Άρθρο 27 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των προτάσεων και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης προγραμμάτων συνιστάται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ).
2. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται μετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Οι Αξιολογητές πρέπει να έχουν πτυχίο Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να συνδυάζουν μεγάλη εμπειρία τεχνογνωσία στον Τομέα της ΕΤΑΚ και στην αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης συναφών έργων, μελετών και προγραμμάτων. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η ΓΓΕΤΚ καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών.
3. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ συγκροτείται, από το Μητρώο, τριμελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης και εισηγείται σχετικά στον ΓΓΕΤΚ, με απόφαση του οποίου μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ εγγράφονται στο Μητρώο.
4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.
5. Οι Αξιολογητές οφείλουν να έχουν ταυτοποιηθεί / αυθεντικοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του παρόντος νόμου. Ο Αξιολογητής συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης αποκλειστικά με τα στοιχεία ταυτοποίησής του.
6. Η ΓΓΕΤΚ μεριμνά για την κατάρτιση των Αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ οι Αξιολογητές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους διαγράφονται από το Μητρώο, ύστερα από εισήγηση του ΕΣΕΤΚ,.
7. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που οφείλουν να τηρούν οι Αξιολογητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωση τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη ΓΓΕΤΚ, ο οποίος αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ.
8. Για την αντικειμενική και ισότιμη Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται Οδηγός Αξιολόγησης Προτάσεων Χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤΚ, ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, την ίση μεταχείριση των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ορθή εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων. Ο Οδηγός αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ.
9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με άλλους αξιολογητές, με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία μεριμνά ώστε τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να εγγράφονται και να απαντώνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο με την χρήση των μοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο ΠΣΥΔΕΧ. Η παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του Αξιολογητή από το Μητρώο.

 • «Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ συγκροτείται, από το Μητρώο, τριμελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης και εισηγείται σχετικά στον ΓΓΕΤΚ, με απόφαση του οποίου μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ εγγράφονται στο Μητρώο». Με δεδομένο ότι οι δράσεις ΕΤΑΚ καλύπτουν μεγάλο εύρος θεματικών περιοχών, δεν είναι εφικτό μια μόνο τριμελής επιτροπή να κάνει ουσιαστικό έλεγχο και εισήγηση. Είναι χρήσιμο να διευκρινισθεί ότι ο έλεγχος αφορά μόνο σε τυπικά προσόντα.
  – Παρ. 4. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αξιολογητές υπογράφουν συγκεκριμένες διατυπώσεις (συμφωνία, εμπιστευτικότητα, δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων). Αυτές αποτελούν ρουτίνα και διαχειριστικό θέμα και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για κάτι τέτοιο, και ιδιαίτερα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει νομοθετική αναφορά σε όρκο.
  – Παρ. 6-7-8. Είναι πρακτικό το ΕΣΕΤΚ να ασχολείται με τον έλεγχο άσκησης των καθηκόντων των αξιολογητών ? Γενικά η υπερρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης με νόμο αποτελεί υπερβολική αντίδραση στην κακοδιαχείριση των αξιολογήσεων που παρατηρήθηκε πρόσφατα.
  – ΠΡΟΤΑΣΗ: Πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τους Καταλόγους Αξιολογητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο και στη χώρα μας αξιοποιώντας και τον Κατάλογο Εθνικών Κριτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ?

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Το πτυχίο ΑΕΙ ασφαλώς και δεν αρκεί για να γίνει κάποιος αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων. Απαραίτητο είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος και κατά προτίμηση το διδακτορικό καθώς βέβαια και η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 27 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Παράγραφος 2. Το πτυχίο ΑΕΙ ασφαλώς και δεν αρκεί για να γίνει κάποιος αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:17 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 27 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

  Παράγραφος 2
  Το πτυχίο ΑΕΙ ασφαλώς και δεν αρκεί για να γίνει κάποιος αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων. Απαραίτητο είναι το διδακτορικό καθώς βέβαια και η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 15:03 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 27 : Η επιλογή των αξιολογητών – εμπειρογνωμόνων να είναι ευθύνη του ΕΣΕΤΚ με βασικά κριτήρια το διδακτορικό η δε εμπειρία σε αντίτοιχα έργα να είναι προφανής.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:35 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Η επιλογή των αξιολογητών – εμπειρογνωμόνων να είναι ευθύνη του ΕΣΕΤΚ.

 • 24 Δεκεμβρίου 2013, 08:55 | you123

  Χρειάζεται να υπάρχει αυτό το άρθρο σε ένα νόμο για την έρευνα; Δεν θα αρκούσε να φτιαχτεί ένας «Οδηγός Αξιολογήσεων» και να αναρτηθεί στο site της ΓΓΕΤ;

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 16:48 | Βασίλης

  Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο (ή έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν) εξωτερικοί (της Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ) αξιολογητές να μεροληπτούν υπέρ ή κατά συγκεκριμένων φορέων η άλλων επιστημόνων ή και να καθυστερούν σε απαράδεκτο βαθμό την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων που τους έχει ανατεθεί.
  Η ΓΓΕΤ έχει μία μικρή αλλά σοβαρή κρίσιμη μάζα επιστημόνων και τεχνικών με Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών όπως και σχετικό δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά έγκριτα περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον υπάρχει πολύ σημαντική και μακρόχρονη εμπειρία στην αξιολόγηση και πιστοποίηση παραδοτέων μεγάλου αριθμού καινοτόμων έργων και προτάσεων από το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της Υπηρεσίας.
  Συνδυασμός ομάδων εξωτερικών «αξιόπιστων» συνεργατών με τα απαραίτητα προσόντα και στελεχών τεχνικών και επιστημόνων της ΓΓΕΤ, εκεί όπου είναι εφικτό (όπως Πληροφορική, Τηλεπ/νίες, Αυτοματισμοί) επίσης με τα ανάλογα και αναγκαία προσόντα θα πρέπει να συστήνουν τις επιτροπές αξιολόγησης και να αποτελέσουν έναν αξιόπιστο – αξιοκρατικό πυρήνα αξιολόγησης καινοτόμων έργων και παραδοτέων.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 13:05 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Νομίζω ότι το πτυχίο ΑΕΙ δεν αρκεί για να οριστεί κάποιος αξιολογητής των προτάσεων και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης προγραμμάτων (άρθρο 27 παρ. 2). Απαιτείται, αν όχι διδακτορικό, τουλάχιστον μεταπτυχιακός τίτλος, συν όσα ορθώς αναφέρονται για την εμπειρία.

  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών