Άρθρο 26 – Νέες Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης:

1. Υποστηρίζεται η δημιουργία και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, με την συνδρομή εμπειρογνωμόνων, παραγωγικών μονάδων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών Οργανισμών.
2. Οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί ν’ αναλαμβάνονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις. Στη δραστηριότητα αυτή μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο οργανισμός στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Η συμμετοχή του Δημοσίου, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, πλην χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.
4. Οι δημιουργούμενες επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, στις οποίες αναφέρονται οι όροι εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, παροχής των γνώσεων, διάθεσης των εγκαταστάσεων για μετρήσεις, πειράματα, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, πληροφορίες και λοιπά αναγκαία στοιχεία.
5. Μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου (α) φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης (β) φορείς παραγωγής γνώσης, (γ) επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω με ή χωρίς τη συνδρομή τρίτων, όπως χρηματοδοτικών οργανισμών, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης, μεταποιητικών και κάθε άλλης φύσης επιχειρήσεων, (δ) εταιρίες επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων, (ε) εταιρίες συμμετοχών επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλοι χρηματο -πιστωτικοί οργανισμοί.
6. Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν πρόταση στη ΓΓΕΤΚ, ή σε οργανισμό υποδεικνυόμενο απ` αυτήν, για οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος δημιουργίας ή ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας.
7. Η ΓΓΕΤΚ μπορεί να διαθέτει σύμφωνα με τους κανόνες του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου αυτού, εμπειρογνώμονες ή γραφεία ή εταιρίες συμβούλων δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβεβλημένους με αυτό, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παρόν Άρθρο.
8. Στις επιλέξιμες δαπάνες που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου μπορεί να περιλαμβάνεται το σύνολο ή μέρος δαπανών, που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, είτε ανατίθενται από τους ίδιους σε τρίτους ειδικευμένους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορεί να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από κονδύλια που διαθέτει η ΓΓΕΤΚ. Το ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία δαπάνης ή και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται με απόφαση της ΓΓΕΤΚ,
Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού τους και η ιδία συμμετοχή της καινοτόμου επιχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται εναλλακτικά με:
1. Χρηματοδότηση προς την επιχείρηση.
2. Χρηματοδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση αυτή.
3. Συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής.
4. Χρηματοδότηση εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων, οι οποίοι συμβάλλονται με τη ΓΓΕΤΚ για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης. Οι συμβάσεις καθορίζουν και τους όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών.
9. Διαδικασία για την προετοιμασία φακέλου προς χρηματοδότηση
9.1. Προκειμένου να ζητηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση από τη ΓΓΕΤΚ, ή οργανισμό εξουσιοδοτημένο απ` αυτό, οι δικαιούχοι υποβάλουν σχετικό φάκελο στον οποίο αναφέρονται:
9.1.1. οι παραγωγικοί και εμπορικοί στόχοι της δημιουργούμενης επιχείρησης
9.1.2. οι προγραμματιζόμενες φάσεις του εγχειρήματος, τα αποτελέσματα κάθε μιας απ` αυτές και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
9.1.3. οι κατηγορίες δαπανών, που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήματος και οι δαπάνες στις οποίες θα απαιτηθεί να συνεισφέρει η ΓΓΕΤΚ, το αιτούμενο ποσοστό χρηματοδότησης και ο συνολικός προϋπολογισμός
9.1.4. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση, οι φάσεις και ο χρόνος συμμετοχής εκάστου.
9.2. Στην υποβολή του φακέλου μπορεί να συμμετέχουν:
9.2.1.επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνολογικά κέντρα και ινστιτούτα εταιρίες ή γραφεία συμβούλων με τεκμηριωμένη προηγούμενη πείρα στην δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παροχή υπηρεσιών προς νέες επιχειρήσεις, ανάλογες με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
9.2.2. νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση της δημιουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης.

10. Για οποιαδήποτε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου, απαιτείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην ΓΓΕΤΚ και τους ενδιαφερομένους, στην οποία αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δυο μερών. Η ΓΓΕΤΚ βαρύνεται μόνο για τις δαπάνες που αναφέρονται στην σύμβαση και δεν υποχρεούται για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεσή της. Για τις υπόλοιπες δαπάνες ευθύνεται αποκλειστικώς ο χρηματοδοτούμενος. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν συμφωνία η οποία καθορίζει τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τρίτα μέρη, κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της προς εκμετάλλευση γνώσης.
11. Η αξιολόγηση των προτάσεων, η υπογραφή της σύμβασης, οι όροι της, οι τυχόν εγγυητικές επιστολές που μπορεί ν’ απαιτούνται, η υλοποίησή της, οι έλεγχοι και οι περιοδικές αναφορές, η διαχείριση του χρόνου, ενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.
12. Ο χρηματοδοτούμενος τηρεί απαραίτητα ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία για τις δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων από τη φορολογική νομοθεσία, ο χρηματοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, όπου θα καταχωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. Ο λογαριασμός αυτός ή το βιβλίο είναι πάντοτε στη διάθεση της ΓΓΕΤΚ για έλεγχο. Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης έντασης γνώσης, είτε του Δημοσίου, είτε των φορέων που έχουν επιχορηγηθεί γι` αυτό το σκοπό, ο έλεγχος αφορά την διασφάλιση των όρων συμμετοχής και των άλλων μετόχων στο κεφάλαιο σύμφωνα με τη σύμβαση.
13. Μεταφορά των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας δαπανών, όπως και μεταφορά αυτών από κατηγορία σε κατηγορία επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή ενημέρωση της ΓΓΕΤΚ από τους χρηματοδοτούμενους.
14. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για τις ίδιες δραστηριότητες χρηματοδοτείται και από άλλες πηγές, οφείλει να δηλώσει αυτό στη ΓΓΕΤΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Παράλειψη να δηλώσει αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης.
15. Η ΓΓΕΤΚ μπορεί να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τους συμβαλλόμενους με αυτό για την εκμετάλλευση γνώσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του ΓΓΕΤΚ η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, όταν από έλεγχο της προόδου των δραστηριοτήτων ή από διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των όρων της σύμβασης ή του παρόντος νόμου ή απόκλιση από το σκοπό της χρηματοδότησης ή υπάρχουν ενδείξεις διαχειριστικών ατασθαλιών στη διαχείριση των διατιθεμένων κονδυλίων. Η πιο πάνω διακοπή δεν γεννά κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για τους χρηματοδοτούμενους και το προσωπικό που απασχολούν κατά του Δημοσίου. Ομοίως, αν κατά ή και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων διαπιστωθούν διαχειριστικές ατασθαλίες ή σημαντική απομάκρυνση από το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, μπορεί με απόφαση της ΓΓΕΤΚ να ζητηθεί η επιστροφή όλων ή μέρους των καταβολών.
16. Απαιτήσεις της ΓΓΕΤΚ που γεννώνται από την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου και τις συμβάσεις, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 17:41 | Γεώργιος Βεκίνης

  Εφόσον η Εταιρεία Έντασης Γνώσης ιδρύεται ή συνιδρύεται από κάποιον Ερευνητή με βάση ερευνητικά αποτελέσματα, θα πρέπει να επιτρέπεται ρητά η συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης της εταιρείας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 16:47 | Α. Τραυλός

  Προτείνω να προστεθεί στο άρθρο αυτό η ρητή πρόβλεψη ότι οι ερευνητές που συμμετέχουν στην ίδρυση τέτοιων εταιρειών έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των εταιρειών αυτών. Κάτι τέτοιο δεν είναι σαφές στην υπάρχουσα νομοθεσία( πχ Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) και αρκετές φορές αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την ίδρυση ή λειτουργία των spin offs.
  Α. Τραυλός, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:25 | ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ(ΕΝΕΤΕΠ)
  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
  ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 19500

  Τα Ελληνικά Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα (ΕΤΕΠ) που βρίσκονται στην Αττική (ΛΕΥΚΙΠΟΣ-ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – Ε.Μ.Π.), στο Ηράκλειο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογία Έρευνας), στην Πάτρα (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών), στα Ιωάννινα (Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου), και στη Θεσσαλονίκη (Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης) αποτελούν δοκιμασμένες δομές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας οι οποίες έχουν ήδη συμπληρώσει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας τα ΕΤΕΠ έχουν φιλοξενήσει και υποστηρίξει συνολικά πάνω από 200 επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, έχουν συμμετάσχει σε πλήθος ανταγωνιστικών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων και έχουν προσφέρει σημαντικές τεχνολογικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Τα ΕΤΕΠ έχουν ενσωματώσει ακόμη μια πολύ σημαντική εμπειρία στη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και στη σύνδεση μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων.

  Παρ όλη αυτή τη προσφορά τους τα ΕΤΕΠ δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει μια στοιχειώδη θεσμική κατοχύρωση, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από πολλές δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Θεωρούμε λοιπόν αυτονόητο και πρωταρχικής σημασίας το αίτημά μας για τη θεσμική κατοχύρωση των ΕΤΕΠ μέσα από μια σαφή και καθαρή νομοθετική πράξη.

  Ακόμη θεωρούμε απαραίτητη τη θέσπιση κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων στα ΕΤΕΠ το ελάχιστον ανάλογη με αυτήν για εγκατάσταση σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα. Τα ΕΤΕΠ αποτελούν οργανωμένους χώρους εγκατάστασης επιχειρήσεων και είναι παράλογο να μην αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως τέτοιοι.

  Τα ΕΤΕΠ καλούνται αρκετές φορές λόγω της φύσης και των σκοπών τους να συντονίζουν ερευνητικό έργο διεπιστημονικού χαρακτήρα. Ζητάμε λοιπόν την επιλεξιμότητα των ΕΤΕΠ στα χρηματοδοτούμενα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης. Να αποκτήσουν δηλαδή τα ίδια δικαιώματα με τα Ερευνητικά Κέντρα και να χαρακτηριστούν ως RTOs (Research & Technology Organizations) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΕ.

  Να τονίσουμε ότι τα αιτήματά μας δεν “κοστίζουν” χρήματα στο κράτος. Αντίθετα αξιοποιούν αποτελεσματικότερα υφιστάμενες δομές μέσω θεσμικών αλλαγών.

 • Χρειάζεται να συμπεριληφθεί ειδική ρύθμιση στο νομοσχέδιο, που θα επαναφέρει την καταβολή του Επιδόματος Ραδιενέργειας ως επίδομα θέσης, ακριβώς όπως ξανά-ορίστηκε στον ν.4046/2012, και καταβάλλεται σε όλο το Ερευνητικό Προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», και σε συμφωνία με το άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος, με το οποίο ορίζεται και τροποποιείται η υπηρεσιακή, βαθμολογική, και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού.

  Θα πρέπει να περιληφθεί μεταβατική διάταξη που να προβλέπει διαδικασίες ώστε μόνιμο ή ΙΔΑΧ, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, που λόγο της μορφής της εργασίας του και της ενασχόλησης του, έχει αποκτήσει ουσιαστικά προσόντα Ερευνητή, να δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης τους σε ερευνητικές βαθμίδες και βαθμίδες ΕΛΕ, μετά από αντικειμενική κρίση και αξιολόγηση, και με δημιουργία ανάλογης θέσης.

 • Στην παράγραφο 3, η συμμετοχή του Δημοσίου, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, πλην χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών, αναγράφεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.
  Αυτό πρέπει να ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και όχι για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούνται δημόσιες υποδομές και πόροι.

  Πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης και για τις επιχειρήσεις, και να εξασφαλιστεί διαρκής και αυστηρός έλεγχος για την απορρόφηση και διαχείριση των κονδυλίων και ενισχύσεων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:33 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Στην παράγραφο 3, η συμμετοχή του Δημοσίου, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, πλην χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%. Αυτό πρέπει να ισχύει υπό προϋποθέσεις, και όχι για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούνται δημόσιες υποδομές και πόροι.

  Πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης και των επιχειρήσεων, και να εξασφαλιστούν διαρκείς και αυστηροί έλεγχοι για την απορρόφηση και διαχείριση των κονδυλίων και ενισχύσεων.

 • Στο άρθρο 26, παράγραφος 9, να προστεθεί νέο εδάφιο, ως εξής:
  9.1.5 Να γίνει ποσοτική νάλυση αγοράς και να περιγραφεί ο τρόπος αντιμετώπισης πιθανού ανταγωνισμού.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:34 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Αρ. 26, Παρ 8:
  Η ένταση ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων να είναι σε ποσοστό 100%.

 • Άρθρο 26, παρ.6: Να είναι υποχρεωτική η παρουσία μελών των Περιφερειών ή των Επιμελητηρίων ή των φορέων κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. Επίσης τα μέλη των επιτροπών να είναι κοινοποιήσημα μετά το πέρας της αξιολόγησης