Άρθρο 20. Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων

1. Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:
1.1. Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, το Σχέδιο Δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου.
1.2. Την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο και ενδεικτικά από την ανάπτυξη ίδιας δραστηριότητας ή από πάσης φύσεως σύμπραξη με Ερευνητικούς και Λοιπούς Φορείς και με Επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση υφιστάμενων ή δημιουργούμενων δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών σε ερευνητικά αποτελέσματα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 20 του παρόντος νόμου.
1.3. Την υλοποίηση Προγραμματικών Συμφωνιών με τις οποίες Φορείς του Δημόσιου Τομέα αναθέτουν σε Ερευνητικό Φορέα ερευνητικά, έργα, μελέτες ή προγράμματα στις οποίες καθορίζεται το αντικείμενο της έρευνας, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα, το αντάλλαγμα και οι λοιποί συναφείς όροι.
1.4. Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού, υποδομών και αιθουσών συνεδρίων.
1.5. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
1.6. Έσοδα από την συμμετοχή τους σε δίκτυα ή συμπράξεις επιχειρήσεων, γνώσης και συστάδες επιχειρήσεων (clusters) και σε Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας.
1.7. Δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.
1.8. Φορολογικά και άλλα κίνητρα τα οποία παρέχονται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κείμενες διατάξεις.
1.9. Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του Ερευνητικού Κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.
2. Το ενεργητικό της περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους εξοπλισμός των Ερευνητικών Κέντρων που καταργούνται ή διαλύονται με οποιοδήποτε τρόπο, ύστερα από τη σχετική εκκαθάριση και με επιφύλαξη της τυχόν εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 109 του Συντάγματος, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης μεταβίβασης των κάθε είδους (κινητά, ακίνητα κλπ.) περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται το εποπτεύον Υπουργείο.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου και έγκριση της ΓΓΕΤΚ, μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση ακίνητης ή κινητής περιουσίας Ερευνητικού Κέντρου σε άλλο φορέα του Δημόσιου Τομέα.
4. Τα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία λειτουργούν, ως ΝΠΙΔ, τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:19 | Νίκος Κατσαρός

  Στην § 3 να προστεθεί ότι αποκλείεται η δυνατότητα κατ’ ευθείαν ή μέσω άλλου Φορέα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Ερευνητικού Κέντρου στο ΤΑΙΠΕΔ

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:00 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  1.1. Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, το Σχέδιο Δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπολείπεται των μισθών των ερευνητών και των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθώς και του λειτουργικού κόστους συντήρησης των υποδομών

  1.2. Την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδεικτικά από την ανάπτυξη ίδιας δραστηριότητας ή από πάσης φύσεως σύμπραξη με Ερευνητικούς και Λοιπούς Φορείς και με Επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση υφιστάμενων ή δημιουργούμενων δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών σε ερευνητικά αποτελέσματα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 20 του παρόντος νόμου.

  1.4. Έσοδα από την χρήση εξοπλισμού, υποδομών και αιθουσών συνεδρίων.

  1.7. Προτείνουμε να απαλειφθεί. Το να δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τις διοικήσεις των ΕΚ είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την λειτουργία των ΕΚ από τη στιγμή που δεν προβλέπεται και κανένας μηχανισμός ελέγχου.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ενίσχυση Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας

  Μια βασική μεταβολή που θα πρέπει να υπάρξει στο χώρο της Έρευνας, με στόχο την ενίσχυσή του είναι η συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, τα οποία είναι διεσπαρμένα σε διάφορα Υπουργεία και υπηρεσίες και διέπονται από διαφορετικά θεσμικά πλαίσια, σε μια ενιαία αρχή και σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Το αυτό ισχύει για τη διασπορά της χρηματοδότησης της έρευνας σε διάφορα Υπουργεία, τα οποία δεν έχουν ενδεχομένως την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων (π.χ., η ΓΓΕΤ διαθέτει Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα, αν όχι νομοθετικές ρυθμίσεις, από πλευράς της Πολιτείας. Η ΓΓΕΤ θα πρέπει να είναι ο κύριος φορέας που θα διαχειρίζεται τα χρήματα όλων των Υπουργείων που κατευθύνονται για έρευνα, ερευνητικές υποδομές και άλλες υποστηρικτικές για την έρευνα δράσεις.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Να υπάρξει συμπληρωματικό άρθρο σύμφωνα με το οποίο:
  «Η ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με λοιπά Υπουργεία, θα αναλαμβάνει για λογαριασμό τους τη διενέργεια προκηρύξεων, και τη διάθεση των κονδυλίων που κατευθύνονται για έρευνα, εθνικές ερευνητικές υποδομές και άλλες υποστηρικτικές για την έρευνα δράσεις».

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 20. Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων

  Το γεγονός ότι η έρευνα υποχρηματοδοτείται στη χώρα μας είναι κοινός τόπος, που προκύπτει τόσο από τα αντικειμενικά στοιχεία, όσο και από διαχρονικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η χρηματοδότηση της έρευνας προέρχεται κυρίως από Ευρωπαϊκές πηγές, είτε αυτές είναι ανταγωνιστικά προγράμματα (απ’ ευθείας στα Ερευνητικά Κέντρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση), είτε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ.).

  Επιπλέον αν η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση δεν καλύπτει τη μισθοδοσία του τακτικού ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, όπως ακριβώς συμβαίνει στα ΑΕΙ, υποσκάπτεται η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και συνεργασίας καθηγητών και ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα, η κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων και βέβαια και αυτή η ίδια η μισθολογική εξίσωση καθηγητών και ερευνητών.

  Η ΕΕΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί νομοθετικά μια ελάχιστη χρηματοδότηση προς τον «σκληρό πυρήνα» της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας που είναι τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ. Η ελάχιστη αυτή χρηματοδότηση θα πρέπει στην παρούσα φάση να καλύπτει τη μισθοδοσία των ερευνητών και των μονίμων/αορίστου χρόνου υπαλλήλων, καθώς και τη συντήρηση των μεγάλων εθνικών ερευνητικών υποδομών – επενδύσεων που έχουν γίνει έως σήμερα. Η χρηματοδότηση αυτή (α) θα επιτρέψει στα ΕΚ να πολλαπλασιάσουν τις εισροές τους από την ΕΕ, γιατί θα τα καταστήσει εξ’ ίσου ανταγωνιστικά με τα Κέντρα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εξασφαλισμένη μισθοδοσία και (β) θα διασφαλίσει τη δυνατότητα των Κέντρων να κατευθύνουν τα χρήματα τα οποία κερδίζουν από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στην αναχαίτιση του brain drain, μέσω προσλήψεων νέου ερευνητικού προσωπικού.

  Ενώ στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στην «εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση υφιστάμενων ή δημιουργούμενων δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας» δεν υπάρχει συνολική ρύθμιση για τα τελευταία στο ν/σ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Αναμόρφωση της παραγράφου 1 ως ακολούθως.
  1. Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:
  1.1. Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, το Σχέδιο Δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπολείπεται του κόστους μισθοδοσίας των ερευνητών και των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου χρόνου, καθώς και του λειτουργικού κόστους συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.

   Διαγραφή της παραγράφου 1.7.

   Η ρύθμιση της παρ. 1.7. για «Δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς…» θεωρείται προβληματική και προτείνεται να απαλειφθεί, όσον αφορά τουλάχιστον στα δημόσια ΕΚ της ΓΓΕΤ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:57 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 20 Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων

  • Παρ. 1.7: Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πρόταση; Ότι τα ΕΚ θα μπορούν να δανείζονται με εγγύηση του Δημοσίου; μέχρι ποια ποσά και για πόσο χρονικό διάστημα; Αποσαφήνιση όρων, καθηκόντων και υποχρεώσεων.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:32 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 20 – Πόροι των Ε.Κ. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1781

  Έχει παραλειφθεί ένας από τους βασικότερους πόρους χρηματοδότησης των Ε.Κ., που ασφαλώς δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά Ερευνητικά Έργα. Δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις Ερευνητικών Κέντρων η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων και για την αποφυγή πιθανών μελλοντικών παρερμηνειών (π.χ. υπαγωγή των συγκεκριμένων εσόδων στην κρατική χρηματοδότηση υπό κάποια πιθανή διασταλτική ερμηνεία), είναι επιβεβλημένο να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη πηγή και όχι πιθανά να υπονοείται ότι τέτοιου είδους έσοδα εντάσσονται στην περίπτωση 1.9 του συγκεκριμένου άρθρου (»… από οποιεσδήποτε πηγές»). Δεν πρόκειται απλά για μία »οποιαδήποτε άλλη πηγή»…

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:42 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Έχει παραλειφθεί ένας από τους βασικότατους πόρους χρηματοδότησης των Ε.Κ., που ασφαλώς δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά Ερευνητικά Έργα. Δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις Ε.Κ. η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων και για την αποφυγή πιθανών μελλοντικών παρερμηνειών (π.χ. υπαγωγή των συγκεκριμένων εσόδων στην κρατική χρηματοδότηση υπό κάποια πιθανή διασταλτική ερμηνεία) είναι επιβεβλημένο να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη πηγή και όχι απλά να υπονοείται ότι τέτοιου είδους έσοδα εντάσσονται στην περίπτωση 1.9 του συγκεκριμένου άρθρου (»… από οποιεσδήποτε πηγές»). Δεν πρόκειται απλά για μία »οποιαδήποτε άλλη πηγή»…

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 20:09 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να γίνει πιό συγκεκριμένη η παράγραφος 1.7 για τα τραπεζικά δάνεια. Δηλαδή σύναψη δανείου να πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια.