Άρθρο 33 – Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση – Διαλειτουργικότητα

1. Δημιουργείται στη ΓΓΕΤΚ και φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο της, Εθνικό Μητρώο Ερευνητών, Ερευνητικών Κέντρων και των Υποδομών τους (ΕΜΕΕΥ), στο οποίο καταχωρούνται οι Ερευνητές και τα στοιχεία της ερευνητικής δράσης τους, όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και οι υποδομές τους. Στο ΕΜΕΕΥ παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον κατάλογο των υποδομών μπορεί να καταχωρούνται και οι ερευνητικές υποδομές των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Στο Μητρώο συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, την εμβέλεια, τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλες αντίστοιχες υποδομές στην Επικράτεια, την πρόσβαση σε αυτές, το θεματικό αντικείμενο, τη δικτύωση, τη λειτουργική ενοποίηση και η ανοιχτή πρόσβαση καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από την ερευνητική κοινότητα.
3. Το ΕΜΕΕΥ συνδέεται διαλειτουργικά με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως ενδεικτικά των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), του ΤΑΧΙSNET, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων χωρών – μελών.
4. Η ΓΓΕΤΚ και οι Ερευνητικοί Φορείς οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3979/2011 περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τις διατάξεις του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑ ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ΦΕΚ Β 1301/12.4.2012), κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντος και ειδικό¬τε¬ρα οφείλουν να αναδιαρθρώσουν τους δικτυακούς τόπους τους, υλοποιώντας τις προ¬βλέψεις των ως άνω διατάξεων για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των δικτυακών τόπων τους, τα ανάλογα με το περιεχόμενο επίπεδα εμπιστοσύνης πρόσβασης και την διαλειτουργικότητα των υποδομών τους. Ειδικότερα με την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης τους, οι ως άνω φορείς οφείλουν να εξασφαλίσουν:
4.1. Την διαλειτουργική σύνδεση των φορέων και των υποδομών τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4.2. Την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα επιτεύγματα του Ερευνητικού τους Προσωπικού και τη δημιουργία συστήματος διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες.
4.3. Τη διάθεση σε δημόσια ή θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης από το Ερευνητικό Προσω¬πικό του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους, μιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής μορφής των επιτευγμάτων του. Η πρώτη διάθεση των υφισταμένων επιτευγμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς με τα νέα δεδομένα.
4.4. Τη δημιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου των τυποποιημένων βιογραφικών σημειωμάτων όλων των Ερευνητών των δημόσιων Ερευνητικών Φορέων και, προαιρετικά, των ιδιωτικών.
4.5. Ότι η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθεί.
4.6. Ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η τήρηση επιφυλάξεων των δικαιούχων.
4.7. Τη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΕΕΥ εξωτερικών χρηστών των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων υπό προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων καταβολής, όπου ενδείκνυται, αναλόγου ανταλλάγματος σε ερευνητικές υποδομές των Ερευνητικών Φορέων για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της απόδοσης της ερευνητικής δραστηριότητάς τους. Η σχετική απόφαση, χορήγησης αυτής της δυνατότητας, οι διαδικασίες και ο τρόπος χρήσης του ΕΜΕΕΥ ορίζεται στους Εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΕΧ): Για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων της Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης εγκαθίσταται και λειτουργεί στη ΓΓΕΤΚ Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΕΧ), στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΕΤΚ.
5.1. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΥΔΕΧ έχει το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤΚ, η οποία μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη:
5.1.1 Για την διαχείριση των δεδομένων του συστήματος και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου με το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών.
5.1.2 Για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήματος σχετικά με την λειτουργία και την ασφάλειά του καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό.
5.1.3 Για την υποδοχή, καταχώρηση και διαχείριση των προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελέτης ή υλοποίηση προγράμματος, που υποβάλλονται από δικαιούχους σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνει περιοδικά η ΓΓΕΤΚ.
5.2. Η ταυτοποίηση – αυθεντικοποίηση των φορέων στο ΠΣΥΔΕΧ γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5.3. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία έχει την ευθύνη ενημέρωσης του Συστήματος και υποχρεούται να καταχωρίζει στο ΠΣΥΔΕΧ σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία προτάσεων, αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, μελετών και προγραμμάτων, των χρηματοδο¬τή¬σεων και να καταρτίζει τις διοικητικές πράξεις και τους σχετικούς φακέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα υποδείγματα ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος και τους εκάστοτε Οδηγούς Εφαρμογής.
5.4. Οι προτάσεις χρηματοδότησης λαμβάνουν μοναδικό αριθμό στο ΠΣΥΔΕΧ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε στοιχείο που αφορά την πρόταση και την απόφαση χρηματοδότησης.

 • 31 Δεκεμβρίου 2013, 11:27 | Νίκος Κατσαρός

  Στην έκδοση του Ιουλίου 2013 της ΓΓΕΤ με τίτλο

  «Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020»

  περιέχονται και τα προτεινόμενα για την

  «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προαγωγή κέντρων ικανότητας, ιδίως κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΕΤΠΑ)»

  Στη συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα 1, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων τύπων Δράσεων περί Ερευνητικών Υποδομών:

  Δ1α : Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικού ενδιαφέροντος με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού Οδικού Χάρτη»
  Δ1β : Διαμόρφωση Εθνικού Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών & παρακολούθηση χρήσης και αξιοποίησης των Ερευνητικών Υποδομών της χώρας»
  Δ1γ : Αξιοποίηση της χρήσης των Ερευνητικών Υποδομών από τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης και τον ιδιωτικό τομέα»
  Δ1δ : Ενίσχυση υποδομών καινοτομίας-Προαγωγή κέντρων ικανότητας / εξειδίκευσης (competence centers)
  Δ1ε : Δημιουργία περιφερειακού δικτύου μηχανισμών ενίσχυσης της ζήτησης σε θέματα έρευνας και καινοτομίας»
  Δ1στ : Μηχανισμός παρακολούθησης (monitoring mechanism)

  Από τις 6 αυτές εξαιρετικά σημαντικές δράσεις, η Δ1α βρίσκεται σε εξέλιξη και η Δ1β θεσμοθετείται στο παρόν άρθρο νόμου. Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο πραγματοποιούνται οι όποιες θεσμικές παρεμβάσεις στην υπόθεση της Έρευνας, στο μέτρο που οι εκκρεμούσες δράσεις 1γ έως Δ1στ χρειάζονται θεσμική κάλυψη, δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες για τη δυνατότητα υλοποίησής τους εντός της στοχευμένης περιόδου 2014-2020. Η σχετική προσπάθεια νομικής κάλυψης θα έπρεπε – τουλάχιστον σε μια πρώτη προσέγγιση – να συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:31 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Προτείνεται στην παράγραφο 1 η συμπερίληψη της περίπτωσης των Τεχνολογικών Φορέων:

  «. . . Στον κατάλογο των υποδομών μπορεί να καταχωρούνται και οι ερευνητικές υποδομές των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Τεχνολογικών Φορέων, εφόσον διαθέτουν. . .».

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:02 | Π.Τσανάκας ΕΔΕΤ

  παράγραφος 1. τελευταία πρόταση να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Στον κατάλογο των υποδομών μπορεί να καταχωρούνται και οι ερευνητικές υποδομές των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Τεχνολογικών Φορέων, εφόσον διαθέτουν.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 11:58 | Π.Τσανάκας

  Αναδιατύπωση τίτλου σε:

  Άρθρο 33 – Εθνικές Ερευνητικές και Ηλεκτρονικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση – Διαλειτουργικότητα

  Να προστεθεί άρθρο 6. :

  6. Η εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας– Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.» αποτελεί εθνική ηλεκτρονική υποδομή στον τομέα των δικτύων, πλεγμάτων και νεφών υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων. Αναπτύσσει, διαχειρίζεται και λειτουργεί ενοποιημένες εθνικές ηλεκτρονικές υποδομές για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και αποτελεί τη βασική υποδομή του εθνικού δικτύου για την έρευνα και την εκπαίδευση, καλύπτοντας χωρίς χρέωση, όλους τους δημόσιους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας.

 • Κρίνεται θετική η αναφορά στον νόμο των Ερευνητικών Υποδομών, καθώς αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την πρόοδο της Έρευνας στη χώρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά στο πώς προβλέπεται να γίνει ο συντονισμός των υποδομών, της υλοποίησής τους, της υλοποίησης της διαλειτουργικότητάς τους, και τέλος, της χρηματοδότησής τους (με προκηρύξεις; Με τις συμβάσεις κέντρων & ΓΓΕΤΚ; άλλο;)
  – Παρ. 5. Για κάθε χρηματοδοτούμενη δράση να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση περιληπτικών στοιχείων των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής αξιοποίησης αυτών, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιολόγηση της αποδοτικότητας της επένδυσης στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:29 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Συνολικά σε όλο το άρθρο (όπως και σε ολόκληρο το ν/σ) δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναφορά στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, την αναγκαιότητά τους, την χρηματοδότησή τους την επικαιροποίησή τους και τόσα άλλα. Ειδικά οι εθνικές ερευνητικές υποδομές που υποστηρίζονται από τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (πχ. ελληνικό σεισμολογικό δίκτυο, ερευνητικά σκάφη, σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ, κλπ.) απουσιάζουν «πανηγυρικά» από το συγκεκριμένο άρθρο κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο της κοινωνικής και ερευνητικής αξίας και προσφοράς τους.

  Παρ.4.4: Ο ΣΕΕ προτείνει το υπάρχον να αντικατασταθεί από το παρακάτω:

  «Τη δημιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου των τυποποιημένων βιογραφικών σημειωμάτων όλων των Ερευνητών των δημόσιων Ερευνητικών Φορέων και των ιδιωτικών».

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού και σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στη ΧκΚ, στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οριζόμενοι ως «πεπειραμένοι ερευνητές» βάσει του «εγχειρίδιου Frascati» (εναλλακτικά η προτεινόμενη νέα κατηγορία ερευνητικού προσωπικού «Ερευνητικό Προσωπικό Υψηλής Εξειδίκευσης» ή εκείνη -νέα- του «Εθνικού Ερευνητή»).

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 15 Δεκεμβρίου 2013, 00:29 | ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η διαλειτουργικότητα είναι αδύνατον να επιτευχθεί εάν ΔΕΝ:
  1. Καταγραφεί και παρουσιαστεί ο εξοπλισμός με προσεγγιστική κοστολόγηση και ποσοστό χρήσης και απόδοσης
  2. Δεν υπάρχουν διατμηματικά εργαστήρια και εργαστήρια σε επίπεδο σχολής (όχι ο καθείς και το μαγαζί του)
  3. Οποιεσδήποτε διορθώσεις και κριτικές δεν καταγράφονται επίσημα σε πρακτικά
  4. Αποδειχθεί η διαλειτουργικότητα με σοβαρές εθνικές συνεργασίες