Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών

1. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΚ συγκροτείται Εθνικός Κατάλογος Κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, όλους τους εν ενεργεία και διατελέσαντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλους τους εν ενεργεία και διατελέσαντες Ερευνητές Α` και Β` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών και Ερευνητές Γ` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίκουροι καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες, στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή.
3. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών υποβάλλονται με έγγραφη τυποποιημένη αίτηση, στην οποία αναφέρονται συνοπτικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η εμπειρία τους. Πρόταση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών μπορούν να υποβάλλουν και Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο του.
4. Ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών επικαιροποιείται ετησίως με την αυτή διαδικασία, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

 • Στην παράγραφο 2 διευρύνεται ο κατάλογος των κριτών με στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα. Εισάγεται κατ΄ αυτό τον τρόπο η αντίληψη ότι οι κρίσεις των ερευνητών δεν είναι διαδικασίες ακαδημαϊκές εφόσον με κριτήρια αλλότρια-ξένα προς την έρευνα-θα κρίνονται επιστήμονες πού έχουν μακροχρόνια επενδύσει στο χώρο της έρευνας. Με τέτοιες ρυθμίσεις υποβαθμίζεται η όλη διαδικασία κρίσης ερευνητών εφόσον οι ερευνητές κρίνονται από μη όμοιους και μάλιστα χαμηλότερων προσόντων σε πολλές περιπτώσεις. Κατ’ επέκταση υποβαθμίζεται έτσι το ακαδημαϊκό ερευνητικό προφίλ της χώρας. Επιπλέον οι σχετικές ρυθμίσεις συναρτούν την διαδικασία κρίσης και εξέλιξης των ερευνητών με την καλλιέργεια καλών σχέσεων με τον ευρύτερο παραγωγικό τομέα και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:29 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Προτείνεται στην παράγραφο 1 η συμπερίληψη της περίπτωσης των Τεχνολογικών Φορέων:

  «. . . ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, τους Προέδρους των Τεχνολογικών Φορέων του Άρθρου 40,. . «

 • Να διευκρινίζεται ότι ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών έχει συνεχή ισχύ και ότι η ετήσια επικαιροποίησή του δεν συνεπάγεται παύση της ισχύος του μέχρι τη στιγμή της επικαιροποίησης.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά».

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:26 | Νίκος Κατσαρός

  Το πνεύμα της § 1 είναι άκρως «πληθωριστικό». Πράγματι, ένας Εθνικός Κατάλογος Κριτών ο οποίος περιλαμβάνει «όλους τους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, όλους τους εν ενεργεία και διατελέσαντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλους τους εν ενεργεία και διατελέσαντες Ερευνητές Α` και Β` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής», καταλήγει να περιλαμβάνει ένα σοβαρό ποσοστό της παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κοινότητας (σίγουρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδων, ίσως και εκατομμύρια). Άρα:
  Α. Πρέπει να απαλειφθούν όλοι οι «διατελέσαντες»
  Β. Πρέπει, με κάποιο κριτήριο να περιοριστεί ο αριθμός των εκ της αλλοδαπής προερχόμενων. Να συμπεριληφθούν αποκλειστικά Ελληνόφωνοι; Άλλο κριτήριο;

  Τα ως άνω ισχύουν και για την § 2

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  1. Να περιλαμβάνει μόνο τους εν ενεργεία Καθηγητές και Ερευνητές και όχι συνταξιούχους.
  Γενικότερα και με βάση την εμπειρία του παρελθόντος θα προτείναμε οι κατάλογοι κριτών να συγκροτούνται ανά ΕΚ και όχι συγκεντρωτικά για όλα τα ΕΚ σε εθνικό επίπεδο.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:21 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Παρ.4: Ο ΣΕΕ προτείνει το κάτωθι:
  «Ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών χρησιμοποιείται «υποχρεωτικά» για τις αξιολογήσεις που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών

  Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, κατά το οποίο οι δυσλειτουργίες στην κατ’ έτος επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Κριτών οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε απαράδεκτες καθυστερήσεις στις κρίσεις των ερευνητών, θα προτείναμε οι κατάλογοι κριτών να συγκροτούνται ανά ΕΚ και όχι συγκεντρωτικά για όλα τα ΕΚ σε εθνικό επίπεδο, όπως και τα Μητρώα Αξιολογητών των οποίων η σύστασή τους προβλέπεται ξεχωριστά για τα ΑΕΙ από το Ν. 1514.

  Εφόσον δεν προκριθεί ο κατάλογος κριτών (ή «Μητρώο Αξιολογητών») ανά ΕΚ, προτείνουμε να ληφθεί μέριμνα στο παρόν ν/σ, ώστε να μην προκαλείται το προαναφερθέν θεσμικό κενό. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με μία διάταξη που θα παρατείνει ρητά την ισχύ του υπάρχοντος Εθνικού Καταλόγου Κριτών έως την επόμενη επικαιροποίησή του, συμφώνα με όσα έχει και κατά το παρελθόν προτείνει η ΕΕΕ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
   Εφόσον ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών παραμείνει:
  Να περιλαμβάνει μόνο τους εν ενεργεία Καθηγητές και Ερευνητές και όχι συνταξιούχους.
  Να παραμένει σε ισχύ μέχρι να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει ο νέος.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού και σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στη ΧκΚ, στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οριζόμενοι ως «πεπειραμένοι ερευνητές» βάσει του «εγχειρίδιου Frascati» (εναλλακτικά η προτεινόμενη νέα κατηγορία ερευνητικού προσωπικού «Ερευνητικό Προσωπικό Υψηλής Εξειδίκευσης» ή εκείνη -νέα- του «Εθνικού Ερευνητή»).

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:34 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 30

  Στην παράγραφο 2 διευρύνεται ο κατάλογος των κριτών με στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα. Εισάγεται κατ΄ αυτό τον τρόπο η αντίληψη ότι οι κρίσεις των ερευνητών δεν είναι διαδικασίες ακαδημαϊκές εφόσον με κριτήρια αλλότρια-ξένα προς την έρευνα-θα κρίνονται επιστήμονες πού έχουν μακροχρόνια επενδύσει στο χώρο της έρευνας. Με τέτοιες ρυθμίσεις υποβαθμίζεται η όλη διαδικασία κρίσης ερευνητών εφόσον οι ερευνητές κρίνονται από μη όμοιους και μάλιστα χαμηλοτέρων προσόντων σε πολλές περιπτώσεις. Κατ’ επέκταση υποβαθμίζεται έτσι το ακαδημαϊκό ερευνητικό προφίλ της χώρας. Επιπλέον οι σχετικές ρυθμίσεις συναρτούν την διαδικασία κρίσης και εξέλιξης των ερευνητών με την καλλιέργεια καλών σχέσεων με τον ευρύτερο παραγωγικό τομέα και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 18:03 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Επίσης δεν καταλαβαίνω ποιός ο λόγος να μπουν οι συνταξιούχοι καθηγητές και ερευνητές στη λίστα. Δεν υπάρχουν αρκετοί εν ενεργεία ερευνητές ;

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 10:22 | you123

  Το άρθρο αυτό έχει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία:
  Στην παρ. 1 για παράδειγμα στον Εθν. Κατάλογο Κριτών περιλαμβάνονται όχι μόνο οι εν ενεργεία αλλά και οι διατελέσαντες καθηγητές και ερευνητές. Ουσιαστικά δηλ. θα φέρουμε και τους συνταξιούχους στις επιτροπές κρίσης των ερευνητών.
  Στην παρ. 4 υπάρχει μία φοβερή αισιοδοξία ότι ο Εθν. Κατάλογος θα επικαιροποιείται «ετησίως», όταν γνωρίζουμε ότι ο τωρινός κάνει και 3 και 4 χρόνια να επικαιροποιηθεί. Στην ίδια παρ. ο Κατάλογος αυτός χρησιμοποιείται «κατά προτίμηση». Είναι απορίας άξιο γιατί τότε ασχολούνται τόσο πολλοί με αυτόν τον κατάλογο, όταν δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίησή του (και πόσα παραθυράκια αφήνει αυτό το «κατά προτίμηση»).
  Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν προκρίνεται ένας άλλος πολύ πιο εύκολος και ευέλικτος τρόπς: κάθε ΕΚ να είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση ενός Μητρώου Κριτών, το οποίο συγκροτεί κάθε τέλος του έτους και από αυτό το Μητρώο να επιλέγονται οι κριτές των ερευνητών την επόμενη χρονιά.

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 08:20 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Είναι πολύ σωστή η συχνή επικαιροποίηση του Εθν. Κατάλογου Κριτών, θα πρέπει να συνοδεύεται από επιτάχυνση των διεργασιών, καθώς: αιτήσεις, κατάρτηση, έγκριση ΕΣΕΤΚ, δημοσίευση, επιλογή σε ΔΣ κέντρου, εισήγηση, κρίση, με βάση τις σημερινές διαδικασίες μπορεί να φτάσει τον ένα χρόνο.