Άρθρο 14 – Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων

 • 31 Δεκεμβρίου 2013, 11:28 | Ελισάβετ ΄Αλλισον

  Αρθρο 14: Οργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων

  Σχόλιο που αφορά και το ΄Αρθρο 15 και 16

  α) Ως Ερευνητικά Κέντρα για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι αυτονόητο ότι νοούνται τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και οι Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ σύμφωνα με το ΄Αρθρο 40 του παρόντος νομοσχεδίου. Τα ΄Αρθρα 14, 15, 16 αλλά και 17 δεν μπορούν να έχουν εφαρμοφή σε άλλα Ερευνητικά Κέντρα άλλων υπουργείων τα υπάγονται σε άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

  β) Προσοχή ως προς τη σημερινή κατάσταση διοίκησης των ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της ΓΓΕΤ.
  Τα ΝΠΙΔ (όπως πχ. ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ,το ΚΕΤΕΑΘ που καταργήθηκε) όπως φαίνεται και από το ιδρυτικό τους αλλά και από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους διαφέρουν, μεταξύ άλλων, και
  — ως προς τον Πρόεδρο του ΔΣ: Πρόεδρος του ορίζεται ο Διευθυντής της Κεντρικής Διοίκησης (ή Διεύθυνσης), ο επιστήμων – manager του ΕΚ, στον οποίο δίνονται μάλιστα και αυξημένες αρμοδιότητες.
  — ως προς τον Δ/ντή του ΕΚ. Δεν προβλέπεται τέτοια θέση.

  Σχόλιο: Αν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου έχουν την πρόθεση να υιοθετήσουν το μοντέλο των οργάνων Διοίκησης των ΕΚ ΝΠΙΔ θα πρέπει να κάνουν και τις ανάλογες αλλαγές στα σχετικά άρθρα. Αυτό όμως θα είχε και σαν συνέπεια τη ριζική αλλαγή των (σημερινών) οργανογραμμάτων των ΕΚ ΝΠΔΔ ως προς τις Διευθύνσεις τους.

  Τελικά ποιό είναι το ζητούμενο; Η ενιαία ρύθμιση της διοίκησης των ΕΚ της ΓΓΕΤ μέσω αυτού το νόμου ή η διαφοροποιημένη ρύθμιση όπως έχει σήμερα η οποία και λειτουργεί χωρίς προβλήματα;

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 14 – Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Να προστεθεί:
  Ερευνητικά Ινστιτούτα
  Όργανα των Ινστιτούτων είναι:
  i) ο Διευθυντής
  ii) το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (βλ. και Άρθρο 17)
  iii) η συνέλευση του Ινστιτούτου (βλ. και Άρθρο 17)

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:22 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 14 – Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων

  Σε κάθε Ερευνητικό Κέντρο να προβλέπεται θέση Γενικού Διευθυντή η οποία να πληρώνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με απαραίτητο προσόν την προϋπάρχουσα εμπειρία Διοίκησης στο χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας. Να γίνει διάκριση καθηκόντων του Διευθυντή του ΕΚ (ο οποίος να φέρει τον τίτλο του Προέδρου), ο οποίος δεν θα απαιτείται να ασχολείται με θέματα καθημερινής διοίκησης, και του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος θα μεριμνά για εκτελεστικά θέματα καθημερινής φύσης (κατ’ αναλογία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή επιχειρηματικών φορέων).

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 18:03 | midakis

  ανάλογη εφαρμογή του συστήματος εταιρικές διακυβερνησης και εσωτερικού ελέγχου που επιβάλει ο νόμος 3016/2002 οφειλουμε να υιοθετήσουμε και στα ευρευνητικα κέντρα.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Με δεδομένα τα κακώς κείμενα και τις λανθασμένες, λόγω αγνοίας του νομικού, οικονομικού, τεχνικού και διοικητικού περιβάλλοντος, διοικητικές αποφάσεις σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας των ΕΚ, προτείνουμε ως ορθότερη λύση το διαχωρισμό της επιστημονικής καθοδήγησης από την οικονομοτεχνική διοίκηση ενός ΕΚ, με τη θεσμοθέτηση Επιστημονικού Συμβούλιου και Διοικητικού Συμβουλίου με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες. Τον αποφασιστικό ρόλο στην κατεύθυνση του ΕΚ έχει το Επιστημονικό Συμβούλιο, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου με οικονομοτεχνικά κριτήρια και με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες βέλτιστης πρακτικής.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:24 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 14 – Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1787

  Με δεδομένα τα κακώς κείμενα και τις λανθασμένες διοικητικές αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, λόγω άγνοιας του νομικού, οικονομικού, τεχνικού και διοικητικού θεσμικού πλαισίου, προτείνουμε ως ορθότερη λύση το διαχωρισμό της επιστημονικής καθοδήγησης από την οικονομοτεχνική διοίκηση ενός Ε.Κ., με τη θεσμοθέτηση Επιστημονικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες. Τον αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τις Επιστημονικές – Ερευνητικές δραστηριότητες και κατευθύνσεις θα έχει το Επιστημονικό Συμβούλιο, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα υλοποιεί τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου, με οικονομοτεχνικά κριτήρια.