Άρθρο 39 – Εξουσιοδοτικές Διατάξεις:

1. Με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ η οποία θα εκδοθεί εντός τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μπορεί να συνιστάται ειδική επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί περαιτέρω ιδέες και προτάσεις για την διαμόρφωση καθεστώτος παροχής μέτρων, φορολογικών και άλλων κινήτρων, προσέλκυσης και διευκόλυνσης Ελλήνων και Αλλοδαπών επιστημόνων από χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και, για την ενίσχυση της ΕΤΑΚστα Ερευνητικά Κέντρα και τον ιδιωτικό τομέα στη βάση μελέτης του εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Η ειδική επιτροπή οφείλει να εκπονήσει την μελέτη και υποβάλει την εισήγησή της στους Υπουργούς εντός ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή της,
2. Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση της Γ.Γ.Ε.Τ.Κ θα καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ, πρόσβασης σε αυτό από τους δικαιούχους φορείς χρηματοδότησης, εγγραφής τους, δημόσιες υπηρεσίες, τους Αξιολογητές των προτάσεων χρηματοδότησης, με κανόνες αυθεντικοποίησης, δημοσιοποίησης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έντυπης και ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και των δικαιολογητικών τους, διαλειτουργικής σύνδεσης του Συστήματος και των Μητρώων της ΓΓΕΤΚ με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (ΓΕΜΗ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΤΑΧΙSNET, Δικαστικές Αρχές κλπ), για την αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών δημοσίων φορέων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,
3. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιχορήγησης των Ερευνητικών Κέντρων, και όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και Λοιπών Φορέων, τα οποία μπορεί να επιχορηγούνται συμμετρικά με μέρος ή το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
4. Με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των ΥΠΑΙΘ και ΥπΟΙΚ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
α) ορίζεται η διαδικασία υποβολής, εξέτασης, διεκπεραίωσης και χρηματοδότησης των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων από οποιαδήποτε πηγή επενδυτικών και ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση [ζ] της παραγράφου [1] του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο,
β) αναδιοργανώνεται διοικητικά το σύστημα παροχής φορολογικών και άλλων κινήτρων για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, έχοντος τον κεντρικό ρόλο και της ΓΓΕΤΚ, αναλαμβάνουσας διαδικασίες πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των φορολογικών δαπανών, οι οποίες θα θεσμοθετηθούν με το Προεδρικό Διάταγμα. Με το Προεδρικό αυτό Διάταγμα μπορεί να θεσπίζονται ειδικότερα και άλλες εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα Ερευνητικών, Τεχνολογικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων ή να προβλέπονται και άλλου είδους φορολογικές και άλλες ελαφρύνσεις για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΤΑΚ,
γ) μπορεί ν’ αναμορφώνονται, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τη σύσταση, τη διάρθρωση σε Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Τμήματα και τη λειτουργία της ΓΓΕΤΚ, καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤΚ,
5. Με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση του ΕΣΕΤΚ, η οποία εκδίδεται εντός ενδεικτικής προθεσμίας τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναμορφώνονται και απλουστεύονται με σκοπό την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, οι λεπτομέρειες δημιουργίας υπηρεσιών μιας στάσης, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την ένταξη στο ΕΜΕΕΥ των Ερευνητών, Ερευνητικών Κέντρων και των Υποδομών τους, η αξιοποίηση των μηχανισμών σύναψης προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων, του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του προσωπικού αξιολόγησης προτάσεων και αποτελεσμάτων, όλες οι διαδικασίες διεκπεραίωσης δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων,
6. Με Απόφαση των ΥΠΑΙΘ μπορεί να προκηρύσσονται προγράμματα συνεργασίας της χώρας σε πολυμερές επίπεδο με άλλες χώρες, σε κοινά ερευνητικά έργα, μελέτες και προγράμματα ΕΤΑΚ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, επίδειξη τεχνολογιών, δικτύωση, εκπαίδευση νέων Ερευνητών από τις παραπάνω χώρες σε εργαστήρια Ελληνικών Ερευνητικών Φορέων και αντιστρόφως), να καθορίζεται ο προϋπολογισμός τους και οι επιλέξιμες ενέργειες,
7. Με κοινή απόφαση των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Ειδικών Επιτρο¬πών αξιολόγησης έργων, μελετών και προγραμμάτων τα οποία καθορίζονται και χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤΚ από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤΚ, καθώς επίσης και των ομάδων εργασίας του Άρθρου 25 παρ. 9 του παρόντος νόμου,
8. Με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, καθορίζονται τα της Διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤΚ του Άρθρου 25 παρ. 9 του παρόντος νόμου. Με την ίδια Απόφαση, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 10 του Άρθρου 12 του ν 3230/2004 καθορίζεται η οργανωτική υπαγωγή και η αριθμητική σύνθεση, κατά κλάδο ή ειδικότητα του αναγκαίου για τη στελέχωση του Τμήματος Μελετών και Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) προσωπικού, στο πλαίσιο του υπηρετούντος προσωπικού.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:43 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Σχόλιο (Α)
  Στην παράγραφο 3 προτείνεται η προσθήκη των Τεχνολογικών Φορέων:

  «. . . και όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και Λοιπών Φορέων της ΓΓΕΤΚ. . .»

  Σχόλιο (Β)
  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 9 όπως παρακάτω:

  9. Με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των ΥΠΑΙΘ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΙΚ, και ΥΔΔΑΔ, καθορίζονται οι στόχοι της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής αναφορικά με την ακτινοπροστασία και την ραδιολογική/πυρηνική ασφάλεια, προσδιορίζονται οι ελεγκτικές, εποπτικές, εκτελεστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ, οι αρμοδιότητες ενημέρωσης και επιμόρφωσης, οι σχέσεις με άλλους φορείς της ΕΕΑΕ, και οι διαταξεις που αφορούν τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των μελών του ΔΣ της ΕΕΑΕ, και τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΕΑΕ και προσδιορίζεται η διαδικασία νομικής υποστήριξης των μελών του ΔΣ και του προσωπικού της ΕΕΑΕ, τίθενται κανόνες που αφορούν τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ατομικών και διοικητικών/διαχειριστικών πράξεων της ΕΕΑΕ, τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από την ΕΕΑΕ, τη σύναψη συμβάσεων από την ΕΕΑΕ, τη διαδικασία απόκτησης ή μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΕΕΑΕ, τη διεξαγωγή ερευνών και η συλλογή στοιχείων από την ΕΕΑΕ, και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η ΕΕΑΕ εκδίδει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας στον οποίον μπορούν να συμπεριληφθούν η διαχείριση και διάθεση των πόρων της.

  Αιτιολόγηση σχολίου (Β):

  Με την προτεινόμενη παράγραφο 9 παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με π.δ. σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της ΕΕΑΕ.

  Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής βασίζεται σε παλαιές διατάξεις [άρθρο 28 του ν.1733/1987 «Σύσταση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας», (Α’ 171), π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α’ 173)]. Με το άρθρο 36 του ν.2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (Α’ 87) συμπεριλήφθηκαν στα καθήκοντα της Ε.Ε.Α.Ε. και τα σημαντικά θέματα προστασίας από τις τεχνητά παραγόμενες μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες, χωρίς, ωστόσο, να συμπληρωθούν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση της λειτουργίας του φορέα.

  Υπάρχει επιτακτική, χρονίζουσα ανάγκη βελτίωσης/συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΕΑΕ και εναρμόνισής του με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις αναφορικά με τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των ρυθμιστικών αρχών ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής/ πυρηνικής ασφάλειας.

  Οι διατάξεις πλήθους πρόσφατων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και η μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία, (π.χ. το άρθρο 5.2.α. του π.δ. 60/2012, ΦΕΚ 111/Α, ή το άρθρο 6.2.β. του π.δ. 122/2013, ΦΕΚ 177/Α), απαιτούν ρητώς την εξασφάλιση αποτελεσματικής ανεξαρτησίας της αρμόδιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ώστε να λαμβάνει ανεπηρέαστα τις ρυθμιστικές αποφάσεις. Επιπλέον, απαιτούν την ενδυνάμωση των ρυθμιστικών αρχών, με δυνατότητα επιβολής του νόμου και διασφάλιση των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής.

  Η έκδοση του με την παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη π.δ. θα αποτελέσει μια σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, που ουσιαστικά είναι σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Επιπλέον, στο π.δ. θα περιλαμβάνεται η δήλωση πολιτικής της χώρας μας αναφορικά με την ασφάλεια έναντι των κινδύνων από ακτινοβολίες, όπως απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, καλύπτοντας, έτσι, ένα κενό της εθνικής νομοθεσίας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 10:58 | Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Σχόλια για το Άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου
  όπως διατυπώνονται από τους ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής για τα θέματα ραδιολογικής προστασίας, πυρηνικής ασφάλειας και διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων, βασίζεται σε παλαιές διατάξεις. Στη χώρα μας, όπως και σε κάθε σύγχρονη κοινωνία η χρήση ακτινοβολιών είναι ευρύτατη, ανεξάρτητα της ύπαρξης προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, σε εφαρμογές ιατρικές, βιομηχανικές, τηλεπικοινωνιών, επιστημονικές κλπ. Παρά τις προαναφερθείσες αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, η ΕΕΑΕ, χάρις στις αξιόλογες επιδόσεις της, έχει επιτύχει την καθιέρωση στη χώρα μας ενός αποτελεσματικού συστήματος ραδιολογικής προστασίας. Υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη μεταρρύθμισης του πλαισίου λειτουργίας της και εναρμόνισής του με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις αναφορικά με τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των ρυθμιστικών αρχών ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό στο εν λόγω σχέδιο νόμου πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε να παρέχεται στην ΕΕΑΕ εξουσιοδότηση για την έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων, έτσι ώστε να καλύψει χρονίζοντα κενά στο ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.

  Βασιλική Καμενοπούλου
  Κωνσταντίνος Ποτηριάδης
  Κωνσταντίνος Χουρδάκης
  Ευθύμιος Καραμπέτσος
  Ελευθερία Καρίνου
  Κωνσταντίνα Κεχαγιά
  Αντώνιος Μαλτέζος
  Αργυρώ Μποζιάρη
  Σωτήριος Οικονομίδης
  Σταυρούλα Βογιατζή
  Δημήτριος Μητράκος

  Το κείμενο προσυπογράφεται και από τον Σύλλογο Εργαζομένων της ΕΕΑΕ.