Άρθρο 29 – Αξιολόγηση Ερευνητών

1. Η εκλογή ή εξέλιξη του Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσεται. Η προκήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου και της ΓΓΕΤΚ, κοινοποιείται στις Πρεσβείες της Ελλάδας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε οποιεσδήποτε άλλες Πρεσβείες της χώρας και σε Προξενικά Γραφεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή κατά την κρίση της ΓΓΕΤΚ και δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του Ερευνητικού Κέντρου εφόσον υπάρχει.
2. Η εκλογή και η εξέλιξη των Ερευνητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του Ερευνητικού Κέντρου, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του.
3. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση Ερευνητή για όλες τις βαθμίδες είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια, είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, καθώς και η ύπαρξη επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του.
4. Για την πρόσληψη ή την εξέλιξη σε βαθμίδα Ερευνητών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του, συγκροτείται Ειδική επταμελής Επιτροπή Κριτών, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και έξι [6] μέλη, Καθηγητές ή Ερευνητές Α’ Βαθμίδας από τους οποίους οι τρεις προέρχονται από το οικείο ερευνητικό κέντρο και οι τέσσερις εξωτερικοί. Σε περίπτωση κρίσης Ερευνητών για εκλογή ή εξέλιξη σε Βαθμίδες Γ’ έως και Β’ η ως άνω Επιτροπή απαρτίζεται από Καθηγητές ή Ερευνητές ανώτερης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση ή υπό εξέλιξη θέσης.
Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Κριτών προέρχονται κατά προτίμηση από τον πρόσφατα εγκεκριμένο Κατάλογο Κριτών, ο οποίος καταρτίζεται και επικαιροποιείται περιοδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου και εγκρίνεται από το ΕΣΕΤΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου μετά από εισήγηση του Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιλέγει το κάθε μέλος με τον αναπληρωτή του από τον ανωτέρω Κατάλογο. Τουλάχιστον δύο προέρχονται από Ερευνητικά Κέντρα ή Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και τα υπόλοιπα, είτε από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο, είτε από άλλα Ερευνητικά Κέντρα ή Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
5. Για την υποβοήθηση της Επιτροπής στην αξιολόγηση των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Κριτών δικαιούται να αναζητεί από την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα του αξιολογούμενου πρόσφορα στοιχεία για την απήχηση του έργου του.
6. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου για την λήψη ειδικά αιτιολογημένης αποφάσεως περί κατάταξης ανά προκηρυχθείσα βαθμίδα των υποψηφίων των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης σε βαθμίδα και του αριθμού ψήφων που κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε. Η Ειδική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον από τα επτά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της δεν ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο. Ρόλο εισηγητή έχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό του επιλεγέντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας εάν έχει συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της Ειδικής Επιτροπής Κριτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας ή μη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειμενικό κώλυμα κάλυψης της θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβά¬νοντας υπόψη τις κατατάξεις σε βαθμίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόμενο στην ανώτερη βαθμίδα, είτε άλλο υποψήφιο επόμενης βαθμίδας που έχει συγκε¬ντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εάν επιλεγεί για την Α βαθμίδα κατά την ως άνω διαδικασία άλλος υποψήφιος και όχι υποψήφιος Ερευνητής Β που ήδη υπηρετεί στο Ερευνητικό Κέντρο ο τελευταίος παραμένει στο Ερευνητικό Κέντρο σε προσωποπαγή θέση.
7. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθώς και με τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα ή και με τηλεδιάσκεψη.
8. Οι Ερευνητές Β’ Βαθμίδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα μετά από θητεία τουλάχιστον τριών ετών. Οι Ερευνητές Α΄ Βαθμίδας και όσοι Ερευνητές Β’ Βαθμίδας δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, από τριμελή Ειδική Επιτροπή Κριτών η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, Ερευνητές Α’ Βαθμίδας ή Καθηγητές Α΄ Βαθμίδας, Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένο συναφές επιστημονικό έργο, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου. Η αξιο¬λόγηση περιλαμβάνει Έκθεση δραστηριοτήτων του Ερευνητή για την παρελθούσα πενταετία και Έκθεση προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του για την επόμενη πενταετία. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν συνυπολογίζονται, ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση Δι¬ευθυντή Ινστιτούτου ή Ερευνητικού Κέντρου καθώς και ο χρόνος αναστολής των καθη¬κό¬ντων τους. Οι Ερευνητές Β’ βαθμίδας αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.
9. Οι Ερευνητές Γ’ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αξιολογούνται υποχρεωτικά μετά από θητεία τεσσάρων ετών ή σε περίπτωση που η αξιολόγηση ζητηθεί από τους ως άνω Ερευνητές για εξέλιξη, μετά από θητεία τουλάχιστον δύο ετών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Ερευνητικού Κέντρου και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη. Αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Εάν και μετά από την δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, λύνεται η σύμβασή τους με το Ερευνητικό Κέντρο.
10. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε υποψήφιο, με βάση, μεταξύ άλλων:
10.1. τις επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις του υπό μορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία, κλπ.,
10.2. την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως κρίνεται ενδεικτικά από μεγάλα διεθνή βραβεία, αναφορές στο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία, ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε μεγάλα διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώμες κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου,
10.3. τα εισοδήματα που έχει αποκομίσει από ερευνητικές πηγές,
10.4. την συμβολή τους στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
10.5. τη συμμετοχή τους στη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin off),
10.6. τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
10.7. το διδακτικό του έργο,
10.8. τα προγράμματα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει σε εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεμινάρια που έχει οργανώσει, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε workshops, καθώς και την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τη θητεία σε διακεκριμένες θέσεις αλλοδαπών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητικών Κέντρων, την εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης της έρευνας,
10.9. τη συμμετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον Τομέα της ΕΤΑΚ,
11. Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου καθορίζονται η ημερήσια αποζημίωση των εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • α. Η διατύπωση του 10 είναι προσανατολισμένη προς συγκεκριμένες μορφές ερευνητικής δραστηριότητας (π.χ. 10.5) οι οποίες δεν αφορούν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων πού υπηρετεί η έρευνα και των ερευνητών πού θα τελούν υπό κρίση στο μέλλον.
  β. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητών 10.3 και 10.4 δεν είναι επιστημονικά. Μετατρέπουν της διαδικασία επιστημονικής κρίσης του ερευνητή σε διαδικασία αξιολόγησης της συγκέντρωσης οικονομικών πόρων. Προσωπικά δεδομένα ,όπως τα εισοδήματα από ερευνητικές πηγές, δημοσιοποιούνται, αλλά και αποτελούν επιπλέον την βάση για την τελούμενη αξιολόγηση. Τέτοια κριτήρια δεν συναρτώνται απαραιτήτως με την επιστημονική δεινότητα του κρινόμενου, η οποία είναι το κατεξοχήν ζητούμενο της διαδικασίας κρίσης των ερευνητών.
  Πρόταση
  Να παραμείνουν μόνο τα καθαρώς επιστημονικά κριτήρια πού αφορούν όλους τους ερευνητές.
  γ. Στο 11 προβλέπεται οι δαπάνες των μελών των επιτροπών να καλύπτονται από τα ερευνητικά Κέντρα. Η ήδη δύσκολη καί οριακή οικονομική κατάσταση των Κέντρων συνεπεία των συνεχών μειώσεων της κρατικής επιχορήγησης καθίσταται ακόμα δυσχερέστερη.
  Μετακυλίονται και πάλι στα Κέντρα δαπάνες τις οποίες οφείλει να καλύπτει η Πολιτεία εάν έχει την πραγματική βούληση να επενδύσει στην έρευνα ,τα ερευνητικά κέντρα και το ερευνητικό δυναμικό. Χωρίς την ανάλογη μακροχρόνια οικονομική επένδυση η έρευνα δεν μπορεί να καταστεί μοχλός ανάπτυξης.
  Επίσης, σύμφωνα με τον ν. 1514 η μη ευόδωση της διαδικασίας εξέλιξης από τη ερευνητική βαθμίδα Γ΄ σε Β΄ δεν λυνόταν η σύμβαση τους με το Ερευνητικό κέντρο και παρέμεναν σε αυτό. Στον υπό διαβούλευση νόμο και παράγραφο 9 του άρθρου 29 κάτι τέτοιο κακώς δεν προβλέπεται. Επιπλέον υπάρχει ασάφεια σχετικά με τη σύνθεση του αριθμού των επιτροπών κρίσεων στις ερευνητικές βαθμίδες. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές τις επιτροπές θέσεις να είναι 8, ενώ γίνεται λόγος για 7μελή επιτροπή.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 18:47 | Dimitris Niarchos

  Να καταργηθεί το «όριο προς τα κάτω» προαγωγής ερευνητών. Στην τρέχουσα πρακτική:

  Άμα τη προσλήψει για :

  – Για ερευνητές Γ’ βαθμίδας , η αίτηση για προαγωγή σε Β’ η πρώτη κρίση γίνεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία πρόσληψης!

  Να αλλάξει σε
  « Δικαίωμα έχουν να κάνουν αίτηση μετά το 4 ‘έτος και εντός 7 ετών από την ημέρα προσλήψεως». Σε περίπτωση μη προαγωγής έχουν δικαίωμα εντός δύο ετών και για επιπλέον 2 φορές. Μετά ακολουθείται η διαδικασία του ν. 1514

  – Για ερευνητές Β’ βαθμίδας για προαγωγή σε Α’ η πρώτη κρίση γίνεται σε τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία πρόσληψης η προαγωγής σε αυτή τη βαθμίδα!

  Να αλλάξει σε
  « Δικαίωμα έχουν να κάνουν αίτηση μετά το 5 ‘έτος και εντός 8 ετών από την ημέρα προσλήψεως». Σε περίπτωση μη προαγωγής έχουν δικαίωμα εντός δύο ετών και για επιπλέον 2 φορές. Μετά ακολουθείται η διαδικασία του ν. 1514.

  Με το παραπάνω σκεπτικό δεν γίνεται συσσώρευση σε βαθμίδες Β η Α από άτομα νεαρής ηλικίας, όπως γίνεται σήμερα, αλλά ταυτόχρονα τα κάτω όρια εξασφαλίζουν προαγωγή για πάρα πολύ καλούς επιστήμονες.

  ‘Έχει παρατηρηθεί ότι όλα άτομα που προσλήφτηκαν στη Γ’ βαθμίδα σε ηλικία 30-32 ετών με το παρόν σύστημα να διεκδικούν προαγωγή στη Β’ στα 33-35 και σε Α’ 37-39 ετών!

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:28 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Στην παράγραφο 8 προτείνεται η συμπερίληψη της περίπτωσης των Τεχνολογικών Φορέων:

  «. . . ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση Διευθυντή Ινστιτούτου ή Ερευνητικού Κέντρου ή Προέδρου Τεχνολογικού Φορέα. . . «

 • – Παρ. 1: Σε ΝΠΙΔ, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει δέσμευση για κάλυψη των εξόδων του τακτικού προσωπικού από το Κράτος, η ανοιχτή πρόσκληση δημιουργεί οικονομικά προβλήματα. Σε περίπτωση που επιλεγεί άλλος από τον υπό κρίση ερευνητή, το ΕΚ θα πρέπει να επωμισθεί και το οικονομικό κόστος για τον νεοπροσληφθέντα.
  – Παρ. 1: να προστεθεί η δημοσίευση σε «τοπική εφημερίδα» στην έδρα του Ινστιτούτου, αν η έδρα του διαφέρει από την έδρα του Ε.Κ.
  – Παρ. 4: Πρόεδρος και έξι μέλη. Τρία εσωτερικά μέλη και τέσσερα εξωτερικά μέλη, σύνολο επτά μέλη και ο πρόεδρος. Για πολύ-θεματικά ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΕΚΕΤΑ), η χρήση τριών Διευθυντών Ερευνών άλλων ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου δε βοηθάει σε κάτι (άσχετα γνωστικά αντικείμενα).
  – Στην Παρ. 6 αναφέρεται το τι γίνεται εφ’ όσον υποβληθεί αίτηση για εξέλιξη. Τότε αν δεν εξελιχθεί ο ερευνητής Β αποκτά προσωποπαγή θέση που σημαίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα σε ΑΕΙ ότι δεν έχει δικαίωμα να εξελιχθεί πια. Η παρ. 8 αναφέρεται σε εσωτερική αξιολόγηση. Υπάρχει η αίρεση «όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη», γι’ αυτούς λοιπόν υπάρχει αξιολόγηση στην πενταετία. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής εδώ κι όχι επταμελής όπως ορίζεται στην παρ. 4 & 6 και η οποία αφορά σε εξέλιξη. Αποτελεί διφορούμενο σημείο η τελευταία φράση της παρ 8. Η αξιολόγηση ανά πενταετία ερευνητών Α & Β μπορεί να οδηγήσει σε εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα με άλλη διαδικασία & επιτροπή;
  – Παρ. 9: Τι γίνεται αν στην εξέλιξη για τη βαθμίδα Β’ ενός Ερευνητή Γ’ επιλεγεί τελικά ένας άλλος υποψήφιος; Παραμένει σε προσωποπαγή θέση όπως στην παράγραφο 8; Αποχωρεί τελείως από το Ε.Κ.;
  – Παρ. 10.3: Να γίνει επαναδιατύπωση – αφορά, προφανώς, στα ερευνητικά έργα που έχει φέρει στο ΕΚ και όχι σε εισοδήματα που έχει αποκομίσει από αυτά.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά».

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 10:15 | Σταυρακάκης Σπύρος (ΕΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ)

  Τι σχέση έχουν με την αξιολόγηση των ερευνητών «τα εισοδήματα που έχει αποκομίσει από ερευνητικές πηγές»; Καμία απολύτως.
  Τα κριτήρια 10.3, 10.4, 10.5 είναι σαφώς εκτός ακαδημαϊκών κριτηρίων και πρέπει να διαγραφούν.
  Αντί του κριτηρίου 10.7 «διδακτικό του έργο» να τεθεί «εκπαιδευτικό έργο»
  Παράγραφος 10.8: «τα προγράμματα υπολογιστών που έχει αναπτύξει», τελείως εξειδικευμένο κριτήριο, πρέπει να διαγραφεί.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:25 | Νίκος Κατσαρός

  Στην § 4 χρειάζεται σαφέστερη διατύπωση, ώστε η Επιτροπή να είναι πράγματι επταμελής (Πρόεδρος + 6 μέλη). Επίσης, η υποχρεωτική επιλογή τουλάχιστον 2 μελών της Επιτροπής από συναδέλφους προερχόμενους από Ερευνητικά Κέντρα ή ΑΕΙ της αλλοδαπής, μοιάζει κάπως «τριτοκοσμική». Μπορεί να προβλεφθεί σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία εξεύρεσης ικανού αριθμού κριτών σχετικής ειδικότητας από την ημεδαπή

  Στην παρούσα – αλλά και στην προβλεπόμενη μεσοπρόθεσμα – συγκυρία, οι νέες θέσεις Ερευνητών προβλέπεται δυστυχώς να είναι αρκετά έως εξαιρετικά σπάνιες. Είναι λοιπόν θεμιτό να δοθεί και κάποιος λόγος στο συγκεκριμένο Εργαστήριο ή Ερευνητικό Πρόγραμμα στο οποίο θα τοποθετηθεί το νέο στέλεχος με το σκεπτικό ότι με τη συγκεκριμένη πρόσληψη το Εργαστήριο ή Πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει ερευνητικές ανάγκες σε βάθος χρόνου, μή έχοντας δυνατότητα νέας «διορθωτικής» πρόσληψης για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Στην § 6 θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση νέας πρόσληψης Ερευνητή η Ειδική Επιτροπή Κριτών λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης των Υποψηφίων που συντάσσεται από το Εργαστήριο ή το Πρόγραμμα για το οποίο πραγματοποιείται η πρόσληψη. Σε περίπτωση πρόσληψης προοριζόμενης για έναρξη νέας ερευνητικής κατεύθυνσης, η αντίστοιχη Έκθεση να συντάσσεται από το ΕΓΣΙ

  Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στις ερευνητικές βαθμίδες Β’ και Γ’ είναι ιδιαιτέρως σύντομος με αποτέλεσμα και τη συσσώρευση του Ερευνητικού Προσωπικού στην ανώτερη βαθμίδα. Προτείνεται η επέκταση στα 5 έτη του χρόνου ελάχιστης θήτευσης στην Β’ βαθμίδα (§ 8) και σε 6 έτη αυτού της θήτευσης στην Γ’ βαθμίδα (§ 9)

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Το συγκεκριμένο άρθρο εισάγει σημαντικές αλλαγές στη μέχρι σήμερα διαδικασία κρίσεων και εξελίξεων των Ερευνητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη διαδικασία οι επιτροπές για τις βαθμίδες Δ’ και Γ’ ήταν στην πλειοψηφία τους εσωτερικές αλλά για τις Α’ και Β’ εξωτερικές.

  Το προτεινόμενο άρθρο παρουσιάζει πολλές δυσλειτουργίες και ελλείψεις, όπως μειώνει πολύ τους χρόνους παραμονής στις βαθμίδες, δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη όπως ίσχυε για τη δυνατότητα παραμονής του Ερευνητή Γ’ που απέτυχε να προαχθεί στην επόμενη βαθμίδα, δεν περιγράφεται σαφώς πως γίνεται η προαγωγή του Ερευνητή Β σε Α (πχ. πόσες δυνατότητες έχει?) αναφέρεται ότι μπορεί να μείνει σε προσωποπαγή θέση εάν επιλεγεί άλλος εξωτερικός υποψήφιος για τη θέση.

  Ειδικότερα η διαδικασία της ανοικτής προκήρυξης που προβλέπεται για την εξέλιξη της βαθμίδας Β’ σε Α’ όπως περιγράφεται υποκρύπτει προοπτική νέων προσλήψεων ερευνητών στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, γεγονός εκτός των άλλων που υπονομεύει τη χάραξη ερευνητικής πολιτικής από το Ινστιτούτο.

  Προτείνουμε:
  1) Εξέλιξη σε ερευνητικές βαθμίδες σε χρόνους αντίστοιχους με αυτούς των αντίστοιχων βαθμίδων των καθηγητών ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 18, παρ. 3), δηλ. «μετά από παραμονή έξι ετών για την τρίτη (Γ’) βαθμίδα ερευνητή και τεσσάρων ετών για τη δεύτερη (Β’) βαθμίδα».
  2) Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης Ερευνητών επταμελείς, κατ’ αντιστοιχία των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών του Ν. 4009/2011 (Άρθρο 19).

  «Απαρτίζονται από ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για την τρίτη ή δεύτερη βαθμίδα, και από ερευνητές ή καθηγητές δεύτερης βαθμίδας, με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα».
  «Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΕΚ, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από το Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση των επιστημονικών συμβουλίων των ινστιτούτων. Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται ερευνητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας του οικείου Κέντρου. Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται ερευνητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και καθηγητές αντίστοιχης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από το αντίστοιχο ΤΕΣ και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύματος».

  «Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ερευνητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών».
  «Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο ερευνητές ή καθηγητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο μέτρο που δεν είναι εφικτό, από ερευνητές ή καθηγητές που ανήκουν στο μητρώο των εσωτερικών μελών και από δύο ερευνητές ή καθηγητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του Κέντρου».

  Εάν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή μας προτείνουμε να παραμείνει ως έχει το σύστημα κρίσεων και εξελίξεων των ερευνητών με εισαγωγή της αξιολόγησης του ερευνητή Α’ αλλά και να μην συντάσσεται η εισηγητική έκθεση αποκλειστικά από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:18 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Αρθρο 29: Αξιολόγηση Ερευνητών

  Παρ.4: Ο ΣΕΕ προτείνει τα κάτωθι:

  • Οι Ειδικές Επιτροπές Κριτών να είναι επταμελείς και σε αυτές να συμμετέχει ο Διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου ως Πρόεδρος και Εισηγητής [προβλέπεται ήδη].

  • Οι Ειδικές Επιτροπές Κριτών να απαρτίζονται από ερευνητές ή καθηγητές Α βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή, σε περίπτωση κρίσης για την Γ ή Β βαθμίδα, και από ερευνητές ή καθηγητές Β βαθμίδας, με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη ερευνητή αντίστοιχα.

  • Τα μέλη της επιτροπής να επιλέγονται από τους καταλόγους εσωτερικών και εξωτερικών κριτών του ΕΚ, οι οποίοι καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από το Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων. Στον κατάλογο εσωτερικών κριτών εγγράφονται ερευνητές Α και Β βαθμίδας του οικείου Κέντρου. Στον κατάλογο εξωτερικών κριτών εγγράφονται ερευνητές Α και Β βαθμίδας ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και καθηγητές αντίστοιχης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Οι κατάλογοι κριτών εγκρίνονται από το αντίστοιχο ΤΕΣ και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του Ερευνητικού Κέντρου.

  • Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της Επιτροπής Κριτών να προέρχονται από τον κατάλογο εξωτερικών κριτών.

  Παρ.6:

  • Προτείνεται ο υποψήφιος να εκλέγεται εάν έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών (δηλαδή αν έχει πάρει τουλάχιστο τέσσερις θετικές ψήφους εφόσον η επιτροπή είναι επταμελής) όπως ισχύει και για την εκλογή ή εξέλιξη Καθηγητών (ν. 4009/11 άρθρο 19).

  • Πρέπει να αποσαφηνιστεί το νόημα της παρακάτω πρόβλεψης γιατί δημιουργεί σύγχυση:
  «Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας εάν έχει συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της Ειδικής Επιτροπής Κριτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας ή μη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειμενικό κώλυμα κάλυψης της θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατατάξεις σε βαθμίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόμενο στην ανώτερη βαθμίδα, είτε άλλο υποψήφιο επόμενης βαθμίδας που έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.»

  • Να αποσαφηνιστεί το επόμενο «Εάν επιλεγεί για την Α βαθμίδα κατά την ως άνω διαδικασία άλλος υποψήφιος και όχι υποψήφιος Ερευνητής Β που ήδη υπηρετεί στο Ερευνητικό Κέντρο ο τελευταίος παραμένει στο Ερευνητικό Κέντρο σε προσωποπαγή θέση» σε συνδυασμό με αυτό που προβλέπεται στην παρ. 8 «Οι Ερευνητές Β βαθμίδας …….για τη μη εξέλιξή τους.»

  Παρ.9: Να διευκρινιστεί η διάρκεια της θητείας των ερευνητών στις βαθμίδες Γ και Β. Επίσης να διευκρινιστεί αν είναι στην διακριτική ευχέρεια των ερευνητών Γ να μην υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη μετά την λήξη της θητείας τους στην βαθμίδα αυτή.

  Τέλος, ο ΣΕΕ βρίσκει εύλογο και ζητάει οι ερευνητές Γ (βάσει των αυξημένων προσόντων που διαθέτουν) οι οποίοι δεν κρίθηκαν ικανοί για την επόμενη βαθμίδα μετά από την δεύτερη προκήρυξη της θέσης τους να παραμένουν σε προσωποπαγή θέση απλού υπαλλήλου στο ίδιο ή σε άλλο Κέντρο (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) και όχι να λύνεται η σύμβασή τους με το ΕΚ.

  Παρ.10 :

  Τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου των ερευνητών θα πρέπει να εμπλουτιστούν με:

  -Τα ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, διεθνή, εθνικά) των οποίων την επιστημονική ευθύνη είχαν
  -Την ενεργή συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, διεθνή, εθνικά, μελέτες)
  -Την υπευθυνότητα ή συμμετοχή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα του Κέντρου.

  Επιπλέον να αποσυρθούν τα κριτήρια:

  10.4. την συμβολή τους στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
  10.5. τη συμμετοχή τους στη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin off),
  10.6. τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

  μιας και δεν αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού προσωπικού των ΕΚ αλλά «επιχειρηματιών της έρευνας».

  Επίσης η πρόβλεψη «10.3 τα εισοδήματα που έχει αποκομίσει από ερευνητικές πηγές» είναι ιδιαίτερα ατυχής και προτείνουμε να αντικατασταθεί από την «10.3 χρηματοδότηση που έχει προσελκύσει στο Ερευνητικό Κέντρο από ερευνητικές πηγές (ανταγωνιστικά προγράμματα, μελέτες κ.ά.)».

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 29 – Αξιολόγηση Ερευνητών

  Η αξιολόγηση των Ερευνητών θα πρέπει να γίνεται κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τους καθηγητές ΑΕΙ. Η υποχρεωτική συμμετοχή αξιολογητών από το εξωτερικό, όπου έχει εφαρμοσθεί, έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες και επιπλέον έξοδα και έχει οδηγήσει σε μη σύννομες αναβολές και καθυστερήσεις στην κρίση των ερευνητών. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια το σώμα των ερευνητών (ιδίως των ανώτερων βαθμίδων) έχει κατ’ εξοχήν κριθεί από κριτές που ήταν εξωτερικοί των Ινστιτούτων και κυρίως από μέλη ΔΕΠ.

  Η αναγκαστική συμμετοχή δύο κριτών από την αλλοδαπή είναι δεοντολογικά εσφαλμένη. Εναλλακτικά, η συμμετοχή κριτών από το εξωτερικό θα μπορούσε να γίνεται όταν υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης κριτών από την Ελλάδα με κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα.

  Επίσης, θεωρούμε αντιδεοντολογικό και αντίθετο με τις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της ισονομίας, η εισηγητική επιτροπή να είναι μονοπρόσωπη και να αποτελείται μάλιστα από τον προϊστάμενο του κρινόμενου. Κατ’ αναλογία με ό,τι εφαρμόζεται στα ΑΕΙ, χρειάζεται και για τους Ερευνητές πρόβλεψη για να υπάρχει μία έκθεση ειδικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο του κρινόμενου, που θα αξιολογεί το έργο του, έτσι ώστε και ο Διευθυντής να υποβοηθείται στην κρίση του -ιδιαίτερα εάν δεν είναι γνώστης του αντικειμένου του κρινόμενου (βλ. ειδικά τα συγχωνευμένα/πολυθεματικά Ινστιτούτα) και η αξιολόγηση του υποψηφίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία και αντικειμενική.

  Απαράδεκτο θεωρείται το γεγονός ότι ενώ τα βασικά προσόντα των ερευνητικών βαθμίδων περιγράφονται στο Άρθρο 18 αναλυτικά (σε αντίθεση με τις αντίστοιχες, λιτές ρυθμίσεις για τους καθηγητές του Ν. 4009/2011), στο παρόν Άρθρο δίνονται με μεγάλη λεπτομέρεια «οδηγίες» αξιολόγησης στην Ειδική Επιτροπή Κριτών που οφείλει -κατά το νομοθέτη- να αξιολογεί τον υποψήφιο ακόμη και με βάση «τα εισοδήματα που έχει αποκομίσει από ερευνητικές πηγές»… Όλη η παράγραφος 10 πρέπει να απαλειφθεί.

  Θετική ρύθμιση αυτή που αφορά στην εναρμόνιση της αξιολόγησης των ερευνητών και των καθηγητών πρώτης βαθμίδας.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  1) Εξέλιξη σε ερευνητικές βαθμίδες σε χρόνους αντίστοιχους με αυτούς των αντίστοιχων βαθμίδων των καθηγητών ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 18, παρ. 3), δηλ. «μετά από παραμονή έξι ετών για την τρίτη (Γ’) βαθμίδα ερευνητή και τεσσάρων ετών για τη δεύτερη (Β’) βαθμίδα».

  2) Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης Ερευνητών επταμελείς, κατ’ αντιστοιχία των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών AEI του Ν. 4009/2011 (Άρθρο 19).
  «Απαρτίζονται από ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για την τρίτη ή δεύτερη βαθμίδα, και από ερευνητές ή καθηγητές δεύτερης βαθμίδας, με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα».
  «Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΕΚ, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από το Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση των επιστημονικών συμβουλίων των ινστιτούτων. Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται ερευνητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας του οικείου Κέντρου. Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται ερευνητές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και καθηγητές αντίστοιχης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από το αντίστοιχο ΤΕΣ και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύματος».
  «Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ερευνητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών».
  «Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο ερευνητές ή καθηγητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο μέτρο που δεν είναι εφικτό, από ερευνητές ή καθηγητές που ανήκουν στο μητρώο των εσωτερικών μελών και από δύο ερευνητές ή καθηγητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του Κέντρου».

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:19 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 29 – Αξιολόγηση Ερευνητών

  Παράγραφος 3
  Θα πρέπει να διευκρινιστούν πολύ συγκεκριμένα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα των ερευνητών, για όλες τις βαθμίδες, προκειμένου να αποτρέπονται οι κατά περίπτωση ερμηνείες: «Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση Ερευνητή για όλες τις βαθμίδες είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με την αντίστοιχη πράξη ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ) κ.λπ..».

  Παράγραφος 4
  • Η εξαμελής επιτροπή κριτών απαρτίζεται από 7 άτομα!
  • Η αναγκαστική συμμετοχή 2 κριτών από την αλλοδαπή είναι δεοντολογικά εσφαλμένη. Εναλλακτικά, η συμμετοχή κριτών από το εξωτερικό θα μπορούσε να γίνεται όταν το απαιτεί η ειδικότητα ή υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης κριτών από την Ελλάδα. Επίσης, χρειάζεται μία έκθεση ειδικών στο επιστημονικό αντικείμενο που θα κρίνει το έργο των υποψηφίων κατ’ αναλογία με αυτό που εφαρμόζεται στα ΑΕΙ ώστε και να υποβοηθείται ο Διευθυντής στην κρίση του, ιδιαίτερα αν δεν είναι γνώστης του αντικειμένου (βλ. ειδικά τα συγχωνευμένα Ινστιτούτα, 2012) όπως και να έχει υπόψη της η επιτροπή μία έκθεση τρίτων για τον κρινόμενο.
  • Η επιστημονική ειδικότητα (γνωστικό αντικείμενο) των ερευνητών θα πρέπει να πιστοποιηθεί κατ’αναλογία με τα ΦΕΚ των πανεπιστημιακών.

  Παράγραφος 8
  • Δεν περιγράφονται οι συνέπειες τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής κρίσης των ερευνητών Α΄ βαθμίδας, με αποτέλεσμα η κρίση να μοιάζει άνευ νοήματος. Προτείνεται να προστεθούν, κατ’ αντιστοιχία, τα προβλεπόμενα για τους Καθηγητές, όπως ορίζονται στο Ν. 4009, άρθρο 21 και 22.
  • Ο χρόνος παραμονής στις βαθμίδες πρέπει να ακολουθεί τον αντίστοιχο των πανεπιστημιακών, όπως ορίζεται στο Ν. 4009 άρθρο 18 παράγραφος 3, δηλαδή έξι χρόνια για τους ερευνητές Γ΄ βαθμίδας και τέσσερα για τους ερευνητές Β΄ βαθμίδας.

  Παράγραφος 10.7
  Με δεδομένο ότι στα Ερευνητικά Κέντρα εκπαιδεύονται νέοι ερευνητές, ακόμα και φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, ο όρος «διδακτικό έργο» θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τον γενικότερο όρο «εκπαιδευτικό έργο».

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Η εφαρμογή της ΧκΚ αφορά ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων των ΕΚ, που τώρα χαρακτηρίζονται ως «Τεχνικό Προσωπικό» και ανήκει στις κατηγορίες «Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες – Ε.Λ.Ε.», «Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες – Ε.Τ.Ε.» και «Τεχνολόγοι Εφαρμογών». Συνεπώς, γι’ αυτούς θα πρέπει να προσφερθεί η δυνατότητα ένταξης και εξέλιξης κατόπιν κρίσης σε θέση Ερευνητή ή Ε.Λ.Ε. στο αντικείμενο που εργάζονται, με την κατοχύρωση προσωποπαγούς θέσης καθόσον ήδη αποτελούν μέρος του μονίμου προσωπικού του ΕΚ. Εναλλακτικά θα μπορούσε να εισαχθεί ο ορισμός νέας κατηγορίας ερευνητικού προσωπικού που απονέμεται χωρίς εκλογή αλλά κατόπιν αξιολόγησης του ερευνητικού τους έργου (π.χ., «Ερευνητικό Προσωπικό Υψηλής Εξειδίκευσης» – ΕΠΥΕ), κατ’ αντιστοιχία του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ, ή η θεσμοθέτηση του «Εθνικού Ερευνητή», με δικαίωμα εκλογής όλων όσων κατέχουν Διδακτορικό τίτλο και αποδεδειγμένα διαθέτουν ερευνητικό έργο, ανεξάρτητα αν ήδη υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε κάποιο ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Για την όποια οδό ακολουθηθεί θα πρέπει να απονέμεται ο τίτλος κατόπιν σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης, εφάμιλλης της διαδικασίας αξιολόγησης των Ερευνητών με προαποτυπωμένα κριτήρια και κανόνες, που θα τεκμηριώνει την ερευνητική δραστηριότητα του εργαζομένου.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:32 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 29

  α. Η διατύπωση του 10 είναι προσανατολισμένη προς συγκεκριμένες μορφές ερευνητικής δραστηριότητας (π.χ. 10.5) οι οποίες δεν αφορούν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων πού υπηρετεί η έρευνα και των ερευνητών πού θα τελούν υπό κρίση στο μέλλον.
  β. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητών 10.3 και 10.4 δεν είναι επιστημονικά. Μετατρέπουν της διαδικασία επιστημονικής κρίσης του ερευνητή σε διαδικασία αξιολόγησης της συγκέντρωσης οικονομικών πόρων. Προσωπικά δεδομένα ,όπως τα εισοδήματα από ερευνητικές πηγές, δημοσιοποιούνται, αλλά και αποτελούν επιπλέον την βάση για την τελούμενη αξιολόγηση. Τέτοια κριτήρια δεν συναρτώνται απαραιτήτως με την επιστημονική δεινότητα του κρινόμενου, η οποία είναι το κατεξοχήν ζητούμενο της διαδικασίας κρίσης των ερευνητών.
  Πρόταση
  Να παραμείνουν μόνο τα καθαρώς επιστημονικά κριτήρια πού αφορούν όλους τους ερευνητές.
  γ. Στο 11 προβλέπεται οι δαπάνες των μελών των επιτροπών να καλύπτονται από τα ερευνητικά Κέντρα. Η ήδη δύσκολη καί οριακή οικονομική κατάσταση των Κέντρων συνεπεία των συνεχών μειώσεων της κρατικής επιχορήγησης καθίσταται ακόμα δυσχερέστερη.
  Μετακυλίονται και πάλι στα Κέντρα δαπάνες τις οποίες οφείλει να καλύπτει η Πολιτεία εάν έχει την πραγματική βούληση να επενδύσει στην έρευνα ,τα ερευνητικά κέντρα και το ερευνητικό δυναμικό. Χωρίς την ανάλογη μακροχρόνια οικονομική επένδυση η έρευνα δεν μπορεί να καταστεί μοχλός ανάπτυξης.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 18:38 | Γεώργιος Φραντζέσκος

  Για την εκλογή ερευνητή Γ βαθμίδας υποχρεωτικό θα πρέπει να είναι αυτός να μην έχει «ανατραφεί» επιστημονικά στο ερευνητικό κέντρο στο οποίο υποβάλλει την αίτηση. Θα πρέπει να έχει τελειώσει το διδακτορικό του σε άλλο ίδρυμα της χώρας από το ερευνητικό κέντρο στο οποίο θα υποβάλει αίτηση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ο υποψήφιος ερευνητής να έχει φύγει εκτός Ελλάδος και να έχει εργαστεί για 1-2 χρόνια σε ερευνητικό ίδρυμα ή εταιρία εξωτερικού προκειμένου να έχει αποκτήσει εμπειρία την οποία θα φέρει στο ερευνητικό κέντρο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:43 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  Στο Αρθρο 29 προτεινουμε να υπάρξουν παράγραφοι που θα ορίζουν με σαφήνεια τα κριτήρια πρόσληψης και εξέλιξης των ΕΛΕ Α, Β, Γ βαθμιδων

 • 26 Δεκεμβρίου 2013, 10:50 | Γεώργιος Φραντζέσκος

  Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψη στις διαδικασίες εξέλιξης ή εκλογής η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας με τη μορφή μονογραφιών σε διεθνή περιοδικά. Γνωρίζουμε όλοι πως κάποιοι ερευνητές Γ βαθμίδας ή Β βαθμίδας για να εξελιχθούν στην επόμενη πως συν-συγγράφουν άρθρα με συνεργάτες τους (και βάζουν το όνομά τους δίπλα στων συνεργατών τους) και δημοσιεύουν πολλά άρθρα κι έτσι «εξελίσονται». Μέσω της μονογραφής υπάρχει απόδειξη πως ο ερευνητής από την αρχή μέχρι το τέλος δούλεψε μόνος του με σκοπό να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά του προς όφελος της κοινωνίας και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 20:37 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Θα μπορούσαν οι κρίσεις σε όλες τις βαθμίδες να γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα Πανεπιστήμια.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι επιτροπές γιατί η περιγραφή είναι αρκετά περίπλοκη για μια απλή διαδικασία.
  Αν τελικά αυτό που ορίζεται είναι 7μελής επιτροπή με
  -τον Διευθυντή του ινστιτούτου
  -δύο ερευνητές του κέντρου
  -δύο ερευνητές/ΔΕΠ από την Ελλάδα εκτός του κέντρου
  -δύο ερευνητές/ΔΕΠ από το εξωτερικό
  τότε στην παράγραφο 6 στους 5 σίγουρα υπάρχει ένας που δεν είναι από το ΕΚ που γίνεται η κρίση

  Στην περίπτωση κρίσης από Β σε Α βαθμίδα που την θέση καταλάβει εξωτερικός υποψήφιος, ο αριθμός των ερευνητών του ΕΚ αυξάνεται οπότε θα πρέπει να διασαφηνιστεί το θέμα των κονδυλίων που απαιτούνται.

  Δεν υπάρχει αναφορά για τις επιπτώσεις σε ερευνητές Α και Β που κρίνονται αρνητικά μετά από την πάροδο της 5ετίας.

  Υπάρχει μεγάλη ασάφεια στο τέλος της παραγράφου 6.

 • Προτείνω την αλλαγή όλου του άρθρου 29 περί «Αξιολόγησης Ερευνητών» και την ανατικαταστασή του από άρθρο που εισάγει το θεσμό του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ».

  Άρθρο 29 – Αξιολόγηση και Εκλογή Εθνικών Ερευνητών

  Με στόχο την δημιουργία ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ και ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΥ Εθνικού Ιστού Ερευνητών θεσπίζονται τα παρακάτω άρθρα.

  1. Θεσπίζεται ο τίτλος του Εθνικού Ερευνητή (ΕΕ) βαθμίδων Α και Β ο οποίος απονέμεται από σχετική Εθνική Επιτροπή Κρίσεων ΕΕ (ΕΕΚ-ΕΕ, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του ΕΣΕΤΚ) μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.Το νομικό καθεστός που διέπει τις αντίστοιχες θέσεις ΕΕ είναι Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και κάθε θέση ΕΕ είναι προσωποπαγής.

  2. Ο προγραμματισμός και προκυρήξεις θέσεων ΕΕ (περιοχές, κατευθύνσεις και αριθμός) είναι ευθύνη της ΕΕΚ-ΕΕ και αναπροσαρμόζεται ανά 5ετία λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις των 5ετών προγραμματικών-πλάνων των Ερευνητικών Φορέων (ΕΦ) της χώρας.

  3. Δικαίωμα εκλογής σε θέση ΕΕ έχουν όλοι όσοι κατέχουν Διδακτορικό τίτλο (PhD) ανεξάρτητα αν ήδη υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε κάποιο οργανισμό (π.χ., Ερευνητικο Κέντρο ή Ινστιτούτο; μέλος ΔΕΠ, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κλπ).

  4. Ο ΕΕ κρίνεται ανά 5ετία για την ανανέωση της θητείας του ή την εξέλιξη του σε ανώτερη βαθμίδα από την ΕΕΚ-ΕΕ, μέ βάση κριτήρια αριστείας της επιστημονικής και ερευνητικής-αναπτυξιακής του δραστηριοτητάς. O ΕΕ διατηρεί το τίτλο του μετά από 2 επιτυχείς κρίσεις και θητείες (μόνιμος).

  5. Οι τακτικές αποδοχές ΕΕ αποφασίζονται και αναπροσαρμόζονται από το ΕΣΕΤΚ σε συνεννόηση με την ΕΕΚ-ΕΕ και εκταμιεύονται στο βαθμό που ο ΕΕ γίνει αποδεκτός και ενταχθεί, υπό-θητεία και με αποκλειστική απασχόληση, σε ΕΦ της χώρας (μετά από απόφαση των διοικητικών οργάνων του αντίστοιχου ΕΦ).

  6. Εκτός των τακτικών αποδοχών του ο ΕΕ μπορεί να λαμβάνει επιπλέον πάγιο ετήσιο ποσό για τη χρηματοδότηση της έρευνάς του υπό μορφή αμοιβής αποδοτικότητας. Το ποσό αυτό μπορεί να κλιμακώνεται έως 100% των τακτικών αποδοχών του και μπορεί να εκταμιεύεται με την ένταξη του σε ΕΦ της χώρας και μετά την υποβολή και αξιολόγηση σχετικού πλάνου ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΕΦ στον οποίο εντάσσεται. Επιπλέον, προβλέπεται ένα ποσό αρχικής-χρηματοδοότησης εφάπαξ (seed-money) του ΕΕ για τη δημιουργία της ερευνητικής του υποδομής. Το ποσό αυτό μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του 1/5-2/5 του συνόλου των προβλεπόμενων τακτικών αποδοχών του ΕΕ τη 5ετία, και διασφαλίζεται από το ΓΓΕΤΚ και τον αντίστοιχο ΕΦ.

  7. Για την ενίσχυση και διασφάλιση της ισότιμης και αποδοτικότερης κατανομής των ΕΕ στον Ερευνητικό ιστό της χώρας το ποσοστό του επιπλέον πάγιου ποσού κλιμακώνεται με βάση κριτήρια (α) γεωγραφικής κατανομής (περιφέρεια – κέντρο) και (β) τη δυνατότητα συγχρηματοδοτησής του από τον αντίστοιχο ΕΦ στον οποίο εντάσσεται ο ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενίσχυση, στήριξη περιφερειακών είτε/και η δημιουργία νέων ΕΦ.

  8. Για την ενίσχυση της κινητικότητας και διεπιστημονικότητας, δίνεται η δυνανότητα μετακίνησης ΕΕ από ΕΦ της χώρας σε άλλο μετά το πέρας της 5ετούς θητείας του στον ΕΦ στον οποίο είχε ενταχθεί και θητεύσει. Η απόφαση μετακίνησης γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, τη σχετική γνωμοδότηση των εμπλεκομένων ΕΦ και απόφαση της ΕΕΚ-ΕΕ.

  9. Προβλέπεται η χορήγηση σε ΕΕ εκπαιδευτικής/ερευνητικής άδειας διάρκειας 6μηνών-2ετών για την απασχολησή τους σε ερευνητικό φορέα της αλλοδαπής. Η απόφαση μετακίνησης γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση του ΕΦ στον οποίο ο ΕΕ θητεύει.

  10. Με σκοπό την ενίσχυση της συνέργειας και συνεργασίας μεταξύ ΕΦ και ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας, προβλέπεται η δημιουργία αυτοτελούς θέσης Καθηγητή Έρευνας (ΚΕ) βαθμίδων Α και Β στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34.2 του παρόντος νόμου. Η εκλογή και ένταξη ΕΕ σε θέση ΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ γίνεται από τη ΓΣ του αντίστοιχου Τμήματος. Ο ΚΕ λαμβάνει αμοιβή από το προϋπολογισμό του ΑΕΙ/ΤΕΙ μόνο αν αναλαμβάνει εκπαιδευτικές/διδακτικές υποχρεώσεις (προπτυχικά ή μεταπτυχιακά). Ο ΚΕ συμμετέχει στη ΓΣ (είτε σε Τομείς) του Τμήματος με δικαίωμα ψήφου αποκλειστικά σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές/διδακτικές και μεταπτυχιακές διαδικασίες (π.χ., εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών) και χωρίς δικαίωμα ψήφου σε εκλογές/εξελίξεις μελών ΔΕΠ.

  11. Με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της χώρας, προβλέπεται για την επόμενη 3ετία (από την ισχύ του παρόντος) η προκήρυξη 1000 θέσεων Εθνικών Ερευνητών.

  Διευκρινήσεις / Μεταβατικές διατάξεις
  (i)Από το (3) προκύπτει ότι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ μπορούν να εκλεγούν σε θέση ΕΕ και να θητεύσουν με αποκλειστική απασχόληση σε αντίστοιχο ΕΦ της χώρας.
  (ii) Οι ήδη ερευνητές (κατά το νόμο 1514) βαθμίδων Α (Διευθυντής Ερευνών) και Β (Κύριος Ερευνητής) των ΕΦ της χώρας κρίνονται για την εκλογή τους σε θέση ΕΕ είτε μετά από αιτησή τους είτε/και με βάση εισήγηση των αντίστοιχων οργάνων των ΕΦ στους οποίες ήδη θητεύουν (π.χ., Διευθυντής, Πρόεδρος, επιστημονικό συμβούλιο, ΓΣ Τμήματος κλπ). Όσοι από τους ήδη ερευνητές δεν επιθυμούν να κριθούν ΕΕ είτε δεν εκλεγούν σε θέση ΕΕ διατηρούν και απαραμένουν στη θέση τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη συμβασή τους (ΔΔ, αορίστου-χρόνου κλπ).

  Με τιμή
  Γιώργος Ποταμιάς
  Κύριος Ερευνητής, Ι.Π./Ι.Τ.Ε

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 13:07 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Παράγρ. 4:
  Νομίζω ότι η πρόβλεψη κριτών από το εξωτερικό για την κρίση σε όλες τις βαθμίδες είναι υπερβολική και τείνει στον εντυπωσιασμό, ενώ δημιουργεί σοβαρές οργανωτικές περιπλοκές. Δεν είναι λογικό να απαιτείται διεθνής κινητοποίηση για να προσληφθεί ένας ερευνητής Γ’ βαθμίδας σε ένα εργαστήριο. Θα μπορούσε να ισχύει, ενδεχομένως, για την εξέλιξη στην Α’ βαθμίδα, αλλά όχι στις κατώτερες.
  Αντιθέτως, δεν θα ήταν άνευ νοήματος μία έκθεση επί του επιστημονικού έργου των υποψηφίων από ειδικούς στο αντίστοιχο αντικείμενο (κατ’ αναλογία με αυτό που εφαρμόζεται σήμερα στα ΑΕΙ) ώστε να υποβοηθείται και ο Διευθυντής-εισηγητής στην κρίση του, ιδιαίτερα αν δεν είναι απολύτως γνώστης του ειδικού αντικειμένου (πράγμα που μπορεί να ισχύει ειδικά στα ενοποιημένα διεπιστημονικά Ινστιτούτα), αλλά και να έχει υπόψη της η επιτροπή μία έκθεση τρίτων για τον κρινόμενο.
  Να σημειωθεί ότι, με βάση το άρθρο 29 (παραγρ. 6), ο τελικός έλεγχος νομιμότητας του επιλεγέντος ή προαχθέντος βαραίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚ, προτού επικυρώσει την εκλογή του και τον διορίσει.

  Παραγρ. 6:
  Δεν προκύπτει σαφές νόημα από την φράση ότι «σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας ή μη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειμενικό κώλυμα κάλυψης της θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατατάξεις σε βαθμίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόμενο στην ανώτερη βαθμίδα, είτε άλλο υποψήφιο επόμενης βαθμίδας (?) που έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων».

  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • «συγκροτείται Ειδική επταμελής Επιτροπή Κριτών, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και έξι [6] μέλη, Καθηγητές ή Ερευνητές Α’ Βαθμίδας από τους οποίους οι τρεις προέρχονται από το οικείο ερευνητικό κέντρο και οι τέσσερις εξωτερικοί»

  το άθροισμα δεν κάνει 7 αλλά 8 !!!!