Άρθρο 25 – Ειδικές Διατάξεις για την Χρηματοδότηση

1. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται, να μεταφέρει κονδύλια μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πρότασή του κατά ποσοστό έως και 10%, γνωστοποιώντας την μεταβολή στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ, ή να μεταβάλλει την Ομάδα Έργου που υλοποιεί για λογαριασμό του το έργο, εάν δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο. Οι μεταβολές πρέπει να περιλαμβάνονται και αιτιολογούνται ς στις περιοδικές εκθέσεις προόδου του έργου.
2. Σε περιπτώσεις ουσιώδους μεταβολής των δεδομένων ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ αίτημα μεταβολής και να ζητήσει την έγκρισή της για ουσιώδεις λόγους, όπως είναι, ενδεικτικά, η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% ή η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ, οφείλει να συγκαλέσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των παραγράφων 2επ. του παρόντος Άρθρου, η οποία οφείλει να αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος εάν εισηγείται ή όχι την αποδοχή του αιτήματος του χρηματοδοτούμενου. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η μεταβολή λογίζεται, ότι έχει γίνει αποδεκτή. Η προθεσμία διακόπτεται για όσο χρόνο εκκρεμεί απόκριση του χρηματοδοτούμενου για την παροχή στοιχείων πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση έγκρισης μεταφοράς κονδυλίων συνεπεία ουσιώδους μεταβολής των δεδομένων τροποποιείται αναλόγως η πράξη χρηματοδότησης και η σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.
3. Τα στελέχη και πάσης φύσεως προσωπικό της ΓΓΕΤΚ και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, των οποίων τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται έχουν ευθύνη διαφύλαξης των στοιχείων, των οποίων λαμβάνουν γνώση του βιομηχανικού απορρήτου των προτάσεων, των Εκθέσεων Προόδου και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο χαρακτηρίζεται, ως απόρρητο ή εμπιστευτικό από τους δικαιούχους.
4. Πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις και τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορεί να κοινοποιηθούν ή να δημοσιευθούν, μόνο μετά από γραπτή συνεννόηση της ΓΓΕΤΚ και του δικαιούχου, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Η ΓΓΕΤΚ μπορεί να δημοσιεύει μονομερώς συνοπτικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις υποβαλλόμενες προτάσεις και τα εκτελούμενα έργα, αναφέροντας τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και το όνομα ή επωνυμία του χρηματοδοτούμενου.»
5. Η ΓΓΕΤΚ εκδίδει και αναρτά στον δικτυακό τόπο της Κανονισμούς για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, λαμβανομένης υπόψη της εθνικής νομολογίας και της νομολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους δικαιούχους και τους αρμόδιους για συναφή θέματα δημόσιους φορείς με το ανωτέρω περιεχόμενο και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ιδίως θέματα ενοποίησης των διαδικασιών αξιοποίησης της δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Σύνδεσμοι Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων υποχρεούνται να διαβουλεύονται εγγράφως ή προφορικά με την ΓΓΕΤΚ πριν από την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας.
6. Η ΓΓΕΤΚ αναρτά στον δικτυακό τόπο της πρότυπα σχέδια Σύμβασης Ανάθεσης, Εταιρικής Σύμβασης συμπράξεων δικαιούχων, λιτών τυποποιημένων φορμών αξιολόγησης προτάσεων και παρακολούθησής τους, τυποποιημένο κατάλογο επιλέξιμων δαπανών, ελέγχοντας την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
7. Είναι δυνατή η συμπληρωματική Χρηματοδότηση σε περιπτώσεις προσέλκυσης Χρηματοδότησης προερχόμενης από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές της αλλοδαπής στο πλαίσιο είτε ερευνητικών προγραμμάτων, είτε της επενδυτικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε εκτέλεσης ή συμμετοχής στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, όπως του δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιωτικών φορέων κάθε νομικής μορφής κλπ.). Η Συμπληρωματική Χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται με κάθε πρόσφορη μορφή κατά την διακριτική ευχέρεια της ΓΓΕΤΚ, όπως ενδεικτικά άμεσης επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των συμμετεχόντων ή με τη μορφή έμμεσης επιχορήγησης μέσω της δημιουργίας αντίστοιχου Χρηματοδο¬τικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (Matching Investment Fund), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση τέτοιου σκοπού. Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί ενδεικτικά να καλύπτουν και επενδυτικές δραστηριότητες ανάπτυξης ή επανασχεδίασης καινοτομικών προϊόντων, μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας.
8. Είναι δυνατή η ανάθεση τμήματος του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, σε υπεργολάβους της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τις προβλέψεις στην πρόταση, την Απόφαση Χρηματοδότησης και την Σύμβαση.
9. Διατηρείται, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3697/2008 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤΚ, ο οποίος συστήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 6 παρ. 3 του νόμου 1514/1985 για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται είτε από το ΥΠΑΙΘ ή Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς, είτε στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες ή με Διεθνείς Οργανισμούς.
9.1. Μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤΚ πραγματοποιείται η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, μελετών και προγραμμάτων και έργων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο και στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη Ερευνητικών Φορέων.
Ειδικότερα σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤΚ είναι η διάθεση και διαχείριση, εκτός των παραπάνω κονδυλίων, και των κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ’ του παραπάνω νόμου και ειδικότερα:
9.1.1. Δαπανών δημοσιεύσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών δαπανών που γίνονται στο Πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
9.1.2. Αμοιβών ειδικών επιστημόνων και μελών ομάδων εργασίας για μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις, οι οποίες αναθέτονται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΓΓΕΤΚ, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, απευθείας με σύμβαση έργου σε ειδικούς Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες ή σε ειδικά γραφεία η εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να συνιστώνται για το σκοπό αυτόν ομάδες εργασίας από υπαλλήλους, δημόσιους λειτουργούς και ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου:
9.1.2.1. να εκπονηθούν ειδικές μελέτες η να διερευνηθούν ζητήματα και προβλήματα με σκοπό την υποβοήθηση και υποστήριξη στη χάραξη, αξιολόγηση, αποτίμηση, οργάνωση, άσκηση και περιφερειακή ανάπτυξη της πολιτικής για την ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, και
9.1.2.2. να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων και όρων εφαρμογής διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγησης, δανειοδότησης κλπ., επενδύσεων προηγμένης τεχνολογίας, προγραμμάτων ή έργων ΕΤΑΚ).
9.1.3. Απονομής βραβείων, χορήγηση χρηματικών αμοιβών και υποτροφιών,
9.1.4. Χρηματοδότησης δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας.
9.2. Πόροι του Λογαριασμού είναι:
9.2.1. Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, τα οποία διατίθενται, είτε μέσω του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, είτε μέσω άλλων μελετών που εντάσσονται στον ΠΔΕ για το σκοπό αυτό.
9.2.2. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
9.2.3. Τα έσοδα ή τα δικαιώματα που προέρχονται από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤΚ, τα οποία προσδιορίζονται κατά περίπτωση με συμφωνία της ΓΓΕΤΚ και του φορέα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με αποφάσεις των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη και διάθεση των εσόδων και δικαιωμάτων που προέρχονται από την αξιοποίηση και διάθεση των ερευνητικών ή τεχνολογικών αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και των προσόδων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του λογαριασμού.
9.2.4. Κάθε είδους δάνεια.
Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:25 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Προτείνεται η πρόσθεση επιπλέον παραγράφου 10 όπως παρακάτω:

  10. Με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ επιβάλλονται, κατά περίπτωση, ανταποδοτικά τέλη που περιέρχονται στον ειδικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ για τη χρέωση των παρεχόμενων από την ΕΕΑΕ υπηρεσιών (ιδίως ελέγχου, εποπτείας, μέτρησης, γνωμάτευσης, αδειοδότησης, πιστοποίησης) προς τρίτους ή στο πλαίσιο χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης και εξουσιοδοτήσεων. Τα τέλη αυτά επιβάλλονται κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες. Για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών δύναται η ΕΕΑΕ να εφαρμόσει είτε μία κλείδα προσδιορισμού είτε ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν επιβάρυνσης. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε η καθεμία μόνη της είτε σε συνδυασμό. Η ΕΕΑΕ δημοσιεύει και στην ιστοσελίδα της πίνακα των τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η ΕΕΑΕ μπορεί να βεβαιώνει και να εισπράττει ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν στα τέλη του παρόντος άρθρου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο τέλη, καθώς και τα τέλη υπέρ ΕΕΑΕ που προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις, ιδίως τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν.4070/2012 (Α’ 82), χρηματοδοτούν τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ, προς επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

  Αιτιολόγηση:
  Με την προτεινόμενη παραπάνω παράγραφο 10 ρυθμίζονται τα θέματα οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Α.Ε., υπό το πρίσμα της απαιτούμενης οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας της υπηρεσίας ως αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής (βλ. απαιτήσεις πλήθους πρόσφατων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και της μεταφοράς τους στην εθνική νομοθεσία, π.χ. το άρθρο 5.2.α. του π.δ. 60/2012, ΦΕΚ 111/Α, ή το άρθρο 6.2.β. του π.δ. 122/2013, ΦΕΚ 177/Α). Δεν πρόκειται περί θέσπισης νέων τελών, δεδομένου ότι τέλη τιμολογούνται και σήμερα (Απόφαση 3/2012, ΦΕΚ Β 2182/23.7.2012) με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 17176/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Β΄ 832/1988), ιδίως την παράγραφο 1 εδάφιο (ια), η οποία επιτρέπει την κοστολόγηση και καθορισμό των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους. Ωστόσο, η προτεινόμενη διάταξη είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση, κατά σύγχρονο τρόπο, της επιβολής ανταποδοτικών τελών από την Ε.Ε.Α.Ε. για τη χρέωση των παρεχόμενων από την Ε.Ε.Α.Ε. υπηρεσιών προς τρίτους ή στο πλαίσιο χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης και εξουσιοδοτήσεων. Επίσης, προκειμένου να παρασχεθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. η δυνατότητα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ, ώστε να περιοριστούν οι επισφάλειες των εσόδων και να καταστεί βιώσιμη η απαιτούμενη οικονομική αυτοτέλεια.

 • Παρόλο που αξιολογείται ως θετική η προσπάθεια ένταξης της διαδικασίας αξιολόγησης σε ένα πλαίσιο, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, η αναφορά σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες με νόμο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Για παράδειγμα, το άρθρο 25 – παρ. 1 αναφέρει την μεταφορά 10% μεταξύ επιλέξιμων δαπανών αλλά πιθανές διαφορές ή αλλαγές σε οδηγούς εφαρμογής μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην υπάρξουν θέματα ασυμβατότητας. Είναι απαραίτητο να εντάσσονται σε νόμο θέματα που είναι κανονιστικά ? Έτσι αντί να αλλάζει ένας κανονισμός ή οδηγός εφαρμογής, θα πρέπει να αλλάζει ολόκληρος νόμος!

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 25 – Ειδικές Διατάξεις για την Χρηματοδότηση

  Τα άρθρα 24 και 25 προτείνεται να περιοριστούν σε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις, διότι το περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά λεπτομερές και καταλληλότερο προς ένταξη σε Οδηγό Εφαρμογής Ερευνητικού Προγράμματος, παρά σε ένα ν/σ για την έρευνα.

  Θετική θεωρείται η ρύθμιση της παρ. 1.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:37 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 25 – Ειδικές διατάξεις για τη χρηματοδότηση
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1776

  Με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ευελιξίας στην ανακατανομή και διάθεση κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών προτείνουμε την αύξηση του ποσοστού αυτού από 10% σε 20%, που θα δικαιούται ο χρηματοδοτούμενος φορέας να μεταφέρει μεταξύ των κατηγοριών, γνωστοποιώντας τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:41 | Βασίλης Καλερίδης

  Η διατήρηση του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤΚ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:33 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Αρ. 25, Παρ 1:
  Το ποσοστό να ανέλθει στο 20% όπως ήδη εφαρμόζεται από την ΓΓΕΤ/ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ μετά την τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής.