Άρθρο 13 – Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα

1. Τα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται, ορίζεται ή τροποποιείται η νομική φύση τους, η διάρθρωση, η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού τους με Νόμο.
2. Αποστολή των Ερευνητικών Κέντρων είναι η ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
3. Τα Ερευνητικά Κέντρα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, του Ιδρυτικού τους θεσμικού πλαισίου και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους και εποπτεύονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο. Η εποπτεία συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ερευνητικών Κέντρων.
4. Τα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διέπονται σε όλες τις λειτουργίες και δράσεις τους από τις σχετικές διατάξεις σύστασής τους και τις γενικές διατάξεις περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
5. Στα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται Ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής ή διεπιστημονικής εξειδίκευσης με Απόφαση του ΓΓΕΤΚ η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ. και λειτουργούν αυτοτελώς, ως μονάδες τους, με στόχο την υποστήριξη της δράσης των Ερευνητικών Κέντρων.
6. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων των εποπτευόμενων από το ΥΠΑΙΘ Ερευνητικών Κέντρων συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.
7. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα Ερευνητικά Κέντρα μπορούν να συνάπτουν πάσης φύσεως συμφωνίες, με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεις και άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με τις οποίες να συμπράττουν στην δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (Clusters), Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, στη δημιουργία και χρήση κοινών υποδομών σύμφωνα και με τις διατάξεις μεταξύ άλλων του Άρθρου 16 του ν. 3979/2011 για κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, Τεχνολογιών Πληρο¬φο¬ρικής και Επικοινωνιών και δεδομένων, .
8. Οι Ερευνητικοί Φορείς εξαιρούνται λόγω της φύσης, της αποστολής τους και της αδήριτης ανάγκης επιτάχυνσης της δράσης τους προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και της Απασχόλησης από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 27 του Νόμου 4110/2013.

 • Η παράγραφος 2 περιορίζει την αποστολή των ερευνητικών Κέντρων στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ και την συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη παραλείποντας τον βασικό λόγο ύπαρξης των ερευνητικών κέντρων πού είναι πρωτίστως η διεξαγωγή βασικής έρευνας. Χωρίς βασική έρευνα οποιοδήποτε άλλο είδος έρευνας στερείται του βασικού κορμού γνώσεων επί των οπίων θα στηριχθεί η όποια εφαρμογή. Η διατύπωση του 2 ανταποκρίνεται σε μια εν στενή έννοια αντίληψη του τι είναι έρευνα, σ’ ένα στερεότυπο τρόπο σκέψης σύμφωνα με τον οποίο η έρευνα είναι πάντα συνυφασμένη με εφαρμογές.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:48 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Στην παράγραφο 6 προτείνεται η συμπερίληψη της συμμετοχής και των Τεχνολογικών Φορέων, όπως ισχύει σήμερα:

  6. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων των εποπτευόμενων από το ΥΠΑΙΘ Ερευνητικών Κέντρων και οι Πρόεδροι των Τεχνολογικών Φορέων του Άρθρου 40 του παρόντος, συνέρχονται σε Σύνοδο . . .

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:08 | Π.Τσανάκας ΕΔΕΤ

  Να αναδιατυπωθούν τα 6 και 8 ως εξής:

  6. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων των εποπτευόμενων από το ΥΠΑΙΘ Ερευνητικών Κέντρων και οι Πρόεδροι των Τεχνολογικών Φορέων του Άρθρου 40 του παρόντος, συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.

  8. Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς εξαιρούνται λόγω της φύσης, της αποστολής τους και της αδήριτης ανάγκης επιτάχυνσης της δράσης τους προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και της Απασχόλησης από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 27 του Νόμου 4110/2013

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  5. Προτείνουμε: Στα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται Ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής ή διεπιστημονικής εξειδίκευσης με νόμο μετά από εισήγηση του ΓΓΕΤΚ και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου και του ΕΣΕΤΚ.

  Να προστεθεί: Τα ινστιτούτα αυτά αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες των ερευνητικών κέντρων και έχουν λειτουργική αυτοτέλεια, για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών του τομέα που καλύπτουν.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 13 – Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα

   Στην παράγραφο 1 να προστεθεί ως προαπαιτούμενη η σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ (όπως και στο Ν. 1514/1985, άρθρο 25, παρ. 1α).

   H Αποστολή των Ερευνητικών Κέντρων δεν περιγράφεται σύμφωνα με τους ορισμούς των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος.

   Σύσταση ερευνητικών Ινστιτούτων όχι με απόφαση ΓΓΕΤ, (άρθρο 5), αλλά με νομοθετική ρύθμιση επίσης, με προαπαιτούμενη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ (βλ. και παρ. 1).

   Η 1η Σύνοδος Δ/ντών ΕΚ να καθορίσει τα της λειτουργίας της.

   Η παράγραφος 8 αποτελεί θετική ρύθμιση.

   Να ελεγχθεί η αναφορά της παρ. 7 στο Άρθρο 16 του Ν. 3979/2011.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:20 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 13 – Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα

  • Παρ. 1: Υπάρχει σαφής αναφορά στη δυνατότητα τροποποίησης της νομικής φύσης των ΕΚ με νόμο, ωστόσο, αυτό είναι σε αντίθεση με την Παρ. 5, σύμφωνα με την οποία, τα Ινστιτούτα είναι αυτοτελείς μονάδες των ΕΚ τα οποία συνιστώνται με απόφαση του ΓΓΕΤΚ (άρα δεν χρειάζεται Νόμος).

  • Παρ. 3. Η εποπτεία δεν εξαντλείται στ’ αλήθεια μόνο σε έλεγχο νομιμότητας, καθώς προβλέπονται και διαδικασίες αξιολόγησης. Εναλλακτική διατύπωση: «Η εποπτεία συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, καθώς και στην αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και των Οργάνων Διοίκησής τους».

  • Παρ. 4: Αναφέρεται στη λειτουργία των ΝΠΔΔ αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία των ΕΚ που είναι ΝΠΙΔ. Προς αποφυγή παρανοήσεων όπως στο παρελθόν (π.χ. συμπερίληψη ΕΚ ΝΠΙΔ σε διατάξεις περί ΜΚΟ) θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια και για τα ΝΠΙΔ.

  • Παρ. 6: Η σύνοδος των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων είτε αποτελεί θεσμικό όργανο, του οποίου η λειτουργία θα πρέπει τότε να ορίζεται με τον παρόντα νόμο, ή να λειτουργεί απλά συμβουλευτικά, οπότε δεν χρειάζεται μνεία στον νόμο.

  • Παρ. 8: Αποτελεί θετικό βήμα η εξαίρεση των Ε.Κ. από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 27 του Νόμου 4110/2013.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:09 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 13 – Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα

  Παράγραφος 3
  «Τα Ερευνητικά Κέντρα […] εποπτεύονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο »: Η απαλοιφή της φράσης «σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο» είναι απαραίτητη για τον λόγο ότι ο ιδρυτικός νόμος των Ερευνητικών Κέντρων μπορεί να αναφέρεται σε υπουργεία που δεν υφίστανται πλέον ή που έχουν αλλάξει.

  Παράγραφος 5
  Η σύσταση Ινστιτούτων, με απόφαση του ΓΓΕΤΚ, έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 1 του ίδιου Άρθρου: “Τα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται, ορίζεται ή τροποποιείται η νομική φύση τους, η διάρθρωση, η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού τους με Νόμο”. Είναι προφανές ότι η σύσταση Ινστιτούτου συνιστά τροποποίηση της διάρθρωσης ενός Ερευνητικού Κέντρου.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η νομική φύση των τεσσάρων Ν.Π.Δ.Δ. Ερευνητικών Κέντρων ώστε να υπάρχει ένα αναγκαίο και ισχυρό κομμάτι της Έρευνας στη Ελλάδα, με Εθνικές υποδομές και εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας όπως ο Πυρηνικός Αντιδραστήρας, που θα παραμείνει σε δημόσιο χαρακτήρα, θα διαμορφώνει την μορφή και κατεύθυνση της Έρευνας ως προς όφελος και της Κοινωνίας, θα συνδεθεί ουσιαστικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και θα βοηθήσει την Εθνική Οικονομία και την αγορά με την αξιοποίηση των Ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.

  Στην παράγραφο 1, η όποια τροποποίηση της νομικής φύσης ή μορφής των Ερευνητικών Κέντρων, θα πρέπει να περνάει με νόμο, μόνο μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ. Ομοίως, στην παρ. 5, όποια τροποποίηση στη δομή του Κέντρου και των Ινστιτούτων, να χρειάζεται έκτος από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ, και ανάλογη τροποποίηση του νόμου.

  Στην παράγραφο 7, αναφορικά με τις πάσης φύσεως συμφωνίες Ερευνητικών Κέντρων με φορείς και επιχειρήσεις, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς προϋποθέσεις, για τη χρήση από αυτές των δημόσιων υποδομών και πόρων των Ερευνητικών Κέντρων.

  Πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διοίκηση και νομιμότητα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:23 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 13 – Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1788

  Σε συνέχεια της ορθής λογικής της εξαίρεσης των Ερευνητικών Φορέων από τις ρυθμίσεις του άρθρου 27 του Νόμου 4110/2013 και των προβλέψεων της παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, θα αναμέναμε και την εξαίρεση του προσωπικού των Φορέων αυτών από τις πάσης φύσεως μισθολογικές περικοπές του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά το τμήμα που αυτές δεν προέρχονται από την Τακτική Χρηματοδότηση και δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό προϋπολογισμό. Ζητάμε την προσθήκη σχετικής παραγράφου στο συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:23 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 13

  Η παράγραφος 2 περιορίζει την αποστολή των ερευνητικών Κέντρων στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ και την συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη παραλείποντας τον βασικό λόγο ύπαρξης των ερευνητικών κέντρων πού είναι πρωτίστως η διεξαγωγή βασικής έρευνας. Χωρίς βασική έρευνα οποιοδήποτε άλλο είδος έρευνας στερείται του βασικού κορμού γνώσεων επί των οπίων θα στηριχθεί η όποια εφαρμογή. Η διατύπωση του 2 ανταποκρίνεται σε μια εν στενή εννοία αντίληψη του τι είναι έρευνα, σ’ ένα στερεότυπο τρόπο σκέψης σύμφωνα με τον οποίο η έρευνα είναι πάντα συνυφασμένη με εφαρμογές.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:04 | Νυχάς, Γ-Ι

  Tα άρθρα 13-19 ρυθμίζουν τα ερευνητικά κέντρα (βλ. την αποτύπωσή τους στο άρθρο 40). Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη (;)/ ενσωμάτωση (;) πιθανόν δημιουργίας νέων ‘καταστάσεων’ π.χ., σε ΝΠΙΔ των ΕΛΚΕ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:13 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η νομική φύση των τεσσάρων Ν.Π.Δ.Δ. Ερευνητικών Κέντρων ώστε να υπάρχει ένα αναγκαίο και ισχυρό κομμάτι της Έρευνας στη Ελλάδα, με Εθνικές υποδομές και εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας , που θα παραμείνει σε δημόσιο χαρακτήρα, θα διαμορφώνει την μορφή και κατεύθυνση της Έρευνας ως προς όφελος και της Κοινωνίας, θα συνδεθεί ουσιαστικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και θα βοηθήσει την Εθνική Οικονομία και την αγορά με την αξιοποίηση των Ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.

  Στην παράγραφο 1, η όποια τροποποίηση της νομικής φύσης ή μορφής των Ερευνητικών Κέντρων, θα πρέπει να περνάει με νόμο, μόνο μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ. Ομοίως, στην παρ. 5, όποια τροποποίηση στη δομή του Κέντρου και των Ινστιτούτων, να χρειάζεται έκτος από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ, και ανάλογη τροποποίηση του νόμου.

  Στην παράγραφο 7, αναφορικά με τις πάσης φύσεως συμφωνίες Ερευνητικών Κέντρων με φορείς και επιχειρήσεις, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς προϋποθέσεις για τη χρήση από αυτές των δημόσιων υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων.
  Πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διοίκηση και νομιμότητα.
  Υπάρχει αντίφαση της §5 με την §1.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:27 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Σε συνέχεια της ορθής λογικής της εξαίρεσης των Ερευνητικών Φορέων από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 27 του Νόμου 4110/2013 και των προβλέψεων της Παραγράφου 4 του Άρθρου 22 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, θα αναμέναμε και την εξαίρεση του προσωπικού των φορέων αυτών από τις πάσης φύσεως μισθολογικές περικοπές του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, κατά το τμήμα που αυτές δεν προέρχονται από την Τακτική Χρηματοδότηση (και άρα δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό). Αιτούμαστε την ενσωμάτωση συγκεκριμένης σχετικής παραγράφου στο συγκεκριμένο Άρθρο του Νόμου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:40 | Βασίλης Καλερίδης

  Η αναβάθμιση του ρόλου της ΕΤΑΚ προϋποθέτει ότι όλα τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να λειτουργούν υπό τη ΓΓΕΤΚ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 21:17 | you123

  Αν σύμφωνα με το αρ. 1 στα ΕΚ ορίζεται η διάρθρωση τους με Νόμο τότε μάλλον δεν μπορεί (και δεν πρέπει) συμφωνα με το αρ. 5 να συνιστώνται στα ΕΚ Ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής ή διεπιστημονικής εξειδίκευσης με Απόφαση του ΓΓΕΤΚ.

 • Άρθρο 13, παρ. 7: Προσθήκη Πόλων Καινοτομίας και δημιουργία θερμοκοιτίδων ή Κέντρων Αριστείας στις δραστηριότητες σύμπραξης των Ε.Κ. με Επιχειρήσεις

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:52 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Η διεύρυνση της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στην Έρευνα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ερευνητική διαδικασία και ανάπτυξη. Σ’ αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

  Θεσμοθέτηση της Συνόδου των Διευθυντών των Ερευνητικών Φορέων με συμμετοχή των Ομοσπονδιών των Εργαζομένων (Ερευνητών-Ε.Λ.Ε. και Τεχνικών και Διοικητικών Υπαλλήλων) των Ερευνητικών Φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 12:48 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Είναι θετικό το γεγονός ότι προσδιορίζεται (άρθρο 13, παράγρ.1) ότι οποιαδήποτε μεταβολή στον ερευνητικό ιστό γίνεται μόνο με Νόμο και όχι με απλό ΠΔ.
  Έχει αφαιρεθεί ωστόσο το προαπαιτούμενο της σύμφωνης γνώμης του ΕΣΕΤ (Ν. 1514, άρθρ. 25, παρ.1α). Εάν το ΕΣΕΤΚ, το ανώτατο δηλαδή συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας επί θεμάτων έρευνας, δεν καλείται να εισηγηθεί αρμοδίως σε ένα τόσο σημαντικό στρατηγικής σημασίας ζήτημα, αναρωτιέται κανείς γιατί να υπάρχει και ποιός είναι ο ρόλος του.
  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:30 | agv

  Το #1 και το #5 είναι ασύμβατα. Ένα ινστιτούτο είναι μέρος της διάρθρωσης ενός ΕΚ, άρα σύμφωνα με το #1 συστήνονται με Νόμο, ενώ σύμφωνα με το #5 με απόφαση του ΓΓΕΤΚ