχου κλπ αναφέρονται στους Οδηγούς Εφαρμογής.
  • Oι οδηγοί εφαρμογής να είναι Εργαλεία συνεχούς χαρτογράφησης των εθνικών αναγκών και προτεραιοτήτων καθώς και εργαλεία διαρκούς αποτύπωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα χρηματοδοτούμενα έργα – μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας σε πόρους αλλά και δυνάμεις – παράλληλα, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και ο ορθολογικότερος σχεδιασμός των Προγραμματικών Περιόδων.

  1.2. Να καταργηθεί η έντυπη υποβολή στην ΓΓΕΤ.

  4. Η αρχική αξιολόγηση διεθνώς διενεργείται στη βάση κριτηρίων. Η εκτίμηση της απόδοσης /αποτελεσματικότητας κατά την παρακολούθηση / τελική πιστοποίηση περιλαμβάνει και δείκτες.

  6. Τα ονόματα των αξιολογητών, εμπειρογνωμόνων και μελών επιτροπών τηρούνται απόρρητα έως το τέλος της αξιολόγησης. Μετά το τέλος της αξιολόγησης, τα ονόματα μπορεί να δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, ανά έτος ή ανά διετία για όλες τις αξιολογήσεις, που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αυτό.

  7. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης έχει ήδη καταργηθεί.

  10. Η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να ακολουθεί την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης.

  12. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαρκής όσον αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με μηνιαία συχνότητα και όλα τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα στις αρχές on-line. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των έργων και εξωτερικοί κατάλληλα διαπιστευμένοι σύμβουλοι.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 14:36 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΤΙΣΤΑΣ

  Όσον αφορά την εγγυητική επιστολή, με δεδομένο οτι οι τράπεζες κωλυσιεργούν αρκετά στην εκδοσή τους η πρόταση για συμμετρική παρακράτηση της αξίας του ποσού που θα κάλυπτε η εγγυητική με παράλληλη κάταργηση οποιασδήποτε εγγυητικής χωρίς διαζευκτικό, μόνο θετικά αποτελέσματα στην διαδικασία χρηματοδότησης θα είχε κατα την γνώμη μου.

 • 16 Δεκεμβρίου 2013, 14:54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Σχετικά με το άρθρο 24 παράγραφος 7 ορθώς έχει ήδη καταργηθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σαφώς σε σχέση με την ισόποση εγγυτική προκαταβολής είναι βήμα μπροστά, γιατί όμως εμμένει το Υπουργείο σε εγγυητική επιστολή προκαταβολής και μάλιστα «για την άμεσα διαθέσιμη προκαταβολή εκδιδόμενη από χρηματοπιστωτικό φορέα ύψους ίσου με ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» ?
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΓΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΔΑΠΑΝΕΣ.
  Συνεχίζοντας όμως στο σχέδιο Νόμου:
  Τι εννοείται με «άμεσα διαθέσιμη προκαταβολή»? Πού θα προβλέπεται? Στον Οδηγό του κάθε προγράμματος? Χρήζει διευκρίνησης για να ξέρει η κάθε επιχείρηση τι θα υπολογίζει ως προκαταβολή -ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ-, και τι θα ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ το Κράτος να έχει διαθέσιμα ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ !
  Επίσης, 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ 23% σημαίνει για κάθε 1000 ΕΥΡΩ προϋπολογισμό (ιδιωτική και δημόσια δαπάνη) εγγυητική ύψους 61,5 ΕΥΡΩ. Γιατί με ΦΠΑ, αφού δεν είναι επιλέξιμος? Τι πρόκειται να κατοχυρώσει το Υπουργείο με τα παραπάνω ποσά?
  Αν επιμείνει το Υπουργείο σε εγγυητική επιστολή, τότε πρέπει τα έξοδά της να καλύπτονται κατά 100% από τη Δημόσια Δαπάνη, καθώς μόνο το Δημόσιο εξυπηρετούν (και τις Τράπεζες). Αν υπήρχε θέμα εγγυήσεων από το Κράτος προς τις επιχειρήσεις π.χ. για έγκαιρη καταβολή της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους εκάστοτε Οδηγούς Προγραμμάτων, τότε σαφώς οι εγγυητικές εκείνες θα έπρεπε να καλύπτονται εξολοκλήρου από τις επιχειρήσεις.

 • 15 Δεκεμβρίου 2013, 00:41 | ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Να ποινικοποιηθεί το ρουσφέτι γενικότερα και ειδικότερα στην έρευνα.