Άρθρο 9 – Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων

1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ορίζεται υφιστάμενη Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διαχείριση των θεμάτων, των σχετικών με την ΕΤΑΚ με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
2. Στη Υπηρεσία αυτή ορίζεται, ως Προϊστάμενος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ο οποίος διαθέτει επαρκή εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.
3. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου αυτής της Υπηρεσίας είναι:
3.1. Η συγκέντρωση ταξινόμηση, συστηματική τήρηση και αξιολόγηση από όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και όλα τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των αναγκών, προτάσεων και προγραμμάτων σχετικών με την ΕΤΑΚ.
3.2. Η περιοδική προώθησή τους στην ΓΓΕΤΚ και η ανάπτυξη στενής, διαρκούς συνεργασίας μεταξύ τους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  2. Ο προϊστάμενος θα πρέπει να έχει αυξημένα προσόντα, δηλαδή κατά προτίμηση να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, και να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 9 – Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων

  Ένα σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που διαχειρίζονται τα υπουργεία και οι περιφέρειες έχει τη μορφή ερευνητικών προγραμμάτων. Απαιτείται εθνικός συντονισμός, αξιολόγηση, κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων». Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητος ο επιτελικός ρόλος της ΓΓΕΤ.

  Το θέμα έχει ευρύτερες διαστάσεις διότι αφορά σε γενικότερα προβλήματα ερευνητικής πολιτικής. Σχέδια νόμου, π.χ., για ζητήματα βιοηθικής, ενέργειας, περιβάλλοντος, πολιτισμικής/πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, γλωσσικής πολιτικής, εκπαίδευσης, κλπ., δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, με επιμέρους πολιτικές που ασκούνται από το κάθε Υπουργείο και από φορείς-παραρτήματα του κάθε Υπουργείου, με ιδιότυπα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας.

  Το ν/σ προτείνει μια υφιστάμενη Υπηρεσία από κάθε Υπουργείο της οποίας ο Προϊστάμενος αναλαμβάνει αρμοδιότητες Συνδέσμου ΕΤΑΚ του Υπουργείου με τη ΓΓΕΤ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Η ΕΕΕ προτείνει το κάθε Υπουργείο να ορίσει ένα άτομο από τα εξειδικευμένα στελέχη του (το οποίο θα γνωρίζει τη λειτουργία του Υπουργείου και των φορέων που εξαρτώνται από αυτό) ως Σύνδεσμο ΕΤΑΚ με τη ΓΓΕΤ, το οποίο κατά προτίμηση θα κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, προκειμένου να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία. Το στέλεχος αυτό θα ενημερώνει τη ΓΓΕΤ για τη ροή των προκηρύξεων, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων στο οικείο Υπουργείο και, παράλληλα, θα ενημερώνει συνεχώς μία βάση δεδομένων της ΓΓΕΤ με τα βασικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο οποίο ανήκει, καθώς και για τα αποτελέσματά του.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:09 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 9 – Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων

  • Παρ. 2: Ο υπεύθυνος ανά Υπουργείο υπάλληλος ορίζεται ως «κατηγορίας ΠΕ». Προτείνεται να γίνει «κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ», ή ακόμη και να γίνει απαλοιφή της διατύπωσης. Δεν υπάρχει λόγος διάκρισης. Κάθε Υπουργείο κατανοεί τη σημασία της ΕΤΑΚ και μπορεί να ορίσει το κατάλληλο στέλεχος.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:05 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 9 – Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων

  Σχετικά με την «Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διαχείριση των θεμάτων, των σχετικών με την ΕΤΑΚ με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της», ο προϊστάμενος δεν μπορεί παρά να είναι ερευνητής και να έχει απαραιτήτως διδακτορικό, προκειμένου να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:49 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 9 – Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων

  1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού(!!!!;;;;;;) ορίζεται υφιστάμενη Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διαχείριση των θεμάτων, των σχετικών με την ΕΤΑΚ με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
  ΣΧΟΛΙΟ:
  – δεν είναι σαφές ποιος είναι ο Αρμόδιος (βλέπε άρθρο 6)

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:37 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 9: Σύνδεσμος ΄Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων
  Από τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Προιστάμενο της Υπηρεσίας αυτής δεν προκύπτει με ποιό τρόπο συμμετέχει το αντίστοιχο Υπουργείο στο σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της. Επαναλαμβάνεται η αοριστία που διαπιστώθηκε προηγουμένως και στο ΄Αρθρο 7 σε συνδυασμό με τα ΄Αρθρα 8 και 10. Φαίνεται να είναι ο ρόλος του μόνο εκτελεστικός.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:33 | Βασίλης Καλερίδης

  Ιδιαίτερα θετικό μέτρο για το σχεδιασμό και συντονισμό της ΕΣΕΤΑΚ από τη ΓΓΕΤΚ. Απαιτείται και ανάλογη πρόβλεψη στη δομή της ΓΓΕΤΚ.

 • Η ιδέα του συντονισμού των Υπουργείων που δεν έγινε ποτέ ενω υπήρξε και ως άρθρο του 1514. Το πρόβλημα δεν είναι να συνεργαστούν όλα τα Υπουργεία με τη ΓΓΕΤ αλλά να συνεργαστούν όλοι οι ερευνητικοί φορείς της ΓΓΕΤ με τους άλλους θεσμούς της χώρας που δεν θεωρούνται ερευνητικοί με τους νόμους της ΓΓΕΤ αλλά κάνουν έρευνα (ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΒΑ-ΙΓΜΕΜ, ΕΜΥ κλπ) που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς και ευρωπαικούς οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 15:48 | Μηχ. (ΤΕ) MSc , PhD

  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι πρέπει να είναι Προϊστάμενος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ. Δηλαδή απαγορεύετε την αξιοποίηση πτυχιούχων ΤΕ έστω και αν αυτοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού η διδακτορικού τίτλου σπουδών. Αυτή η αντίληψη επιτέλους θα πρέπει να πέψη να υφίσταται αν θέλουν ανάπτυξη της χώρας. Χρησιμοποιήστε επίπεδο σπουδών όπως 6,7 η και 8 και κάντε αυτό που πρέπει και για το οποίο πληρώνεστε. Η διάκριση μεταξύ ΤΕ και ΠΕ είναι αντισυνταγματική και ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο τέλος για να δούμε εμείς οι ΤΕ άσπρη μέρα θα πρέπει να προσφύγουμε στo διεθνή δικαστήριαo ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκθέτοντας την πατρίδα μας;

 • 17 Δεκεμβρίου 2013, 16:14 | Βασιλης Τσούλκας

  Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει σωστά και με την μέγιστη αξιοπιστία. Για παράδειγμα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει σημαντικό πεδίο στην ανάληψη δράσεων ερευνητικού και καινοτόμου χαρακτήρα. Υπάρχει έντονη τάση σε διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων (όπως Δορυφορικά συστήματα, η συστήματα Επιτήρησης Συνόρων, ή Radar θαλάσσιας, επίγειας εποπτείας ) διπλής χρήσης για Πολιτικές και Στρατιωτικές Εφαρμογές.

  Παρόμοια θέματα Ερευνας και Καινοτομίας σχετίζονται άμεσα και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ότι αφορά την Ασφάλεια της χώρας(Εσωτερική, Κυβερνο-Ασφάλεια, Ασφάλεια και Προστασία Εθνικών Κρίσιμων Υποδομών, Ασφάλεια Χερσαίων – Θαλάσσιων Συνόρων, κλπ).

  Ειναι σημαντικό να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός από την ΓΓΕΤ που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις αντίστοιχες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των διαφορετικών Υπουργείων στην Έρευνα και Καινοτομία.