Άρθρο 17 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

1. Στο Ερευνητικό Κέντρο μπορεί να συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των θεμάτων του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε ειδικότητα σχετική με ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείμενα των Ινστιτούτων του Ερευνη¬τι¬κού Κέντρου. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση των μελών του από τον Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου. Η ιδιότητα των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με το Ερευνητικό Κέντρο.
2. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επι¬στη¬μονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, Ερευνητές Α` ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου Ινστιτούτου, ή μέλη ΔΕΠ Α’ ή Β’ βαθμίδας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία είναι υπεύθυνα εγκε¬κρι¬μένων προγραμμάτων ή έργων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευ¬νη¬τι¬κού Κέντρου. Τα μέλη του ΕΓΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των Ερευνητών του Ινστιτούτου, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και των μελών ΔΕΠ Α’ ή Β’ βαθμίδας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων Προγραμμάτων ή έργων του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΓΣΙ γίνεται από τον Διευθυντή του Ινστι¬τούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ¬βου¬λί¬ου του Ερευνητικού Κέντρου. Εάν οι Ερευνητές των πιο πάνω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων είναι λιγότεροι από τέσσερις, αποτελούν στο σύνολό τους μέλη του ΕΓΣΙ.
3. Στο ΕΓΣΙ. προεδρεύει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΓΣΙ και διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου. Κατά τα λοιπά το ΕΓΣΙ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ερευνητικού Κέντρου.
4. Στις αρμοδιότητες του Ε.Γ.Σ.Ι. ανήκει:
4.1. Η υποστήριξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
4.2. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου.
4.3. Η επικουρία του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην αποτίμηση του έργου του Ινστιτούτου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης, καθώς και στην υποβολή σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤΚ, όποτε αυτή ζητηθεί.
4.4. Η επικουρία του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον ΓΓΕΤΚ ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.
4.5. Σε περίπτωση διαφωνίας Διευθυντού Ινστιτούτου προς γνώμη των υπολοίπων μελών του ΕΓΣΙ., η οποία συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον τριών τετάρτων [3/4] του συνόλου των μελών του ΕΓΣΙ ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου για την άρση της διαφωνίας.
4.6. Το ΕΓΣΙ. ασκεί για το Ινστιτούτο τις κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.
4.7. Ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ΕΓΣΙ, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. Η αποζημίωση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ΕΓΣΙ και όλες οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν τους ίδιους πόρους του Ερευνητικού Κέντρου και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Στο 4.7 προβλέπεται ότι οι δαπάνες βαρύνουν τους πόρους των Ερευνητικών Κέντρων. Με την συνεχή μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων καθίσταται σαφές ότι τα Κέντρα είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την κάλυψη των δαπανών αυτών. Άρα εισάγονται εδώ όργανα τα οποία κινδυνεύουν να παραμείνουν νεκρό γράμμα.
  Πρόταση
  Πρέπει να ισχύσει και γι αυτά ό,τι και για τα λοιπά όργανα των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Παράγραφος 3, εδώ αναφέρεται ότι προεδρεύει ο διευθυντής του Ινστιτούτου στο Γνωμοδοτικό. Θεωρούμε ότι σ’ ένα εκλεγμένο από την ερευνητική κοινότητα όργανο δεν μπορεί να προεδρεύει ο διευθυντής του Ινστιτούτου. Ειδικότερα, στην περίπτωση του ΕΚΚΕ που ο διευθυντής του Ινστιτούτου είναι και Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 16:19 | Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο-ΕΚΚΕ

  Αρθρο 17. Ως μέλη Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του Σχεδίου προβλέπουν ένα εξαιρετικά περιορισμένο, επικουρικό του Διευθυντή, ρόλο για τα ΕΓΣ των Ινστιτούτων, που δεν συνάδει με το κύρος και την αυτονομία που τους προσδίδουν η εκλογή από το σώμα των ερευνητών και η επιστημονική ευρύτητα και το υψηλόβαθμο της σύνθεσής τους. Κατά την άποψή μας, τα ΕΓΣ πέραν της συμβολής τους στο συνολικό ερευνητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Ινστιτούτου, θα πρέπει γενικότερα να γνωμοδοτούν επί σημαντικών θεμάτων και αποφάσεων ερευνητικού σχεδιασμού. Με αυτό το τρόπο, πέραν των άλλων, προστατεύουν τόσο τους Διευθυντές των Ινστιτούτων όσο και τα ΔΣ των ΕΚ από αιτιάσεις για αδιαφανείς και μονομερείς αποφάσεις. Από αυτή την άποψη, η διάταξη που προβλέπει ότι στα ΕΓΣΙ προεδρεύει πάντα ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή ο Αναπληρωτής του (παρ. 17.3) παραβιάζει την αυτονομία λειτουργίας των οργάνων αυτών. Θεωρούμε πως ο/η Πρόεδρος του ΕΓΣΙ θα πρέπει να επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:19 | Ελισάβετ ΄Αλλισον

  ΄Αρθρο 17: Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων.

  Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου.

  Μερικά ιστορικά:
  Μεταξύ των οργάνων διοίκησης των ερευνητικών κέντρων του ν. 1514/1985 (άρθρο 9, παρ. 12) ήταν και τα Επιστημονικά Συμβούλια (ΕΣ). Τα ΕΣ καταργήθηκαν με τον ν. 2919/2001, (΄Αρθρο 1, παρ. 8) και αντικαταστάθηκαν με τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) διατηρώντας τις ίδιες αρμοδιότητες.

  Μία ερώτηση: σε τι αποσκοπεί ο συντάκτης του σχεδίου νόμου επαναφέροντας το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο μάλιστα «μπορεί» (!) «να συνιστάται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου» (!) του ερευνητικού κέντρου, διατηρώντας παράλληλα και τα ΤΕΣ εν είδει Ομάδας Εργασίας (΄Αρθρο 11, παρ. 4 του παρόντος σ.ν);

  Σχόλιο: Το σύστημα διοίκησης και εποπτείας των ερευνητικών κέντρων γίνεται πιο γραφειοκρατικό και πιο δαπανηρό με δύο, «δυνητικά», επιστημονικά συμβούλια (ΤΕΣ και ΕΣ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:06 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Αρθρο 17: Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΚ – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

  Η παρ. 1 είναι ασαφής και δεν προβλέπει καμία αρμοδιότητα για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου γεγονός που έχει επιπτώσεις και στις αρμοδιότητες του ΕΓΣΙ (παρ.4.6). Να διασαφηνιστεί η συμβουλευτική αρμοδιότητά του επί όλων των θεμάτων του ΕΚ και Ινστιτούτων.

  Ο ρόλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ) που είναι και το μοναδικό εκλεγμένοαπό τους ερευνητές όργανο, περιορίζεται σημαντικά και τελεί πλέον υπό την κηδεμονία του Δ/ντή Ινστιτούτου. Προτείνεται ο πρόεδρος του ΕΓΣΙ να μην είναι ο Δ/ντής του Ινστιτούτου, αλλά να εκλέγεται από τα μέλη. Επίσης υποψήφια μέλη του ΕΓΣΙ να μην είναι απαραίτητα οι υπεύθυνοι προγραμμάτων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:12 | Νίκος Κατσαρός

  Στην § 1 αναφέρεται ότι «Στο Ερευνητικό Κέντρο μπορεί να συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των θεμάτων του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του…».
  Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση να λειτουργήσουν οπωσδήποτε Επιστημονικά Συμβούλια, τα οποία όμως να επιλαμβάνονται θεμάτων ερευνητικής πολιτικής, προσανατολισμού και επιλογών, όχι όμως με αρμοδιότητα επί διοικητικών θεμάτων, προς αποφυγή τριβών με το ΔΣ. Στη συνέχεια, η διατύπωση «…ΜΠΟΡΕΙ να συνιστάται… επί όλων των θεμάτων…» θα πρέπει να τροποποιηθεί π.χ. ως εξής: «Στο Ερευνητικό Κέντρο συνιστάται υποχρεωτικά Επιστημονικό Συμβούλιο με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και λειτουργεί με τριετή θητεία και συμβουλευτική αρμοδιότητα επί των θεμάτων ερευνητικής πολιτικής του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του …».

  Στην § 2 αναφέρεται ότι «Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΓΣΙ γίνεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου».
  Με αυτή τη διατύπωση, οι Ερευνητές του Ινστιτούτου μπορεί να μην κληθούν ποτέ να εκλέξουν ΕΓΣΙ. Θα πρέπει να παραμείνει θεσμοθετημένη η υποχρεωτική ανά διετία προκήρυξη εκλογών για τη συγκρότηση ΕΓΣΙ από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και να προβλεφθεί η επαρκής στελέχωσή του με π.χ. τουλάχιστον 3 μέλη σε Ινστιτούτα έως 25 Ερευνητών και οπωσδήποτε 5 μέλη σε Ινστιτούτα που διαθέτουν περισσότερους από 25 Ερευνητές.

  Στην § 3 αναφέρεται ότι «Στο ΕΓΣΙ. προεδρεύει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΓΣΙ και διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου».
  Η συγκεκριμένη διάταξη σηματοδοτεί βούληση αύξησης των – ήδη υπερτροφικών – αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Ινστιτούτου και προφανώς μειώνει την ανεξαρτησία της λειτουργίας ενός θεσμοθετημένου αντιπροσωπευτικού οργάνου όπως το ΕΓΣΙ. Θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ ο τρόπος συγκρότησης του ΕΓΣΙ που προβλέπεται στον Ν 1514/85. Επίσης, το ΕΓΣΙ θα πρέπει ν’ αποκτήσει ένα minimum αποφασιστικών αρμοδιοτήτων όπως π.χ. στα καίρια ζητήματα της προκήρυξης – και περιεχομένου – νέων θέσεων Ερευνητών, Μεταπτυχιακών ή Μεταδιδακτορικών Υποτρόφων και Τεχνικών καθώς και στα θέματα ερευνητικού προσανατολισμού του Ινστιτούτου.

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:38 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  2. Ο ρόλος των ΕΓΣ Ινστιτούτων θα πρέπει να γίνει αποφασιστικός σε θέματα που αφορούν στις βασικές επιλογές των Ινστιτούτων. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συναίνεση Δ/ντή – Ερευνητών. Ποιο συγκεκριμένα, για θέματα προκηρύξεων, νέων θέσεων και οικονομικού προγραμματισμού Ινστιτούτων θα πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη (κατά πλειοψηφία) του ΕΓΣ του Ινστιτούτου.

  Για αυτό προτείνουμε: την σύσταση ενός Επιστημονικού Συμβούλιου Ινστιτούτου (ΕΣΙ):
  Πενταμελές Συμβούλιο εκλεγμένο από την Ολομέλεια των Ερευνητών. Συνιστά το γνωμοδοτικό σώμα του Ινστιτούτου και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Εκφέρει γνώμη για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Ινστιτούτου πριν την παρουσίασή του στην Ολομέλεια των ερευνητών. Στις συνεδριάσεις (τουλάχιστον μία κάθε μήνα) του παρίστανται ο Δ/ντής του Ινστιτούτου ή ο Αναπληρωτής του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έχει δικαίωμα σύγκλισης της Ολομέλειας των Ερευνητών για σοβαρά θέματα.

  2. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Α‘ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου Ινστιτούτου, Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικού του Κέντρου. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α’ ή Β’ βαθμίδας, μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Γ’ βαθμίδας. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ μπορεί να συμμετάσχουν, ως σύμβουλοι, ή επισκέπτες, μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του Ινστιτούτου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΕΣΙ.

  3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΙ εκλέγονται από τα μέλη του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ καλείται και συμμετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου. Κατά τα λοιπά το ΕΣΙ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ερευνητικού Κέντρου.

  Να προστεθεί:
  Αναπληρωτής Δ/ντής
  Εκλέγεται για διετή θητεία από την Ολομέλεια των Ερευνητών και ΕΛΕ με ψηφοφορία ξεχωριστή από αυτήν του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου και δεν έχει δικαίωμα εκλογής σε αυτό. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Αναπληρωτής Δ/ντής αναπληρώνει τον Δ/ντή του Ινστιτούτου σε όλες τις αρμοδιότητες του και έχει δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του Κέντρου.

  4.7. Να απαλειφθεί η αποζημίωση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ΕΓΣΙ.

  Επιπλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου να συγκαλείται η Ολομέλεια ερευνητών του Ινστιτούτου (τακτικές συγκλήσεις τουλάχιστον κάθε 6 μήνες) και να έχει αρμοδιότητες. Προτείνουμε:
  Αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση (τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 μήνες) από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των ερευνητών του. Αποφασίζει για τη στελέχωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (βλ. παρακάτω) του Ινστιτούτου και εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, που παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας) μπορεί να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Ακόμη προτείνουμε τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Ινστιτούτου: Αποτελείται από 5 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Τα μέλη της ορίζονται μετά από σχετικές εισηγήσεις της Ολομέλειας των ερευνητών του Ινστιτούτου. Κρίνει, βάσει του ετήσιου απολογισμού, παρουσιάσεων των ερευνητών και συνεντεύξεων με αυτούς, την ποιότητα και απόδοση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και προτείνει στον Δ/ντή και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης. Οι προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου κοινοποιούνται άμεσα στην Ολομέλεια των ερευνητών του Ινστιτούτου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:43 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Αρθρο 17: Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΚ – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

  Η παρ. 1 είναι ασαφής και δεν προβλέπει καμία αρμοδιότητα για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου γεγονός που έχει επιπτώσεις και στις αρμοδιότητες του ΕΓΣΙ (παρ. 4.6). Να διασαφηνιστεί η συμβουλευτική αρμοδιότητά του επί όλων των θεμάτων του ΕΚ και Ινστιτούτων.

  Ο ρόλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ) που είναι και το μοναδικό εκλεγμένο από τους ερευνητές όργανο, περιορίζεται σημαντικά και τελεί πλέον υπό την κηδεμονία του Δ/ντή Ινστιτούτου. Προτείνεται ο πρόεδρος του ΕΓΣΙ να μην είναι ο Δ/ντής του Ινστιτούτου, αλλά να εκλέγεται από τα μέλη. Επίσης υποψήφια μέλη του ΕΓΣΙ να μην είναι απαραίτητα οι υπεύθυνοι προγραμμάτων.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 17 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

  Πρόβλεψη για το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου υπήρχε και στο Ν. 1514/85, αλλά ο θεσμός αυτός ποτέ δεν λειτούργησε πραγματικά σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου, καθώς ένα Κέντρο θεραπεύει πολλά, εντελώς διαφορετικά, ερευνητικά αντικείμενα.

  Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρόν ν/σ, έχει αρμοδιότητες (και καλώς) που δεν συνάδουν με γνωμοδοτικό όργανο.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Το Επιστημονικό Συμβούλιο Κέντρου να αντικατασταθεί (κατ΄αναλογία) με το Συμβουλευτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΣΕΣΙ).

   Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
  Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) με διετή θητεία. Τα μέλη του ΕΣΙ είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας και δεν συμπεριλαμβάνουν το Διευθυντή του Ινστιτούτου.
  Το Συμβούλιο είναι τριμελές, εφόσον ο αριθμός των ερευνητών του Ινστιτούτου είναι μικρότερος του 15 και πενταμελές εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος.
  Το Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου, του Διευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόμενου, με πλήρη δικαιώματα.
  Ο Δ/ντης Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.

   Συνέλευση ερευνητών του Ινστιτούτου
  Η Συνέλευση των ερευνητών του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού και, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.

   Η πρόβλεψη αποζημίωσης για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚ και ΕΓΣΙ πρέπει να απαλειφθεί.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:36 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 17 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

  • Παρ. 1: Αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική η πρόταση για ΕΣ του ΕΚ. Μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός συνεργασίας με επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. Για τη σύνθεση του ΕΣ, θα πρέπει να υπάρχει και έκφραση γνώμης των ερευνητών.

  • Παρ. 2:
  o μέλη ΔΕΠ: Να διευκρινιστεί παντού ότι όταν γίνεται αναφορά σε αυτά, πρόκειται αποκλειστικά για συνεργαζόμενους με το Ινστιτούτο. Επίσης, η συμμετοχή τους στο ΕΓΣΙ να επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχει ικανός αριθμός Ερευνητών Α’ & Β’ βαθμίδας στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Διαφορετικά, από προσωρινά συνεργαζόμενα μέλη του ΕΚ, γίνονται ρυθμιστές της επιστημονικής πορείας του Κέντρου.

  o Ερευνητές: να μην απαιτείται να είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων – πρόκειται για ρόλο που στη διάρκεια της θητείας τους μπορεί και να πάψει να υφίσταται. Άλλωστε ως Ερευνητές έχουν και άλλες αρμοδιότητες πέραν του συντονισμού των έργων.

  • Παρ. 3: Να γίνει σαφής αναφορά σε τακτικές συνεδριάσεις του ΕΓΣΙ. Να υπάρχει επίσης δυνατότητα σύγκλησης από τα 3/5 των μελών του ΕΓΣΙ. Μέσα από μία χρονοβόρα διαδικασία (διορισμός διευθυντή, πρόσκληση σε εκλογές, σύγκληση του ΕΓΣΙ, ανάδειξη αναπληρωτή, συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Κ. και διορισμός αναπληρωτή) προκύπτει ένας νέος ρόλος «Αναπληρωτή Διευθυντή» ή ίσως «Αναπληρωτή Προέδρου ΕΓΣΙ». Αν πρόκειται για το πρώτο, θα πρέπει να διευκρινιστούν θέματα όπως η διάρκεια της θητείας και η δυνατότητα αναπλήρωσης του διευθυντή μετά τη λήξη της θητείας του διευθυντή αντί του διευθυντή του Ε.Κ.

  Παρ. 4.7: Φαίνεται να είναι αμειβόμενα τα μέλη του ΕΣ και του ΕΓΣΙ. Ισχύει ή είναι κακή διατύπωση;

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:13 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 17 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

  Παράγραφος 1
  «Στο Ερευνητικό Κέντρο μπορεί να συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο». Η φράση χρήζει επεξήγησης: το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό;

  Παράγραφος 2
  Στα ΕΓΣΙ των Ινστιτούτων δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, τα οποία συνεργάζονται μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα με το Ινστιτούτο. Μέλη του ΕΓΣΙ πρέπει να είναι αποκλειστικά οι μόνιμοι ερευνητές του Ινστιτούτου.

  Παράγραφος 3
  • Ο διευθυντής θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί το ΕΓΣΙ σε τακτά διαστήματα, μία φορά τον μήνα.
  • Στην παράγραφο αυτή είναι η μοναδική φορά σε ολόκληρο τον νόμο που αναφέρεται θέση αναπληρωτή του διευθυντή Ινστιτούτου. Η διαδικασία όμως που προτείνεται θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί με πιο συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο ν/σ (βλ. και Άρθρο 16, παράγραφος 8).

  Παράγραφος 4.7
  Τα μέλη του ΕΓΣΙ δεν χρειάζεται να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους. Η συμμετοχή των ερευνητών στα ΕΓΣΙ συνιστά τμήμα της εργασίας τους.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου θα πρέπει να συμμετέχει και αιρετό μέλος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να βελτιωθεί η διοικητική υποστήριξη στον Διευθυντή, αλλά και να συμβάλει στο τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου.
  Σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα, θεματολογία συνεδριάσεων του ΕΓΣ Ινστιτούτων, αφορά θέσεις και αποφάσεις σε τεχνικά ή διοικητικά θέματα.
  Το μέλος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού θα εκλέγεται παράλληλα με τα άλλα μέλη του ΕΓΣΙ από το υπόλοιπο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Ινστιτούτου, με διαδικασίες που θα ορίζονται επίσης στον Εσωτερικό Κανονισμό.

  Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του ΕΓΣΙ με εκλογή του Προέδρου από τα μέλη του που θα αναπληρώνει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, αλλά και να οριστούν και οι διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια σύγκλησης του ΕΓΣΙ ώστε να εξασφαλιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του.

  Δεν γίνονται σαφείς οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, πέρα από γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις για βραβεία, και οικονομική ενίσχυση (με ακαθόριστες και απεριόριστες παροχές) σε Ερευνητές, όπως αναγράφεται σε παρακάτω άρθρο (28.2).

  Στην παράγραφο 4.7, δεν διευκρινίζεται, πως και γιατί δικαιολογείται αποζημίωση στα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ΕΓΣΙ.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του «ερευνητικού προσωπικού», με δεδομένο ότι και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, πέραν εκείνων των εκλεγμένων Ερευνητών του ΕΚ, είναι πιθανό να είναι υπεύθυνοι ερευνητικών έργων ή να έχουν ερευνητικό έργο σε ένα Ινστιτούτο, θα πρέπει και αυτοί να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του ΕΓΣΙ.

  Επιπλέον, προτείνεται τα (υποψήφια) μέλη του ΕΓΣΙ να είναι μόνιμοι εργαζόμενοι του ΕΚ για τουλάχιστον 2 έτη, ώστε να γνωρίζουν σημαντικές πτυχές της καθημερινής λειτουργίας του Ινστιτούτου.
  Τέλος στο ΕΓΣΙ πρέπει να συμμετέχει και ένα μέλος που θα είναι αιρετός εκπρόσωπος του Τ&ΔΠ του Ινστιτούτου, κατά προτίμηση εκ των οριζομένων ως «πεπειραμένων ερευνητών» (βλ. ορισμό άρθρου 2). Η συνεισφορά ενός έμπειρου μέλους του Τ&ΔΠ, πέρα από τη διασφάλιση της διαύγειας, αποτελεί τεκμήριο αξίωσης του έργου των εργαζομένων στη συνολική λειτουργία του ΕΚ. Επίσης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στις αποφάσεις ΕΓΣΙ και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του Διευθυντή και των εργαζομένων του Ινστιτούτου.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:29 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 17 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1784

  Καθώς το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Ινστιτούτων, αποτελεί το όργανο εκείνο που αποφασίζει και για την πολιτική που εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο για θέματα που αφορούν το Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό, εκτιμούμε ότι πρέπει να συμμετέχει και ένα μέλος ως αιρετός εκπρόσωπος του Τεχνικού & Διοικητικού Προσωπικού του Ινστιτούτου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:28 | Μαρία Θανοπούλου

  Άρθρο 17
  Στο 4.7 προβλέπεται ότι οι δαπάνες βαρύνουν τους πόρους των Ερευνητικών Κέντρων. Με την συνεχή μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων καθίσταται σαφές ότι τα Κέντρα είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την κάλυψη των δαπανών αυτών. Άρα εισάγονται εδώ όργανα τα οποία κινδυνεύουν να παραμείνουν νεκρό γράμμα.
  Πρόταση
  Πρέπει να ισχύσει και γι αυτά ό,τι και για τα λοιπά όργανα των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου θα πρέπει να συμμετέχει και αιρετό μέλος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να βελτιωθεί η διοικητική υποστήριξη στον Διευθυντή, αλλά και να συμβάλει στο τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου. Σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα, θεματολογία συνεδριάσεων του ΕΓΣ Ινστιτούτων, αφορά θέσεις και αποφάσεις σε τεχνικά ή διοικητικά θέματα. Το μέλος του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού θα εκλέγεται παράλληλα με τα άλλα μέλη του ΕΓΣΙ από το υπόλοιπο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Ινστιτούτου, με διαδικασίες που θα ορίζονται επίσης στον Εσωτερικό Κανονισμό.

  Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του ΕΓΣΙ με εκλογή του Προέδρου από τα μέλη του που θα αναπληρώνει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, αλλά και να οριστούν και οι διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια σύγκλησης του ΕΓΣΙ ώστε να εξασφαλιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του.

  Δεν γίνονται σαφείς οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, πέρα από γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις για βραβεία, και οικονομική ενίσχυση (με ακαθόριστες και απεριόριστες παροχές) σε Ερευνητές, σε παρακάτω άρθρο (28.2). Και τέλος δεν διευκρινίζεται για ποιο λόγο τα μέλη του (όπως και του ΕΓΣΙ) θα αποζημιώνονται.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:41 | N. Θεοδωρακόπουλος

  Η συμμετοχή μελών ΔΕΠ στο ΕΓΣΙ απλώς επειδη εχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων Προγραμμάτων ή έργων του Ινστιτούτου αντενδείκνυται. Θα πρέπει να περιορισθεί στους εχοντες την ιδιοτητα του «συνεργαζόμενου Ερευνητή» – η οποια αντανακλά ουσιαστικότερο δεσμό με το ερευνητικό ινστιτουτο.

  Ν. Θεοδωρακόπουλος
  Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:18 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  Παρ. 2
  Δικαιώμα των ΕΛΕ να εκλέγονται στο ΕΓΣΙ που κατοχυρώθηκε με μεταβατικές διατάξεις (Νομος 1848/1989 Αρθρο 24 παρ.2 ) που συμπληρώνουν/διευκρινίζουν παραγράφους άρθρων του Νόμου 1514/1985, δε περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο.

  Προτείνουμε αλλαγή στο παρ. 2
  2. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επι¬στη¬μονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, Ερευνητές Α` ή Β΄ βαθμίδας η ΕΛΕ Α` ή Β΄ βαθμίδαςτου αντίστοιχου Ινστιτούτου….

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 09:12 | you123

  Eπίσης στο ίδιο άρθρο έχω τις παρακάτω παρατηρήσεις:
  α).. στο ΕΚ μπορεί να συνιστάται Επισ. Συμβούλιο…
  Γιατί μπορεί; Ή είναι χρήσιμο το ΕΣ ή δεν είναι. Σε τίνος την πρωτοβουλία αφήνεται;
  β) πρέπει να προστεθεί: το ΕΣ του Ινστιτούτου προτείνει στο ΔΣ του Κέντρου τον Αν. Διευθυντή, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθυντή, απόντα, κωλυώμενο ή ελλείποντα σε όλα του τα καθήκοντα και ως μέλος του ΔΣ του Κέντρου με δικαίωμα ψήφου και με θητεία 2 χρόνια (όση και των μελών του ΕΣ Ινστιτούτου). Ο διορισμός του αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με ανασυγκρότηση του ΔΣ, όπως προβλέπεται και για τα άλλα μέλη του ΔΣ με τη διαδικασία του άρθρου 15, παρ. 1.7
  γ) για ποιο λόγο προβλέπεται αποζημίωση των μελών του ΕΓΣΙ και τι δαπάνες λειτουργίας έχει; (άλλο ένα δείγμα της προχειρότητας με την οποία έχει συνταχθεί αυτό το ΝΣ).

 • 26 Δεκεμβρίου 2013, 09:51 | you123

  Πως είναι δυνατόν το ΕΣ του Κέντρου να γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων του Κέντρου και των Ινστιτούτων του; Το ΕΣ θα πρέπει να γνωμοδοτεί επί των επιστημονικών θεμάτων τα οποία θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν. Αλλοιώς το ΕΣ θα καπελώνει το Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Σε ό,τι αφορά το ΕΓΣΙ είναι πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας το ΕΓΣΙ να πάψει να είναι απλά γνωμοδοτικό και να αποκτήσει και αποφασιστικό χαρακτήρα (έστω τουλάχιστον σε κάποια θέματα, όπως π.χ. πορεία του Ινστιτούτου, προκήρυξη νέων θέσεων, κλπ).
  Το προτεινόμενο άρθρο είναι προς την κατεύθυνση ενός Διεθυντοκρατούμενου Ινστιτούτου και είναι μάλιστα πολύ χειρότερο από τα ισχύοντα σήμερα. Έτσι, ενώ σήμερα το ΕΓΣΙ αποτελείται από 3 ή 5 ερευνητές στο προτεινόμενο θα αποτελείται από 2 ή 4. Ενώ σήμερα την πρόσκληση για εκλογή των μελών του ΕΓΣΙ απευθύνει η Διοίκηση του Κέντρου, εδώ θα την απευθύνει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή του Κέντρου. Ενώ σήμερα το ΕΓΣΙ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο με δικό του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο στο προτεινόμενο θα προεδρευει ο Διευθυντής.
  Ενώ σήμερα δεν προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών στο προτεινόμενο μέλη ΔΕΠ, που περιστασιακά μπορεί να είναι υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων την στιγμή της εκλογής του ΕΓΣΙ, έχουν τη δυνατότητα να είναι μέλη του ΕΓΣΙ και να καθορίζουν την πορεία του Ινστιτούτου (εκτός αν σε μια αμφίδρομη σχέση μας επιτρέψουν τα μέλη ΔΕΠ να συμμετέχουμε στους Τομείς και τα Τμήματα). Ενώ σήμερα οι ερευνητές που είναι ενεργοί επιστημονικά μπορούν να εκλεγούν μέλη του ΕΓΣΙ, στο προτεινόμενο οι ερευνητές για να εκλεγούν πρέπει να είναι υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι και με τους ισχύοντες νόμους και εσωτερικούς κανονισμούς το ΕΓΣΙ οι περισσότεροι Διευθυντές γραμμένο το είχαν. Είτε δεν συμμετείχαν στις εργασίες του, είτε δεν λάμβαναν υπ’ όψιν τους τις γνωμοδοτήσεις του, είτε έφερναν ανούσια θέματα για συζήτηση, ενώ για τα σοβαρά θέματα δεν μάθαινε ποτέ κανείς. Συμπερασματικά, τα προτεινόμενα αποτελούν σαφή υποβάθμιση του ΕΓΣ και είναι πολύ χειρότερα από αυτά που ισχύουν τόσα χρόνια. Θα πρέπει να αφαιρεθούν τελείως τα προτεινόμενα, αν θέλουμε να υπάρχει κάποιος έλεγχος στους αυθαιρετούντες Διευθυντές και στη θέση τους να μπει ότι το ΕΓΣΙ μετονομάζεται σε Επιστ. Συμβούλιο Ινστιτούτου, να γίνει σαφής αναφορά σε ποια θέματα έχει αποφασιστικό λόγο και τα υπόλοιπα να παραμείνουν, όπως ισχύουν σήμερα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:55 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Γ.Σ.Ι.) να αποτελείται από 4-6 μέλη, Ερευνητές Α’, Β’, Γ’ ή Δ’ βαθμίδας ή Ε.Λ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών και Διοικητικών Υπαλλήλων του Ινστιτούτου. Ο Πρόεδρος του Ε.Γ.Σ.Ι. να εκλέγεται από τα μέλη του

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:54 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Η διεύρυνση της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στην Έρευνα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ερευνητική διαδικασία και ανάπτυξη. Σ’ αυτή την κατεύθυνση προτείνουμεΤο Επιστημονικό Συμβούλιο Ε.Κ. να αποτελείται από 5-7 μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος εκ των οποίων τουλάχιστο το 50% να είναι εργαζόμενοι στο Ε.Κ., και έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών και Διοικητικών Υπαλλήλων του Ε.Κ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 19:56 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Πιστεύω ότι η ουσία του ΕΓΣΙ σαν ανεξάρτητο όργανο θα πρέπει να διατηρηθεί και έτσι η πρόσκληση για εκλογή του θα πρέπει να γίνεται από τη διεύθυνση διοικητικού του κέντρου.
  Επίσης να συνεδριάζει μια φορά το μήνα χωρίς να χρειάζεται πρόσκληση του διευθυντή.
  Τέλος στη συμμετοχή μελών ΔΕΠ να διασφαλίζεται ότι τα ερευνητικά προγράμματα των ΔΕΠ συμπίπτουν με το χρονικό διάστημα που θα βρίσκονται στο γνωμοδοτικό.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 12:54 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Πιστεύω ότι πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη για την τακτική σύγκληση του ΕΓΣΙ, λ.χ. μια φορά τον μήνα. Υπάρχει εμπειρία από παρελθόντες Διευθυντές που δεν το είχαν συγκαλέσει σχεδόν ποτέ.

  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών