Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων

1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε Ερευνητικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους και ιδίως:
1.1. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο τον φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση,
1.2. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης έναντι τιμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής,
1.3. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής, για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις,
1.4. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
1.5. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους, ή και με άλλο τρόπο».
2. Η διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται στον Ερευνητικό Φορέα, διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και ενδεικτικά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις, του ν. 2121/1993 και του Κανονισμού 204/2008 της ΕΕ,
3. Τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαθέτουν τους πόρους τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τον δημόσιο τομέα, όπως ενδεικτικά, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που σχετίζονται με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων και την πρόσληψη προσωπικού,
4. Οι Ερευνητικοί Φορείς που έχουν την μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου διαθέτουν τους πόρους τους που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ.1, 1.1 σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις σχηματισμού των πόρων τους σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ. 1, 1.1 οι Ερευνητικοί Φορείς δικαιούνται να προσλαμβάνουν και ν’ απασχολούν Ερευνητικό και Υποστηρικτικό (τεχνικό, διοικητικό υποστη¬ρι¬κτι¬κό, εποχικό) Προσωπικό κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε ειδικών, περιοριστικών ή μη νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την απασχόληση προσωπικού για την αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους ή τρίτων στο πλαίσιο πάσης φύσεως συμφωνιών ή συμπράξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη διάταξη [2.1]. Η σύναψη συμβάσεων με υφιστάμενο ή νέο προσωπικό οποιαδήποτε μορφής (Ερευνητές, Επισκέπτες Ερευνητές, Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό), που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες της ανωτέρω παραγράφου [2.1] είναι ορισμένου χρόνου. Με τη λήξη της σύμβασης η παραμονή αυτού του προσωπικού και κάθε διαφορετική υπηρεσιακή ή μισθολογική μεταχείρισή του λήγουν,
5. Οι Ερευνητικοί Φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους ρυθμίσεις σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους επί υφισταμένων και δημιουργούμενων στον Ερευνητικό Φορέα ή συλλογικά με άλλους φορείς και βασιζόμενες μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1906/2006 και στις διατάξεις του ν. 2121/1993 των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά ή ατομικά έργα, που δημιουργούνται στους Ερευνητικούς Φορείς. Με τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης της προσφοράς τους και ανταμοιβής των δημιουργών κατά την κρίση των Ερευνητικών Φορέων (χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, συμμετοχή στα ερευνητικά αποτελέσματα κλπ).
6. Η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία απορρέουν από την υφιστάμενη τεχνογνωσία και την νέα γνώση που παράγεται στο πλαίσιο των έργων, μελετών και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με τις δράσεις της ΓΓΕΤΚ ενεργείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 2121/1993 και του Κανονισμού 204/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων στην εκτέλεση έργου, την εκπόνηση μελέτης ή την υλοποίηση προγράμματος, η ΓΓΕΤΚ ορίζει συντονιστή του έργου και ρυθμίζει τη σχέση τους σύμφωνα με εσωτερική σύμβαση την οποία συνάπτουν μεταξύ τους κατά το πρότυπο των Προγραμμάτων Πλαισίου που έχουν εκδοθεί από την DESCA ή άλλο ισοδύναμο. Περαιτέρω ο συντονιστής του έργου συνάπτει σχετική σύμβαση με την ΓΓΕΤΚ κατά το πρότυπο της Κύριας Συμφωνίας που ομοίως δημοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο της η ΓΓΕΤΚ. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της υφιστάμενης, νέας, ατομικής ή συλλογικής τεχνογνωσίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις σχετικές συμβάσεις και τις ως άνω κείμενες διατάξεις. Όπου γίνεται μνεία του έργου ή της μελέτης ή του προγράμματος ή των ερευνητικών αποτελεσμάτων υποχρεωτικά αναφέρεται ότι χρηματοδοτήθηκαν από τη ΓΓΕΤΚ, εν όλω ή εν μέρει κατά περίπτωση.
7. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ερευνητικά αποτελέσματα.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:22 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Προτείνεται η συμπερίληψη και των Τεχνολογικών Φορέων:

  Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

  1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικόυς Φορείς . . . .

  2. Η διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται στον Ερευνητικό και Τεχνολογικό Φορέα,. . . . .

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:18 | Π.Τσανάκας ΕΔΕΤ

  Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

  2. Η διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται στον Ερευνητικό και Τεχνολογικό Φορέα, διέπεται …

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  4. Θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα ΝΠΔΔ

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων

  Το άρθρο αυτό εισάγει μια σειρά από διατάξεις που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την ευελιξία των ΕΚ. Οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν και στα Δημοσίου Δικαίου ΕΚ, καθώς και στα ΑΕΙ, ώστε όλοι οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς να έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν τα ερευνητικά κονδύλια -πέραν της κρατικής επιχορήγησης- με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων επιστημόνων και του brain drain.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Παράγραφος 1.4: ο όρος ερευνητές να αντικατασταθεί από ερευνητικό/επιστημονικό προσωπικό.

   Η Παράγραφος 4 να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Οι Ερευνητικοί Φορείς που έχουν την μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαθέτουν τους πόρους τους που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους, πέραν της κρατικής επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ.1, 1.1 σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις σχηματισμού των πόρων τους σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ. 1, 1.1 οι Ερευνητικοί Φορείς (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) δικαιούνται να προσλαμβάνουν και ν’ απασχολούν Ερευνητικό και Υποστηρικτικό (τεχνικό, διοικητικό υποστηρικτικό, εποχικό)… κλπ.».

 • Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση των Ερευνητικών Κέντρων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανελαστικές δαπάνες, και απαραιτήτως του τακτικού προσωπικού, αλλά και οι προ- ή μετα-διδακτορικές συνεργασίες και συμβάσεις, έτσι ώστε να μην καταργηθούν χαρακτηριστικοί θεσμοί όπως οι υποτροφίες.

  Η κάλυψη της μισθοδοσίας και λειτουργικών εξόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό είναι υποχρέωση του Κράτους και δεν μπορεί να αποφασίζεται βάση κριτηρίων και οδηγιών.

  Αντίθετα κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης απορρόφησης των κρατικών χορηγήσεων (τα Ερευνητικά Κέντρα για κάθε 1 ευρώ που παίρνουν, φέρνουν ανάλογα με την θεματική ενότητα από 3-7 ευρώ), να κρίνεται πόσο επιθυμητό είναι να αυξηθούν αυτές οι εισροές, ώστε ανάλογα να αυξηθούν και οι χορηγήσεις.

 • Η εμπορική αξιοποίηση των πόρων και αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων, πρέπει να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο το όφελος που θα υπάρξει στα Κέντρα, μέσα από κάθε τέτοια δράση, σε σχέση με τις υπάρχουσες, ώστε να διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Με την παρ. 4 διαιωνίζεται η (παράλογη) λογική της πρόσληψης σε ένα ΕΚ μίας νέας ή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο έργου ως «ελεύθερος επαγγελματίας», που επιβαρύνεται λανθασμένα με το ρίσκο ενός επιχειρηματία και τα άλλα επακόλουθα ενώ κατ’ ουσία πρόκειται για μισθωτή εργασία. Η Πολιτεία οφείλει να δώσει ένα τέλος στην καταχρηστική δυνατότητα πρόσληψης στα ΕΚ με συμβάσεις έργου (τα λεγόμενα «μπλοκάκια»). Προς τούτο, ο νέος εργαζόμενος-η πρέπει να προσλαμβάνεται αρχικά με μίσθωση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και με τη παρέλευση ενός ευλόγου δόκιμου διαστήματος με σύμβαση αορίστου χρόνου, μετάβαση η οποία ως γνωστόν δεν συνεπάγεται την επ’ αόριστο μονιμοποίησή του. Προς υποστήριξη του συγκεκριμένου επιχειρήματος, σύμφωνα με τη ΧκΚ:

  «πρέπει να αποτρέπεται η δυσμενής διάκριση εις βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου που αποτελεί έναντι των αντίστοιχων εργαζομένων αορίστου χρόνου, η αποτροπή καταχρήσεων εκ της χρήσεως διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στην επιμόρφωση και η διασφάλιση της ενημέρωσης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου όσον αφορά τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου».

  Στην παρ. 6, ο αναφερόμενος κανονισμός της ΕΕ που χρησιμοποιούν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου αφορά δασμούς για ρύζι και συγκεκριμένα «περί καθορισμού των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται για ρύζι ημιλευκασμένο ή λευκασμένο από τις 5 Μαρτίου 2008»!

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:35 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1779

  Στην παράγραφο 4, προτείνουμε η ρύθμιση αυτή να περιλαμβάνει όχι μόνο τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν τη μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στα πλαίσια της υπαγωγής όλων των Ε.Κ. σε ένα όσο το δυνατόν ενιαίο και χωρίς διακρίσεις θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:28 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων
  1.
  Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (π.χ. ΕΛΚΕ)
  Ο νόμος οφείλει να προβλέψει πιθανές (αλλά και ήδη διαγραφόμενες αλλαγές) σε συναφείς ερευνητικούς χώρους π.χ. πανεπιστήμια ή μελλοντικές δυναμικές εξελίξεις στη οργάνωση της έρευνας στην πατρίδα μας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Η εμπορική αξιοποίηση των πόρων και αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων, πρέπει να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο το όφελος που θα υπάρξει στα Κέντρα, μέσα από κάθε τέτοια δράση, σε σχέση με τις υπάρχουσες, ώστε να το διασφαλίζεται Δημόσιο συμφέρον.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:45 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά στη διάταξη 2.1, η οποία ωστόσο δεν υφίσταται.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 18:56 | Πάνος Γεωργίου

  Στο αρθ.22 η παραγραφος 3 να καταργηθεί , να ενοποιηθεί και να ισχύσει η παράγ.4 για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα τόσο τα Δημοσίου Δικαίου όσο και τα Ιδιωτικού Δικαίου.