Άρθρο 40 – Εποπτευόμενοι Φορείς

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικοί Φορείς που αναφέρονται ακολούθως (όπως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν), διατηρούνται, εποπτευόμενα από τον ΥΠΑΙΘ:
Α. Ερευνητικά Κέντρα
1. «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»: (ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το ν. 2919/2001, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3438/2006) το οποίο αποτελείται σύμφωνα με το με το Π.Δ. 145/20-05-2003 και το ν. 4051/2012) από τα εξής Ινστιτούτα.
1.1. Βιομηχανικών Συστημάτων / ΙΝΒΙΣ,
1.2. Επεξεργασίας του Λόγου / ΙΕΛ,
1.3. Πληροφοριακών Συστημάτων / ΙΠΣΥ.
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / ΕΑΑ: (ΝΠΔΔ, Ιδρυθέν το 1842 με δωρεά του Γεώργιου Σίνα, διέπεται από το ν. 1975/1942, όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ 3402/1955 και το ν. 1349/1983, λειτουργεί με το ΠΔ. 62 ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986), εποπτεύεται από τον ΥΠΑΙΘ και αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) από τα εξής Ινστιτούτα:
2.1. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο / ΓΙ. (Σύμφωνα με το 62 ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986),
2.2. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης / ΙΑΑΔΕΤ,
2.3. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης / ΙΕΠΒΑ (Σύμφωνα με το 62 ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.: (ΝΠΙΔ σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989), το οποίο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) τα εξής Ινστιτούτα
3.1. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας / ΙΒΦΧΒ (Σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989 και το άρθρο 5 Ν.4051/2012),
3.2. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / ΙΘΦΧ (Σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989 και το άρθρο 5 Ν.4051/2012),
3.3. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΙΙΕ. (Σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989 και το άρθρο 5 Ν.4051/2012),
3.4. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου / ΕΚΤ (Υπηρεσία του ΕΙΕ, διατηρούμενη, με το ν. 3197/2003, ως επιστημονική εγκατάσταση του ΕΙΕ, χρηματοδοτούμενη αυτοτελώς από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤΚ.
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / ΕΚΕΤΑ: (ΝΠΙΔ σύμφωνα με το ΠΔ. 77/2000 (Α ́ 65), το οποίο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) τα εξής Ινστιτούτα:
4.1. Ινστιτούτο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας / ΚΕΤΕΑΘ. (Σύμφωνα με το ν.4109/2013 και το ΠΔ 77/2000).
4.2. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ), σύμφωνα με το Π.Δ. 374/1987 (ΦΕΚ Α’ 167), το ΠΔ 82/2002 ΦΕΚ Α’ 59 και το Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ Α’ 65).
4.3. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών / ΙΜΕΤ (Σύμφωνα με το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
4.4. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών / ΙΝΕΒ. (Σύμφωνα με το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
4.5. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών / ΙΠΤΗΛ (Σύμφωνα με το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
4.6. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων / ΙΔΕΠ (Σύμφωνα με το ΠΔ 161/2001, το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
5. Εθνικό Κέντρο ‘Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: (ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1514/1985 (Α΄ 13) που αποτελείται σύμφωνα με το ν. 4051/2012 από τα εξής Ινστιτούτα:
5.1. Βιοεπιστημών και Εφαρμογών / ΙΒΕ,.
5.2. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΙΠΤ,
5.3. Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων.
5.4. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,
5.5. Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστήμων, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας,
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ: (ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3998/1959, τα ΒΔ 502/1968 (Α΄168), 539/1968 (Α΄ 203) και το ν. 4051/2012), το οποίο αποτελείται σύμφωνα με το ν. 4051/2012 από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών,
7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR / ΕΙΠ: (ΝΠΙΔ, μέλος του διεθνούς δικτύου ινστιτούτων PASTEUR, λειτουργούν δυνάμει του νόμου 3733/2009 ΦΕΚ Α΄ 7/28.1.2009) που κύρωσε την από 28.3.2008 διμερή συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας),
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛΚΕΘΕ: (ΝΠΔΔ σύμφωνα με το ν. 2919/2001 και το ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
8.1. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (σύμφωνα με το ν. 2919/2001, ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003 και το ν. Ν.4051/2012),
8.2. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (σύμφωνα με το ν. 2919/2001, ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003 και το ν. Ν.4051/2012),
8.3. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, (σύμφωνα με το ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003 και το ν. 4051/2012),
9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» / ΕΚΕΒΕ. Α. Φλέμινγκ (ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το Π.Δ. 93/1995 (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 362/1995 (Α΄193) και 198/1997 (Α΄156),
9.1. Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
10. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ. Ε.: (ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το ΠΔ 432/1987) και αποτελείται σύμφωνα με το ν. 4051/2012 από τα εξής Ινστιτούτα:
10.1. Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας / ΙΜΒΒ,
10.2. Επιστημών Χημικής Μηχανικής / IEXM,
10.3. Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ / ΙΗΔΛ,
10.4. Μεσογειακών Σπουδών / ΙΜΣ,
10.5. Ινστιτούτο Πληροφορικής / ΙΠ,
10.6. Υπολογιστικών Μαθηματικών / ΙΥΜ.

Β. Τεχνολογικοί Φορείς
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / Ε.Ε.Α.Ε.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:45 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Το στοιχείο Β.2 που αφορά την ΕΕΑΕ προτείνεται όπως παρακάτω:

  2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / Ε.Ε.Α.Ε.: Αποκεντρωμένη (Αυτοτελής) Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα το Άρθρο 28 του Ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α´), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του Άρθρου 39 του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α´), και σύμφωνα με τον Οργανισμό της (π.δ. 404/1993, ΦΕΚ 173/Α). Η ΕΕΑΕ, όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές της, θεωρείται Ερευνητικός Φορέας.

  Αιτιολόγηση:

  Με βάση το άρθρο 1 του ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α) με τον οποίον τροποποιήθηκε ο ν.1514/1985 η ΕΕΑΕ θεωρείται τεχνολογικός φορέας με καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας. Δεδομένου ότι ο ν.1514/1987 και οι τροποποιήσεις του καταργούνται συνολικά με το παρακάτω άρθρο 41, η παραπάνω προσθήκη είναι απαραίτητη ώστε να περιγραφεί ρητώς το καθεστώς της ΕΕΑΕ ως Δημόσιας Υπηρεσίας και ο ρόλος της ως αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, αναφέροντας τον ιδρυτικό νόμο της ΕΕΑΕ (ν.1733/1987).
  Η προσθήκη « Η ΕΕΑΕ, όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές της, θεωρείται Ερευνητικός Φορέας » είναι αναγκαία προκειμένου η ΕΕΑΕ να συμπεριληφθεί, όσον αφορά την ερευνητική της συνιστώσα, για τα ζητήματα στα οποία αναφέρονται οι «ερευνητικοί φορείς» (π.χ, ενδεικτικά, άρθρα/παράγραφοι 4.4, 5.2.3, 6.8, 8.9, 8.10,.12.1, 12.1.1, 12.1.4.5, 20.5.7, 20.15 κλπ.)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 11:53 | Π.Τσανάκας

  να προστεθεί η παρένθεση:

  Β. Τεχνολογικοί Φορείς

  1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.(σύμφωνα με το π.δ. 29/1998 όπως κάθε φορά ισχύει)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 11:00 | Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Σχόλια για το Σχέδιο Νόμου όπως διατυπώνονται από τους ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, το εν λόγω Σχέδιο νόμου αφορά τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύει η ΓΓΕΤ και οι οποίοι αναφέρονται στο Άρθρο 40. Ωστόσο στις επιμέρους διατάξεις και άρθρα, πρακτικά δεν αναφέρονται καθόλου οι τεχνολογικοί φορείς. Για το λόγο αυτό σε ορισμένα σημεία του κειμένου και τίτλους άρθρων, πρέπει να προστεθεί και ο όρος «Τεχνολογικοί φορείς», όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 40.

  Βασιλική Καμενοπούλου
  Κωνσταντίνος Ποτηριάδης
  Κωνσταντίνος Χουρδάκης
  Ευθύμιος Καραμπέτσος
  Ελευθερία Καρίνου
  Κωνσταντίνα Κεχαγιά
  Αντώνιος Μαλτέζος
  Αργυρώ Μποζιάρη
  Σωτήριος Οικονομίδης
  Σταυρούλα Βογιατζή
  Δημήτριος Μητράκος

  Το κείμενο προσυπογράφεται και από τον Σύλλογο Εργαζομένων της ΕΕΑΕ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:34 | Νίκος Κατσαρός

  Επ’ ευκαιρία του νόμου θα ήταν χρήσιμο να τροποποιηθεί ελαφρώς ο τίτλος του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστήμων, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΕΤΑ) του Εθνικού Κέντρου ‘Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που αναφέρεται στο εδάφιο 5.5. Πράγματι, η σημερινή διατύπωση του τίτλου υπονοεί Ινστιτούτο το οποίο πραγματεύεται όλα τα ενεργειακά και τεχνολογικά θέματα. Ο τίτλος θα ήταν πολύ πιό κοντά στην πραγματικότητα εάν διατυπωνόταν ως εξής:

  Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • Αφού τα Ερευνητικά Κέντρα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, και τους έχει ήδη ζητηθεί η σχεδίαση οργανογραμμάτων, θα πρέπει να δοθεί πρώτα η δυνατότητα σε κάθε φορέα να σχεδιάσει τα νέα οργανογράμματα και εσωτερικούς κανονισμούς, που θα αποτυπώνουν τη επιθυμητή μορφή των Ινστιτούτων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το ερευνητικό και αναπτυξιακό τους πρόγραμμα.
  Οι δομές που θα προκύψουν αφού εγκριθούν, να οριστούν στο παρόν άρθρο του νόμου, με τη δυνατότητα μελλοντικής αναπροσαρμογής τους μετά από ανάλογες πράξεις που θα καθορίζονται σε προηγούμενα άρθρα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:36 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Αφού τα Ερευνητικά Κέντρα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, και τους έχει ζητηθεί η σχεδίαση οργανογραμμάτων, θα πρέπει να δοθεί πρώτα η δυνατότητα, σε κάθε φορέα να σχεδιάσει νέα οργανογράμματα και εσωτερικούς κανονισμούς, που θα αποτυπώνουν τη επιθυμητή μορφή των Ινστιτούτων του και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με το ερευνητικό και αναπτυξιακό τους πρόγραμμα. Οι δομές που θα προκύψουν αφού εγκριθούν, να οριστούν στο άρθρο 40 του παρόντος νόμου, με τη δυνατότητα μελλοντικής αναπροσαρμογής τους μετά από ανάλογες πράξεις που καθορίζονται σε προηγούμενα άρθρα.

 • Άρθρο 40: Να προστεθεί και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στους εποπτευόμενους φορείς. Να προστεθεί άρθρο που θα αναφέρεται στα ΕΤΠ όπως το άρθρο 23 του Ν.2741/1999. Επίσης τα ΕΤΠ που εποπτεύονται να θεωρούνται μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί ανεξάρτητα με τη νομική μορφή τους (π.χ. ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ) κατα την παράγραφο 3.1.2. της οδηγίας 2006/C323/30.12.2006 της Ε.Ε.

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  7. Για να εύρυθμη εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την οποία απαιτούνται ωκεανογραφικές και αλιευτικές αποστολές αλλά και εργασίες πεδίου στην παράκτια ζώνη προτείνουμε:

  να προστεθούν στην παράγραφο 8 του άρθρου 40 του νομοσχεδίου, οι παράγραφοι β, γ και δ του άρθρου 29 του 1514/85 ως έχουν.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 13:30 | Dimitris

  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4δ του Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012:

  «Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης αποτελείται εφεξής από τα εξής Ινστιτούτα:
  αα) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών,
  ββ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων,
  γγ) Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και
  δδ) Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

  Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) προέκυψε από συγχώνευση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) και του Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.), σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο.
  Παρόλα αυτά στην παράγραφο 4 του παρόντος σχεδίου νόμου, αναφέρεται και πάλι η ύπαρξη του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ)»!