Άρθρο 3 – Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται σ’ αυτές, εφαρμόζονται :
1. Στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ), τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου.
2. Στα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, της Ακαδημίας Αθηνών, τους Τεχνολογικούς Φορείς του ΕΔΕΤ ΑΕ και της ΕΕΑΕ, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά τις Ερευνητικές τους δραστηριότητες.
3. Για τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 • α) Δεν υπάρχει το Παράρτημα Ι της παρ. 1 έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του νόμου.
  β) οι διατάξει του νόμου εφαρμόζονται «κατά περίπτωση», κάτι το οποίο φαίνεται να εισάγει ένα ερευνητικό σύστημα πολλών ταχυτήτων ενδεχομένως:
  • ερευνητικό σύστημα που ρυθμίζεται αυστηρά και πρόκειται για τους φορείς της ΓΓΕΤ (παρ. 1) οι οποίοι κατά παράδοση υπάγονται στον νόμο για την Έρευνα
  • ερευνητικό σύστημα που ρυθμίζεται με άλλους όρους από αυτούς που προβλέπονται για τους φορείς της ΓΓΕΤ (πχ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα άλλων υπουργείων κά.
  • ένα υπό διαμόρφωση ευρύτερο ερευνητικό σύστημα, που αφορά αορίστως το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνάρτηση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου
  Σχόλιο:
  Και η διάταξη αυτή – όπως και οι προηγούμενες που ορίζουν τον ερευνητικό φορέα και τον ερευνητή – υπηρετεί την εγκαθίδρυση κοινών όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διευρυμένων συντελεστών της έρευνας. Αυτό συμβαίνει σε βάρος της υψηλής επιστημονικής ποιότητας την οποία σε άλλα σημεία ο ίδιος νόμος εισάγει ως κριτήριο αξιολόγησης και για την κατοχύρωση της οποίας (ποιότητας) θεσπίζει ακαδημαϊκές διαδικασίες. Κατά τον τρόπο αυτό υποπίπτει σε αντιφάσεις.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:49 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Μικρή διόρθωση διατύπωσης στοιχείου 2:

  2. Στα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, της Ακαδημίας Αθηνών, τους Τεχνολογικούς Φορείς ΕΔΕΤ ΑΕ και ΕΕΑΕ, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά τις Ερευνητικές τους δραστηριότητες.

 • Οι μεταρρυθμίσεις που επέφεραν οι μνημονιακές δεσμεύσεις τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στη δημιουργία νέων υβριδικών οργανισμών που προέκυψαν από συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων (κυρίως άλλων εποπτευόμενων υπουργείων εκτός ΓΓΕΤ) με μη ερευνητικούς οργανισμούς όπως η συγχώνευση του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών-ΙΤΣΑΚ ( Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2919/2001) στον ΟΑΣΠ (άρθρο 57 του ν. 4002/2011).
  Η υπαγωγή των παραπάνω διευρυμένων από άποψη αρμοδιοτήτων οργανισμών – ερευνητικών φορέων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σ/ν θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να είναι δεσμευτική για τις διοικήσεις αυτών με σαφή χρονοδιαγράμματα και διατάξεις/οδηγίες εναρμόνισης του θεσμικού τους πλαισίου. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαγωγή αυτών, καθώς και των Ερευνητών τους, στις ρυθμίσεις του παρόντος σ/ν είναι πιθανόν να θεωρηθεί προαιρετική και να μην υλοποιηθεί. Η μη υπαγωγή των ερευνητικών αυτών φορέων δεσμευτικά (διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα, προϋποθέσεις κλπ) μετά την κατάργηση του 1514/1985 και των τροποποιήσεων του δημιουργεί ένα νομικό κενό για την λειτουργία τους.

  Αλέξανδρος Σαββαΐδης
  Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ
  Εκ μέρους της Επιτροπής Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού ΙΤΣΑΚ

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 10:50 | Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Σχόλια για το Σχέδιο
  Νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

  όπως διατυπώνονται από τους ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) πιστεύουν πως το Σχέδιο Νόμου είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση όσον αφορά την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ορισμένα κενά καθώς και σημεία που χρήζουν βελτίωσης:

  Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, το εν λόγω Σχέδιο νόμου αφορά τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΤ και οι οποίοι αναφέρονται στο Άρθρο 40. Ωστόσο στις επιμέρους διατάξεις και άρθρα, πρακτικά δεν αναφέρονται καθόλου οι τεχνολογικοί φορείς. Για το λόγο αυτό σε ορισμένα σημεία του κειμένου και τίτλους άρθρων, πρέπει να προστεθεί και ο όρος «Τεχνολογικοί φορείς», όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 40.

  Βασιλική Καμενοπούλου
  Κωνσταντίνος Ποτηριάδης
  Κωνσταντίνος Χουρδάκης
  Ευθύμιος Καραμπέτσος
  Ελευθερία Καρίνου
  Κωνσταντίνα Κεχαγιά
  Αντώνιος Μαλτέζος
  Αργυρώ Μποζιάρη
  Σωτήριος Οικονομίδης
  Σταυρούλα Βογιατζή
  Δημήτριος Μητράκος

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 3 – Πεδίο Εφαρμογής

  Το Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος νομοσχεδίου, έτσι όπως περιγράφεται, κρίνεται ανεπαρκές.
  Η Τρίτη παράγραφος βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις δύο προηγούμενες και με το περιεχόμενο του εν λόγω Άρθρου.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Τουλάχιστον τα κύρια εκτός ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ, μπορούν να αναφέρονται ονομαστικά, ειδάλλως η υπαγωγή αυτών, καθώς και των Ερευνητών τους, στις ρυθμίσεις του παρόντος ν/σ είναι πιθανόν να θεωρηθεί προαιρετική και να μην υλοποιηθεί.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:57 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής

  • Παρ. 1: Χρειάζεται λεκτική βελτίωση, δεν υπάρχει Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:01 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 3 – Πεδίο Εφαρμογής
  Παράγραφος 2

  Τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα τα οποία εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ν/σ καλό θα είναι να κατονομαστούν επακριβώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η αξιοκρατία καθώς και να συγκροτηθεί ο ερευνητικός χάρτης της χώρας. Επίσης, να καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων τα εν λόγω Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα θα υπάγονται στον νέο νόμο, αν αυτό θα μπορεί να πραγματοποιείται ολικώς ή μερικώς (π.χ. υποχρέωση σε αξιολόγηση, κριτήρια πρόσληψης και διαδικασία εξέλιξης των ερευνητών, διευθυντών) κ.λπ.

  Παράγραφος 3
  Θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή είναι εξαιρετικά αόριστη ως προς το αντικείμενο του άρθρου 3 και πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:14 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής
  α) Δεν υπάρχει το Παράρτημα Ι της παρ. 1 έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του νόμου.
  β) Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται «κατά περίπτωση», κάτι το οποίο φαίνεται να εισάγει ένα ερευνητικό σύστημα πολλών ταχυτήτων ενδεχομένως:
  — ερευνητικό σύστημα που ρυθμίζεται αυστηρά και πρόκειται για τους φορείς της ΓΓΕΤ (παρ. 1) οι οποίοι κατά παράδοση υπάγονται στο νόμο για την ΄Ερευνα
  — ερευνητικό σύστημα που ρυθμίζεται με άλλους όρους από αυτούς που προβλέπονται για τους φορείς της ΓΓΕΤ (πχ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα άλλων υπουργείων κά)
  — ένα υπό διαμόρφωση ευρύτερο ερευνητικό σύστημα, που αφορά αορίστως το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνάρτηση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
  Σχόλιο:
  Και η διάταξη αυτή – όπως και οι προηγούμενες που ορίζουν τον «ερευνητικό φορέα» και τον «ερευνητή» – υπηρετεί την εγκαθίδρυση κοινών όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διευρυμένων συντελεστών της ΄Ερευνας. Αυτό συμβαίνει σε βάρος της υψηλής επιστημονικής ποιότητας την οποία σε άλλα σημεία ο ίδιος νόμος εισάγει ως κριτήριο αξιολόγησης και για την κατοχύρωση της οποίας (ποιότητας) θεσπίζει ακαδημαικές διαδικασίες. Κατά τον τρόπο αυτό υποπίπτει σε αντιφάσεις.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 21:55 | Βασίλης Καλερίδης

  Οι διατάξεις του Νόμου για την Έρευνα θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς Έρευνας και Καινοτομίας δηλαδή σε όλα τα ερευνητικά κέντρα (σ.σ. τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν όλα υπό τη ΓΓΕΤΚ), στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και στις επιχειρήσεις που ερευνούν και καινοτομούν.

 • Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι μια , εφόσον τα Ερευνητικά Κέντρα μπορούν να εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, και οι καινοτομίες να επιβλέπονται από ένα ευέλικτο σχήμα, που θα ανήκει στη ΓΓΕΤ, ένα «συμβούλιο» Καινοτομιών, το οποίο δεν πρέπει να απασχολεί πάνω από 4-5 άτομα.

  Το νομοσχέδιο ΕΤΑΚ ας μην γίνει αφορμή για να περιπλακούν οι διαδικασίες υλοποίησης μιας καινοτομίας. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να «τακτοποιεί» και να διευκολύνει.

  Mια επιπλέον Γενική Γραμματεία προσθέτει γραφειοκρατία, χωρίς λόγο.

 • Άρθρο 3: Να προστεθούν τα ΕΤΠ-θερμοκοιτίδες που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ

 • 19 Δεκεμβρίου 2013, 11:52 | Δρ.Κλεάνθης Ισραηλίδης

  Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ως πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου και οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται απο άλλα Υπουργεία.
  Στο Υπ.Αγρ.Αναπτ.& Τροφίμων βρίσκεται ο μεγαλύτερος Ερευνητικός Οργανισμός της χώρας που αφορά την Αγροτική Ερευνα το πρώην ΕΘΙΑΓΕ που συνγχωνεύτηκε με αλους 3 μη ομοειδείς Οργανισμούς του Υπουργείου για να αποτελέσει τον Ορανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.(Λειτουργεί επι του παρόντος με ΚΥΑ)
  Με τη ψήφιση του παρόντος νόμου και βάσει του προαναφερθέντος άρθρου το π.ΕΘΙΑΓΕ οφείλει να διέπεται απο τις διατάξεις του ιδιου Νόμου.
  Ομως αυτό δεν φαίνεται να γίνεται αναγκαστικά εκτελεστέο οταν μάλλιστα ετοιμάζεται άλλο σχέδιο Νόμου απο το ΥΑΑ&Τ που θα διέπει την λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει και το π.ΕΘΙΑΓΕ σαν Γεν. Δ/ση Ερευνας.
  Για να μην υπάρχουν συνεπώς αλληλοκαλύψεις και τυχόν αντικρουόμενες διατάξεις νομοθεσίας και βάσει της αρχής του δικαίου για «ιση μεταχείρηση ισων καταστάσεων» παρακαλώ οπως ληφθεί μέριμνα να αναφερθεί σαφώς στο νέο Νόμο οτι και το π.ΕΘΙΑΓΕ θα ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την οργανωτική Δομή, προσλήψεις και εξέλιξη των Ερευνητών με συνεποπτεία των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:55 | agv

  #1 δεν υπάρχει Παράρτημα Ι, υπάρχει άρθρο 40.