Άρθρο 12 – Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια

1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη κάθε Περιφέρειας της χώρας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΠΕΣ), ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της ΓΓΕΤΚ σε τομείς της ΕΤΑΚ για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τη ΓΓΕΤΚ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης, σε όλη τη χώρα, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, που συγκροτούνται από Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Περιφερειακές Αρχές, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των Περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ειδικότερα το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορά:
1.1. Στη συγκέντρωση και σύνδεση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία (όπως Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, περιφερειακοί φορείς του δημόσιου τομέα).
1.2. Στην από κοινού ανάλυση των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας των περιφερειακών συσπειρώσεων και την ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής τους μέσω ειδικών δραστηριοτήτων έρευνας.
1.3. Στη βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και οργανισμών έρευνας στις περιφερειακές οικονομίες.
1.4. Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών, μέσω της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στις Περιφέρειες, καθώς και μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς συμμετοχής Ερευνητών από τις Περιφέρειες αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο, όπως:
1.4.1. Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αμφίδρομων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού μεταξύ επιλεγμένων εταίρων οργανισμών.
1.4.2. Η υποστήριξη επιλεγμένων κέντρων υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας για την πρόσληψη πεπειραμένων Ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, προερχόμενων και από άλλες χώρες.
1.4.3. Η απόκτηση και η ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισμού και η ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου διανοητικού δυναμικού, στα επιλεγμένα κέντρα υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας των περιφερειών.
1.4.4. Η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων προς διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
1.4.5. Η δημιουργία «Μηχανισμών αξιολόγησης ικανότητας» οι οποίοι επιτρέπουν στους Ερευνητικούς Φορείς της Περιφέρειας να ζητούν την εκπόνηση διεθνούς ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης για το επίπεδο της ποιότητας του ερευνητικού έργου και των ερευνητικών υποδομών του.
1.4.6. Ο προσδιορισμός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των αναδυόμενων και υφιστάμενων κέντρων αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης, που μπορούν να καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
1.5. Το ΠΕΣ αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τέσσερις είναι Ερευνητές με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στον δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της ΕΤΑΚ και τα υπόλοιπα προέρχονται από την Αυτοδιοίκηση και τον επιχειρηματικό χώρο, κατά προτίμηση, κατόχους αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας και μελών, εφ’ όσον υπάρχουν, του Εθνικού Πίνακα Κριτών. Η θητεία των μελών του ΠΕΣ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με όμοια της πρώτης ανάθεσης σ’ αυτούς των καθηκόντων τους απόφαση.
1.6. Τα μέλη του ΠΕΣ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
1.6.1. Μετά από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται επιτροπή με μέλη, έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα ασχολούμενο με τη έρευνα, Καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητή Α` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, έχοντα σχέση με την Περιφέρεια, έναν εκπρόσωπο των Ερευνητικών Κέντρων της οικείας Περιφέρειας, και έναν εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας της οικείας Περιφέρειας. Η διαδικασία επιλογής των ως άνω εκπροσώπων καθορίζεται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να προέρχονται από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών.
1.6.2. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημο-σιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤΚ, προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον Περιφερειάρχη την επιλογή μελών του ΠΕΣ από κατάλογο που προτείνει με διπλάσιο αριθμό μελών από αυτών του ΠΕΣ, τον οποίον επιλέγει κατά προτίμηση από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΕΣ από τον κατάλογο αυτό κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
1.7. Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΕΣ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
2. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΤΚ και των ΠΕΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την καθοριστική ψήφο.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ε.Σ.Ε.Τ.Κ παρέχεται από τη ΓΓΈΤΚ και των ΠΕΣ από την Περιφέρεια.
4. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τα λοιπά μέλη του ΕΣΕΤΚ, καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησής τους από την ΓΓΕΤΚ προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις.
5. Οι Πρόεδροι των ΠΕΣ συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.

 • α. Στο 1.4 παράγραφο 1.4.3 εισάγεται ο όρος διανοητικό δυναμικό, όρος του οποίου η έννοια δεν ορίζεται προηγουμένως .
  β. Στο 1.4 παράγραφο 1.4.5 προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης ικανότητας`. Εισάγονται κατ’ αυτό τον τρόπο και νέες διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες φαίνεται να προστίθενται στις λοιπές διαδικασίες αξιολόγησης πού προβλέπονται σε επόμενα άρθρα.
  Οι συνεχείς και πολλαπλές αξιολογήσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν στην βελτίωση του αποτελέσματος της ερευνητικής εργασίας. Ο κίνδυνος πού ελλοχεύει είναι οι νέες αυτές διαδικασίες να αποδυναμώνουν τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο οι οποίες είναι ήδη αρκετές. Εκτός εάν οι ερευνητικοί φορείς της περιφέρειας ανήκουν στην θολή ζώνη του πεδίου εφαρμογής του νόμου και δεν υπάγονται στο αυστηρό σύστημα αξιολόγησης των εποπτευομένων από την ΓΓΕΤΚ ερευνητικών φορέων. Οπότε ισχύουν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά αξιολόγησης συναρτώμενα με το ισχύον κατά περίπτωση
  νομικό πλαίσιο. Δηλαδή το παρόν σχέδιο νόμου έχει στην ουσία περιορισμένη ισχύ αδυνατώντας να δημιουργήσει ενιαίο χώρο έρευνας πού να διέπεται από κοινές διαδικασίες.

  Στο 1.5 περί σύνθεσης των ΠΕΣ αναπαράγεται ό,τι και στα περί σύνθεσης του ΕΣΕΤΚ, δηλαδή η πρόβλεψη ενός οργάνου με ανομοιογενή σύνθεση και με ανομοιογενή προσόντα των μελών του . Εάν πρόκειται για Επιστημονικό Συμβούλιο η σύνθεσή του δεν μπορεί να περιλαμβάνει μέλη πού δεν έχουν επιστημονικό προφίλ, τα οποία μάλιστα να συναποφασίζουν για θέματα πού αφορούν το ερευνητικό προσωπικό της περιφέρειας. Παραβιάζεται έτσι μια βασική αρχή σύμφωνα με την οποία ο όμοιος κρίνει τον όμοιο.
  Πρόταση
  Οι μη ερευνητές να συμμετέχουν ως παρατηρητές μόνον και κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις των οποίων τα θέματα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τον Επιχειρηματικό χώρο. Αρκούν 2 άτομα αντίστοιχα.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:21 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Άρθρο 12: Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια

  • Εντελώς ασαφής ο ρόλος τους καθώς και η σύνδεση τους με την ΓΓΕΤΚ και το ΕΣΕΤΚ.

  • Χωρίς να αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο ο οποιοσδήποτε περιφερειακός σχεδιασμός στην εφαρμογή της ερευνητικής πολιτικής, η δημιουργία των ΠΕΣ είναι αποσπασματική.

  • Σε ό,τι αφορά την Τριμελή Επιτροπή επιλογής μελών ΠΕΣ (παρ.1.6.1) θα πρέπει να διευκρινιστεί: (α) Πώς ακριβώς προσδιορίζεται η σχέση του Καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητή Α με την Περιφέρεια; (β) Σε περίπτωση που η Περιφέρεια δεν περιλαμβάνει Ερευνητικό Κέντρο (πχ περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) πώς ορίζεται ο εκπρόσωπος Ερευνητικών Κέντρων «της οικείας Περιφέρειας» στην επιτροπή;

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  1.Να απαλειφθεί το «δύναται» έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε Περιφέρεια θα συγκροτήσει ΠΕΣ, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μην δημιουργηθούν ποτέ.

  Γενικότερα σε όλο το άρθρο δεν διαφαίνεται η ενίσχυση της διασύνδεσης των Περιφερειών με τα ΑΕΙ και τα ΕΚ που βρίσκονται στα όριά τους ή και εκτός.

  Επιπλέον ειδικότερα στην παρ. 1.4 διαφαίνεται η δυνατότητα των Περιφερειών να δημιουργήσουν νέα ΕΚ ή και ΕΙ εκτός του ερευνητικού ιστού, γεγονός που αντενδείκνυται και στους σκοπούς του σχεδίου νόμου σύμφωνα και με το Άρθρο 1.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:30 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Άρθρο 12: Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια

  • Εντελώς ασαφής ο ρόλος τους καθώς και η σύνδεση τους με την ΓΓΕΤΚ και το ΕΣΕΤΚ.

  • Χωρίς να αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο ο οποιοσδήποτε περιφερειακός σχεδιασμός στην εφαρμογή της ερευνητικής πολιτικής, η δημιουργία των ΠΕΣ είναι αποσπασματική.

  • Σε ό,τι αφορά την Τριμελή Επιτροπή επιλογής μελών ΠΕΣ (παρ. 1.6.1) θα πρέπει να διευκρινιστεί: (α) Πώς ακριβώς προσδιορίζεται η σχέση του Καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητή Α με την Περιφέρεια; (β) Σε περίπτωση που η Περιφέρεια δεν περιλαμβάνει Ερευνητικό Κέντρο (πχ περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) πώς ορίζεται ο εκπρόσωπος Ερευνητικών Κέντρων «της οικείας Περιφέρειας» στην επιτροπή;

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 12 – Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια

  Η αναγκαιότητα του να συμπεριληφθούν στο σύστημα διακυβέρνησης της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας εκπρόσωποι των Περιφερειών είχε επισημανθεί από καιρό από την ΕΕΕ, οπότε οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του παρόντος Άρθρου θεωρούνται πως βρίσκονται καταρχάς σε θετική κατεύθυνση.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Η σύσταση των ΠΕΣ να μην είναι προαιρετική, τουλάχιστον για τις Περιφέρειες που διαθέτουν έστω και ένα ΑΕΙ ή/και Ερευνητικό Κέντρο.

   Να διασφαλιστεί η δικτύωση των μεγάλων δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), στα οποία βρίσκεται και μεγάλο τμήμα των εθνικών ερευνητικών υποδομών και τα οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας (όπως Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης) με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών. Τούτο διότι πρέπει να αποφευχθεί ο άσκοπος πολλαπλασιασμός των ερευνητικών φορέων, οι αλληλοεπικαλύψεις στα ερευνητικά αντικείμενα εδραιωμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων και αυτών που ενδεχομένως θα συσταθούν για την απορρόφηση των κονδυλίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ‘smart specialization’,και η πιθανή σπατάλη των ερευνητικών αυτών κονδυλίων, και βέβαια για να αποφευχθούν οι πελατειακές σχέσεις και η συνακόλουθη αναξιοκρατία. Ειδικότερα σε μια εποχή κρίσης και αναγκαστικών περικοπών, είναι σημαντικό η έμφαση να δοθεί στη διασύνδεση των υπαρχόντων φορέων έρευνας με ομοειδή αντικείμενα, μέσω δικτυώσεων και στην πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, και όχι στην περαιτέρω διάσπαση του ερευνητικού ιστού και στον κατακερματισμό των εθνικών ερευνητικών πόρων.

   Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο ΕΣΕΤΚ θα πρέπει να μεταφερθούν στο άρθρο 10.

   Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι συνεδριάσεις των ΕΣΕΤΚ, ΠΕΣ, ΤΕΣ, κλπ. να δύνανται να πραγματοποιούνται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

   Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η πρώτη Σύνοδος των Προέδρων ΠΕΣ να καθορίσει τα της λειτουργίας της (η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται από τον εκάστοτε ΓΓΕΤΚ).

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:19 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 12 – Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια

  • Τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια θεωρούνται θετικό μέτρο. Η Στρατηγική RIS3 όμως προβλέπει ήδη τη λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Καινοτομίας (ΠΣΚ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Μήπως να είναι σαφέστερη η διάκριση ανάμεση στα ΠΕΣ και τα ΠΣΚ (ή αν δεν υπάρχει διάκριση, να γίνει σχετική μνεία για το ρόλο των συμβουλίων στην RIS3).

  • Παρ. 1.6.1: «των ερευνητικών κέντρων της οικείας περιφέρειας» αναδιατύπωση σε «των ερευνητικών κέντρων με παρουσία στην οικεία περιφέρεια».

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Ο ορισμός των μελών του ΠΕΣ, καθόσον επανδρώνεται κατά πλειοψηφία από τον λεγόμενο ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο, δεν είναι αντιπροσωπευτικός της κοινωνίας και των στοχευόμενων αναγκών της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, ο ορισμός και των υπολοίπων μελών κατά προτίμηση από τον «κλειστό» Εθνικό Κατάλογο Κριτών, δημιουργεί έλλειμμα αντιπροσώπευσης. Προτείνεται οι διαδικασίες πλήρωσης μελών του ΠΕΣ να είναι ανοικτές και σε ευρύτερους παραγωγικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα το ουσιαστικό ενδιαφέρον των εκπροσώπων τους για την έρευνα και την καινοτομία.

  Δεν υπάρχει ορισμός για τον όρο «πεπειραμένων Ερευνητών» στην παρ. 1.4.2.. Θα πρέπει να εισαχθούν οι προτεινόμενοι στο άρθρο 2 ακριβείς ορισμοί του «νέου ερευνητή» και του «πεπειραμένου ερευνητή».
  Στην παρ. 1.5., σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του «νέου ερευνητή» και του «πεπειραμένου ερευνητή», τα 4 μέλη του ΠΕΣ προτείνεται να είναι «πεπειραμένοι Ερευνητές» των ΕΚ της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:22 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 12
  Στο 1.5 περί σύνθεσης των ΠΕΣ αναπαράγεται ό,τι και στα περί σύνθεσης του ΕΣΕΤΚ, δηλαδή η πρόβλεψη ενός οργάνου με ανομοιογενή σύνθεση και με ανομοιογενή προσόντα των μελών του . Εάν πρόκειται για Επιστημονικό Συμβούλιο η σύνθεσή του δεν μπορεί να περιλαμβάνει μέλη πού δεν έχουν επιστημονικό προφίλ, τα οποία μάλιστα να συναποφασίζουν για θέματα πού αφορούν το ερευνητικό προσωπικό της περιφέρειας. Παραβιάζεται έτσι μια βασική αρχή σύμφωνα με την οποία ο όμοιος κρίνει τον όμοιο.
  Πρόταση
  Οι μη ερευνητές να συμμετέχουν ως παρατηρητές μόνον καί κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις των οποίων τα θέματα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τον Επιχειρηματικό χώρο. Αρκούν 2 άτομα αντίστοιχα.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:17 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 12
  α. Στο 1.4 παράγραφο 1.4.3 εισάγεται ο όρος διανοητικό δυναμικό, όρος του οποίου η έννοια δεν ορίζεται προηγουμένως .
  β. Στο 1.4 παράγραφο 1.4.5 προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης ικανότητας`. Εισάγονται κατ’ αυτό τον τρόπο και νέες διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες φαίνεται να προστίθενται στις λοιπές διαδικασίες αξιολόγησης πού προβλέπονται σε επόμενα άρθρα.
  Οι συνεχείς και πολλαπλές αξιολογήσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν στην βελτίωση του αποτελέσματος της ερευνητικής εργασίας. Ο κίνδυνος πού ελλοχεύει είναι οι νέες αυτές διαδικασίες να αποδυναμώνουν τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο οι οποίες είναι ήδη αρκετές. Εκτός εάν οι ερευνητικοί φορείς της περιφέρειας ανήκουν στην θολή ζώνη του πεδίου εφαρμογής του νόμου και δεν υπάγονται στο αυστηρό σύστημα αξιολόγησης των εποπτευομένων από την ΓΓΕΤΚ ερευνητικών φορέων. Οπότε ισχύουν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά αξιολόγησης συναρτώμενα με το ισχύον κατά περίπτωση
  νομικό πλαίσιο. Δηλαδή το παρόν σχέδιο νόμου έχει στην ουσία περιορισμένη ισχύ αδυνατώντας να δημιουργήσει ενιαίο χώρο έρευνας πού να διέπεται από κοινές διαδικασίες.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:17 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 12 – Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια
  1. Με απόφαση … Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τη ΓΓΕΤΚ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης, σε όλη τη χώρα, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, που συγκροτούνται από …. Ειδικότερα το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορά:

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Συμφωνώ απολύτως ότι το ΠΕΣ πρέπει να είναι ‘συμβουλευτικό όργανο’ της ΓΓΕΤΚ (βλέπε άρθρο 12), είναι προτιμότερο όμως αποδέκτης των εισηγήσεων να είναι το ΕΣΕΤΚ που σύμφωνα με προηγούμενο άρθρο (10) συντονίζει και έχει την γενική επίβλεψη των ΠΕΣ. Με το τρόπο αυτό ρόλος τους θα είναι μέρος της εθνικής στρατηγικής που θα εκπορεύεται από το ΕΣΕΤΚ. Οι εξειδικευμένες προτάσεις ή επιλεγμένες λόγω ιδιαιτερότητας δράσεις είναι καλοδεχούμενες

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:38 | Βασίλης Καλερίδης

  Θετικό σημείο

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 21:48 | midakis

  να έχουν την πλειοψηφία ερευνητές από τα ερευνητικά κέντρα της ίδιας της περιφέρειας το θεωρώ επιχειρησιακα αναποτελεσματικο.
  θα δημιουργηθει ενα περιφερειακό συμβούλιο ξεκομμένο απο το αναπτυξιακό γίγνεσθαι της περιφέρειας . Ενα ακόμα όργανο χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις δημιουργίας προστιθεμενης αξίας