Άρθρο 34 – Σύνδεση Ερευνητικών Κέντρων και με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται από κοινού να δημιουργούν ή να αξιοποιούν και να χρησιμοποιούν από κοινού υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές τους, να εκπονούν κοινά ερευνητικά προγράμματα και εν γένει να συμπράττουν με την επιλογή κάθε πρόσφορης μεθόδου και διαδικασίας και ενδεικτικά μέσω της δημιουργίας διμερών ή πολυμερών δικτύων εργαστηρίων των Ερευνητικών Κέντρων και των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους. Τη δυνατότητα αυτή οι Ερευνητικοί Φορείς έχουν στο πλαίσιο των σχέσεων τους που προβλέπονται από τις διατάξεις, είτε του άρθρου 42 του ν. 4009/2011, είτε του παρόντος νόμου και υλοποιούν με τη σύναψη μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων σχετικής σύμβασης μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων, των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Καθηγητών και Ερευνητών τους, με την οποία καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας τους (όπως, ενδεικτικά το καθεστώς της διάρκειας εάν τελεί υπό τη μορφή πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ο καθορισμός των καθηκόντων τους και οι οικονομικοί όροι).
2. Στους Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έπειτα από συμφωνία του Ερευνητή με Τμήμα του Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε συμμετέχουν στο πλαίσιο των συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου, σε οργανωμένα δι-ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και στους Καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχουν ερευνητικό έργο σε Ερευνητικά Κέντρα, στη βάση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4009/2011 πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέμεται για μεν τους Ερευνητές, ο τίτλος του «Καθηγητή Έρευνας» από την οικεία Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ή από το οικείο Τμήμα, για δε τους Καθηγητές, ο τίτλος του «Συνεργαζόμενου Καθηγητή» αντίστοιχα από το Ερευνητικό Κέντρο.
Ο Καθηγητής Έρευνας λαμβάνει τίτλο τον αντίστοιχο με την ερευνητική του βαθμίδα τίτλο του Καθηγητή Έρευνας, Αναπληρωτή Καθηγητής Έρευνας ή Επίκουρου Καθηγητής Έρευνας. Ο Καθηγητής Έρευνας παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακά ή και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο. Το διδακτικό έργο που επιτελεί λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή τους. Ο τίτλος τους καταργείται με τη λήξη του πρωτοκόλλου συνεργασίας ή του μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχει.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:33 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Προτείνεται στην παράγραφο η συμπερίληψη της περίπτωσης των Τεχνολογικών Φορέων:

  «1. Τα Ερευνητικά Κέντρα, οι Τεχνολογικοί Φορείς και τα Ιδρύματα . . . «.

 • Κρίνεται θετική η σύνδεση ΕΚ και Πανεπιστημίων και η θεσμοθέτηση του τίτλου Καθηγητή Έρευνας.
  – Παρ. 2: Να υπάρξει μέριμνα ώστε να μπορούν οι Ερευνητές να διδάσκουν και να επιβλέπουν εργασίες σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (διπλωματικές/πτυχιακές/μεταπτυχιακές εργασίες), όπως και να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές.
  Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα δημιουργίας κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ ΑΕΙ – ΕΚ (δεν προβλεπόταν μέχρι τώρα). Να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και στον παρόντα νόμο και στο νόμο των ΑΕΙ

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:09 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Να προβλεφθεί η δυνατότητα των ερευνητικών κέντρων να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα με άλλα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 34 – Σύνδεση Ερευνητικών Κέντρων και με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Το Άρθρο αυτό παραμένει στο πνεύμα του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011. Η ίδρυση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κάθε ΑΕΙ που ο Ν. 4009/2011 επέβαλε, έχει όμως καταργηθεί. Με βάση το τελευταίο πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση που θα τροποποιεί το ανωτέρω Άρθρο του Ν. 4009/2011 αναλόγως και να τροποποιηθεί (επίσης αναλόγως) η σχετική διατύπωση στην παρ. 1.1.5.3. του Άρθρου 18 του παρόντος ν/σ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Εκτός της ανωτέρω τροποποίησης του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, να υπάρξει ρύθμιση ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ερευνητικά κέντρα ή ΑΕΙ της αλλοδαπής.

   Να αποσαφηνιστεί στην παρ. 2. ότι «Ο Καθηγητής Έρευνας παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακά ή και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και επιβλέπει ως κύριος επιβλέπων διδακτορικές διατριβές σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο.

   Να απαλειφθεί ο όρος «Σχολή Μεταπτυχιακών» που αναφέρεται στην παρ. 2.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού και σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στη ΧκΚ, η διατύπωση της παρ. 2 «Στους Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έπειτα από συμφωνία του Ερευνητή με Τμήμα του Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε συμμετέχουν στο πλαίσιο των συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου,…» προτείνεται να τροποποιηθεί σε «Στο ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έπειτα από συμφωνία του ερευνητικού προσωπικού με Τμήμα του Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε συμμετέχουν στο πλαίσιο των συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου,…».

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:55 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 36 : Ο Καθηγητής Έρευνας παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακά ή και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές (ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ της λήξης του πρωτοκόλλου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο. Το διδακτικό έργο που επιτελεί λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή τους. Ο τίτλος τους καταργείται με τη λήξη του πρωτοκόλλου συνεργασίας ή του μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχει.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 16:26 | N. Θεοδωρακόπουλος

  Τα πρωτόκολλα συνεργασιας του άρθρου 42 του Ν.4009/2011 δεν πρεπει να αποτελεσουν όχημα για πάσης φύσεως «busybodies», ανεξαρτήτως προελεύσεως. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουν αφενός και να επισφραγίζουν αφετέρου συγκεκριμένες συνεργασίες στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων. Οι συναφείς τίτλοι – που μάλλον ειναι περιττοί – θα πρεπει (εάν όντως κρίνονται σκόπιμοι) να απονεμονται ατομικα, κατοπιν αιτιολογημενων αποφασεων των αρμοδιων τμηματων ή Ινστιτουτων αντίστοιχα και να απεικονίζουν «στρατηγική» συνεργασία και οχι απλώς ad hoc συμμετοχή σε ενα προγραμμα. Τοτε μόνο δικαιολογειται και η προβλεπόμενη συμμετοχη σε όργανα διοικησης (αρθρο 17, βλ. και σχετικό σχόλιο μου).

  N. Θεοδωρακόπουλος
  Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

 • 24 Δεκεμβρίου 2013, 09:14 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Είναι θετική η πρόβλεψη για συνεργασία Πανεπιστήμίων ΕΚ έστω και σε αυτό το αρχικό στάδιο.

  Πριν από αυτό όμως θα πρέπει να λυθούν δομικά προβλήματα συνεργασίας στα απλούστερα επίπεδα συνεργασιών. Ένα από αυτά είναι η ανομοιογένεια στον τρόπο σύναψης συμβάσεων ερευνητών και πανεπιστημιακών στα ίδια χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για παράδειγμα σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Θαλής, ένα μέλος ΕΚ μπορεί αν συνάψει σύμβαση και να εργαστεί σε πρόγραμμα ενός πανεπιστημίου μόνο αν ανοίξει βιβλία και με παροχή αποδείξεων εργασίας ως ελεύθερος επαγγελματίας !! ενώ δεν συμβαίνει το αντίθετο.

 • 15 Δεκεμβρίου 2013, 21:32 | Δημήτριος Αγγουράς

  Δεν δύναμαι να κατανοήσω το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να απονεμηθεί τίτλος «Καθηγητή Έρευνας» σε ερευνητή ελληνικού ή διεθνούς ερευνητικού κέντρου, ο οποίος θα κληθεί να παρέχει διδακτικό έργο ορισμένων ωρών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το ερευνητικό του πεδίο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Θεωρώ ότι μια τέτοια πρόσκληση αποτελεί αυτονοήτως τιμή για τον προσκεκλημένο ερευνητή και δεν απαιτείται περαιτέρω δέλεαρ υπό τη μορφή απονομής τίτλου για την αποδοχή της πρόσκλησης (τίτλου ο οποίος μάλιστα θα ανακαλείται μετά τη λήξη της διδακτικής συνεργασίας του προσκεκλημένου επιστήμονα!). Αντιθέτως, η εξωθεσμική (ήτοι εξωπανεπιστημιακή) απονομή πανεπιστημιακού τίτλου (έστω Ερευνητή) θα προκαλέσει αντιδράσεις και θα αποτελέσει δυνητικώς παράγοντα αποτροπής πρόσκλησης ικανών επιστημόνων, οδηγώντας τελικώς σε αποτελέσματα ακριβώς αντίθετα από αυτά που ο νομοθέτης επιθυμεί. Ο κάθε ικανός επιστήμονας δύναται, νομίζω, να διδάξει και να συνεργαστεί με τα ΑΕΙ της χώρας καθ’ οιονδήποτε επωφελή για αμφότερα, τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τρόπο, με τον τίτλο που φέρει και όχι με αυτόν τον οποίο ατύπως προσδοκά να αποκτήσει.
  Η δε επίβλεψη διδακτορικών διατριβών από μη μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ είναι ουσιαστικώς αναιτιολόγητη, περιττή και πρακτικώς δυσεφάρμοστη (π.χ. διετές πρωτόκολλο συνεργασίας Ερευνητή και ΑΕΙ και 5ετής διάρκεια εκπόνησης διατριβής) και ομοίως αναμένεται να οδηγήσει σε τριβές και καθυστερήσεις και όχι σε ουσιαστική πρόοδο. Παρακαλώ, δεχθείτε τη διαβεβαίωσή μου ότι η έλλειψη πόρων και όχι ιδεών και ικανού επιστημονικού προσωπικού είναι η αχίλλειος πτέρνα της τρέχουσας ελληνικής ερευνητικής προσπάθειας των ΑΕΙ.

 • 13 Δεκεμβρίου 2013, 03:48 | Lykos Sakis

  Και τα πνευματικά δικαιώματα σε ποιόν πάνε εδώ;
  Αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό:
  Το ερευνητικό ίδρυμα αναθέτει σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου μια έρευνα.
  Ο καθηγητής «σπάζει» την έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές (αγγαρεία) και μεταπτυχιακούς φοιτητές (πιο μεγάλη αγγαρεία.
  Η έρευνα αυτή έστω ότι δίνει τις βάσεις για ένα καινούριο τεχνολογικό παραφερνάλι τύπου iPad..
  Το ερώτημα είναι: Τα πολλά φράγκα τα παίρνουν οι φοιτητές που κάναν την αγγαρεία; Τα παίρνει ο καθηγητής που δόμησε την έρευνα και έθεσε τις βάσεις για να υλοποιηθεί η ιδέα ή τα παίρνει το ερευνητικό ίδρυμα που έβαλε το επενδυτικό κεφάλαιο με σκοπό φυσικά να το αυγατίσει;
  Τελικά ποιός απ’ όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους μετατρέπει την ιδέα σε εμπόρευμα;