Άρθρο 11 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ

1. Τα μέλη του ΕΣΕΤΚ, εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
1.1. Μετά από πρόσκληση του ΓΓΕΤΚ συγκροτείται επιτροπή με μέλη, έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα ασχολούμενο με τη έρευνα, καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητή Α` βαθμίδας Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τον Προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων, τον Προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, τον Προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των TEI, οι οποίοι προέρχονται από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤΚ και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
1.2. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤΚ και του ΥΠΑΙΘ, προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και έχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον ΥΠΑΙΘ την επιλογή των αντίστοιχων μελών του ΕΣΕΤΚ από κατάλογο που προτείνει με τριπλάσιο αριθμό μελών από αυτά που προβλέπεται για το ΕΣΕΤΚ και ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει επιστήμονες από τα γνωστικά αντικείμενα της Έρευνας (α) των Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών, β) Αγροβιο-διατροφής, γ) Βιο-επιστημών, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστήμων, θ) Μαθηματικών & Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστημών).
1.3. Ο ΥΠΑΙΘ διορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και τα εννέα μέλη του ΕΣΕΤΚ από τον ανωτέρω κατάλογο, ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, με θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Με την Απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΤΚ ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του με τον αναπληρωτή του Κατ’ εξαίρεση με την έναρξη ισχύος του παρόντος το ήμισυ των μελών που διορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία έχουν θητεία διετή.
1.4. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας μέλους του ΕΣΕΤΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ αντικαταστάτης του από τον κατάλογο των υποψηφίων ή εκτός αυτού σε περίπτωση αδυναμίας με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ για το υπόλοιπο της ορισμένης θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.
2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΤΚ. ορίζονται με απόφαση του ΓΓΕΤΚ.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΤΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤΚ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της Γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόλησή του στο δημόσιο τομέα.
4. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ μπορούν να συνιστώνται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται, ως Ομάδες Εργασίας, Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), με αντικείμενο τα ως άνω επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της Έρευνας και επιπρόσθετα. Τα ΤΕΣ συνεπικουρούν το ΕΣΕΤΚ και τον ΓΓΕΤΚ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. αποτελούμενα από μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΤΚ και διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, ασχολούμενους με τη έρευνα. Με την ίδια απόφαση ο ΓΓΕΤΚ ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.

 • Στην 1.1 επιλέγεται από τον παραγωγικό τομέα και τον επιχειρηματικό χώρο μόνο ο ΣΕΒ παραμερίζοντας τους λοιπούς εκπροσώπους άλλων συλλογικών φορέων του χώρου.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:13 | Ελισάβετ ΄Αλλισον

  ΄Αρθρο 11: Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ

  παρ. 4: ΤΕΣ. Και πάλι εδώ, όπως και στο ΕΣΕΤΚ, οι συντάκτες του σχεδίου νόμου υποβαθμίζουν το ρόλο των ΤΕΣ του ν. 2919/2001, άρθρο 1, παρ. 8) διότι

  α) τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) αναφέρονται «ως Ομάδες Εργασίας»
  β) δεν συγκροτούνται «υποχρεωτικά» (ν. 2919/2001) αλλά «μπορούν να συνιστώνται».

  Σχόλιο: Να αποδοθεί ευκρινώς η επιθυμία των συντακτών του σχεδίου νόμου ως προς το ρόλο και τις διαδικασίες στελέχωσής των ΤΕΣ.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 11 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ

  Το άρθρο αυτό βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο ΕΣΕΤΚ στο άρθρο 8 (στο οποίο αναφέρεται ότι στην αρμοδιότητα της ΓΓΕΤΚ ανήκουν: Ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του ΕΣΕΤΚ. Η σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση, ο ορισμός των μελών και η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΣΕΤΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων του).

  Η διαδικασία εκλογής των μελών έχει γίνει πιο περίπλοκη, χωρίς όμως ουσιαστική βελτίωση στην κατεύθυνση της ανεξαρτησίας του ΕΣΕΤΚ από την Κυβέρνηση (βλ. και άρθρο 8).

  Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει εμπλουτιστεί περιλαμβάνοντας ως μέλη εκπροσώπους των Περιφερειών και του ΣΕΒ.

  Η αποστολή του ΕΣΕΤΚ περιορίζεται σε γενικότητες, ενώ εμπεριέχει και ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι σαφέστατα μη ρεαλιστικά (αποστολή που εκτείνεται από τη συγκέντρωση των σχετικών στατιστικών στοιχείων της ΕΣΕΤΑΚ, έως και την παρακολούθηση και το συντονισμό της δράσης των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων).

  Τα ΤΕΣ δημιουργούνται και καταργούνται κατά τη βούληση του εκάστοτε ΓΓΕΤ (βλ. άρθρο 8).

  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Δημιουργία ενός «Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας», στο οποίο θα ενσωματωθεί το ΕΣΕΤΚ.
   Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός εκλογής των επιστημόνων, μελών του ΕΣΕΤΚ από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
   Προτείνεται ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ να προέρχεται από τομέα/τομείς με αποδεδειγμένη και έντονη -βάσει δεικτών- καινοτόμα δραστηριότητα στη χώρα.
   Προτείνεται επίσης τρία από τα μέλη του ΕΣΕΤΚ να είναι εκπρόσωποι των Συνόδων Πρυτάνεων Πανεπιστημίων, Προέδρων ΤΕΙ, και Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:16 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 11 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ

  • Παρ. 1. Αν και προβλέπεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα μέλη του ΕΣΤΕΚ τελικά απλά επιλέγονται από τον ΓΓΕΤΚ. Να υπάρξει εναλλακτική διατύπωση όπου να προβλέπονται κριτήρια αριστείας και εμπειρίας σε θέματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για το σύνολο των μελών του ΕΣΕΤΚ και να είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίηση του σκεπτικού επιλογής από τον ιστοχώρο είτε του ΥΠΑΙΘ είτε της ΓΓΕΤΚ, με βάση τα κριτήρια.

  • Παρ. 3: Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου εννοεί απασχόληση υπαλλήλων της ΓΓΕΤΚ σε έργα της ΓΓΕΤΚ; Ασαφής διατύπωση.

  • Παρ. 4. Να προβλέπεται αντίστοιχη ανοικτή διαδικασία για την επιλογή των μελών των ΤΕΣ. Η κακή διαχείριση των αξιολογήσεων προγραμμάτων όπως το ‘Αριστεία’ καθιστούν απαραίτητο να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην επιλογή των ΕΣΕΤΚ και των ΤΕΣ.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:07 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 11 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ

  Παράγραφος 1.2
  Το γνωστικό αντικείμενο των Ανθρωπιστικών επιστημών δεν θα πρέπει να συγχέεται με το γνωστικό αντικείμενο των Τεχνών, το οποίο, από όσο γνωρίζουμε δεν θεραπεύεται σε κανένα Ερευνητικό Κέντρο. Η σύγχυση αυτή δηλώνει τον επιφανειακό τρόπο με τον οποίο οι συντάκτες του νομοσχεδίου αντιλαμβάνονται τα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας και της Φιλολογίας. Κατ’ αντιστοιχία, στο ΤΕΣ Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών δεν θα ήταν δυνατόν να προεδρεύει, για παράδειγμα, ένας γλύπτης!

  Παράγραφος 4
  «Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ μπορούν να συνιστώνται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται, ως Ομάδες Εργασίας, Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), με αντικείμενο τα ως άνω επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της Έρευνας και επιπρόσθετα.» Η φράση χρειάζεται αναδιατύπωση έτσι ώστε η σύσταση των ΤΕΣ να μην εμφανίζεται ως προαιρετική.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:14 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 11
  Στην 1.1 επιλέγεται από τον παραγωγικό τομέα και τον επιχειρηματικό χώρο μόνο ο ΣΕΒ παραμερίζοντας τους λοιπούς εκπροσώπους άλλων συλλογικών φορέων του χώρου.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:54 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 11 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ
  1.2. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση …., β) Αγροβιο-διατροφής, ….

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Αγροβιο-διατροφή: Ιδιαίτερος όρος που δεν βρίσκεται αντίστοιχος στα διεθνή fora. ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα μπορούσε να αποτελέσει ενα ακριβέστερο εναλλακτικό όρο (ακόμη και η παράληψη του ‘βιο’ που συνειρμικά οδηγεί στο βιολογικό και όχι στο σύνολο της διατροφής), που χρησιμοποιείται σ’ όλα τα μέχρι τώρα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ. Εάν η επιθυμία του νόμου είναι να περιγράψει το όρο ‘agri-food’, η επιλεγμένη έκφραση δεν αποδίδεται με σαφήνεια και παραπλανεί τον αναγνώστη (δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη διατροφή και όχι στο τρόφιμο). Θυμίζω ότι το υπουργείο ονομάζεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (και όχι αγροτοδιατροφής)

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 21:05 | you123

  Γιατί σε ένα ανεξάρτητο όργανο θα πρέπει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος να διορίζονται από τον Υπουργό; Πόση ανεξαρτησία δίνει αυτό;

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:22 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Αρ. 11:
  Να διευκρινισθεί ο τρόπος επιλογής των μελών των ΤΕΣ.

  Αρ. 11, Παρ 1.2:
  Να προστεθεί ο κλάδος των τροφίμων ως ακολούθως:

  Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤΚ και του ΥΠΑΙΘ, προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και έχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον ΥΠΑΙΘ την επιλογή των αντίστοιχων μελών του ΕΣΕΤΚ από κατάλογο που προτείνει με τριπλάσιο αριθμό μελών από αυτά που προβλέπεται για το ΕΣΕΤΚ και ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει επιστήμονες από τα γνωστικά αντικείμενα της Έρευνας (α) των Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών, β) Αγροβιο-διατροφής / Τροφίμων, γ) Βιο-επιστημών, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστήμων, θ) Μαθηματικών & Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστημών).

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 12:46 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Δεν είναι ορθή η ενοποίηση ως ένα ενιαίο γνωστικό αντικείμενο, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών αφενός και Μαθηματικών & Επιστημών Πληροφορικής αφετέρου (άρθρο 11, παράγρ. 1.2, περιπτώσεις α και θ). Δεν μπορεί ένας καθηγητής ζωγραφικής να κρίνει τα ζητήματα του τομέα των Ιστορικών ερευνών, ούτε και το αντίστροφο.
  Πρέπει να προβλέπονται διακριτές υποπεριπτώσεις για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Τέχνες, τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες Πληροφορικής.
  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών