Άρθρο 16 – Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων

1. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου πρέπει:
1.1. Να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, που τον επιλέγει.
1.2. Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Ερευνητικού Κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
1.3. Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α’ Ερευνητή ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Διευθυντή, η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Αντιπρόεδρό του.
3. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου, έχει τα εξής καθήκοντα, τα οποία εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου:
3.1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.2. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.3. Εκπροσωπεί νομίμως το Ερευνητικό Κέντρο στις σχέσεις του με διοικητικές, Δικαστικές, άλλες Αρχές και τρίτους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
3.4. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των Ινστιτούτων και τους στόχους της ΕΣΕΤΑΚ.
3.5. Εισηγείται τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τον ταμειακό προγραμματισμό και απολο¬γισμό, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.6. Δικαιούται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους Διευθυντές των Ινστιτούτων.
3.7. Υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες και τροποποιήσεις τους με τον ΓΓΕΤΚ.
3.8. Ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου μπορεί να παυθεί με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών του σε συνεδρίαση από την οποία ο Διευθυντής απέχει.
5. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως μέχρι την συμπλήρωση των ελλειπόντων μελών, εφ’ όσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπρο¬σω¬πεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του.
6. Σε περίπτωση απουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προσκλήθηκαν εγκαίρως και νομίμως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η συζήτηση χωρεί εγκύρως, εφ’ όσον τα παριστάμενα μέλη του αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του.
7. Προϊστάμενος Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος πρέπει να κατέχει τα προσόντα Ερευνητή Α` βαθμίδας ή Καθηγητή Α’ Βαθμίδας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του Ερευνητικού Κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας τους δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του, ως Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του πριν από τον διορισμό νέου Διευθυντή για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει μεταξύ των μελών του, Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντά του Διευθυντή μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή Ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών. Σε περίπτωση πρότασης της Επιτροπής διορισμού του, ως πρώτου ή μη συγκρότησης της Επιτροπής ή η Επιτροπή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως Διευθυντή, συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι τον διορισμό νέου Διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της Επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος του Ινστιτούτου, στον Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προσωρινά μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ινστιτούτου.
9. Για την πλήρωση κενής θέσης του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου, η ΓΓΕΤΚ την προκηρύσσει. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα Πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του Ερευνητικού Κέντρου, εφ’ όσον υπάρχει, και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου. Η προκήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται και σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας κυκλοφορίας.
10. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου του συγκροτείται με απόφαση του ΓΓΕΤΚ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Ειδική Επιτροπή Κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του Ινστιτούτου ή του Ερευνητικού Κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.
11. Για τη συγκρότηση αυτής της Ειδικής Επιτροπής Κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, εκ των οποίων ποσοστό δύο τρίτων (2/3) προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο. Το ΕΣΕΤΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα ν’ αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΚ, ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει και ορίζει τα επτά μέλη, που απαρτίζουν την Ειδική Επιτροπή Κριτών, εκ των οποίων έως δύο προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο, καθώς και τον αναπληρωτή κάθε μέλους. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον ΥΠΑΙΘ πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των Ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου δεν εκφέρει γνώμη.
12. Ο ΥΠΑΙΘ με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου κατά περίπτωση τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο και με αυτόν που διορίζεται, ως Διευθυντής συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μια ακόμη θητεία.
13. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας των Διευθυντών του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτων τους, η εργασιακή σχέση τους με το Ερευνητικό Κέντρο μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, δυνάμει της οποίας μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως Ερευνητές Α’ Βαθμίδας σε προσωποπαγή θέση. Ο Διευθυντής που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής εάν επιθυμεί την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ερευνητή Α’ Βαθμίδας οφείλει να παραιτηθεί από την πανεπιστημιακή του θέση μετά από την ολοκλήρωση της θητείας του.
14. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή ο Διευθυντής Ινστιτούτου μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο Ερευνητικό Κέντρο και αν είναι μέλος του ΔΕΠ Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.
15. Οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 16:45 | Α. Τραυλός

  Ο διευθυντής Ινστιτούτου παίζει κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία του. Είναι θέση κατά κύριο λόγο διοικητική, διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, και λιγότερο ερευνητική. Τα κύρια καθήκοντά του πρέπει να είναι η εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου, η προσέλκυση πόρων και η σύνδεση του Ινστιτούτου με την βιομηχανία.
  Πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον διευθυντή του Κέντρου).
  Το όριο ηλικίας των υποψηφίων διευθυντών πρέπει να διατηρηθεί στα 62 χρόνια.
  Τα προσόντα των υποψηφίων διευθυντών Ινστιτούτων πρέπει να είναι αυτά της παραγράφου 1.2.
  Αν ο διευθυντής αποδειχθεί ανεπαρκής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προβλέπεται απολύτως καμία διαδικασία απομάκρυνσης του. Προτείνω , κατ’ αναλογία της παραγράφου 4, να προβλεφτεί ότι : «Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου μπορεί να παυθεί με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετά από εισήγηση της Ολομέλειας των ερευνητών του Ινστιτούτου με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των ερευνητών του, σε συνεδρίαση από την οποία ο Διευθυντής απέχει και η οποία συνέρχεται μετά από αίτημα του 1/3 των ερευνητών».
  Στην παράγραφο 13, πως και από ποιον προσδιορίζεται η «επιτυχής» ολοκλήρωση της θητείας? Είναι δυνατόν να επιβραβεύουμε έναν ανεπαρκή διευθυντή ?
  Προτείνω η απόφαση αυτή να λαμβάνεται από το ΔΣ του Κέντρου, μετά το τέλος της θητείας του διευθυντή, αφού αξιολογήσει το έργου του.
  Α. Τραυλός, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 16:17 | Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο-ΕΚΚΕ

  Αρθρο 16. Σχετικά με το Διευθυντή του ΕΚ και τους Διευθυντές Ινστιτούτων θα πρέπει να οριστεί το όριο ηλικίας των 62 ετών. Επιπρόσθετα, δεν κατανοούμε τη λογική και σκοπιμότητα της δυνατότητας μετατροπής της εργασιακής σχέσης του Διευθυντή ΕΚ του οποίου λήγει η θητεία σε προσωποπαγή θέση ερευνητή με σχέση αορίστου χρόνου (παρ. 16.13).

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:08 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Ο Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ (ΣΕΕ) έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του Άρθρου 16 το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΚ/Ινστιτούτων της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΕ προτείνει τα ακόλουθα:

  • Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας του κάθε Ερευνητικού Κέντρου στην διαδικασία εκλογής τόσο του Διευθυντή του Κέντρου όσο και των Διευθυντών των Ινστιτούτων. Μετά από 30 σχεδόν χρόνια λειτουργίας των ερευνητικών φορέων δεν είναι πλέον αποδεκτό η τοποθέτηση του Διευθυντών να πραγματοποιείται από όργανα στα οποία δεν υπάρχει σχεδόν κανείς εκπρόσωπος της ερευνητικής κοινότητας. Η υπάρχουσα διαδικασία επιλογής είναι ιδιαίτερα προβληματική (το ΕΛΚΕΘΕ έχει πρόσφατη την πολύ δυσάρεστη εμπειρία της ασυμβατότητας της επιλογής Δ/ντή Κέντρου με τις ερευνητικές του προτεραιότητες) και αντανακλά την αντίληψη της πλήρους κηδεμονίας των ερευνητικών κέντρων από υπερκείμενους φορείς. Ενδεικτικό είναι ότι για την συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κριτών (παρ. 11): (α) Το ΕΣΕΤΚ μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη στον αρχικό κατάλογο των 21 κριτών χωρίς να διασφαλίζεταιπουθενά ότι τα 2/3 του τελικού καταλόγου θα προέρχονται από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο. (β) Από τον τελικό κατάλογο ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει την επταμελή ειδική επιτροπή κριτών εκ των οποίων ΕΩΣ δύο (δηλαδή μπορεί και κανένας!) προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο.

  • Η εκλογή του Δ/ντή Κέντρου θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο εκλογής πρύτανη στα ΑΕΙ: η επιλογή του Δ/ντή Κέντρου να γίνεται από επιτροπή κριτών που θα ορίζεται από το ΕΣΕΤΚ και θα απαρτίζεται από αριθμό διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του ΕΚ και έναν ίσο αριθμό μελών που θα διορίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο (Διευθυντές Ινστιτούτων και ερευνητές οι οποίοι θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του Κέντρου). Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΕΣΕΤΚ.

  • Για την εκλογή Δ/ντή Ινστιτούτου προτείνεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή τα διοριζόμενα από το Ερευνητικό Κέντρο μέλη στο όργανο εκλογής θα είναι ερευνητές που θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου.

  • Πρέπει να επανέλθει το όριο ηλικίας των 62 ετών για τους Δ/ντές Κέντρου και Ινστιτούτων.

  • Η αναπλήρωση του Δ/ντή Ινστιτούτου να μη γίνεται από τον Δ/ντή Κέντρου διότι με τον τρόπο αυτό αμφισβητείται ηαυτοτέλεια των Ινστιτούτων (άρθρο 13, παρ. 5) και υποβαθμίζεται τόσο ο ρόλος του Δ/ντή Κέντρου όσο και του Δ/ντή Ινστιτούτου. Εξάλλου, στο νομοσχέδιο προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Δ/ντή του Ινστιτούτου.

  • Για την παράταση της θητείας τόσο του Δ/ντή Κέντρου όσο και του Δ/ντή Ινστιτούτου πρέπει να προβλέπονται αυστηρά χρονικά πλαίσια. Οι διατυπώσεις της παραγράφου 8 είναι εντελώς γενικόλογες και ασαφείς και σε μια διασταλτική ερμηνεία τους, μπορούν να δικαιολογήσουν την επ’ αόριστο παράταση της θητείας τους.

  • Ο Δ/ντής Κέντρου και οι Δ/ντές Ινστιτούτων θα πρέπει να είναι πλήρους αλλά και αποκλειστικής απασχόλησης.

  • Πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου (π.χ. δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ, υποκατάσταση σε περίπτωση έλλειψηςτου Διευθυντή Ινστιτούτου). Η ύπαρξη του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 17 αλλά στην ουσία καθίσταται άκυρη διότι δεν καθορίζονται πουθενά οι αρμοδιότητές του, ενώσε περίπτωση έλλειψης Δ/ντή Ινστιτούτου, τον ρόλο του αναλαμβάνει ο Δ/ντής Κέντρου.

  • Πρέπει να προβλέπεται η περιοδική ή έστω τελική αξιολόγηση του έργου του Διευθυντή ΕΚ ή Ινστιτούτου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:07 | Νίκος Κατσαρός

  Στην § 11, η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κριτών παρουσιάζει τα εξής – τουλάχιστον – προβλήματα:
  Α. Δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια με τα οποία το ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου επιλέγει και καταρτίζει τον κατάλογο «τουλάχιστον 21 μελών, εκ των οποίων ποσοστό 2/3 προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο» τον οποίο προτείνει στο ΕΣΕΤΚ
  Β. «…ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει και ορίζει τα 7 μέλη, που απαρτίζουν την Ειδική Επιτροπή Κριτών, εκ των οποίων ΕΩΣ δύο προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο,..». Άρα, στο όριο μπορεί και ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ μέλος προερχόμενο από το Ερευνητικό Κέντρο. Η διαδικασία πρέπει ν’ αποσαφηνιστεί σύμφωνα με την πολιτική βούληση: θέλει ο Νομοθέτης να υπάρχουν οπωσδήποτε εκλέκτορες από το ίδιο το Ερευνητικό Κέντρο; Εάν «ναι» θα πρέπει να συντάξει τη διάταξη – για παράδειγμα – ως ακολούθως: «…ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει και ορίζει τα 7 μέλη, που απαρτίζουν την Ειδική Επιτροπή Κριτών, εκ των οποίων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δύο και ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΑ προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο,..»

  Στην ίδια § 11, η εκπεφρασμένη γνώμη των Ερευνητών θα πρέπει να καταγράφεται υποχρεωτικά ως ψήφος στη διαδικασία εκλογής. Σε περίπτωση διατύπωσης από τους Ερευνητές πλειοψηφικά ενισχυμένης (2/3) αρνητικής γνώμης για συγκεκριμένο Υποψήφιο ή κατάταξής του στην τελευταία θέση, η Ειδική Επιτροπή Κριτών θα πρέπει να μήν δύναται να επιλέξει πρώτον τον εν λόγω.

  Στην § 13, η εργασιακή σχέση με το Ερευνητικό Κέντρο Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου του, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας του, «μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου δυνάμει της οποίας μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, ως Ερευνητής Α’ Βαθμίδας σε προσωποπαγή θέση».
  Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ότι εννοείται θέση ΙΔΑΧ εάν πρόκειται για Ερευνητικό Κέντρο που είναι ΝΠΙΔ και σε θέση ΜΟΝΙΜΟΥ εάν πρόκειται για Ερευνητικό Κέντρο που είναι ΝΠΔΔ.

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Προτείνουμε:

  3.7. Υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες και τροποποιήσεις τους με τον ΓΓΕΤΚ με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  7. Προϊστάμενος Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών που τον επιλέγει, και να κατέχει τα προσόντα Ερευνητή Α` βαθμίδας ή Καθηγητή Α’ Βαθμίδας ΑΕΙ. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του Ερευνητικού Κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  8. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων [4] ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας τους δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ως Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του πριν από τον διορισμό νέου Διευθυντή για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει μεταξύ των μελών του, Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντά του Διευθυντή μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 63ο έτος της ηλικίας τους.
  Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή Ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου αυτού συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Σε περίπτωση πρότασης της Επιτροπής διορισμού του, ως πρώτου ή μη συγκρότησης της Επιτροπής ή η Επιτροπή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως Διευθυντή, συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντά του για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της Επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος του Ινστιτούτου, στον αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου αυτού, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προσωρινά μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ινστιτούτου.

  9. Για την πλήρωση κενής θέσης του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου, η σχετική προκήρυξη γίνεται από τη ΓΓΕΤΚ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα Πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του Ερευνητικού Κέντρου, εφ’ όσον υπάρχει, και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης και σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας κυκλοφορίας.

  11. Για τη συγκρότηση αυτής της Ειδικής Επιτροπής Κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, εκ των οποίων ποσοστό δύο τρίτων (2/3) προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο ή του Ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου. Το ΕΣΕΤΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα ν’ αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΚ, ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει και ορίζει τα επτά μέλη, που απαρτίζουν την Ειδική Επιτροπή Κριτών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο ή το Ινστιτούτο εάν πρόκειται για επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου, καθώς και τον αναπληρωτή κάθε μέλους. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον ΥΠΑΙΘ πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των Ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου δεν εκφέρει γνώμη.

  12. Ο ΥΠΑΙΘ με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου κατά περίπτωση τον υποψήφιο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου μετά τη θητεία του αξιολογείται από τους Ερευνητές του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου με διαδικασία που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου και δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μια ακόμη θητεία.

  14. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή ο Διευθυντής Ινστιτούτου μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο Ερευνητικό Κέντρο.

  15. Να απαλειφθεί η παράγραφος.

  Ειδικότερα για την εκλογή του Διευθυντή Ινστιτούτου προτείνουμε: Εκλέγεται από πενταμελή ή επταμελή επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει 2 ή 3, αντίστοιχα, ερευνητές Α’ ή Β’ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου οριζόμενους με εκλογή από την Ολομέλεια του Ινστιτούτου με τα εξωτερικά μέλη της Επιτροπής να ορίζονται από το ΕΣΕΤΚ. Για την εκλογή του απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία (4/5 ή 6/7).
  Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κρίσεις ερευνητών συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος στις επιτροπές κρίσεων χωρίς να είναι ο εισηγητής.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:41 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Ο Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ (ΣΕΕ) έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του Άρθρου 16 το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΚ/Ινστιτούτων της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΕ προτείνει τα ακόλουθα:

  • Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας του κάθε Ερευνητικού Κέντρου στην διαδικασία εκλογής τόσο του Διευθυντή του Κέντρου όσο και των Διευθυντών των Ινστιτούτων. Μετά από 30 σχεδόν χρόνια λειτουργίας των ερευνητικών φορέων δεν είναι πλέον αποδεκτό η τοποθέτηση του Διευθυντών να πραγματοποιείται από όργανα στα οποία δεν υπάρχει σχεδόν κανείς εκπρόσωπος της ερευνητικής κοινότητας. Η υπάρχουσα διαδικασία επιλογής είναι ιδιαίτερα προβληματική (το ΕΛΚΕΘΕ έχει πρόσφατη την πολύ δυσάρεστη εμπειρία της ασυμβατότητας της επιλογής Δ/ντή Κέντρου με τις ερευνητικές του προτεραιότητες) και αντανακλά την αντίληψη της πλήρους κηδεμονίας των ερευνητικών κέντρων από υπερκείμενους φορείς. Ενδεικτικό είναι ότι για την συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κριτών (παρ. 11): (α) Το ΕΣΕΤΚ μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη στον αρχικό κατάλογο των 21 κριτών χωρίς να διασφαλίζεταιπουθενά ότι τα 2/3 του τελικού καταλόγου θα προέρχονται από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο. (β) Από τον τελικό κατάλογο ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει την επταμελή ειδική επιτροπή κριτών εκ των οποίων «ΕΩΣ δύο» (δηλαδή μπορεί και κανένας!)προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο.

  • Η εκλογή του Δ/ντή Κέντρου θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο εκλογής πρύτανη στα ΑΕΙ: η επιλογή του Δ/ντή Κέντρου να γίνεται από επιτροπή κριτών που θα ορίζεται από το ΕΣΕΤΚ και θα απαρτίζεται από αριθμό διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του ΕΚ και έναν ίσο αριθμό μελών που θα διορίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο (Διευθυντές Ινστιτούτων και ερευνητές οι οποίοι θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του Κέντρου). Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΕΣΕΤΚ.

  • Για την εκλογή Δ/ντή Ινστιτούτου προτείνεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή τα διοριζόμενα από το Ερευνητικό Κέντρο μέλη στο όργανο εκλογής θα είναι ερευνητές που θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου.

  • Πρέπει να επανέλθει το όριο ηλικίας των 62 ετών για τους Δ/ντές Κέντρου και Ινστιτούτων.

  • Η αναπλήρωση του Δ/ντή Ινστιτούτου να μη γίνεται από τον Δ/ντή Κέντρου διότι με τον τρόπο αυτό αμφισβητείται ηαυτοτέλεια των Ινστιτούτων (άρθρο 13, παρ. 5) και υποβαθμίζεται τόσο ο ρόλος του Δ/ντή Κέντρου όσο και του Δ/ντή Ινστιτούτου. Εξάλλου, στο νομοσχέδιο προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Δ/ντή του Ινστιτούτου.

  • Για την παράταση της θητείας τόσο του Δ/ντή Κέντρου όσο και του Δ/ντή Ινστιτούτου πρέπει να προβλέπονται αυστηρά χρονικά πλαίσια. Οι διατυπώσεις της παραγράφου 8 είναι εντελώς γενικόλογες και ασαφείς και σε μια διασταλτική ερμηνεία τους, μπορούν να δικαιολογήσουν την επ’ αόριστο παράταση της θητείας τους.

  • Ο Δ/ντής Κέντρου και οι Δ/ντές Ινστιτούτων θα πρέπει να είναι πλήρους αλλά και «αποκλειστικής» απασχόλησης.

  • Πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου (π.χ. δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ, υποκατάσταση σε περίπτωση έλλειψηςτου Διευθυντή Ινστιτούτου). Η ύπαρξη του Αναπληρωτή Διευθυντή Ινστιτούτου προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 17 αλλά στην ουσία καθίσταται άκυρη διότι δεν καθορίζονται πουθενά οι αρμοδιότητές του, ενώσε περίπτωση έλλειψης Δ/ντή Ινστιτούτου, τον ρόλο του αναλαμβάνει ο Δ/ντής Κέντρου.

  • Πρέπει να προβλέπεται η περιοδική ή έστω τελική αξιολόγηση του έργου του Διευθυντή ΕΚ ή Ινστιτούτου.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 16 – Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων

  Παρότι κατά νόμο οι καθηγητές ΑΕΙ και οι Ερευνητές έχουν ομόλογα χαρακτηριστικά προσόντων, προσλήψεων και προαγωγών, παρουσιάζεται μια ισχυρή ασυμμετρία στο εργασιακό τους περιβάλλον, η οποία είναι πολύ δύσκολο να αιτιολογηθεί: Οι καθηγητές ΑΕΙ εργάζονται σε χώρο που απολαμβάνει της ακαδημαϊκής αυτονομίας -η οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την ανέλιξη του ερευνητικού έργου- εκλέγοντας από τη βάση όλα τα μονοπρόσωπα όργανα των ΑΕΙ. Οι Ερευνητές, όμως, εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου η συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπο του Διευθυντή Ινστιτούτου διαμορφώνουν ένα πνεύμα δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, το οποίο συμπιέζει την ερευνητική διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε, η σχεδόν αποκλειστική συμμετοχή των Διευθυντών Ινστιτούτων στα ΔΣ των ΕΚ είναι προβληματική επίσης, διότι αναλαμβάνουν ταυτόχρονα το διττό ρόλο του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου. Ως εκ τούτου, απαιτείται άμεση νομοθετική παρέμβαση για τον περιορισμό των υπερεξουσιών του Διευθυντή Ινστιτούτου.

  Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι πυρήνας του ερευνητικού μας συστήματος είναι οι ερευνητικές ομάδες και οι μονάδες των ερευνητών. Επιπλέον, έως σήμερα, οι επιτροπές που εξέλεγαν τους Διευθυντές Ινστιτούτων απαρτίζονταν αποκλειστικά από εξωτερικά μέλη (εκτός Κέντρου-Ινστιτούτου), τις συνέπειες όμως μιας τυχόν εκλογής ενός ανεπαρκούς Διευθυντή Ινστιτούτου τις υφίσταντο (και σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά) οι Ερευνητές του οικείου Ινστιτούτου.

  Για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα ζητήματα/προβλήματα αυτά, πάγια θέση της ΕΕΕ είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και πιο συγκεκριμένα:
  (α) οι Ερευνητές να φέρουν τη βασική ευθύνη επιλογής του Διευθυντή της ευρύτερης οντότητας που αποτελείται από ερευνητικές ομάδες ομοειδών δραστηριοτήτων, δηλαδή των Ινστιτούτων και (β) το ερευνητικό έργο των Ινστιτούτων (το έργο εν τέλει των ερευνητικών ομάδων και των επί κεφαλής Δ/ντών) να συνεχίσει να αξιολογείται από διεθνείς, ανεξάρτητες, υψηλού κύρους επιστημονικές επιτροπές.

  Επιπλέον, ένα από τα κύρια προβλήματα που ανέδειξε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αφορούσε στη συχνή παρουσία στη διοίκηση των ΕΚ Διευθυντών Κέντρων (και σε ορισμένες περιπτώσεις και Ινστιτούτων), οι οποίοι, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά τους προσόντα, δεν ήταν γνώστες των διοικητικών προβλημάτων και της καθημερινής ζωής του Κέντρου (ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρονικά χαρακτήρα της παρουσίας τους στο Κέντρο και τις επιπλέον δραστηριότητές τους (πέραν της διοίκησης), απετέλεσαν επανειλημμένα πηγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

  Το παρόν ν/σ, αντί να αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα:
  • Καταργεί το όριο ηλικίας των 62 ετών για τους υποψήφιους Δ/ντές Κέντρων και Ινστιτούτων.
  • Παρατείνει ουσιαστικά χωρίς χρονικό περιορισμό της θητεία Δ/ντών Κέντρων και Ινστιτούτων, έως την εκλογή νέων.
  • Καταργεί ουσιαστικά το θεσμό του θεσμού του Αναπληρωτή Δ/ντή Ινστιτούτου και προβλέπει η την αναπλήρωση Δ/ντών Ινστιτούτων που ελλείπουν από τον Δ/ντή Κέντρου (και όχι από τον Αναπληρωτή Δ/ντή Ινστιτούτου!).
  • Δεν προβλέπει την εφαρμογή των δύο θητειών σε ήδη υπηρετούντες Δ/ντές που διανύουν την πρώτη ή και τη δεύτερη θητεία τους (οι οποίοι μπορούν, με βάση το παρόν ν/σ, να διεκδικήσουν άλλες δυο θητείες).
  • Και, τέλος, «απελευθερώνει» τις αμοιβές των Δ/ντών Κέντρων και Ινστιτούτων, γεγονός που δεν συνάδει με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες της χώρας.

  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Η προκήρυξη για τη θέση του Δ/ντή Κέντρου και Προέδρου του ΔΣ να είναι υποχρεωτικά διεθνής.
   Η θητεία του Δ/ντή Κέντρου και Πρόεδρου του Δ.Σ. και του Δ/ντή Ινστιτούτου να είναι τριετής ή το πολύ τετραετής, με όριο ηλικίας κατά την υποβολή υποψηφιότητας τα 63 ή 62 έτη αντίστοιχα.
   Η θέση του Δ/ντή Κέντρου και Πρόεδρου του Δ.Σ. και του Δ/ντή Ινστιτούτου να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
   Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Δ/ντή Κέντρου και Δ/ντή Ινστιτούτου πρέπει να δημοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Δ/ντών.
   Η θητεία του Δ/ντή Κέντρου και Πρόεδρου του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες, με Απόφαση του ΓΓΕΤΚ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, καθήκοντα Δ/ντή Κέντρου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
   Στα Ινστιτούτα ορίζεται Αναπληρωτής Δ/ντής, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα του Δ/ντή ελλείποντος, απόντος ή κωλυόμενου (βλ. και Άρθρο 17).
   Ο Δ/ντής Ινστιτούτου θα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως και ο Δ/ντής του Ερευνητικού Κέντρου.
   Ο Δ/ντής Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγεται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες με έναν εξ’ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.
   Ο Δ/ντής Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου θα πρέπει να αξιολογούνται για τη θητεία τους, άμα τη λήξει της.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:32 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 16 – Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων

  • Παρ. 1: Να παραμείνει ως απαιτούμενο για τον Διευθυντή το όριο ηλικίας (τουλάχιστον το 62ο έτος κατά τη στιγμή υποψηφιότητας).

  • Παρ. 4: Προτείνεται η δυνατότητα παύσης του Διευθυντή μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ. Κρίνεται χρήσιμο να προστεθεί και δυνατότητα παύσης με απόφαση του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση του ΔΣ με πλειοψηφία 3/5, ή μετά από εισήγηση του σώματος των ερευνητών που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/5 σε έκτακτη γενική συνέλευσή τους. Η εισήγηση των ερευνητών πρέπει να είναι εναλλακτική προς την εισήγηση του ΔΣ και να μην εξαρτάται από αυτή. Η απόφαση παύσης είναι του ΥΠΑΙΘ.

  • Παρ. 7: Ο διευθυντής του Ινστιτούτου εκπροσωπεί νόμιμα το Ινστιτούτο έναντι τρίτων (αποφυγή γραφειοκρατίας).

  • Παρ. 8: Οι διευθυντές του ΕΚ και των Ινστιτούτων πρέπει να είναι πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης γιατί διαφορετικά παρακωλύεται η λειτουργία του Κέντρου/Ινστιτούτου. Όταν λήξει η θητεία του Διευθυντή, να μπορεί να γυρίσει στην προηγούμενη θέση του (στο Πανεπιστήμιο ή ΕΚ) εφόσον το επιθυμεί.

  • Παρ. 8 – 12: Πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας προκήρυξης της θέσης διευθυντή, εκλογής και διορισμού, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατά τα οποία Ινστιτούτα μένουν ακέφαλα ή με προσωρινές διοικήσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω καθυστερήσεων των διαδικασιών αυτών. Στην παράγραφο 8 υπάρχει η διατύπωση «ο Διευθυντής του Ινστιτούτου συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών». Εδώ καλό θα ήταν να προστεθεί «εφ’ όσον δεν υπάρχει σχετική αρνητική απόφαση του ΔΣ του Κέντρου που έχει ληφθεί με πλειοψηφία του 3/5 των μελών του».

  • Παρ. 8: Το άρθρο προτείνει σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διευθυντή Ινστιτούτου, να ασκεί τα καθήκοντά του ο Διευθυντής του ΕΚ. Αντ’ αυτού προτείνεται να προβλεφθεί δια νόμου ο ρόλος του Αναπληρωτή Διευθυντή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, γιατί συχνά ο Διευθυντής του ΕΚ δεν επαρκεί για τη διεύθυνση ταυτοχρόνως του Κέντρου και του Ινστιτούτου / των Ινστιτούτων. Επιπλέον, (ιδιαίτερα στα μεγάλα ΕΚ) δεν έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το Ινστιτούτο, γεγονός που δυσχεραίνει την επιστημονική εποπτεία.

  • Παρ. 9: Ο νόμος προβλέπει τη δημοσίευση της προκήρυξης μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία εφημερίδα της έδρας του Ερευνητικού Κέντρου. Να προστεθεί η ανάρτηση και σε μία εφημερίδα της έδρας του Ινστιτούτου αν δε συμπίπτει με την έδρα του Ερευνητικού Κέντρου.

  • Παρ. 13: τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Χρήζει αντίστοιχης αναδιατύπωσης το «ΔΕΠ» σε «ΔΕΠ ή ΕΠ» και το «πανεπιστημιακή του θέση» σε «θέση του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

  • Παρ. 14: Ως παραπάνω.

  • Παρ. 15: Οι αποδοχές των διευθυντών οφείλουν να είναι σαφώς καθορισμένες εντός του παρόντος Νόμου (π.χ. 120% των τακτικών αποδοχών του Διευθυντή Ερευνών, πολύ περισσότερο για τα ΝΠΙΔ που επωμίζονται το κόστος μισθοδοσίας των (εξωτερικών) διευθυντών.

  • Ενώ στο Άρθρο 18 γίνεται αναφορά για την αξιολόγηση του Προσωπικού του ΕΚ, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αξιολόγηση των Διευθυντών του Κέντρου & των Ινστιτούτων. Θα πρέπει να προβλεφθεί σαφής διαδικασία ενδιάμεσης αξιολόγησης (π.χ. στο μισό της θητείας). Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται και από το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚ. Σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η κατάθεση από τον Διευθυντή Πλάνου Ανάπτυξης κατά τη φάση της εκλογής, ως προαπαιτούμενο, και η αξιολόγηση της επιτυχούς υλοποίησης του πλάνου στο μέσο της θητείας.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:11 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 16 – Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων

  Θα πρέπει να προστεθεί ένα όριο ηλικίας των υποψηφίων διευθυντών, για παράδειγμα το 60ό ή το 62ο έτος, όπως υπήρχε και στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν υποψηφιότητες ατόμων μεγάλων σε ηλικία και ενδεχομένως συνταξιούχων.

  Παράγραφος 7
  Ο διευθυντής Ινστιτούτου θα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως συμβαίνει και με τον διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου.

  Παράγραφος 8
  Προτάσεις:
  • Ο διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και ο διευθυντής του Ινστιτούτου πρέπει να είναι όχι μόνο πλήρους αλλά και αποκλειστικής απασχόλησης. Επίσης, να μην έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, έτσι ώστε να μην υποχρεωθούν σε συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Ερευνητικό Κέντρο και στο Ινστιτούτο αντίστοιχα.
  • Όπως ορίζεται Αναπληρωτής διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου, έτσι πρέπει να ορίζεται και αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του μόνο για ένα τρίμηνο. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκλέξει μεταξύ των μελών του τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος να ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή Ινστιτούτου, δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του ο Διευθυντής του Ινστιτούτου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, επίσης μόνο για ένα τρίμηνο, όπως συμβαίνει και με τον διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, καθήκοντα διευθυντή αναλαμβάνει ο αναπληρωτής διευθυντής Ινστιτούτου (βλ. και Άρθρο 17, παράγραφος 3).
  Η ανάληψη καθηκόντων διευθυντή Ινστιτούτου από τον διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου είναι αντιεπιστημονική και δυσλειτουργική, αφού δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό κριτήριο ούτε καν στη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων του διευθυντή του ΕΚ και του Ινστιτούτου.

  Παράγραφος 11
  • Η παράγραφος αυτή, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου δεν είναι δυνατόν να προτείνει στο ΕΣΕΤΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, εκ των οποίων ποσοστό δύο τρίτων (2/3) να προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο, για τον λόγο ότι ενδέχεται να μην υπάρχει ικανός αριθμός προσώπων με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
  • Αντίστοιχα, η έκφραση γνώμης των ερευνητών να ενέχει θέση ψήφου ή, εναλλακτικά, στην περίπτωση που η γνώμη των ερευνητών είναι συντριπτικά απορριπτική για έναν υποψήφιο διευθυντή, αυτό να έχει συγκεκριμένες και προβλεπόμενες επιπτώσεις στη μοριοδότησή του.

  Παράγραφος 14
  • Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή ο Διευθυντής Ινστιτούτου πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του με επάρκεια και με την απαιτούμενη προσήλωση.
  • Δεν ορίζονται στο ν/σ τα καθήκοντα του Διευθυντή με σαφήνεια και δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία απολογισμού της θητείας του ή και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του. Επίσης, δεν προβλέπεται καμία διαδικασία η οποία να υποχρεώνει τον διευθυντή να ασκεί τα καθήκοντά του με επάρκεια προς όφελος του Ινστιτούτου, όπως για παράδειγμα, η υποχρέωση να καταθέτει στρατηγικό σχεδιασμό ή σχέδιο ανάπτυξης του Ινστιτούτου, να προτείνει τις επιστημονικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες κ.λπ. Με δεδομένο όμως ότι η αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων, και συνεπώς ο ίδιος ο στρατηγικός – επιστημονικός σχεδιασμός που γίνεται με ευθύνη του διευθυντή, μπορεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο, να έχει επιπτώσεις ακόμη και στην ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των ερευνητών, η θητεία του διευθυντή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγχεται και η ενδεχόμενη αρνητική αξιολόγηση των πεπραγμένων του να έχει επιπτώσεις και στη μετέπειτα επαγγελματική και επιστημονική του σταδιοδρομία.

  Παράγραφος 15
  Οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘ, γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι σταθερές, αλλά κυμαίνονται κατά περίπτωση. Παράλληλα, αυτός ο τρόπος καθορισμού των απολαβών μπορεί να καλλιεργήσει σχέσεις εξάρτησης με την πολιτική εξουσία.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Είναι αναγκαία η πρόβλεψη ορίου ηλικίας για τον Διευθυντή του Κέντρου και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων. Η εμπειρία πολλών δεκαετιών μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά ειδικά στο χώρο της Έρευνας, είναι προς το συμφέρον της να δίνονται ευκαιρία σε νεότερες ιδέες, ρυθμούς, και οράματα.

  Σε περιπτώσεις της παραγράφου 8, μέχρι να διορισθεί νέος Διευθυντής Ινστιτούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση να αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος του Ινστιτούτου, στον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος θα προταθεί από το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, για να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή.
  Υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν που δύο ή και τρία Ινστιτούτα ενός Κέντρου λειτουργούσαν χωρίς να έχει αναλάβει νέος Διευθυντής, οπότε δεν μπορεί ο Διευθυντής του Κέντρου, να εκτελεί και τα απαιτητικά καθήκοντα Διευθυντή δύο ή και τριών Ινστιτούτων ταυτόχρονα, μαζί με τα δικά του καθήκοντα.

  Στην παράγραφο 15, οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου πρέπει να καθορίζονται σαφώς από Νόμο για τα ειδικά μισθολόγια, και όχι με αποφάσεις υπουργών, κάτι που θα δημιουργήσει ανισότητες, αδιαφάνεια, και διαπλοκή.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 18:07 | midakis

  ποια η δυσκολία να υιοθετηθεί μια υποχρέωση προκήρυξης της θέσης 6 μήνες πριν την λήξη της θητείας ενός διευθυντή;
  είναι αυτονόητο ότι η αμοιβή πρέπει να είναι προβλέπομενη και όχι κατόπιν απόφασης υπουργικης

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Μετά την αρχική επιλογή και για όλο το διάστημα της 5ετούς θητείας, κατά παράβαση του αναφερόμενου πνεύματος της «διαρκούς αξιολόγησης», δεν προβλέπεται καμία απολύτως αξιολόγηση του έργου – επιστημονικού / διοικητικού – του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και των Διευθυντών των Ινστιτούτων. Τα όργανα Διοίκησης (μέλη ΔΣ, Διευθυντής ΕΚ, Διευθυντές Ινστιτούτων) πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση βάσει δεδομένων κριτηρίων αξιολόγησης.

  Με την παρ. 4 εισάγεται μία ιδιότυπη μορφή διοικητικής ασυλίας προς τον Διευθυντή του ΕΚ, καθόσον ακόμα και για προφανείς λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας, η δρομολόγηση της θεωρητικής παύσης του επαφίεται στην πλειοψηφία των τριών πέμπτων φίλια προσκείμενων μελών του ΔΣ. Προς τούτο προτείνεται το ΕΣΕΤΚ να γνωμοδοτεί βάσει πραγματικών στοιχείων και αιτιολόγησης, και η απόφαση να λαμβάνεται από τον ΥΠΑΙΘ βάσει της γνωμοδότησής αυτής.

  Το ότι ως Διευθυντής του ΕΚ επιλέγεται ερευνητής βαθμίδας Α’ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητής με προφανώς εξαιρετικό ερευνητικό έργο, δεν συνεπάγεται εξ ορισμού την άριστη ή έστω ικανοποιητική διοικητική του επάρκεια. Προς τούτο, κατά την εκλογή του Διευθυντή του ΕΚ καθώς και των Διευθυντών των Ινστιτούτων του, καθόσον κρίνονται και για το διοικητικό τους έργο, θα πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη του Τ&ΔΠ όσον αφορά το διοικητικό τους έργο, και η γνώμη του ερευνητικού προσωπικού (εκλεγμένοι Ερευνητές, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες με ερευνητικό έργο) όσον αφορά και το ερευνητικό έργο.

  Θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η πρόβλεψη σχετικά με το όριο ηλικίας των Διευθυντών (όριο 63ου έτους κατά την ημερομηνία διορισμού τους), για την αποφυγή της «γερουσίας Διευθυντών».
  Τέλος, η πρόνοια των συντακτών του σχεδίου νόμου της παρ. 15 «οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘ», αφήνει περιθώρια ιδιαίτερης μεταχείρισης που εν μέσω οικονομικής κρίσης δεν κρίνουμε ορθό.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:28 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 16 – Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1785

  Σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Νόμου, ως Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής Ινστιτούτου επιλέγεται Ερευνητής Α’ Βαθμίδας ή Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προφανώς εξαιρετικό ερευνητικό έργο, προϋπόθεση την οποία θεωρούμε κι εμείς απαραίτητη.
  Όμως η επιστημονική Αριστεία οποιουδήποτε υποψηφίου δεν συνεπάγεται εξ ορισμού την άριστη ή έστω ικανοποιητική διοικητική του επάρκεια. Προς τούτο, κατά την εκλογή του Διευθυντή του ΕΚ καθώς και των Διευθυντών των Ινστιτούτων του, καθόσον κρίνονται και για το διοικητικό τους έργο, θα πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη του Τεχνικού & Διοικητικού Προσωπικού, όσον αφορά το διοικητικό τους έργο, και η γνώμη του ερευνητικού προσωπικού όσον αφορά το ερευνητικό και το διοικητικό τους έργο.

  Μετά την αρχική επιλογή και για όλο το διάστημα της 5ετούς θητείας, κατά παράβαση του αναφερόμενου πνεύματος της «διαρκούς αξιολόγησης», δεν προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Νόμου καμία απολύτως αξιολόγηση του έργου – επιστημονικού/διοικητικού – του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και των Διευθυντών των Ινστιτούτων. Τα όργανα Διοίκησης (μέλη ΔΣ, Διευθυντής ΕΚ, Διευθυντές Ινστιτούτων) πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση βάσει δεδομένων κριτηρίων αξιολόγησης.
  Με την παράγραφο 4 εισάγεται μία ιδιότυπη μορφή διοικητικής ασυλίας προς τον Διευθυντή του ΕΚ, καθόσον ακόμα και για προφανείς λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας, η δρομολόγηση της θεωρητικής παύσης του μπορεί να γίνει μόνο μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των 3/5 των μελών του ΔΣ προς τον ΥΠΑΙΘ.
  Αντί αυτού προτείνουμε το ΕΣΕΤΚ να γνωμοδοτεί αυτοβούλως ή κατόπιν αναφοράς από τα 2/5 των μελών του ΔΣ και η απόφαση να λαμβάνεται από τον ΥΠΑΙΘ βάσει της γνωμοδότησής αυτής.
  Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς ότι οι Διευθυντές Ε.Κ. & Ινστιτούτων είναι πλήρους και ει δυνατόν αποκλειστικής απασχόλησης.
  Δεν είναι δυνατόν μια τόσο σοβαρή ηγετική θέση να μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης. Αυτό από μόνο του αποτελεί υποβάθμιση του ρόλου και της αποστολής που έχει να επιτελέσει ο εκάστοτε Διευθυντής.
  Σοβαρότατη έλλειψη του παρόντος Σχεδίου Νόμου αποτελεί η απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης όσον αφορά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ηλικίας που έως τώρα υπήρχε για την κατάληψη θέσης Διευθυντή.
  Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξακολουθήσει να ισχύει η πρόβλεψη σχετικά με το όριο ηλικίας των Διευθυντών (το 63ο έτος κατά την ημερομηνία διορισμού).

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Είναι αναγκαία η πρόβλεψη ορίου ηλικίας για τον Διευθυντή του Κέντρου και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων. Η εμπειρία πολλών δεκαετιών μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά ειδικά στο χώρο της έρευνας, είναι προς το συμφέρον της να δίνονται ευκαιρία σε νεότερες ιδέες, ρυθμούς, και οράματα.

  Σε περιπτώσεις της παραγράφου 8, μέχρι να διορισθεί νέος Διευθυντής Ινστιτούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση να αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος του Ινστιτούτου, στον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος θα προταθεί από το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, για να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή. Υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν που δύο ή και τρία Ινστιτούτα ενός Κέντρου λειτουργούσαν χωρίς να έχει αναλάβει νέος Διευθυντής, οπότε δεν μπορεί ο Διευθυντής του Κέντρου, να εκτελεί και τα απαιτητικά καθήκοντα Διευθυντή δύο ή και τριών Ινστιτούτων ταυτόχρονα, μαζί με τα δικά του καθήκοντα.

  Οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου πρέπει να καθορίζονται σαφώς από Νόμο για τα ειδικά μισθολόγια, και όχι με αποφάσεις υπουργών, κάτι που θα δημιουργήσει ανισότητες, αδιαφάνεια, και διαπλοκή.

  §1.1 Να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για διορισμό στο δημόσιο.
  Να προστεθεί
  §1.4 Να μην υπερβαίνει το 62 έτος κατά την ημερομηνία της κρίσης του. (5 χρόνια πριν την σύνταξη για να διανύσει μια ολόκληρη θητεία)
  §9 Η προκήρυξη για την θέση του Διευθυντή απαρέγκλιτα 6 μήνες πριν την λήξη της θητείας του.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 11:55 | Papadopoulos

  Νομίζω οτι τα όρια ηλικίας πρέπει να παραμείνουν ως έχουν (62ο),
  τόσο για διευθυντή Κέντρου όσο και Ινστιτούτου. Δεν έχει νόημα να
  ασκεί διοίκηση συνταξιούχος. Μπορεί κάλλιστα να συνεχίζει την έρευνα, αλλά όχι να ασκεί διοίκηση.
  Το ερευνητικό μας σύστημα είναι ικανό να διαθέσει αξιόλογα εν ενεργεία στελέχη διοίκησης.

  Επίσης με βάση την εμπειρία πρέπει να προβλέπεται:
  1. Μέγιστος αριθμός θητειών (2)
  2. Ανάκληση διορισμού σε πριπτώσεις κακοδιοίκησης, κλπ.

 • Στο άρθρο 16, εδάφιο 8, δεύτερη παράγραφος, τρείς σειρές πριν το τέλος της παραγράφου:
  Προτείνεται, όπως οι λέξεις «… Διευθύνοντος του Ινστιτούτου, στον Διευθυντή τοθ ΕΡευνητικού Κέντρου..» αντικατασταθούν από «.. Διεθύνοντος του Ινστιτούτου στον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου..», ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφος 3.

 • Στο άρθρο 16, παράγραφος 1, προστίθεται νένο εδάφιο, ως εξής:
  1.4 Να μην έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

 • Η παράγραφος 11 του άεθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

  Για τη συγκρότηση αυτής της Ειδικής Επιτροπής Κριτών, το ΕΣΕΤΚ προτείνει κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός μελών, εκ των οποίων τουλάχιστον 12 μέλη είναι διαπρεπείς επιστήμονες της αλλοδαπής και τα υπόλοιπα μέλη είναιδιαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες της ημεδαπής, προερχόμενοι από Καθηγητές ΑΕΙ και Ερευνητές προερχόμενοι από άλλα Ερευνητικά Κέντρα. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΚ, ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει και ορίζει τα επτά μέλη, που απαρτίζουν την Ειδική Επιτροπή Κριτών, εκ των οποίων τα τέσσερα μέλη της είναι διαπρεπείς επιστήμονες της αλλοδαπής. Ταμέλη της Επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκητυχθεί. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον ΥΠΑΙΘ πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του ΕΡευνητικού Κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των Ερευνητών του Ερευνηττικόυ Κέντρου ή του Ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρο. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου δεν εκφέρει γνώμη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:39 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  1. Θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη της ενδιάμεσης αξιολόγησης των Διευθυντών, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη όλων των εργαζομένων δια των εκπροσώπων τους. Στόχος δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων, αλλά η θετική συμβολή στη λειτουργία/διοίκηση των Ε.Κ. και Ινστιτούτων μέσω έγκαιρου εντοπισμού πιθανών αδυναμιών που χρήζουν βελτίωσης. Επιπλέον μια τέτοια διαδικασία, θα αναδείξει τα θετικά στοιχεία των αποτελεσματικών και αποδοτικών Διοικήσεων.

  2. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς ότι οι Διευθυντές Ε.Κ. & Ινστιτούτων είναι πλήρους και ει δυνατόν αποκλειστικής απασχόλησης. Το να θεωρείται/υπονοείται/μένει ανοικτό ότι μια τόσο σοβαρή θέση μπορεί να είναι και μερικής απασχόλησης αποτελεί υποβάθμιση του ρόλου και της αποστολής που έχει να επιτελέσει ο εκάστοτε Διευθυντής.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:57 | N. Θεοδωρακόπουλος

  Ως προς τα προσόντα διευθυντών κέντρων και ινστιτούτων. Η παράγραφος 1.2 είναι επαρκής μονον εαν η 1.1 καλύπτεται από τα προσόντα διοορισμού σε θέση Ερευνητή Α. Το ορθό θα ήταν η επιτροπή κριτων να διαπιστώνει σε καθε περιπτωση οτι συντρεχουν οι προυποθεσεις εκλογης σε θέση Ερευνητή Α. Αυτο επιβάλλεται μεταξυ αλλων λογω της προβλεπομενης ενταξης μετα την ληξη της διευθυντικης θητειας.

  Ν. Θεοδωρακόπουλος
  Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:13 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  Δικαιώμα των ΕΛΕ που αφορά την έκφραση γνώμης για την εκλογή του Διευθυντή του Ινστιτούτου που κατοχυρώθηκε με μεταβατικές διατάξεις (Νομος 1848/1989 Αρθρο 24 παρ.2 ) που συμπληρώνουν/διευκρινίζουν παραγράφους άρθρων του Νόμου 1514/1985, δε περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο.

  Προτείνουμε στο παρ. 11
  «Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου».

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:59 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  6. Σχετικά με τη θητεία και τα όρια ηλικίας των Διευθυντών πιστεύουμε ότι κακώς αφαιρέθηκε η πρόβλεψη ορίου ηλικίας για τον Διευθυντή του Κέντρου όπως και του Ινστιτούτου. Συνεπώς

  Προτείνουμε να επανέλθει πάλι το 62ο έτος κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς του (όπως υπήρχε στο Ν. 1514, άρθρ. 9, παρ.6δ)

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:53 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Η διεύρυνση της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στην Έρευνα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ερευνητική διαδικασία και ανάπτυξη. Σ’ αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε κατά την εκλογή του Διευθυντή του Ε.Κ. καθώς και των Διευθυντών των Ινστιτούτων του, στην επιτροπή εκλογής τους τα μισά μέλη να είναι επιστήμονες συναφούς αντικειμένου και διεθνούς κύρους από το εξωτερικό. Να εκφράζουν άποψη εκτός από τους Ερευνητές και Ε.Λ.Ε. και οι τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι του Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του αντίστοιχα

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 19:50 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να μην διαγραφεί η πρόβλεψη για όριο ηλικίας του υποψήφιου διευθυντή.

  Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση, γιατί τώρα δίνει τη δυνατότητα παράτασης της 5ετίας και επίσης δεν καλύπτει την περίπτωση που στο τέλος της 5ετίας δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 12:52 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Πιστεύω ότι κακώς αφαιρέθηκε η πρόβλεψη ορίου ηλικίας για τον Διευθυντή του Κέντρου όπως και του Ινστιτούτου. Προτείνω να μπει και πάλι το 62ο έτος κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς του (όπως υπήρχε στο Ν. 1514, άρθρ. 9, παρ.6δ, και μάλιστά μόνο για 3ετή θητεία τότε και όχι για 5ετή όπως τώρα).

  Παράγρ.8:
  Νομίζω ότι η πρόβλεψη ότι, ελλείψει Διευθυντού Ινστιτούτου, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου, είναι μη ρεαλιστική.
  Δεν μπορεί ένας ιστορικός, όσο έξυπνος, φιλότιμος και ικανός και αν είναι, να διευθύνει το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, ούτε βεβαίως και το αντίστροφο. Και δεν μιλάμε για ολιγοήμερη αντικατάσταση, καθώς η πρόσφατη πείρα μας έχει διδάξει ότι ένα τέτοιο κενό μπορεί να ξεπεράσει και το έτος.
  Πιστεύω ότι η ορθή λύση είναι να ασκήσει τα καθήκοντα διευθυντεύοντος ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου, που είναι κατά τεκμήριο ένας έμπειρος διευθυντής ερευνών ειδικός στο αντικείμενο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το σύστημα αυτό απεδείχθη στην πράξη ότι λειτουργεί ικανοποιητικά.

  Παράγρ. 15:
  Νομίζω ότι η πρόβλεψη ότι «οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘ», ακούγεται λίαν αδιαφανής και αφήνει περιθώρια ικασιών και παρεξηγήσεων, σε μια εποχή που η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια.
  Η γνώμη μου είναι ότι η αμοιβή πρέπει να προσδιορίζεται ρητά στο Νόμο, όχι υποχερωτικά ως απόλυτος αριθμός, αλλά τουλάχιστον ως ποσοστό των αποδοχών της Α’ βαθμίδας.

  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:40 | agv

  #11 Το Δ.Σ. προτείνει 21 εκ των οποίων οι 14 είναι εσωτερικοί (!), άρα οι πέντε από τους επτά εξωτερικούς που προτείνονται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά γίνονται αποδεκτοί από τον ΥΠΑΙΘ. Χρήζει μεγαλύτερης ευελιξίας συγκρότησης του εκλεκτορικού.

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:35 | agv

  #9 να δημοσιεύεται και σε τοπική εφημερίδα για την περίπτωση ινστιτούτων που δεν έχουν κοινή έδρα με το ερευνητικό κέντρο.

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:34 | agv

  #8 «Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας τους δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του»

  Τί γίνεται αν λήξει η θητεία και _δε_ βρίσκετα σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής ή διορισμού του;