Άρθρο 21 – Παροχή κινήτρων για τις δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την Καινοτομία

1. Στους Ερευνητικούς Φορείς, τις Επιχειρήσεις και τους Λοιπούς Φορείς παρέχονται φορολογικά και άλλα κίνητρα με την μορφή, μεταξύ άλλων, φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, εκπτώσεων και ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις επιλέξιμες δαπάνες Ε&Α στις οποίες προβαίνουν.
2. Το καθαρό εισόδημα των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη Ερευνητικής δρα¬στη¬ριότητας εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται με τις δια-τάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, των επιλέξιμων δαπανών Ε&Α που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, προσαυξημένων κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Επιλέξιμες εν γένει δαπάνες Ε & Α αναγνωρίζονται, όσες πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν κίνητρο για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και αφορούν, δαπάνες προσωπικού (μείωση δαπανών για κοινωνική ασφάλεια και φορολογία εισοδήματος), τρέχουσες δαπάνες Ε&Α (μισθοί και όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής δραστηριότητας) και τρέχουσες και κεφαλαιακές δαπάνες Ε&Α. Ειδικότερα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, οι οποίες αφορούν:
3.1. Μελέτη και εκπόνηση πρωτότυπων εργασιών, που έχουν σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με γενικά παραδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή την επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα (επιστημονικές έρευνες).
3.2. Μελέτη και εκπόνηση συστηματικών εργασιών που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων (συσκευών, μηχανών, κατασκευών κλπ.), την κατάρτιση νέων διαδικα¬σιών συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές (τεχνολογικές έρευνες).
3.3. Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζήτηση συγγενών εφευρέσεων, υποστήριξη του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας των επι¬νο¬ημάτων, καθώς και δαπάνη για άδεια εκμετάλλευσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τεχνο¬γνω¬σία κλπ., που έχει σχέση με την εκτέλεση του ερευνητικού έργου.
3.4. Εκτέλεση κατασκευαστικών μελετών (ENGINEERING) για το τελικό προϊόν και την τελική διαμόρφωση του προϊόντος, ώστε να είναι εμπορεύσιμο, δοκιμαστική κατασκευή μικρής σειράς πρωτοτύπων.
3.5. Εκτέλεση βιομηχανικών σχεδίων (INDUSTRIAL DESIGN).
3.6. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για εξαρτήματα, υλικά, διατάξεις και προτύπων προδιαγραφών προϊόντων και μεθόδων εξέτασης και ελέγχου αυτών.
3.7. Οριστική διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, εργαλείων και των προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και παραγωγής.
3.8. Επένδυση στην εφαρμογή έρευνας και επιδοτήσεις για την εκπαίδευση και επιμόρφωση υπαλλήλων.
3.9. Υλοποίηση έργων επίδειξης (DEMONSTRATION PROJECTS), εφόσον αυτά συνδυάζονται με δοκιμαστική εφαρμογή νέου προϊόντος ή μεθόδου παραγωγής.
3.10. Εκτέλεση μελετών αγοράς και εμπορίας (MARKETING) νέων προϊόντων μιας ερευνητικής μονάδας Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων.
3.11. Εξοπλισμός εργαστηριακής υποδομής και εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών.
3.12. Αμοιβές προσωπικού κάθε κατηγορίας (ερευνητικό, τεχνικό, διοικητικό, έκτακτο), που απασχολούνται στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου κατά το χρόνο διάρκειάς του.
3.13. Μετακινήσεις του ερευνητικού προσωπικό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή για συνεργασία με εργαστήρια, για συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται για να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις.
3.14. Αναλώσιμα διάφορα (όπως π.χ. χημικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή μικρού αριθμού χρήσεων).
3.15. ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου τομέα ερευνητικού έργου (ή τμήματος) με Προγραμματική Συμφωνία.
3.16. δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις του δικαιούχου από την ίδια συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Δημόσιο (π.χ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής ‘Έρευνας, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης κ.τ.λ.) ή από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή διεθνείς οργανισμούς.
3.17. Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών υπέρ οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για ερευνητικό προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση ερευνητικών έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΤΑΚ με την έννοια του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου.
3.18. Δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων οι οποίες καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες, επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, «με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Φορολογίας Εισοδήματος εκπίπτουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.18.1. Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλομένου.
3.18.2. Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις περί Φορολογίας Εισοδήματος ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.
3.18.3. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα.
3.18.4. Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφο-ρούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, αυτά δεν πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής. Τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να είναι ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου.
4. Η έκπτωση των δαπανών των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος Άρθρου γίνεται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου της έκπτωσης. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, ο δικαιούχος της έκπτωσης υποβάλλει στην ΓΓΕΤΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε κατά τα ανωτέρω. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματός της (αυτομα¬το¬ποί¬η¬ση διαδικασίας βεβαίωσης δαπανών, τυποποιημένη ηλεκτρονική υποβολή και δια¬δι-κασία ελέγχου από το Υπ.ΟΙΚ). Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεω-ρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
5. Η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος τελεί υπό την προϋπόθεση, ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν ήδη καταχωρηθεί στα βιβλία των δικαιούχων της έκπτωσης, η οποία παρέχεται, όταν διαπιστωθεί ότι έχουν ενημερωθεί τα βιβλία της με τα αντίστοιχα ποσά και υφίσταται η σχετική τεκμηρίωση.
6. Η ΓΓΕΤΚ οφείλει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους να προβαίνει στην αποτίμηση των αντικτύπων εφαρμογής της δημοσιονομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ κατά την προηγούμενη ετήσια χρήση και να καταρτίζει σχετική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο της και τον δικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ
7. Οι Ερευνητικοί Φορείς, οι Επιχειρήσεις και οι Λοιποί Φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολείται στην Ε&Α σε έργα, μελέτες και προγράμματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόμου.
8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, σε Ερευνητικούς Φορείς, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά, ως ερευνητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρόχου της υπηρεσίας και του λήπτη της, κατά τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1642/86, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση. Ο καινούργιος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ή η Έρευνα που εισάγεται ή αποκτάται ενδοκοινοτικά και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται σ` αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή εκτελούνται για λογαριασμό της αποτελεί επενδυτικό αγαθό των εν λόγω φορέων κατά τις διατάξεις της περ. (α) της παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86.
9. Τα Ερευνητικά Κέντρα, και όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαλλάσσονται γενικότερα από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδή¬ποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτούς ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προ¬ορι¬σμού τους.
10. Τα κέρδη των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος Άρθρου από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών παραγωγής στις εγκαταστάσεις της ίδιας ή τρίτων, για την οποία παραγωγή εφαρμόστηκε ευρεσιτεχνία για την οποία απονεμήθηκε στην Επιχείρηση διεθνώς αναγνωρισμένο Δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσεως για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.
11. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την ΚΥΑ η οποία εκδίδεται κατά την παράγραφο 14 του παρόντος Άρθρου οι Επιχειρήσεις της παραγράφου [2] του παρόντος για το συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του πιο πάνω Υπουργείου.
12. Τα απαλλασσόμενα κέρδη των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και των κερδών από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχει¬ρηματία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι το μέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 9 του παρόντος Άρθρου.
13. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.
14. Με κοινή απόφαση του ΥπΟΙΚ και του ΥΠΑΙΘ καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 12 του παρόντος Άρθρου. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 9 έως και 12 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμό 11970/Β0012 (ΦΕΚ Β΄ 2147/31.12.2010), η οποία διατηρείται σε ισχύ και είναι δυνατόν να τροποποιείται ή καταργείται με νεότερη ΚΥΑ των ως άνω Υπουργών.
15. Το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό όλων των Ερευνητικών Φορέων και στις συμβάσεις που συνάπτουν με τον ΓΓΕΤΚ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο Γ’, τις κατευθύνσεις της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της λόγω της ειδικότερης φύσης τους, είναι άμεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Φορέα μπορεί με απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από τον ΓΓΕΤΚ ή τον εποπτεύοντα Υπουργό στις περιπτώσεις των Ερευνητικών Φορέων που δεν υπάγονται στην ΓΓΕΤΚ να εγκρίνει την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων, που καλύπτονται από Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί ν` αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:20 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Στην παράγραφο 9 προτείνεται η συμπερίληψη και των Τεχνολογικών Φορέων:

  9. Τα Ερευνητικά Κέντρα, και όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Τεχνολογικοί Φορείς . . .

 • – Παρ.1 Πρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποια θέματα ρυθμίζονται από τον ΕΚ ώστε να μην καταλήγουν τα πάντα να ρυθμίζονται αλλά και να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή από τον ΕΚ. O EK και οι τροποποιήσεις του που δεν έχουν επικυρωθεί από την ΓΓΕΤΚ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να μην έχει ισχύ.
  – Παρ. 8 και μετά: Eίναι προς τη σωστή κατεύθυνση (απαλλαγή ΦΠΑ, απαλλαγή από δασμούς, φόρους και τέλη, δυνατότητα για απευθείας αναθέσεις σε «βαρύ» εξοπλισμό).

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Θεωρούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις που συμβάλουν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων όπως η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και οι απαλλαγές από φόρους.

  Αλλά στην παρ. 7 αναφέρεται ότι «Οι Ερευνητικοί Φορείς, οι Επιχειρήσεις και οι Λοιποί Φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολείται στην Ε&Α σε έργα, μελέτες και προγράμματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόμου», ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Τις ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (διότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο νομοθέτης υπονοεί ένα είδος «νόμιμα ανασφάλιστης εργασίας»…)

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 21 – Παροχή κινήτρων για τις δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την Καινοτομία

  Στο παρόν Άρθρο «παρέχονται φορολογικά και άλλα κίνητρα με την μορφή, μεταξύ άλλων, φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, εκπτώσεων και ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις επιλέξιμες δαπάνες Ε&Α στις οποίες προβαίνουν», στους Ερευνητικούς Φορείς, αλλά και «τις Επιχειρήσεις και τους Λοιπούς Φορείς», χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (βλ. και σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 2). Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη σπατάλη ερευνητικών πόρων, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, και στη μείωση των εσόδων του δημοσίου (από τους φόρους), χωρίς δημοσιονομικό όφελος (από την μετατροπή των τεχνολογικών αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης έρευνας σε προϊόντα).

  Επίσης στην παρ. αναφέρεται ότι «Οι Ερευνητικοί Φορείς, οι Επιχειρήσεις και οι Λοιποί Φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολείται στην Ε&Α σε έργα, μελέτες και προγράμματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόμου», ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Τις ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (διότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο νομοθέτης υπονοεί ένα είδος «νόμιμα ανασφάλιστης εργασίας»…).

  Η παρ. 9 κρίνεται ως θετική.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

  Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έχουν προηγηθεί να υπάρξουν οι κάτωθι αλλαγές:

   Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να δίνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που θα είναι ενταγμένες σε ένα Εθνικό Μητρώο Καινοτόμων Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, το οποίο θα πρέπει να ιδρυθεί άμεσα και στο οποίο θα πρέπει να εντάσσονται επιχειρήσεις που:
  (1) δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτοί ορίζονται από τη διεθνή πρακτική,
  (2) έχουν τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, με ειδικευμένο προσωπικό και
  (3) άνω από 30% του κύκλου εργασιών τους προέρχονται από τεχνολογία αναπτυγμένη από την ίδια την επιχείρηση (πατέντες, ερευνητικά έργα).

   Παράγραφος 8: ο όρος «ερευνητές» να αντικατασταθεί από ερευνητικό/επιστημονικό προσωπικό.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:16 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 21 Παροχή κινήτρων

  Παράγραφος 7
  Η απαλλαγή των ΕΚ από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, άνευ παραιτέρω διευκρίνισης, φαντάζει ως νομοθετική καθιέρωση ανασφάλιστης εργασίας στα ΕΚ και για τον λόγο αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Πρέπει να διατυπωθούν πιο σαφείς προϋποθέσεις και αυστηρότερος έλεγχος για την απαλλαγή επιχειρήσεων από φόρο εισοδήματος, όταν για παράδειγμα δίνεται η δυνατότητα μια επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες ακόμα και σε εγκαταστάσεις Ερευνητικών Κέντρων χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και πόρους τους.

  Η έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων πρέπει να γίνει κάτω από αυστηρό έλεγχο, και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνεται εξωλογιστικά (παρ. 4), αλλά να υπόκειται και από έλεγχο των φοροτεχνικών υπηρεσιών.

  Οι φορείς και οι επιχειρήσεις δεν είναι δίκαιο να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, γιατί έτσι δημιουργείται πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στο προσωπικό που απασχολείται σε έργα, μελέτες και προγράμματα, και που στην ουσία διεξάγει όλο το κομμάτι της έρευνας.

  Στην παράγραφο 15, η εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που καλύπτονται από Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση, και προμήθειες με απευθείας ανάθεση για ποσά έως εκατό χιλιάδων ευρώ, θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα διαφάνειας.

  Πρέπει να διατυπωθούν λεπτομερώς διαδικασίες αξιολόγησης, και να διασφαλιστεί, διαρκής και αυστηρός έλεγχος, στην ερευνητική δραστηριότητα, στις υποχρεώσεις, στις δαπάνες, και στον τρόπο απορρόφησης ενισχύσεων και πόρων, για επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην Ε&Α.
  Η μη προσεκτική διατύπωση τέτοιων διαδικασιών, ευνοεί τη δημιουργία νέας μορφής από κρατικοδίαιτες «συνεργασίες», όταν μάλιστα πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα Ερευνητές και Διευθυντές Ερευνητικών Φορέων να αμείβονται από αυτές τις επιχειρήσεις.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού, στην παρ. 3.13 η πρόνοια περί μετακινήσεων θα πρέπει να προσφέρεται στη διευρυμένη κατηγορία προσωπικού καθόσον πέραν των ερευνητών και εργαζόμενοι από το Τεχνικό προσωπικό συνεισφέρουν σημαντικά στην έρευνα ή έχουν σημαντικό ερευνητικό έργο ή ενεργούν ως επικεφαλής ενός ερευνητικού έργου.

  Η ίδια διευρυμένη εφαρμογή αφορά και τη διατύπωση της παρ. 3.17 αναφορικά με τις δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών.

  Επιπλέον, με δεδομένο ότι νέοι επιστήμονες (βλ. προτεινόμενο ορισμό του ερευνητικού προσωπικού – άρθρο 2) προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου (τα λεγόμενα «μπλοκάκια») ως Τεχνικό προσωπικό, η πρόνοια περί απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ της παρ. 8 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ενός ερευνητικού προγράμματος.

  Η διατύπωση της παρ. 7 χρίζει ανάλυσης και διευκρινήσεων, καθώς η αναγραφή της εμπερικλείει τον άμεσο κίνδυνο αύξησης των εισφορών του εργαζόμενου και το μεσομακροπρόθεσμο κίνδυνο δραστικής μείωσης των συντάξεων για το προσωπικό των Ε.Κ..

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:34 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 21 – Παροχή κινήτρων για τις δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την Καινοτομία http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1780

  Μας προκαλεί έκπληξη και απορία η απαλλαγή των Ε.Κ. από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό τους (παράγραφος 7).
  Το γεγονός αυτό ίσως εμπερικλείει τον άμεσο κίνδυνο αύξησης των εισφορών του εργαζόμενου και τον μεσομακροπρόθεσμο κίνδυνο δραστικής μείωσης των συντάξεων για το προσωπικό των Ε.Κ. στα πλαίσια και τη λογική της ανταποδοτικότητας των εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη).
  Για τους λόγους αυτούς είμαστε αντίθετοι στην απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Πρέπει να αναγραφούν πιο σαφείς προϋποθέσεις και αυστηρότερος έλεγχος για την απαλλαγή επιχειρήσεων από φόρο εισοδήματος, όταν δίνεται η δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ακόμα και σε εγκαταστάσεις Ερευνητικών Κέντρων χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες υποδομές τους.

  Η έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων πρέπει να γίνει κάτω από αυστηρό έλεγχο, και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνεται εξωλογιστικά (παρ. 4), αλλά να υπόκειται και από έλεγχο των φοροτεχνικών υπηρεσιών.

  Οι φορείς και οι επιχειρήσεις δεν μπορεί να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών, δημιουργώντας μεγάλη επιβάρυνση στο προσωπικό που απασχολείται σε έργα, μελέτες και προγράμματα, και που στην ουσία διεξάγει όλο το κομμάτι της έρευνας.

  Στην παράγραφο 15, η εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που καλύπτονται από Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση, και προμήθειες με απευθείας ανάθεση για ποσά έως εκατό χιλιάδων ευρώ, θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα διαφάνειας.

  Πρέπει να διατυπωθούν λεπτομερώς οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο διαρκής, και αυστηρός έλεγχος στην ερευνητική δραστηριότητα, στις υποχρεώσεις, στις δαπάνες, και στην απορρόφηση ενισχύσεων και πόρων, σε κάθε φορέα και επιχείρηση. Η μη συμπερίληψη αυτών, ευνοεί τη δημιουργία νέας μορφής από κρατικοδίαιτες «συνεργασίες», όταν μάλιστα πλέον οι Ερευνητές και Διευθυντές Κέντρων θα μπορούν να αμείβονται από αυτές.
  Επίσης §3.13 Να διαγραφεί η λέξη «ερευνητικού». Αφορά όλο το προσωπικό.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:44 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Δεν αντιλαμβανόμαστε το ακριβές νόημα της Παραγράφου 7 του Άρθρου 21. Πιο συγκεκριμένα, μια απαλλαγή των Ε.Κ. από την καταβολή εργοδοτικών εισφορών στην παρούσα κατάσταση της χώρας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να απαιτήσει (κατά τη συνήθη πρακτική) τη λήψη κάποιου ισοδύναμου οικονομικού μέτρου και είναι βάσιμο να υποθέσει κανείς ότι ένα τέτοιο ισοδύναμο, είτε βραχυπρόθεσμα (π.χ. επιβάρυνση ασφαλιστικών εισφορών Εργαζομένων) είτε μεσο-μακροπρόθεσμα (π.χ. μείωση συντάξεων Εργαζομένων σε Ε.Κ.) θα αποβεί δυστυχώς εις βάρος των Εργαζομένων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:29 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Μήπως χεριάζεται σύμφωνη γνώμη άλλων συναρμόδιων Υπουργείων όπως το ΥΠΟΙΚ?

  Αρ. 21, Παρ. 3,11:
  Να προστεθεί:

  Ο εξοπλισμός εργαστηριακής υποδομής και εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών θα πρέπει να έχει διάρκεια απόσβεσης όση και του αντίστοιχου έργου.

  Αρ. 21, Παρ. 7:
  Να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Επιπρόσθετα να προβλεφθεί ότι μέχρι το 10% του συνόλου των εξόδων για την έρευνα μιας επιχείρησης να εκπίπτει από το φόρο της επιχείρησης με την προϋπόθεση να δίνεται είτε με απευθείας ανάθεση σε ερευνητικό κέντρο ή πανεπιστήμιο για δράσεις έρευνας είτε για την πρόσληψη νέων ερευνητών στα τμήματα Ε&Α των επιχειρήσεων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 23:30 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Η απαλλαγή από το ΦΠΑ (αν ισχύσει) αποτελεί καθοριστικό θετικό παράγοντα για τα ΕΚ.

 • Ορθογραφικά/συντακτικά λάθη
  δες π.χ. 3.13/3.15-6