Άρθρο 7 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΙΘ ανήκουν:
1. Η υλοποίηση του παρόντος νόμου με την έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων ή με τη συμμετοχή στην έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ή με προτάσεις έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων,
2. Η πρόταση έγκρισης Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της ΕΣΕΤΑΚ,
3. Η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο δημιουργίας του Εθνικού Χώρου Έρευνας και συντονισμού των συναφών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές των Κρατών Μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΛΕΕ ή σε συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου,
4. Η εποπτεία της εφαρμογής των διακρατικών συμβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συμβάσεων μεταξύ Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ως προς το τεχνολογικό τους περιεχόμενο,
5. Η εποπτεία με την άσκηση ελέγχου νομιμότητας των Ερευνητικών Φορέων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  3. Ο Εθνικός Χώρος Έρευνας αναφέρεται μόνο εδώ και πουθενά σε όλο το σχέδιο νόμου δεν γίνεται ξανά αναφορά σε αυτόν.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 7 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Στο Άρθρο αυτό γίνεται αναφορά (πρώτη και τελευταία στο ν/σ!) σε «Εθνικό Χώρο Έρευνας». Ελλείπει, στη συνέχεια και μια οργανωμένη δέσμη ρυθμίσεων για την υλοποίησή του.

  Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον «Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας» (ούτε στο παρόν Άρθρο, ούτε στο λοιπό κείμενο του ν/σ) και δεν διατυπώνεται καμία δέσμη ρυθμίσεων σχετικών με την υλοποίησή του.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:06 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 7

  Ο «Εθνικός Χώρος έρευνας» αναφέρεται μόνο στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και πουθενά αλλού στο νομοσχέδιο, το οποίο οφείλει να ορίσει τον «Εθνικό Χώρο Έρευνας».

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:04 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 7 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Η εξαγγελία της δημιουργίας του «Εθνικού Χώρου Έρευνας» παραμένει αρκετά ασαφής ως προς τον τρόπο και τα κριτήρια υλοποίησής της, ενώ η επιδίωξη συντονισμού με τις συναφείς πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει μία τελείως διαφορετική προσέγγιση της έρευνας από αυτήν που αναπτύσσεται στο παρόν ν/σ. Σε μία τέτοια προσέγγιση, η έρευνα θα έπρεπε να νοείται ως αναπόσπαστο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του «Ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας». Για τον λόγο αυτό άλλωστε στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έρευνα εντάσσεται σε ξεχωριστό υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας. Αυτό μάλιστα συμβαίνει, μεταξύ άλλων, και στη Γαλλία, από όπου οι συντάκτες του παρόντος νομοσχεδίου έχουν αντλήσει αρκετά στοιχεία, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε μία εξίσου ολοκληρωμένη και ανεπτυγμένη αντιμετώπιση της ερευνητικής στρατηγικής.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Αναφορά της λέξης Ερευνάς στον τίτλο του υπουργείου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Έρευνας).

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:29 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 7 σε συνδυασμό με τα ΄Αρθρα 8 και 10
  Δεν προκύπτει ποιός ακριβώς καταρτίζει το Σχέδιο Δράσης, εφόσον
  — η ΓΓΕΤΚ «συμβάλλει στη διαμόρφωση, την εξειδίκευση και την εφαρμογή» του Σχεδίου (΄Αρθρο 8 παρ. 2)
  — το ΥΠΑΙΘ «προτείνει την έγκριση», σε ποιόν; (΄Αρθρο 7, παρ. 2)
  — το ΕΣΕΤΚ «παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής» της ΕΣΕΤΑΚ και όχι του Σχεδίου Δράσης;

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 26 Δεκεμβρίου 2013, 09:01 | you123

  Πότε επιτέλους θα ωριμάσουν οι συνθήκες ώστε να φύγει το Θρησκευμάτων από αυτό το Υπουργείο; Δεν είναι πια καιρός για ένα Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας;

 • 16 Δεκεμβρίου 2013, 14:25 | Γιώργος

  Χαίρεται.

  Ενόψει της προετοιμασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε και όπως αναφέρεται θα βιώνουμε για μερικά χρόνια ακόμη, θα ήθελα να καταθέσω δύο προτάσεις που θα κάνουν ποιο κοινωνική ,την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (και θα την καταστήσει πιο προσβάσιμη σύμφωνα με την στρατηγική Ευρώπη 2020, την οποία σαν Ευρωπαϊκή και δη προεδρεύουσα χώρα, πρέπει να υιοθετήσουμε και εμείς )

  Πρώτον το εξεταστικό σύστημα μέχρι να αλλάξει το 2015-2016 (που αν μέχρι τότε υπάρξει η δυνατότητα να γίνεται η διαδικασία από τα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση, όπως στα υπόλοιπα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως αναφέρθηκε) .
  Το διάστημα είναι πολύ μεγάλο και η οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών όπως και η ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων δυσβάσταχτο για να συνέχιση να υφίσταται στις μέρες που περνάμε. Άρα μέχρι να εφαρμοστή ,πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία 10% ( Άρθ. 39, παρ. 33) χωρίς τον περιορισμό του ενός έτους που υπάρχει αλλά, αφού έχεις κατοχυρώσει μία βαθμολογία να μπορείς όσες φορές θέλεις ( η έστω για πέντε η δέκα χρόνια με αρχή το 2008-9 ή 2003-4, κάτι που ίσχυσε και με τις μεταγραφές) να δοκιμάσεις να εισαχθείς ,κάτι που ίσχυε σε όλα τα συστήματα εισαγωγή. Αυτό το μέτρο θα ανακουφίσει οικογένειες και υποψηφίους από μια δεύτερη ή τρίτη χρονιά ,θα επιτρέψει στους παλαιότερους (π.χ. ανέργους) να εισαχθούν στην αναβαθμισμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, κάτι που με το νέο σύστημα θα είναι ποιο δύσκολο για αυτούς μιας και είχαν προετοιμαστεί για το υπάρχων σύστημα και θα αυξήσει τις θέσεις για τους υποψηφίους του 90%.

  Δεύτερον η εισαγωγή με 5% για διάφορες ασθένειες (Αρθ. 39, παρ. 24) . Εδώ, βλέποντας την λίστα με τις ασθένειες όλες είναι ενταγμένες στον κανονισμό εκτίμησης αναπηρίας (π.χ στα αυτοάνοσα νοσήματα (Συσ.Ερυ.Λυκ. κ.α) αρκεί να παρέχονται ανασοκατασταλτικά για να δοθεί η αναπηρία και οι παροχές) , άρα να δοθεί η δυνατότητα σε όσους πάσχουν από τις ασθένειες τις λίστας που τους δίδεται ποσοστό αναπηρίας 67% από τα ΚΕΠΑ, να μην χρειάζεται περεταίρω εξέταση από τις επιτροπές. Δηλαδή εφόσον κάποιος έχει περάσει ήδη από μια επιτροπή στα ΚΕΠΑ και έχει πάρει ποσοστό από 67% και άνω ,όπου έτσι δικαιούται επίδομα και άλλες παροχές , να μπαίνουν στην διαδικασία χωρίς νέα εξέταση από επιτροπή, κάτι που και στον ασθενή δημιουργεί πρόσθετο βάρος σωματικό και ψυχολογικό (κάτι που τον οδήγησε να μην δώσει εξετάσεις) και στο κράτος πρόσθετο χρήμα και χρόνο.

  Αυτά τα δύο ήθελα να αναφέρω για να συνεχίσει να δείχνει το Υπουργείο Παιδείας και συνολικά η κυβέρνηση ότι δεν ασχολείται μόνο με δημοσιονομικά μέτρα αλλά και κοινωνικά που ανακουφίζουν εν μέρει και την τοπική μας αλλά και στο σύνολο της την Ελληνική κοινωνία, κάτι που δυστυχώς δεν έχει φανεί ακόμη.

  Ευχαριστώ

  Με εκτίμηση
  Γιώργος

 • 13 Δεκεμβρίου 2013, 14:25 | Γιώργος

  Χαίρεται.

  Ενόψει της προετοιμασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε και όπως αναφέρεται θα βιώνουμε για μερικά χρόνια ακόμη, θα ήθελα να καταθέσω δύο προτάσεις που θα κάνουν ποιο κοινωνική ,την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (και θα την καταστήσει πιο προσβάσιμη σύμφωνα με την στρατηγική Ευρώπη 2020, την οποία σαν Ευρωπαϊκή και δη προεδρεύουσα χώρα, πρέπει να υιοθετήσουμε και εμείς )

  Πρώτον το εξεταστικό σύστημα μέχρι να αλλάξει το 2015-2016 (που αν μέχρι τότε υπάρξει η δυνατότητα να γίνεται η διαδικασία από τα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση, όπως στα υπόλοιπα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως αναφέρθηκε) .
  Το διάστημα είναι πολύ μεγάλο και η οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών όπως και η ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων δυσβάσταχτο για να συνέχιση να υφίσταται στις μέρες που περνάμε. Άρα μέχρι να εφαρμοστή ,πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία 10% ( Άρθ. 39, παρ. 33) χωρίς τον περιορισμό του ενός έτους που υπάρχει αλλά, αφού έχεις κατοχυρώσει μία βαθμολογία να μπορείς όσες φορές θέλεις ( η έστω για πέντε η δέκα χρόνια με αρχή το 2008-9 ή 2003-4, κάτι που ίσχυσε και με τις μεταγραφές) να δοκιμάσεις να εισαχθείς ,κάτι που ίσχυε σε όλα τα συστήματα εισαγωγή. Αυτό το μέτρο θα ανακουφίσει οικογένειες και υποψηφίους από μια δεύτερη ή τρίτη χρονιά ,θα επιτρέψει στους παλαιότερους (π.χ. ανέργους) να εισαχθούν στην αναβαθμισμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, κάτι που με το νέο σύστημα θα είναι ποιο δύσκολο για αυτούς μιας και είχαν προετοιμαστεί για το υπάρχων σύστημα και θα αυξήσει τις θέσεις για τους υποψηφίους του 90%.

  Δεύτερον η εισαγωγή με 5% για διάφορες ασθένειες (Αρθ. 39, παρ. 24) . Εδώ, βλέποντας την λίστα με τις ασθένειες όλες είναι ενταγμένες στον κανονισμό εκτίμησης αναπηρίας (π.χ στα αυτοάνοσα νοσήματα (Συσ.Ερυ.Λυκ. κ.α) αρκεί να παρέχονται ανασοκατασταλτικά για να δοθεί η αναπηρία και οι παροχές) , άρα να δοθεί η δυνατότητα σε όσους πάσχουν από τις ασθένειες τις λίστας που τους δίδεται ποσοστό αναπηρίας 67% από τα ΚΕΠΑ, να μην χρειάζεται περεταίρω εξέταση από τις επιτροπές. Δηλαδή εφόσον κάποιος έχει περάσει ήδη από μια επιτροπή στα ΚΕΠΑ και έχει πάρει ποσοστό από 67% και άνω ,όπου έτσι δικαιούται επίδομα και άλλες παροχές , να μπαίνουν στην διαδικασία χωρίς νέα εξέταση από επιτροπή, κάτι που και στον ασθενή δημιουργεί πρόσθετο βάρος σωματικό και ψυχολογικό (κάτι που τον οδήγησε να μην δώσει εξετάσεις) και στο κράτος πρόσθετο χρήμα και χρόνο.

  Αυτά τα δύο ήθελα να αναφέρω για να συνεχίσει να δείχνει το Υπουργείο Παιδείας και συνολικά η κυβέρνηση ότι δεν ασχολείται μόνο με δημοσιονομικά μέτρα αλλά και κοινωνικά που ανακουφίζουν εν μέρει και την τοπική μας αλλά και στο σύνολο της την Ελληνική κοινωνία, κάτι που δυστυχώς δεν έχει φανεί ακόμη.

  Ευχαριστώ

  Με εκτίμηση
  Γιώργος