Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
1.1. Τον διορισθέντα Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, ως Πρόεδρο.
1.2. Τους διορισθέντες Διευθυντές των Ινστιτούτων του Κέντρου.
1.3. Έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤΚ.
1.4. Έναν εκπρόσωπο των Ερευνητών του Κέντρου, ή τον αναπληρωτή του.
1.5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, ένας εκπρό¬σωπος των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου, ή ο αναπληρωτής του, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.
1.6. Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΚ υποδεικνύεται από την ΓΓΕΤΚ και ο εκπρόσωπος των Ερευνητών εκλέγεται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ερευνητικού Κέντρου με μυστική ψηφοφορία.
1.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση, είτε διορισμού νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, είτε Διευθυντή Ινστιτούτου του, είτε υπόδειξης νέου εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ ή των Ερευνητών του Κέντρου, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση τριών μελών προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
3. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει, εκτός από τη φυσική παρουσία των μελών του, εί¬τε με μετάδοση της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με αμφίδρομη επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απευθύνονται στη συνεδρία εξ αποστάσεως. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διενεργείται και με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική πα¬ρουσία των μελών του στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του Ερευνητικού του Κέντρου, είτε σε έντυπη μορφή.
4. Στις περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικών μέσων με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβούλου, για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. καθώς και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
4.1.1. Η Διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ερευνητικού Κέντρου, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4.1.2. Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
4.1.3. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου του Σχεδίου Δράσης του, του ετήσιου προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του.
4.1.4. Η κατάρτιση και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του και η υποβολή τους προς έγκριση στον ΓΓΕΤΚ.
4.1.5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
4.1.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στο Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου αρμοδιότητές του εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις περιπτώσεις 4.1.3, 4.1.4, της παρούσας παραγράφου.

 • α . Η τροποποίηση της σύνθεσης του ΔΣ των ερευνητικών κέντρων με την κατάργηση του εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων είναι επιζήμια . Καταρχήν στερεί από το όργανο τις απόψεις του προσωπικού πού υποστηρίζει το ερευνητικό έργο πολλαπλά, ιδίως σε μια εποχή πού αυξάνεται συνεχώς η γραφειοκρατία και ο οικονομικός έλεγχος. Επίσης μοιάζει ο συντάκτης του σχεδίου αυτού να απομονώνει τις διοικητικές υπηρεσίες των ερευνητικών κέντρων από τα Ινστιτούτα λησμονώντας ότι αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προς διοίκηση υπηρεσιών και μονάδων πού το απαρτίζουν.
  Στην περίπτωση του ΕΚΚΕ η κατάργηση του εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων πλήττει άμεσα την νόμιμη συγκρότησή του δεδομένου ότι, μετά την συγχώνευσή των 3 Ινστιτούτων του σε 1,το ΔΣ είναι πλέον τριμελές απαρτιζόμενο πέραν του Διευθυντή του Κέντρου, από 2 εκπροσώπους ερευνητών και διοικητικών αντίστοιχα.
  β . Η διεύρυνση της σύνθεσης του ΔΣ των ερευνητικών κέντρων με μέλη εξωτερικά προς αυτά δεν γίνεται προς την σωστή κατεύθυνση. Τα ΔΣ των Κέντρων είναι σημαντικό να εμπλουτιστούν με πρόσωπα υψηλού επιστημονικού κύρους τα οποία να ενισχύουν το όργανο με την γνώση και την εμπειρία τους από τον ερευνητικό χώρο. Η προτεινόμενη συμμετοχή εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ στα ΔΣ ανταποκρίνεται σε μια αντίληψη ότι η λήψη αποφάσεων για την έρευνα είναι στενά και αποκλειστικά συναρτημένη με την ΕΣΕΤΑΚ ,αλλά και ότι η εποπτεία πρέπει να λάβει μορφή ελέγχου εκ του σύνεγγυς έστω κι αν καταλύεται ,εν μέρει η αυτονομία των ερευνητικών κέντρων .Η προτεινόμενη σχετική ρύθμιση ελλοχεύει κινδύνους για την αυτονομία των ερευνητικών κέντρων, αλλά και για την ίδια την ΓΓΕΤΚ η οποία εμπλέκεται πλέον όχι μόνον στον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ, αλλά και στην λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή της εντός των ερευνητικών κέντρων. Με τον τρόπο αυτό εμπλέκεται η ΓΓΕΤΚ και ως κρινόμενη στην διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και των ερευνητών, την ίδια στιγμή πού διεκδικεί ρόλο ως κρίνουσα στην περιοδική αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων(άρθρο 8 παράγραφος 5 ). Η προτεινόμενη συμμετοχή εκπροσώπου της ως ισότιμου μέλους του ΔΣ θα θέσει, μεταξύ άλλων, και σοβαρά ζητήματα ως προς την αξιοπιστία των διαδικασιών αξιολόγησης, στην οποία το παρόν σχέδιο νόμου προσδίδει τόσο μεγάλη σημασία.
  Πρόταση
  Το ΔΣ των Κέντρων να διευρυνθεί με ένα επιστήμονα υψηλού κύρους. Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΚ πρέπει να είναι μόνο παρατηρητής και να καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις πού άπτονται της ΕΣΕΤΑΚ και λοιπών θεμάτων της ΓΓΕΤΚ.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 17:56 | Dimitris Niarchos

  Η Πρότασή μου είναι

  Διοίκηση των ΕΚ

  Αντικειμενικός σκοπός

  Η διοίκηση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πρακτικές- ανεξάρτητη, ευέλικτη, υπεύθυνη- διοίκησης ερευνητικών μονάδων εθνικής εμβέλειας και να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της ερευνητικής κοινότητας και να συνάδει με τις γενικές αρχές του Ν. 1514 και 2190.

  α) Διοικητικό Συμβούλιο

  Το ΔΣ είναι επταμελές( πενταμελές) με πενταετή θητεία .

  Ο Δ/ντής του Κέντρου είναι και πρόεδρος του ΔΣ.

  Εκλέγεται μετά από προκήρυξη και κρίση από διεθνή επιτροπή επιπέδου διευθυντή αντίστοιχου κέντρου η σχολής/τμήματος AEI ημεδαπής η αλλοδαπής και διορίζεται ο πρώτος στην κατάταξη χωρίς καμία παρέμβαση. Στο ισχύον νομικό καθεστώς δεν υπάρχει η απαίτηση- σύνταξης εισήγησης, πρόσκληση σε συνέντευξη, κλπ., κάτι που γίνεται και για προαγωγές ερευνητών από Δ σε Γ, Γ σε Β και Β σε Α βαθμίδα. Το ίδιο ισχύει, δεν υπάρχει δηλαδή δέσμευση σύνταξης εισήγησης,για εκλογή ενός Δ/ντή Ινστιτούτου. Η εκλογή γίνεται ερήμην των υποψηφίων την ημέρα συνεδρίασης, χωρίς να έχουν δικαίωμα συμπληρωματικών διευκρινήσεων!

  Μέλη:
  • Ορίζονται δύο αντιπρόεδροι με τριετή θητεία :
  α) Οικονομικού προγραμματισμού και τεχνολογικής ανάπτυξης
  β) Επιστημονικής πολιτικής και εκπαίδευσης

  Οι δύο αντιπρόεδροι είναι εκλεγμένοι Δ/ντές Ινστιτούτων του φορέα και επιλέγονται από τον Δ/ντή του Κέντρου και από το σύνολο των Δ/ντών των Ινστιτούτων με μυστική ψηφοφορία.

  • Έναν εκπρόσωπο του Επιστημονικού προσωπικού με διετή θητεία
  • Έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού τεχνικού προσωπικού με διετή θητεία
  ( Kαλύτερο θα ήτανε να είναι ένας ενιαίος σύλλογος η εφόσον δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εναλλάκτικά ένας εκπρόσωπος ανά έτος). Για πενταμελές συμβούλιο μόνο ένας εκπρόσωπος.
  • Τα υπόλοιπα δύο μέλη (εφ’οσον γίνει ένας ο εκπρόσωπος και πενταμελές το ΔΣ) μέλη ορίζονται από
  α) από το ΥΠΕΠΘ σε επίπεδο πρύτανη/αντιπρύτανη Πανεπιστημίου η Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ, αν θέλουμε να δοθεί έμφαση στον τομέα εκπαίδευση η από το ΥΠΑΝ σε επίπεδο αντίστοιχο. Είτε
  β) εκπρόσωπο σε ανώτατο επίπεδο της βιομηχανίας (από τον ΣΕΒ)

  Προσόντα Δ/ντή Κέντρου

  Ο Δ/ντής του Κέντρου υπηρετεί με πλήρη και αποκλειστική θητεία. Σε περίπτωση που είναι καθηγητής ΑΕΙ λαμβάνει άδεια για όσο χρονικό διάστημα είναι Δ/ντής του Κέντρου, ουδεμία όμως υπηρεσιακή σχέση έχει με το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται κατά το διάστημα που υπηρετεί σαν Πρόεδρος.

  Ο Δ/ντής πρέπει να είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους με εμπειρία στη διοίκηση αντίστοιχων μονάδων η ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Κέντρου. Επιπλέον πτυχίο διοικητικών η οικονομικών δυνατοτήτων ( R&D management) λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

  β)Επιστημονικό Συμβούλιο του Κέντρου

  Το ΔΣ επικουρείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο αποτελείται από τους εν ενεργεία Διευθυντές των Ινστιτούτων η τους αναπληρωτές αυτών.

  Καθήκοντα

  Συντάσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Κέντρου όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του κάθε Ινστιτούτου, και εισηγείται στο ΔΣ ό,τι έχει σχέση με επιστημονική πολιτική .

  γ)Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

  Ορίζεται πενταμελής εξωτερική επιτροπή αποτελούμενη από εξαιρετικούς επιστήμονες διεθνούς κύρους με τριετή θητεία. Ακολούθως ανανέωση των μελών κατά τα 2/5 σε κυλιόμενη βάση.

  Καθήκοντα

  Παροχή συμβουλών για τις επιστημονικές κατευθύνσεις – π.χ δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και κατάργηση άλλων-, καθώς και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σε διετή βάση.

  δ)Δ/ντές Ινστιτούτων

  Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σε περίπτωση που είναι καθηγητής ΑΕΙ λαμβάνει άδεια για όσο χρονικό διάστημα είναι Δ/ντής του Κέντρου, ουδεμία όμως υπηρεσιακή σχέση έχει με το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται κατά το διάστημα που υπηρετεί σαν Δ/ντής.

  Η εκλογή γίνεται από επταμελή η εντεκαμελή επιτροπή που ορίζεται από το ΕΣΕΤ. Στην εκλογή του διευθυντή η γνώμη των ερευνητών του Ινστιτούτου έχει βαρύνουσα σημασία και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Συντάσεται εισηγητική έκθεση από 3 μέλη εισηγητές, δίνεται στους υποψηφίους για τις παρατηρήσεις τους και η εκλογή γίνεται εφόσον ο υποψήφιος συμπληρώσει το 50%+1 από το σύνολο των εκλεκτόρων. Πρόσφατες περιπτώσεις με 5/11 εκλέχτηκε Δ/ντής!

  Ο Δ/ντής πρέπει να είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους- Α’ βαθμίδα Ερευνητή η Καθηγητή- με εμπειρία στη διοίκηση-οργάνωση αντίστοιχων ερευνητικών μονάδων η ερευνητικών δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Επιπλέον πτυχίο διοικητικών η οικονομικών δυνατοτήτων (R&D management) λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 16:16 | Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο-ΕΚΚΕ

  Αρθρο 15

  3.α Οι Διοικητικοί και Τεχνικοί Υπάλληλοι πρέπει, ως οργανικά στοιχεία της λειτουργίας και ανάπτυξης του Κέντρου, να εκπροσωπούνται πλήρως στο ΔΣ με εκλεγμένο εκπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου.
  3.β Στις περιπτώσεις των Ε.Κ. με ένα ινστιτούτο, η σύνθεση του Δ.Σ. είναι σαφώς προβληματική λόγω της ανάληψης δυο διακριτών ρόλων –του Προέδρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου από το ίδιο πρόσωπο. Ο νέος νόμος θα πρέπει να προβλέπει ρητά την πλήρωση των θέσεων Διευθυντή Ινστιτούτου και Προέδρου από διαφορετικά πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αυξηθει ο αριθμός εκπροσώπων των ερευνητών στο ΔΣ κατά ένα άτομο.
  3.γ Δεν προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του μέλους των ΔΣ που ορίζεται ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΚ. Για να αποφευχθεί η στενά γραφειοκρατική λειτουργία αυτού του μέλους και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαχείριση και ανάπτυξη του ΕΚ, αρμόζει να ορίζεται ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΚ ανεξάρτητος υψηλόβαθμος ερευνητής ή πανεπιστημιακός με εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 11:42 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο των τεχνολογικών φορέων κρίνεται απαραίτητη καθώς διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:16 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Αρθρο 15: Διοικητικό Συμβούλιο

  • Ο Δ/ντής του ΕΚ, ανεξάρτητα από τα γενικά επιστημονικά του προσόντα, θα πρέπει να είναι του ιδίου επιστημονικού ενδιαφέροντος με το Κέντρο στο οποίο διορίζεται και να έχει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία σε οργανικές μονάδες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.

  • Ο ΣΕΕ προτείνει το Δ.Σ. των ΕΚ να απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθμους με τους διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών, έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ. Να αναφέρεται στο νόμο ότι υποψηφιότητα για εκλογή στο ΔΣ των ΕΚ μπορούν να θέσουν οι ερευνητές όλων των βαθμίδων και η εκλογή τους πραγματοποιείται από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ, κατ’ αντιστοιχία της εκλογής των εσωτερικών μελών στα συμβούλια των ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 8).

  • Παρ.1.5: Προτείνεται η επαναφορά του εκπροσώπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων ως μέλους του ΔΣ του ΕΚ, ο οποίος να εκλέγεται από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων του ΕΚ. Η κατάργησή του αποτελεί προφανή οπισθοδρόμηση.

  • Παρ.1.6: Ο ΣΕΕ συμφωνεί με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ στο ΔΣ, διότι έτσι μεγαλώνει η εξωστρέφεια του ΕΚ και κοινοποιούνται στη πολιτεία γρηγορότερα και πληρέστερα τα προβλήματά του. Να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός ως εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ στο ΔΣ Ερευνητικού Κέντρου στην περίπτωση που αυτός είχε την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με αυτό το ΕΚ στο παρελθόν.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την έρευνα θα πρέπει να προβλέπεται διευρυμένη συμμετοχή στη διοίκηση των ΕΚ Ερευνητών από το ίδιο το Κέντρο, οι οποίοι είναι γνώστες της καθημερινότητας και των ιδιαίτερων προβλημάτων του, καθώς και ενός εκπροσώπου των λοιπών εργαζομένων, για λόγους συμμετοχικότητας και πλήρους διαφάνειας.

  Ειδικότερα προτείνουμε σε ΕΚ με τρία ή περισσότερα των τριών Ινστιτούτα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο Ερευνητών.

  Εναλλακτικά επί του συγκεκριμένου άρθρου:
  1.4. Έναν εκπρόσωπο των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Κέντρου, ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων αυτού ανά διετία.

  1.5. Έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου, ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των υπαλλήλων αυτών ανά διετία.

  4.1.3. Η έγκριση και η δημοσιοποίηση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου του Σχεδίου Δράσης του, του ετήσιου προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:35 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Αρθρο 15: Διοικητικό Συμβούλιο

  • Ο Δ/ντής του ΕΚ, ανεξάρτητα από τα γενικά επιστημονικά του προσόντα, θα πρέπει να είναι του ιδίου επιστημονικού ενδιαφέροντος με το Κέντρο στο οποίο διορίζεται και να έχει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία σε οργανικές μονάδες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.
  • Ο ΣΕΕ προτείνει το Δ.Σ. των ΕΚ να απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθμους με τους διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών, έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ. Να αναφέρεται στο νόμο ότι υποψηφιότητα για εκλογή στο ΔΣ των ΕΚ μπορούν να θέσουν οι ερευνητές όλων των βαθμίδων και η εκλογή τους πραγματοποιείται από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ, κατ’ αντιστοιχία της εκλογής των εσωτερικών μελών στα συμβούλια των ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 8).
  • Παρ. 1.5: Προτείνεται η επαναφορά του εκπροσώπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων ως μέλους του ΔΣ του ΕΚ, ο οποίος να εκλέγεται από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων του ΕΚ. Η κατάργησή του αποτελεί προφανή οπισθοδρόμηση.
  • Παρ. 1.6: Ο ΣΕΕ συμφωνεί με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ στο ΔΣ, διότι έτσι μεγαλώνει η εξωστρέφεια του ΕΚ και κοινοποιούνται στη πολιτεία γρηγορότερα και πληρέστερα τα προβλήματά του. Να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός ως εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ στο ΔΣ Ερευνητικού Κέντρου στην περίπτωση που αυτός είχε την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με αυτό το ΕΚ στο παρελθόν.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Ν. 1514/1985 προέβλεπε τη συμμετοχή στα ΔΣ των ΕΚ, εκτός των Δ/ντών και δύο εκλεγμένων εκπροσώπων των Ερευνητών και ΕΛΕ και του λοιπού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού αντίστοιχα. Σε αρκετά ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, μορφής ΝΠΙΔ, δεν εξελέγησαν ποτέ εκπρόσωποι στο ΔΣ του Κέντρου. Στα Κέντρα όμως που εκλέγονταν και συμμετείχαν στο ΔΣ εκπρόσωποι, τα ΔΣ λειτούργησαν απρόσκοπτα, με διευρυμένη διαφάνεια και συμμετοχικότητα στις αποφάσεις. Στο παρόν ν/σ, υπάρχει πρόβλεψη κατάργησης της συμμετοχής του εκπροσώπου του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στα ΔΣ των Κέντρων, ενώ θα εκλέγεται εκεί ένας μόνο εκπρόσωπος των Ερευνητών (και όχι των ΕΛΕ), με διαδικασία μάλιστα που θα καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του κάθε Κέντρου…

  Το πρόβλημα της οργάνωσης της διοίκησης των ΕΚ/Ι, ως έχει έως σήμερα, είναι η θεσμική απολυταρχία των Διευθυντών Ινστιτούτων και στα δύο υπάρχοντα επίπεδα διοίκησης, δηλαδή σε αυτό του Ινστιτούτου και σε αυτό του ΔΣ του Κέντρου. Αυτό πολύ συχνά καταλήγει στο να διέπεται η λειτουργία του ΔΣ από ένα είδος ιδιότυπου ‘κορπορατισμού’, ο οποίος επιτείνεται από την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου, λογοδοσίας αλλά και παύσης των Διευθυντών Κέντρου ή Ινστιτούτου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. Η συμμετοχή των Διευθυντών Ινστιτούτων στα ΔΣ των ΕΚ είναι προβληματική επίσης, διότι αναλαμβάνουν ταυτόχρονα το διττό ρόλο του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου. Τα προβλήματα αυτά προβλέπεται να ενταθούν με βάση όσα προτείνονται για το Διοικητικό Συμβούλιο Κέντρου στο παρόν ν/σ.

  Λόγω των ανωτέρω, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ληφθούν μέριμνες ώστε να υπάρχει διευρυμένη συμμετοχή στη διοίκηση των ΕΚ Ερευνητών από το ίδιο το Κέντρο, οι οποίοι είναι γνώστες της καθημερινότητας και των ιδιαίτερων προβλημάτων του, καθώς και ενός εκπροσώπου των λοιπών εργαζομένων, για λόγους συμμετοχικότητας και πλήρους διαφάνειας.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   «Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθμους με τους διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών, έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ. Τα τελικώς επιλεγέντα μέλη διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού».

   Να αναφέρεται στο νόμο (σε κάθε περίπτωση) ότι «οι Ερευνητές που συμμετέχουν στα Δ.Σ. των ΕΚ, είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ και Β’ βαθμίδας και εκλέγονται ανά διετία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ», κατ’ αντιστοιχία της εκλογής των εσωτερικών μελών στα συμβούλια των ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 8). Αντίστοιχα, «ο εκπρόσωπος των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου εκλέγεται ανά διετία από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων του ΕΚ».

   Η παράγραφος 4.1.6. του παρόντος Άρθρου πρέπει να απαλειφθεί.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:25 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο

  • Παρ. 1.4: Αξιολογείται θετικά η καθιέρωση με νόμο της συμμετοχής εκπροσώπου των Ερευνητών με ψήφο. Είναι αρνητικός ο περιορισμός της εκπροσώπησης σε έναν μόνο εκπρόσωπο, σε αντίθεση με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ και ΕΠ σε όργανα διοίκησης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτείνεται η εκλογή εκπροσώπων των ερευνητών στα όργανα διοίκησης σε ευθεία αναλογία με την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αντίστοιχη συμμετοχή τους στην εκλογή εξωτερικών μελών του ΕΚ στο ΔΣ.

  • Στις αρμοδιότητες του ΔΣ να προστεθεί η δυνατότητα παύσης είτε του Διευθυντή (Προέδρου), είτε του Γενικού Διευθυντή, είτε του Διευθυντή Ινστιτούτου σε περίπτωση αδυναμίας ή ανεπαρκούς άσκησης καθηκόντων με αυξημένη πλειοψηφία 3/5, μη συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του προς παύση μέλους.

  • Παρ. 4.1.4. Να προβλέπεται ρητά η ακυρότητα διατάξεων των Εσωτερικών Κανονισμών, εφόσον αυτές δεν έχουν εγκριθεί εντός τετραμήνου από τον ΓΓΕΤΚ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:10 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο

  Παράγραφος 1.5
  “Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, ένας εκπρόσωπος των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου, ή ο αναπληρωτήςτου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.» Η φράση να αντικατασταθεί από: «Έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου».
  Η παρουσία εκπροσώπου του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στα ΔΣ των ΕΚ είναι επιβεβλημένη από τη φύση της ερευνητικής εργασίας, από την ανάγκη υποστήριξης των προγραμμάτων και την εν γένει ομαλή καθημερινή λειτουργία των Κέντρων. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική. Η μη συμμετοχή του τεχνικού και διοικητικού προωπικού στα ΔΣ θεωρούμε ότι είναι οπισθοδρόμηση και ευθεία βολή κατά της δημοκρατικής διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

  Παράγραφος 4.1.6
  Η παράγραφος αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί γιατί θέτει σε κίνδυνο τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα της διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Η υποβάθμιση του ρόλου του εκπρόσωπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου ως απλός παρατηρητής, και μάλιστα μόνο κατόπιν πρόσκλησης, στην ουσία καταργεί τελείως αυτό τον ρόλο, που το προσωπικό με την ψήφο του έχει δώσει ώστε να διαφυλάξει τα δικαιώματα του.

  Η ύπαρξη του εκπρόσωπου εργαζομένων στο Δ.Σ. έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί αναγκαία και πολύτιμη και για το Κέντρο, και για τους Εργαζομένους, και για την Έρευνα.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναγράφεται στις παραγράφους 4.1.1 – 4.1.6 έχει την αρμοδιότητα να παίρνει αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου, τη Διαχείριση της Περιουσίας του, την Υπηρεσιακή Κατάσταση του Προσωπικού, του Ισολογισμό και Προϋπολογισμό του Κέντρου, και την Τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών. Από αυτό προκύπτει ότι η ευθύνη του εκπρόσωπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων είναι πάρα πολύ σημαντική, για να καταργηθεί.

  Δεν θα υπάρχει νόημα πλέον να ορίζονται διαδικασίες διεξαγωγής εκλογής εκπροσώπου από το προσωπικό του Κέντρου, όταν θα του έχει αφαιρεθεί ουσιαστικά το δικαίωμα να τους εκπροσωπεί.

  Στην παράγραφο 3, δεν μπορεί να ισχύσει περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία με ψηφοδέλτιο κατατεθειμένο «εκ των προτέρων», γιατί τότε χάνει κάθε νόημα η διαβούλευση σημαντικών θεμάτων στο Δ.Σ. των Κέντρων, ενώ αντίθετα ενισχύεται η ύπαρξη «συμμαχιών».

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε μία προσπάθεια σίγασης και απαξίωσης του Τ&ΔΠ, το σχέδιο νόμου δεν σέβεται το καθολικό αίτημα όλων των εργαζομένων που ήδη προβλέπεται από τον εν ισχύ Ν. 1514/85, παρότι κατά παρέκκλιση δεν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα ΕΚ. Αυτό της συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου εκπροσώπου του Τ&ΔΠ στα ΔΣ των ΕΚ και στα ΕΓΣΙ των Ινστιτούτων (η τελευταία δεν προβλέπεται στο Ν.1514/85). Η συμμετοχή εκπροσώπων του Τ&ΔΠ με δικαίωμα ψήφου μέσα από διαδικασίες εκλογής από το σύνολο του αντίστοιχου δυναμικού του ΕΚ, είναι μονόδρομος. Αυτό διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πεισθεί το προσωπικό των ΕΚ να επενδύσει το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του δυνάμεων στην ανάπτυξη του ΕΚ, εάν δεν νοιώθει την ασφάλεια της συμμετοχής του στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του φορέα, και την αξίωση της προσωπικής του συμβολής μέσω της αναγνώρισης της ικανότητάς του να συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία του.

  Επιπρόσθετα, η θεσμική παρουσία εκπροσώπου του Τ&ΔΠ διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις. Άλλωστε, πέρα από τη διασφάλιση της διαύγειας, η παρουσία αυτή αποτελεί τεκμήριο αξίωσης του έργου των εργαζομένων στη συνολική λειτουργία του ΕΚ. Ως εκ τούτου θεωρούμε ως απολύτως άδικο, λανθασμένο και δείγμα απαξίωσης του ρόλου του Τ&ΔΠ, τον αποκλεισμό τους από τα όργανα λήψης αποφάσεων ΔΣ και ΕΓΣΙ.

  Τέλος, με δεδομένο ότι ως Ερευνητές (νέοι και πεπειραμένοι) βάσει της εφαρμογής της ΧκΚ ορίζεται σημαντικός αριθμός εργαζομένων (Ε.Λ.Ε. και Ε.Τ.Ε.) (βλ. προτεινόμενο ορισμό ερευνητικού προσωπικού άρθρου 2), σε αυτούς και όσον αφορά τη συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων, προβλέπεται βάσει της ΧκΚ το παρακάτω:

  «Οι εργοδότες ή/και οι χρηματοδότες ερευνητών οφείλουν να αναγνωρίζουν ως πλήρως θεμιτή, και δη ευκταία, την εκπροσώπηση των ερευνητών στα αρμόδια όργανα πληροφόρησης, διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων των οργανισμών στους οποίους απασχολούνται, με σκοπό την προστασία και την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών τους συμφερόντων ως επαγγελματιών και την ενεργό τους συμβολή στη λειτουργία του υπόψη οργανισμού».

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:27 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1786

  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο παρόν Σχέδιο Νόμου δεν προβλέπεται η ισότιμη με δικαίωμα ψήφου επί όλων των θεμάτων συμμετοχή αιρετού εκπροσώπου του Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού στα ΔΣ των Ε.Κ. Δεδομένου μάλιστα ότι ο προηγούμενος νόμος (1514/85) προέβλεπε σαφέστατα την ισότιμη συμμετοχή του συγκεκριμένου εκπροσώπου, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί πισωγύρισμα και δε συνάδει με το προοδευτικό πνεύμα, από το οποίο ο συγκεκριμένος νόμος οφείλει (και σε αρκετές περιπτώσεις το πετυχαίνει) να διέπεται.
  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαφάνεια, η αντιπροσωπευτικότητα, η συλλογική συμμετοχή και ευθύνη στη λήψη των αποφάσεων αποτελούν την πεμπτουσία της αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης και της συμμετοχικής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα για διαδικασίες και όργανα που αφορούν και τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.
  Ο αποκλεισμός της συμμετοχής των εργαζομένων από το Διοικητικά Συμβούλια των Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί για μας κατάφορη καταπάτηση των παραπάνω αρχών.
  Ζητάμε θεσμοθέτηση της ισότιμης (μετά ψήφου) συμμετοχής αιρετού εκπροσώπου του Τεχνικού & Διοικητικού Προσωπικού στα Διοικητικά Συμβούλια, όλων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.
  Η έως τώρα εμπειρία έχει αποδείξει ότι ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία των Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων λόγω της συμμετοχής τους. Απεναντίας η παρουσία τους λειτουργεί συχνά ως ισχυρός συνδετικός και σταθεροποιητικός παράγοντας μεταξύ των Ινστιτούτων και των Κέντρων. Αποτελεί δε, την άμεση αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς τους στο Ερευνητικό γίγνεσθαι της χώρας μας.
  Επιπρόσθετα, η θεσμική παρουσία εκπροσώπου του Τεχνικού & Διοικητικού Προσωπικού διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων, που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:27 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 15

  α . Η τροποποίηση της σύνθεσης του ΔΣ των ερευνητικών κέντρων με την κατάργηση του εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων είναι επιζήμια . Καταρχήν στερεί από το όργανο τις απόψεις του προσωπικού πού υποστηρίζει το ερευνητικό έργο πολλαπλά, ιδίως σε μια εποχή πού αυξάνεται συνεχώς η γραφειοκρατία και ο οικονομικός έλεγχος. Επίσης μοιάζει ο συντάκτης του σχεδίου αυτού να απομονώνει τις διοικητικές υπηρεσίες των ερευνητικών κέντρων από τα Ινστιτούτα λησμονώντας ότι αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προς διοίκηση υπηρεσιών και μονάδων πού το απαρτίζουν.
  Στην περίπτωση του ΕΚΚΕ η κατάργηση του εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων πλήττει άμεσα την νόμιμη συγκρότησή του δεδομένου ότι, μετά την συγχώνευσή των 3 Ινστιτούτων του σε 1,το ΔΣ είναι πλέον τριμελές απαρτιζόμενο πέραν του Διευθυντή του Κέντρου, από 2 εκπροσώπους ερευνητών και διοικητικών αντίστοιχα.
  β . Η διεύρυνση της σύνθεσης του ΔΣ των ερευνητικών κέντρων με μέλη εξωτερικά προς αυτά δεν γίνεται προς την σωστή κατεύθυνση. Τα ΔΣ των Κέντρων είναι σημαντικό να εμπλουτιστούν με πρόσωπα υψηλού επιστημονικού κύρους τα οποία να ενισχύουν το όργανο με την γνώση και την εμπειρία τους από τον ερευνητικό χώρο. Η προτεινόμενη συμμετοχή εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ στα ΔΣ ανταποκρίνεται σε μιάν αντίληψη ότι η λήψη αποφάσεων για την έρευνα είναι στενά και αποκλειστικά συναρτημένη με την ΕΣΕΤΑΚ ,αλλά και ότι η εποπτεία πρέπει να λάβει μορφή ελέγχου εκ του σύνεγγυς έστω κι αν καταλύεται ,εν μέρει η αυτονομία των ερευνητικών κέντρων .Η προτεινόμενη σχετική ρύθμιση ελλοχεύει κινδύνους για την αυτονομία των ερευνητικών κέντρων, αλλά και γιά την ίδια την ΓΓΕΤΚ η οποία εμπλέκεται πλέον όχι μόνον στον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ, αλλά και στην λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή της εντός των ερευνητικών κέντρων. Με τον τρόπο αυτό εμπλέκεται η ΓΓΕΤΚ και ως κρινόμενη στην διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και των ερευνητών, την ίδια στιγμή πού διεκδικεί ρόλο ως κρίνουσα στην περιοδική αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων(άρθρο 8 παράγραφος 5 ). Η προτεινόμενη συμμετοχή εκπροσώπου της ως ισότιμου μέλους του ΔΣ θα θέσει, μεταξύ άλλων, καί σοβαρά ζητήματα ως προς την αξιοπιστία των διαδικασιών αξιολόγησης, στην οποία το παρόν σχέδιο νόμου προσδίδει τόσο μεγάλη σημασία.
  Πρόταση
  Το ΔΣ των Κέντρων να διευρυνθεί με ένα επιστήμονα υψηλού κύρους. Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΚ πρέπει να είναι μόνο παρατηρητής και να καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις πού άπτονται της ΕΣΕΤΑΚ και λοιπών θεμάτων της ΓΓΕΤΚ.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Η υποβάθμιση του ρόλου του εκπρόσωπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου ως απλός παρατηρητής, και μάλιστα μόνο κατόπιν πρόσκλησης, στην ουσία καταργεί τελείως αυτό τον ρόλο, που το προσωπικό με την ψήφο του έχει δώσει ώστε να προφυλάξει και τα δικαιώματα του.

  Δεν θα υπάρχει νόημα πλέον να ορίζονται διαδικασίες διεξαγωγής εκλογής εκπροσώπου από το προσωπικό του Κέντρου, όταν θα του έχει αφαιρεθεί ουσιαστικά το δικαίωμα να τους εκπροσωπεί.

  Η ύπαρξη του εκπρόσωπου εργαζομένων στο Δ.Σ. έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί αναγκαία και πολύτιμη και για το Κέντρο, και για τους Εργαζομένους, και για την Έρευνα.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναγράφεται στις παραγράφους 4.1.1 – 4.1.6 έχει την αρμοδιότητα να παίρνει αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου, τη διαχείριση της περιουσίας του, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, του ισολογισμό και προϋπολογισμό του Κέντρου, και την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών. Από αυτό προκύπτει ότι η ευθύνη του εκπρόσωπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων είναι πάρα πολύ σοβαρή, για να καταργηθεί.

  Στην παράγραφο 3, δεν πρέπει να ισχύσει περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία με ψηφοδέλτια κατατεθειμένα «εκ των προτέρων», γιατί τότε χάνει κάθε νόημα η διαβούλευση στο Δ.Σ. σε σημαντικά θέματα των Κέντρων, ενώ αντίθετα ενισχύεται η ύπαρξη «συμμαχιών».
  §4.1.2 Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού όπου ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας δεν το προβλέπει.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 10:22 | Κυπριανίδου Πατρίτσια

  Ο θεσμός της ισότιμης και με ψήφο συμμετοχής εκπροσώπων όλων ανεξαρτήτως των εργαζομένων (Ερευνητών/Ε.Λ.Ε. και Τεχνικών/Διοικητικών υπαλλήλων) στα Συλλογικά Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων έχει αποδειχθεί απολύτως επιτυχημένος και λειτουργικός. Πραγματικά, δεν καταλαβαίνουμε γιατί μετά από δεκαετίες επιτυχημένης εφαρμογής, στο υπό διαβούλευση Ν/Σ προτείνεται να «ακρωτηριαστεί» αυτή η εκπροσώπηση. Οι δύο εκπρόσωποι, έχουν σε βάθος χρόνου αποδείξει όχι μόνον την απαραίτητη συμμετοχή τους στα ΔΣ τωνν Ερευνητικών Κέντρων, αλλά και την διακριτότητα και συμπληρωματικότητα των ρόλων και των υποχρεώσεών τους. Η προτεινόμενη κατάργηση του ενός – του εκπροσώπου των τεχνικών/διοικητικών- θα δημιοργήσει αναμφιβόλως πολλά προβλήματα στην χρηστή διοίκηση των Κέντρων.
  Απολύτως απαραίτητο επομένως, είναι να διορθωθεί η «αδικία» που γίνεται στο Άρθρο 15, όσον αφορά την ισότιμη και με ψήφο συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων και των Τεχνικών/Διοικητικών στα ΔΣ.
  Κυπριανίδου Πατρίτσια, Αιρετή Εκπρόσωπος τωνν Τεχνικών & Διοικητικών στο ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:37 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν προβλέπεται η ισότιμη/με δικαίωμα ψήφου επί όλων των θεμάτων συμμετοχή του Εκπροσώπου του Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού στα ΔΣ των Ε.Κ. Δεδομένου μάλιστα ότι ο προηγούμενος νόμος (1514/85) προέβλεπε σαφέστατα την ισότιμη συμμετοχή του Εκπροσώπου Εγαζομένων, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί τεράστιο πισωγύρισμα και δε συνάδει με το προοδευτικό πνεύμα από το οποίο ο συγκεκριμένος νόμος οφείλει (και σε αρκετές περιπτώσεις το πετυχαίνει) να διέπεται. Αναρωτιόμαστε ποιά η σκοπιμότητα της μη ουσιαστικής εκπροσώπησης της μεγάλης πλειοψηφίας των Εργαζομένων στα ΔΣ των Ε.Κ. και ποιοι έχουν να φοβηθούν (και τί ακριβώς άραγε) σε μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν κάποιοι που (ασφαλώς λανθασμένα) πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι στα Ε.Κ. διέπονται από το στρεβλό, δήθεν »συνδικαλιστικό» πνεύμα κάποιων φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα; Είναι γεγονός ότι τα Ε.Κ. αποτελούν υγιέστατους και άκρως παραγωγικούς οργανισμούς, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τα οικονομικά και επιστημονικά τους επιτεύγματα, με ΟΛΟΥΣ τους Εργαζόμενους σε αυτά να αποτελούν τον βασικό παράγοντα στη δημιουργία αυτής της θετικότατης εικόνας. Ασφαλώς και είναι παράλογο το πλέον ζωτικό κομμάτι της λειτουργίας των Ε.Κ. να μένει εκτός συμμετοχής (με 1 ψήφο) από τη Διοίκησή τους. Αναρωτιώμαστε σε τί ακριβώς εξυπηρετεί η συμμετοχή του Εκπροσώπου μετά από πρόσκληση και μόνο ως Παρατηρητή. Το ζήτημα είναι να τηρήσουμε τα προσχήματα »μοιράζοντας καθρεπτάκια στους αφελείς ιθαγενείς»; Προσδοκούμε στη διόρθωση της συγκεκριμένης στρέβλωσης στο τελικό κείμενο του νόμου και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική, με τον Εκπρόσωπο των Εργαζομένων να συμμετέχει ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη στα ΔΣ των Ε.Κ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 15:06 | Πάνος Γεωργίου

  Πιστεύω ότι στο νέο νόμο πρέπει να παραμείνουν ως πλήρη μέλη, τόσο ο εκπρόσωπος των Ερευνητών και ΕΛΕ, όσο και ο εκπρόσωπος του Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού, όπως ίσχυε στο ν.1514/85.
  Υπενθυμίζω ότι στη σύνθεση του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων το Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό αποτελεί το 75% του συνόλου, ενώ οι Ερευνητές και ΕΛΕ το 25%.
  Στα 28 χρόνια εφαρμογής του ν. 1514/85, όπου αυτός εφαρμόσθηκε, δεν υπήρξε σε κανένα Ερευνητικό Κέντρο πρόβλημα δυσλειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων από την συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτά.
  Υπάρχουν αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων και προέδρων ΕΚ (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ε.Κ.Κ.Ε., κ.α.) που στηρίζουν και επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρω. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απαρτία των Δ.Σ. βασίζονταν στην συμμετοχή των εκπροσώπων, και ουδέποτε δημιουργήθηκε πρόβλημα στην λειτουργία τους. Σε όσα Δ.Σ. παρατηρήθηκαν προβλήματα δυσλειτουργίας, αυτά δημιουργήθηκαν από άλλους λόγους…..
  Αντίθετα πιστεύω ότι η συμμετοχή των εκπρόσωπων λειτουργεί ως καταλύτης για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων των Δ.Σ., αφού ο νόμος ορίζει ότι οι εκπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το προσωπικό για τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων.
  Πιστεύω ότι η πλήρης συμμετοχή μόνο του εκπροσώπου των Ερευνητών και ΕΛΕ, και η συμμετοχή του εκπροσώπου του Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού (που εκπροσωπεί το 75% του προσωπικού) ως παρατηρητή χωρίς ψήφο, αποκαλύπτει την ελιτίστικη αντίληψη εκείνων που συνέταξαν το σχέδιο νόμου (η οποία σε άλλο άρθρο φαίνεται καθαρά και από την κατάργηση των βαθμίδων ΕΛΕ και τη μείωση των βαθμίδων των ερευνητών) και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την δημοκρατικότητα που προέβλεπε ο ν. 1514/85, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας, θα παρέμεναν σε ισχύ και στο νέο νόμο.
  Οι δύο εκπρόσωποι πρέπει να παραμείνουν ως κανονικά πλήρη μέλη στα Δ.Σ., όπως προέβλεπε ο ν.1514/85, ο οποίος ίσχυσε μέχρι σήμερα και θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 22:05 | midakis

  κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να αποκτούμε όργανα διοίκησης που τα μέλη τους να μην είναι και ελεγκτές και ελεγχόμενοι.
  Η κατά αναλογία μεταφορά της εμπειρίας από τον τρόπο σύστασης των οργάνων διοίκησης των εισηγμένων στο χρηματιστηριο επιχειρήσεων( με τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μελη) μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην διάρθρωση των ΔΣ των ερευνητικών κέντρων και να προαγει την διοικητική αποτελεσματικοτητα τους.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:47 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  Δικαίωμα των ΕΛΕ να συμμετέχουν στην εκλογή του εκπρόσωπο των Ερευνητών/ΕΛΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο που κατοχυρώθηκε με μεταβατικές διατάξεις (Νομος 1848/1989 Αρθρο 24 παρ.2 ) που συμπληρώνουν/διευκρινίζουν παραγράφους άρθρων του Νόμου 1514/1985, δε περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο

  Προτεινουμε στο παρ. 1.4 την αλλαγή

  1.4. Έναν εκπρόσωπο των Ερευνητών και ΕΛΕ του Κέντρου, ή τον αναπληρωτή του.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 12:21 | Σταυρακάκης Σπύρος (ΕΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ)

  Δεδομένου ότι το ΕΚ αποτελεί μια ομάδα που λειτουργεί συλλογικά, έτσι και η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη δομή του (και στο ΔΣ) είναι απαραίτητη.
  Ο νομοθέτης το είχε προβλέψει το 1985 στον ν.1514. Πως στοιχειοθετήτε (το ρήμα σε ενεργητική φωνή με «ε») οτι αυτό αποτελεί τροχοπέδη στη λειτουργία των ΕΚ;
  Ας μην ξεχνάμε ότι οι τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι των ΕΚ δεν εργάζονται ΓΙΑ τους ερευνητές και ΕΛΕ, αλλά ΜΕ τους ερευνητές και ΕΛΕ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 10:44 | Ανθή Γκόρου

  Η εκπροσώπηση των Διοικητικών και Τεχνικών υπαλλήλων στα διοικητικά συμβούλια επί δεκαετίες λειτουργεί θετικά,δημοκρατικά και δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος.
  Η εκλογή του εκπροσώπου διεξάγεται μέσα από διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες και βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας.
  Ως γνωστόν, έρευνα χωρίς διοικητικούς-τεχνικούς μπορεί να υπάρξει μόνο από μεμονωμένα άτομα και όχι στα Ερευνητικά Κέντρα.

  Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι παρ’όλες τις περικοπές, το συγκεκριμένο προσωπικό υποστηρίζει αθόρυβα και αποτελεσματικά το έργο των Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς η εκπροσώπησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης.

  Ανθή Γκόρου
  Εκλεγμένη εκπρόσωπος των διοικητικών-τεχνικών στο Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:51 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, τόσο των Ερευνητών και Ε.Λ.Ε., όσο και των Τεχνικών και Διοικητικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Συμβούλια των Ερευνητικών Φορέων συμβάλλουν διαχρονικά με θετικές προτάσεις στη λειτουργία και την ανάπτυξη των φορέων, δεν έχουν ποτέ παρεμποδίσει τη λήψη αποφάσεων ή την εν γένει λειτουργία των Δ.Σ. ενώ και σύμφωνα με τις θέσεις της Συνόδου των Προέδρων Ε.Κ. στις 4 Ιανουαρίου του 2012 «η παρουσία τους διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις».

  Συνεπώς ζητούμε την διατήρηση του εκπροσώπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων με ισότιμη συμμετοχή και ψήφο κατά τα προβλεπόμενα για τον εκπρόσωπο των Ερευνητών και Ε.Λ.Ε.

 • 20 Δεκεμβρίου 2013, 14:14 | Στέλλα Κάϊλα

  Η κατάργηση της εκπροσώπησης στο Δ.Σ. των Τεχνικών- Διοικητικών υπαλλήλων μόνο ως απαξίωση της συμμετοχής τους στη «ζωή» των Ερευνητικών Κέντρων μπορεί να εκληφθεί.
  Προφανώς κρίνεται ως αμελητέα η υποστήριξη που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στο ερευνητικό έργο, απο τον λαβύρινθο της καθημερινής γραφειοκρατίας μέχρι την εκτέλεση του πειραματικού μέρους των προγραμμάτων.
  Το άρθρο 15 με τον διαχωρισμό των εργαζομένων των Ε.Κ. σε συμμετέχοντες και μη στο Δ.Σ. δημιουργεί πόλωση και αίσθηση ανισότιμης μεταχείρισης.

 • 19 Δεκεμβρίου 2013, 13:49 | Παναγιώτης Σχίζας

  Η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων ενός ερευνητικού φορέα, είναι εκτός από θετική, ουσιαστική και άκρως δημοκρατική, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων. Οι αποφάσεις ενός συλλογικού οργάνου, μόνο τότε μπορούν να έχουν το στίγμα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, της συλλογικής εκπροσώπησης στη λήψη των αποφάσεων αλλά και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων που το συναποτελούν, από αδικίες και αυθαιρεσίες.

  Η κατάργηση αυτής της εκπροσώπησης που προωθείται στο νέο νόμο που αφορά την έρευνα, πιστεύω ότι εκτός από πράξη οπισθοδρομική, θα δυσχεράνει την ομαλή λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, αφού θα καταργήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού που έχουν οικοδομηθεί επί σειρά ετών.

 • 19 Δεκεμβρίου 2013, 12:31 | Μ.Π.

  Νομίζω πως στο Δ.Σ. θα πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλες τις κατηγορίες προσωπικού, η απουσία μιας μερίδας αυτών (ειδικού τεχνικού, διοικητικών) μάλλον δεν διευκολύνει το έργο της διοίκησης αλλά ούτε εκφράζει μια «ισορροπημένη» εκπροσώπιση των εργαζομένων.

 • 13 Δεκεμβρίου 2013, 03:13 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Η μέχρι τώρα εμπειρία από την πάγια (και όχι περιστασιακή) συμμετοχή στο Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των τεχνικών και διοικητικών του υπαλλήλων είναι απολύτως θετική και έχει βοηθήσει πολύ τόσο την λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ., όσο και την ομαλή διάχυση, κατανόηση και αποδοχή τους από το προσωπικό.
  Πιστεύω ότι η κατ’ ουσίαν κατάργηση αυτής της συμμετοχής που προωθείται στον παρόντα νόμο (παράγραφος 1.5), αποτελεί μια οπισθοδρόμηση που όχι μόνο αδικεί το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά επιπλέον δυσχεραίνει το έργο της διοίκησης στην χωρίς περιττούς κραδασμούς αντιμετώπιση των περίπλοκων καταστάσεων και προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί.