Άρθρο 2 – Έννοια όρων – Συντμήσεων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
1. Βασική Έρευνα: Πειραματική ή θεωρητική εργασία η οποία επιτελείται, πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με τα θεμέλια φαινομένων και δεδομένων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης, χωρίς να συνδέεται ιδιαίτερα με συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση.
2. Εφαρμοσμένη έρευνα: Η πρωτότυπη αναζήτηση η οποία επιτελείται με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης και η οποία εν τούτοις κατευθύνεται πρωταρχικά προς ένα συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή αντικείμενο.
3. Πειραματική Ανάπτυξη: Η συστηματική εργασία και η σχεδίαση στη βάση υπάρχουσας γνώσης που αποκτάται από έρευνα ή/και πρακτική εμπειρία, η οποία κατευθύνεται προς την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και τεχνικών διατάξεων (εξαρτήματα), με σκοπό την εφαρμογή νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών και στην ουσιώδη αναβάθμιση ήδη παραχθέντων ή εγκατεστημένων.
4. Έρευνα και ανάπτυξη (E&A): H δημιουργική εργασία, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της Βασικής, της Εφαρμοσμένης και της Πειραματικής Ανάπτυξης και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
5. Επιστημονική και Τεχνολογική καινοτομία: Μια από τις δραστηριότητες της Ε&Α που αναλύεται σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονομικά και εμπορικά βήματα, συμπεριλαμβανο¬μένων των επενδύσεων σε νέα γνώση, που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών.
6. Καινοτομία: Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης, ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής – νέα ή βελτιωμένη – ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.•
7. Μεταφορά Τεχνολογίας: Η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του Άρθρου 21 του ν. 1733/1987, όπως ισχύει
8. Τεχνολογικός φορέας: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριους στόχους την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
9. Τεχνολογική ανάπτυξη: Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.
10. Ερευνητικός φορέας: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και οι μονάδες του που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της αξιοποίησης τους, είτε από τον ίδιο τον φορέα ή και τους εργαζόμενους σε αυτόν, είτε από τρίτους. Στους Ερευνητικούς Φορείς περιλαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά τις Ερευνητικές δραστηριότητές τους.
11. Λοιποί Φορείς: Δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
12. Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των διασκορπισμένων πόρων, καθώς και του καλύτερου συντονισμού και μεγαλύτερης συνοχής των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο επίπεδο τόσο των κρατών – μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2000) 6 και το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 15.6.2000 (ΕΕ C 205,19.7.2000 σελ. 1).
13. Αξιολόγηση: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο Ερευνητικά Κέντρα, Ερευνητές, ερευνητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους με τον προσφορότερο τρόπο.
14. Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο ή κάθε είδους ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει, σύμφωνα με την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, πτυχία ή τίτλους μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, ανεξαρτήτως της ονομασίας τους σε εθνικό πλαίσιο
15. Κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ): Αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της και-νοτομίας, μεταξύ Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρή¬σεων και Λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
16. Σχέδιο Δράσης: Δέσμη μέτρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, όπως αναλύεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
17. Ερευνητές: Επιστήμονες/επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
18. Διανοητική Ιδιοκτησία: H πνευματική, και βιομηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
19. Μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Tο διαδίκτυο ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας
20. Ένωση Καινοτομίας (Innovation Union): Εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει, ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
21. Αριστεία: Ερευνητικά επιτεύγματα, πρωτοποριακή πειραματική διάταξη και θεωρία, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Συνδέονται με ή αφορούν σε κάθε κλάδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας και σε κάθε κατεύθυνση της Έρευνας και της Διδασκαλίας, χωρίς Θεματικές Προτεραιότητες, που αναπτύσσονται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, από δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) ή από Ερευνητικούς Φορείς και μεμονωμένους Ερευνητές και διακρίνονται ή βρα¬βεύονται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
22. Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη: Η Ευρεσιτεχνία στην οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις, α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ο.Β.Ι. (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, i) που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
23. Σύμβαση ορισμένου χρόνου: Η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή εκτέλεση συγκε¬κρι¬μέ¬νου έργου, ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
24. Επιχειρήσεις: Νομικές Οντότητες οποιαδήποτε νομικής μορφής του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
25. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008/ΕΕ απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Ως Μικρή ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και, ως Πολύ Μικρή, η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.
26. Ο Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων με την ΓΓΕΤΚ: Υπηρεσία ή Υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται σε κάθε Υπουργείο για την συλλογή, αξιολόγηση και θεμάτων ΕΤΑΚ τα οποία απασχολούν το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και συνεργάζεται με την ΓΓΕΤΚ για τον συντονισμό των δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
27. Νέες Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης ή Τεχνοβλαστοί: Νέες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.

Συντομογραφίες:
ΥΠΑΙΘ: Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων
ΓΓΕΤΚ: Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας
ΕΣΕΤΚ: Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας
ΕΜΕΕΥ: Εθνικό Μητρώο Υποδομών Ερευνητικών Κέντρων
ΤΕΣ: Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια
ΕΣΕΤΑΚ: Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
ΕΤΑΚ: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
ΠΕΣ: Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο
ΕΣΛΕΕ: Ενοποιημένη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΜΕ: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • Περιλαμβάνει 27 όρους, μεγάλο μέρος των οποίων δεν σχετίζονται άμεσα με την Έρευνα καθιστώντας το κείμενο το Άρθρου ένα μακροσκελή κατάλογο με ετερόκλητους όρους οι οποίοι με τον τρόπο αυτό «ενσωματώνονται» στο πεδίο της Έρευνας και καθίστανται «ισότιμοι» ως εάν είχαν την ίδια βαρύτητα. Επί πλέον απουσιάζουν βασικοί όροι που αφορούν την ερευνητική εργασία και διαδικασία ενώ αναφέρονται όροι οι οποίοι είτε είναι αυτονόητοι, είτε παραπέμπουν σε γενικές διατάξεις που δεν χρειάζεται να επαναληφθούν στον ειδικό νόμο για την Έρευνα
  Επιλεκτικά παρατηρούμε ότι:
  α) δεν υπάρχει η έννοια του όρου «Έρευνα» και το ΄Αρθρο 2 ξεκινά απευθείας από τη διάκριση «βασικής» και «εφαρμοσμένης» έρευνας.
  β) η «Βασική» έρευνα ορίζεται στο Άρθρο αυτό στερούμενη δύο βασικών χρακτηριστικών τα οποία είναι θεμελιώδη και εμφανίζονται στους προηγούμενους νόμους για την Έρευνα (1514/1985 και 3653/2008) και είναι αφενός η «πρωτοτυπία» και αφετέρου η «ελεύθερη επιλογή». Επί πλέον αποτελεί ατυχή διατύπωση η αναφορά στα «θεμέλια των φαινομένων και των δεδομένων» σε αντικατάσταση της «θεμελίωσης των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων»
  γ) η «Εφαρμοσμένη» έρευνα ορίζεται ως απλή «αναζήτηση» και όχι ως «έρευνα» με «θεωρητικό» ή «πειραματικό» χαρακτήρα όπως αναφέρεται στους δύο προηγούμενους νόμους για την Έρευνα το δε «πρακτικό αποτέλεσμα» στο οποίο αποσκοπεί παραμένει αόριστο και αποσυνδέεται από «εφαρμογές για τη βελτίωση της οικονομίας, της ποιότητας ζωής και της άμυνας της χώρας» (ν. 1514/1985)
  δ) Απουσιάζει παντελώς ο όρος «Μελέτη», παρά το γεγονός ότι ο όρος αυτός αναφέρεται σε άλλα σημεία του Άρθρου 2 πχ. στα περί «Τεχνολογικής ανάπτυξης»
  ε) Απουσιάζει παντελώς ο όρος «Έργο» παρά το γεγονός ότι ο όρος αυτός αναφέρεται σε άλλα σημεία του Άρθρου 2 πχ. στα περί «Αξιολόγησης»
  στ) Απουσιάζει παντελώς ο όρος «Πρόγραμμα» παρά το γεγονός ότι ο όρος αυτός αναφέρεται σε άλλα σημεία του Άρθρου 2 πχ. στα περί «Τεχνολογικής ανάπτυξης»
  ζ) ο «Ερευνητικός φορέας» ορίζεται με βάσει τον «κύριο σκοπό» του που είναι η «επιστημονική και τεχνολογική έρευνα». Με την έννοια αυτή δεν αρμόζει εδώ η αναφορά στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία ναι μεν έχουν ερευνητικές δραστηριότητες αλλά αυτές δεν αποτελούν τον κύριο και αποκλειστικό σκοπό της δραστηριότητάς του, Μήπως στο σημείο αυτό συγχέονται εκ παραδρομής (!) οι ερευνητικοί φορείς, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, με τους «δικαιούχους» χρηματοδοτήσεων για την έρευνα; Διότι δημιουργείται η εντύπωση, παρά τον ορισμό του εδαφίου 1, ότι τελικά εξομοιώνονται Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο δεύτερο εδάφιο του 10.
  η) Η διατύπωση της έννοιας του όρου «Αξιολόγηση» είναι πολύ γενική.
  • Καταρχήν ενσωματώνει και τον όρο «Αποτίμηση» που συναντάται στους προηγούμενους νόμους για την Έρευνα. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να εξομοιώνονται οι διαδικασίες «Αξιολόγησης» ερευνητικών δραστηριότητων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας οι οποίες στους προηγούμενους νόμους είναι διακριτές,
  • Από τη διατύπωση αυτή απουσιάζει η «Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων» και το «σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές»(ν. 3653/2008).
  • Δεν εξειδικεύεται η διαφοροποίηση της έννοιας του όρου «Αξιολόγηση» ανάλογα με το αν πρόκειται γιο «Αξιολόγηση» Ερευνητικών Κέντρων, Ερευνητών και έργων/μελετών/προγραμμάτων.
  • Η «Αξιολόγηση» όπως ορίζεται είναι διαδικασία που αφορά μόνον τα ερευνητικά Κέντρα, τους Ερευνητές τους και του έργου τους και όχι όλους όσους υπάγονται στην κατηγορία των «Ερευνητικών φορέων» και των δικαιούχων χρηματοδότησης της Έρευνας. Εισάγεται έτσι εμμέσως ένα σύστημα διάκρισης μεταξύ των εμπλεκομένων στην Έρευνα, εφόσον το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3) του εκτείνεται και σε Ερευνητικά Κέντρα και φορείς πέραν των εποπτευομένων της ΓΓΕΤ στους οποίους ο όρος «Αξιολόγηση» δεν αναφέρεται.
  θ) οι όροι «Επιστημονική και Τεχνολογική καινοτομία», «Καινοτομία» και «Τεχνολογική Ανάπτυξη» χαρακτηρίζονται από ασάφεια και μοιάζουν να επικαλύπτονται.
  ι) ο ορισμός του «Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι τόσο ευρύς ώστε να μπορεί να εξομοιώνει με Ερευνητικό Κέντρο, άνευ κριτηρίων, τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εθνικά ή ευρωπαϊκά) τα οποία εμφανίζουν ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό αφενός διευρύνεται το φάσμα των δικαιούχων χρηματοδοτήσεων της Έρευνας την ίδια στιγμή που οι δικαιούχοι αυτοί εξαιρούνται των διαδικασιών αυστηρής αξιολόγησης στις οποίες υπόκεινται τα Ερευνητικά Κέντρα, κατεξοχήν ερευνητικοί φορείς με κύριο σκοπό την έρευνα.
  ια) ο ορισμός του «Ερευνητή» είναι τόσο ευρύς ώστε να εξομοιώνει τους Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων που υπάγονται σε αυστηρές διαδικασίες πρόσληψης, εξέλιξης και αξιολόγησης, με κάθε «Επιστήμονα/επαγγελματία» που γενικώς δραστηριοποιείται «για τη δημιουργία νέα γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων» άνευ κριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται και πάλι όχι μόνο το φάσμα των φορέων, αλλά και το φάσμα των επιστημόνων και επαγγελματιών που μπορούν να αναλάβουν ερευνητικό έργο. Ενώ προηγούμενοι νόμοι προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα ειδικό στάτους για τους απασχολούμενους στην Έρευνα – στάτους ακαδημαϊκό που να εξασφαλίζει την υψηλή επιστημονική ποιότητα η οποία επιζητείται και μέσω της αξιολόγησης – το παρόν σχέδιο νόμου (Άρθρο 2, παρ.13) λειτουργεί προς τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Με τον ορισμό που υιοθετεί εξομοιώνει τους κατά νόμο, βάσει ακαδημαϊκών διαδικασιών, αναγνωρισμένους ως «Ερευνητές» και τους ασκούντες και ερευνητικό έργο διδάσκοντες καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οποιονδήποτε επαγγελματία/ επιστήμονα δραστηριοποιείται σχετικά. Ισοπεδώνονται έτσι οι διαδικασίες που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, όπως και οι προηγούμενοι προέβλεπαν, για την ανάδειξη ερευνητών με κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας.
  Το άρθρο 2. παρ.ιζ΄του ν. 3653/2008 που καταργείται είχε μεριμνήσει για την αποφυγή του σοβαρού αυτού ατοπήματος.
  Παρατήρηση: οι συντομογραφίες δεν αποτελούν όρους και δεν μπορούν να ενσωματώνονται στο Άρθρο 2.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:46 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Το στοιχείο 8 προτείνεται ως εξής:

  8. Τεχνολογικός φορέας: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή Ανώνυμη Εταιρεία, ή Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή που περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.

  Αιτιολόγηση

  Η ΕΕΑΕ δεν είναι Νομικό Πρόσωπο ΙΔ ή ΔΔ, αλλά Δημόσια Υπηρεσία, με κύριο ρόλο αυτόν της ρυθμιστικής αρχής στα θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας. Επίσης, εκτός τεχνολογικών υπηρεσιών παρέχει (ογκώδες) εξιδεικευμένο εκπαιδευτκό έργο και έργο μετεκπεύδευσης/κατάρτισης στο αντικείμενό της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με το οποίο προάγει και εμπεδώνει τη νοοτροπία ασφάλειας (βλ. π.χ. τον πρόσφατο νόμο 4085/2012, ΦΕΚ 194/Α, με τον οποίον κυρώθηκε η διεθνής συμφωνία για τη λειτουργία της ΕΕΑΕ ως διεθνούς, περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την περιοχή της Α. Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας).

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:11 | Π.Τσανάκας ΕΔΕΤ

  να αναδιατυπωθεί το 8 ως εξής:

  Τεχνολογικός φορέας: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή Ανώνυμη Εταιρεία, ή Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή που περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:52 | Ελισάβετ ΄Αλλισον

  ΄Αρθρο 2: Εννοια όρων – Συντμήσεων

  17. Ερευνητές

  Επειδή το σχέδιο νόμου θα έχει εφαρμογή και στα ΕΚ, και στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) (΄Αρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος σχεδίου νόμου), και στον ιδιωτικό τομέα κλπ κλπ, θα πρέπει να δοθεί με σαφήνεια ο ορισμός του «ερευνητή».

  Σύμφωνα με το ν. 1268/1982 ΄Αρθρο 13, παρ. 2 «τα μέλη του ΔΕΠ έχουν δικαίωμα για έρευνα και διδασκαλία …» και στο ίδιο άρθρο στην παρ. 3 «τα μέλη του ΔΕΠ έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, …» και σύμφωνα με τον πρόσφατο ν. 4009/2011, στο άρθρο 16 παρ. 1. για τους Καθηγητές «… το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια».

  Σχόλιο: Θα πρέπει
  α) να γίνει ξεκάθαρο για την κατανόηση και εφαρμογή εδαφίων του νόμου χωρίς περιθώρια παρερμηνείας για τον ποιόν «ερευνητή» μιλάμε και που
  β) θα οδηγήσει στην πιο αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των «ερευνητών-μελών» ΙΤΕ, των «ερευνητών» του λοιπού χώρου της ΄Ερευνας και ως εκ τούτου στην ακριβέστερη ποσοτικοποίηση/ κατάρτιση δεικτών της ερευνητικής «παραγωγής» της χώρας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  11. Λοιποί Φορείς. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα, ενώ οι «άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής» θα πρέπει να προσδιορίζονται ως πιστοποιημένοι ερευνητικοί φορείς.

  14. Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: να αντικατασταθεί παντού με τον όρο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με το Ν 4009/2011.

  17. Ερευνητές: Eπιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για τη δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 18 του παρόντος σ/ν.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 2 – Έννοια όρων – Συντμήσεων

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Ο ορισμός του «Ερευνητή» βρίσκεται σε αντίθεση με τα γραφόμενα στο Άρθρο 18, παρ. 1. εδάφιο 1.1. Προτείνεται να αλλάξει ως εξής: «Ερευνητές»: οι ερευνητές πρώτης, δεύτερης και τρίτης βαθμίδας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος.

   Να προστεθεί ο ορισμός «Ερευνητικό/επιστημονικό προσωπικό»: Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί υπότροφοι, και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.

   Ορισμός «Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΑΕΙ (στο σημείο αυτό και στη συνέχεια σε όλο το κείμενο), σύμφωνα με το σχετικό ορισμό του Ν. 4009/2011.

   Ορισμός «λοιποί Φορείς». Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, ενώ οι «άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής» θα πρέπει να προσδιορίζονται ως πιστοποιημένοι ερευνητικοί φορείς. Αυτό διότι, η εκτέλεση ερευνητικών έργων και μελετών, χρηματοδοτουμένων μάλιστα από δημόσιους πόρους, η οποία πρέπει να υλοποιείται συντεταγμένα και ελεγχόμενα, δεν μπορεί να γίνεται από ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα χωρίς να διακυβεύονται (α) η αξιοκρατική επιλογή του αναδόχου του έργου, (β) η ποιότητα του παραγόμενου έργου και (γ) η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος που διατίθεται στο έργο.
  Επίσης δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται έργα με χρηματοδότηση που στοχεύει στην ενίσχυση του εθνικού ερευνητικού ιστού σε φορείς της αλλοδαπής. Σε καμία χώρα δεν υπάρχει μια τέτοια «γενναιοδωρία», και για την Ελλάδα ειδικότερα, η οποία βρίσκεται σε συνθήκες οξείας οικονομικής κρίσης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί καθαρή πρόκληση.

   «Αξιολόγηση». Θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση ή αποτίμηση του έργου ερευνητικών φορέων εκτός ΓΓΕΤ (δημόσιων και ιδιωτικών), και της ίδιας της ΓΓΕΤ. Θα πρέπει να προστεθούν σχετικές ρυθμίσεις στη συνέχεια.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:25 | Νυχάς, Γ-Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ που σχετίζετια με το προηγούμενο σχόλιο μου.
  ΣΧΟΛΙΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ορισμού βασικής έρευνας: Η συστηματική μελέτη που επιτελείται, πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης η κατανόηση θεμελιωδών φαινομένων ΧΩΡΙΣ να συνδέεται ιδιαίτερα με συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:55 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 2 – Έννοια όρων – Συντμήσεων

  • Συντομογραφίες. Εφόσον αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι και η Καινοτομία, εξ’ ορισμού υπάρχει συνάφεια και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να μνημονεύεται και στις συντομογραφίες. Κατ’ αναλογία καλό είναι να προστεθούν και τα ΠΣΚ (Περιφερειακά Συμβούλια Καινοτομίας) τα οποία προβλέπονται από τη Στρατηγική RIS3 και έχουν ήδη συσταθεί.

  Παραγρ 17: Ο όρος «επαγγελματίας» αφορά σε οποιονδήποτε εργαζόμενο και δεν έχει θέση εδώ. Άρα προτείνεται η επαναδιατύπωση: ‘Ερευνητές’: Επιστήμονες που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων.

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Απαιτείται ο νομικός επανακαθορισμός του ορισμού 17 του «Ερευνητή» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη «Χάρτα του Ερευνητή – Kώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών» (ΧκΚ). Η ΧκΚ αποτελεί ήδη κριτήριο αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και προσεχώς βασικό κριτήριο επιλογής ή απόρριψης φορέων από χρηματοδοτήσεις. Προς τούτο, να προτείνεται να προστεθεί ο συμβατός με τον ακριβή ορισμό του ερευνητή σύμφωνα με το «εγχειρίδιο Frascati» ορισμός του ερευνητικού προσωπικού:

  ερευνητικό προσωπικό λογίζεται το προσωπικό των ΕΚ με σύμβαση αορίστου (Ερευνητές, Ε.Λ.Ε., Ε.Τ.Ε.) ή ορισμένου (συνεργαζόμενοι Ερευνητές) χρόνου, που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και συμμετείχαν την τελευταία 5ετία στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ερευνητικών έργων του ΕΚ, η οποία τεκμηριώνεται από άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ή την επιστημονική επίβλεψη έργου με την ιδιότητα του επικεφαλής.

  Επιπλέον, να προστεθούν οι ορισμοί του «νέου ερευνητή» και του «πεπειραμένου ερευνητή» που παρέχονται στο «εγχειρίδιο Frascati». Συγκεκριμένα:

  Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός του όρου «έρευνα» που παρέχεται στο «εγχειρίδιο Frascati». Κατά συνέπεια, ως ερευνητές νοούνται «επαγγελματίες που καταγίνονται με τη σύλληψη της ιδέας ή τη δημιουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και με τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων». Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα σύσταση αφορά όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται επαγγελματικώς στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης, ανεξαρτήτως σταδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ταξινόμησής τους. Συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες «βασικής έρευνας», «στρατηγικής έρευνας», «εφαρμοσμένης έρευνας» «πειραματικής ανάπτυξης» και «μεταφοράς γνώσεων», καθώς και οι δραστηριότητες καινοτομίας και παροχής συμβουλών, εποπτείας και διδασκαλίας, διαχείρισης γνώσεων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων ή επιστημονικής δημοσιογραφίας.

  Γίνεται διάκριση μεταξύ των «νέων ερευνητών» και των «πεπειραμένων ερευνητών»:

  ως «νέοι ερευνητές» ορίζονται οι ερευνητές που διανύουν τα 4 πρώτα έτη (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εκπαίδευσης στην έρευνα·
  ως «πεπειραμένοι ερευνητές» ορίζονται οι ερευνητές με τουλάχιστον 4ετή πείρα στην έρευνα (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) από την κτήση του πανεπιστημιακού πτυχίου που τους επιτρέπει να κάνουν διδακτορική μελέτη, στη χώρα κτήσης του πτυχίου/διπλώματος, ή οι ερευνητές που διαθέτουν ήδη διδακτορικό, ανεξαρτήτως του χρόνου που απαιτήθηκε για την κτήση του.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:17 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 2 – Έννοια όρων – Συντμήσεων http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1799

  Σε απόλυτη συμφωνία με το πνεύμα του παρόντος Σχεδίου Νόμου, οι συντάκτες του έχουν «ξεχάσει» παντελώς στην παράγραφο «13.Αξιολόγηση» τη Διοίκηση και τους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων. Γίνεται απλά μια απρόσωπη αναφορά στα «Ερευνητικά Κέντρα».
  Για διαφορετικούς προφανώς λόγους δεν γίνεται καμία αναφορά στην Αξιολόγηση του Τεχνικού & Διοικητικού προσωπικού, παρότι αυτή προβλέπεται στο άρθρο 18.1.3.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:45 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 2 – Έννοια όρων – Συντμήσεων Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
  1. Βασική Έρευνα: Βασική Έρευνα: Πειραματική ή θεωρητική εργασία η οποία επιτελείται, πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με τα θεμέλια φαινομένων και δεδομένων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης, χωρίς να συνδέεται ιδιαίτερα με συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση.

  ΣΧΟΛΙΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ορισμού: Η συστηματική μελέτη που επιτελείται, πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης η κατανόηση θεμελιωδών φαινομένων να συνδέεται ιδιαίτερα με συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση

  20. Ένωση Καινοτομίας (Innovation Union): Εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει, ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.

  ΣΧΟΛΙΟ:
  {- Horizon 2020; είναι μια στρατηγική περιορισμένη και αφορά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο – θα πρέπει η στρατηγική να αναφέρεται και πέρα του 2020}
  {κατά την γνώμη μου η λέξη ασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ επειδή υπονοείται η συνεχή παροχή/επάρκεια –και όχι η ασφάλεια – των πηγών ενέργειας και τροφίμων – – όπως αδόκιμα έχει μεταφραστεί από την αγγλική έκδοση του HORIZON 2020}

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:04 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Η § 14 Να διαγραφεί «ανεξαρτήτως της ονομασίας τους σε εθνικό επίπεδο

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:05 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 2: ΄Εννοια όρων – Συντμήσεων
  Περιλαμβάνει 27 όρους, μεγάλο μέρος των οποίων δεν σχετίζονται άμεσα με την ΄Ερευνα καθιστώντας το κείμενο το ΄Αρθρου ένα μακροσκελή κατάλογο με ετερόκλητους όρους οι οποίοι με τον τρόπο αυτό «ενσωματώνονται» στο πεδίο της ΄Ερευνας και καθίστανται «ισότιμοι» ως εάν είχαν την ίδια βαρύτητα. Επί πλέον απουσιάζουν βασικοί όροι που αφορούν την ερευνητική εργασία και διαδικασία ενώ αναφέρονται όροι οι οποίοι είτε είναι αυτονόητοι, είτε παραπέμπουν σε γενικές διατάξεις που δεν χρειάζεται να επαναληφθούν στον ειδικό νόμο για την ΄Ερευνα
  Επιλεκτικά παρατηρούμε ότι:
  α) δεν υπάρχει η έννοια του όρου «΄Ερευνα» και το ΄Αρθρο 2 ξεκινά απευθείας από τη διάκριση «Βασικής» και «Εφαρμοσμένης» έρευνας.
  β) η «Βασική» έρευνα ορίζεται στο ΄Αρθρο αυτό στερούμενη δύο βασικών χαρακτηριστικών τα οποία είναι θεμελιώδη και εμφανίζονται στους προηγούμενους νόμους για την ΄Ερευνα (1514/1985 και 3653/2008) και είναι αφενός η «πρωτοτυπία» και αφετέρου η «ελεύθερη επιλογή». Επί πλέον αποτελεί ατυχή διατύπωση η αναφορά στα «θεμέλια των φαινομένων και των δεδομένων» σε αντικατάσταση της «θεμελίωσης των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων».
  γ) η «Εφαρμοσμένη» έρευνα ορίζεται ως απλή «αναζήτηση» και όχι ως «έρευνα» με «θεωρητικό» ή «πειραματικό» χαρακτήρα όπως αναφέρεται στους δύο προηγούμενους νόμους για την ΄Ερευνα το δε «πρακτικό αποτέλεσμα» στο οποίο αποσκοπεί παραμένει αόριστο και αποσυνδέεται από «εφαρμογές για τη βελτίωση της οικονομίας, της ποιότητας ζωής και της άμυνας της χώρας» (ν. 1514/1985).
  δ) Απουσιάζει παντελώς ο όρος «Μελέτη», παρά το γεγονός ότι ο όρος αυτός αναφέρεται σε άλλα σημεία του ΄Αρθρου 2 πχ. στα περί «Τεχνολογικής ανάπτυξης».
  ε) Απουσιάζει παντελώς ο όρος «΄Εργο» παρά το γεγονός ότι ο όρος αυτός αναφέρεται σε άλλα σημεία του ΄Αρθρου 2 πχ. στα περί «Αξιολόγησης».
  στ) Απουσιάζει παντελώς ο όρος «Πρόγραμμα» παρά το γεγονός ότι ο όρος αυτός αναφέρεται σε άλλα σημεία του ΄Αρθρου 2 πχ. στα περί «Τεχνολογικής ανάπτυξης».
  ζ) ο «Ερευνητικός φορέας» ορίζεται με βάση τον «κύριο σκοπό» του που είναι η «επιστημονική και τεχνολογική έρευνα». Με την έννοια αυτή δεν αρμόζει εδώ η αναφορά στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία ναι μεν έχουν ερευνητικές δραστηριότητες αλλά αυτές δεν αποτελούν τον κύριο και αποκλειστικό σκοπό της δραστηριότητάς τους. Μήπως στο σημείο αυτό συγχέονται εκ παραδρομής (!) οι ερευνητικοί φορείς, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, με τους «δικαιούχους» χρηματοδοτήσεων για την έρευνα; Διότι δημιουργείται η εντύπωση, παρά τον ορισμό του εδαφίου 1, ότι τελικά εξομοιώνονται Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο δεύτερο εδάφιο του 10.
  η) Η διατύπωση της έννοιας του όρου «Αξιολόγηση» είναι πολύ γενική.
  — Καταρχήν ενσωματώνει και τον όρο «Αποτίμηση» που συναντάται στους προηγούμενους νόμους για την ΄Ερευνα. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να εξομοιώνονται οι διαδικασίες «Αξιολόγησης» ερευνητικών δραστηριότητων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας οι οποίες στους προηγούμενους νόμους είναι διακριτές.
  — Από τη διατύπωση αυτή απουσιάζει η «Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων» και το «σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές» (ν. 3653/2008).
  — Δεν εξειδικεύεται η διαφοροποίηση της έννοιας του όρου «Αξιολόγηση» ανάλογα με το αν πρόκειται γιο «Αξιολόγηση» Ερευνητικών Κέντρων, Ερευνητών και έργων/μελετών/προγραμμάτων.
  — Η «Αξιολόγηση» όπως ορίζεται είναι διαδικασία που αφορά μόνον τα ερευνητικά Κέντρα, τους Ερευνητές τους και του έργου τους και όχι όλους όσους υπάγονται στην κατηγορία των «Ερευνητικών φορέων» και των δικαιούχων χρηματοδότησης της ΄Ερευνας. Εισάγεται έτσι εμμέσως ένα σύστημα διάκρισης μεταξύ των εμπλεκομένων στην ΄Ερευνα, εφόσον το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3) του εκτείνεται και σε Ερευνητικά Κέντρα και φορείς πέραν των εποπτευομένων της ΓΓΕΤ στους οποίους ο όρος «Αξιολόγηση» δεν αναφέρεται.
  θ) οι όροι «Επιστημονική και Τεχνολογική καινοτομία», «Καινοτομία» και «Τεχνολογική Ανάπτυξη» χαρακτηρίζονται από ασάφεια και μοιάζουν να επικαλύπτονται.
  ι) ο όρισμός του «Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» είναι τόσο ευρύς ώστε να μπορεί να εξομοιώνει με Ερευνητικό Κέντρο, άνευ κριτηρίων, τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ίδρυματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εθνικά ή ευρωπαικά) τα οποία εμφανίζουν ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό αφενός διευρύνεται το φάσμα των δικαιούχων χρηματοδοτήσεων της ΄Ερευνας την ίδια στιγμή που οι δικαιούχοι αυτοί εξαιρούνται των διαδικασιών αυστηρής αξιολόγησης στις οποίες υπόκεινται τα Ερευνητικά Κέντρα, κατεξοχήν ερευνητικοί φορείς με κύριο σκοπό την έρευνα.
  ια) ο ορισμός του «Ερευνητή» είναι τόσο ευρύς ώστε να εξομοιώνει τους Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων που υπάγονται σε αυστηρές διαδικασίες πρόσληψης, εξέλιξης και αξιολόγησης, με κάθε «Επιστήμονα/επαγγελματία» που γενικώς δραστηριοποιείται «για τη δημιουργία νέας γνώσης, προιόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων» άνευ κριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται και πάλι όχι μόνο το φάσμα των φορέων, αλλά και το φάσμα των επιστημόνων και επαγγελματιών που μπορούν να αναλάβουν ερευνητικό έργο. Ενώ προηγούμενοι νόμοι προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα ειδικό status για τους απασχολούμενους στην Ερευνα – status ακαδημαικό που να εξασφαλίζει την υψηλή επιστημονική ποιότητα η οποία επιζητείται και μέσω της αξιολόγησης – το παρόν σχέδιο νόμου (΄Αρθρο 2, παρ.13) λειτουργεί προς τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Με τον ορισμό που υιοθετεί εξομοιώνει τους κατά νόμο, βάσει ακαδημαικών διαδικασιών, αναγνωρισμένους ως «Ερευνητές» και τους ασκούντες και ερευνητικό έργο διδάσκοντες καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οποιονδήποτε επαγγελματία/ επιστήμονα δραστηριοποιείται σχετικά. Ισοπεδώνονται έτσι οι διαδικασίες που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, όπως και οι προηγούμενοι προέβλεπαν, για την ανάδειξη ερευνητών με κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας.
  Το άρθρο 2. παρ.ιζ΄ του ν. 3653/2008 που καταργείται είχε μεριμνήσει για την αποφυγή του σοβαρού αυτού ατοπήματος.
  Παρατήρηση: οι συντομογραφίες δεν αποτελούν όρους και δεν μπορούν να ενσωματώνονται στο ΄Αρθρο 2.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 21:29 | midakis

  το κεφάλαιο Γ που αναφέρεται σε πολλά σημεία του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου δεν μπορώ να το εντοπίσω κάπου.
  δεδομένου ότι σε αυτο το κεφάλαιο γίνονται πολλές παραπομπές η ελλειψή του δημιουργει δυσχερειες κατανοησης και επεξεργασιας του νομου

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 12:04 | Σταυρακάκης Σπύρος (ΕΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ)

  Παράγραφος 14 (Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης): Ο ορισμός ευρίσκεται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 294/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0001:0012:EL:PDF
  Δεν γίνεται σαφές αν με το όρο «Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εννοούνται και τα ιδιωτικά ιδρύματα που υπάρχουν στη χώρα.
  Το «Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» να αντικατασταθεί με «ΑΕΙ και ΤΕΙ»

 • Στο άρθρο 2, παρ. 7-8 γίνεται αναφορά για τη μεταφορά τεχνολογίας και τους τεχνολογικούς φορείς. Να προστεθεί ο ορισμός του ΕΤΠ όπως αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 23 του Ν.2741/1999

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 09:58 | you123

  Ορισμός ερευνητή: ώστε ερευνητές είναι οι επαγγελματίες, κλπ. Δεν χρειάζεται να έχουν και κάποια προσόντα αυτοί οι επαγγελματίες; Για ρίξτε και μια ματιά στο νόμο Τσουκαλά για τον ορισμό του ερευνητή. Στο ίδιο άρθρο πείτε μας επίσης τι εννοείτε με το «διαχείριση αντίστοιχων έργων». Ποια είναι αυτά τα «αντίστοιχα» έργα;

 • 13 Δεκεμβρίου 2013, 03:02 | Lykos Sakis

  6. Καινοτομία: Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης, ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής – νέα ή βελτιωμένη – ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.•

  [Τώρα αν σας πώ ότι ήδη έχω μια ιδέα εναλλακτικής οικονομίας η οποία δεν βασίζεται στο παιχνίδι «θετικού αθροίσματος» του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης,αλλά ενός παιχνιδιού οικονομίας «μηδενικού αθροίσματος», όπου κανείς δεν μπορεί να γίνει πλούσιος, αλλά οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην οικονομία, με ένα προτότυπο «φορολογικό» σύστημα αναχρηματοδοτούν τις κοινωνικές παροχές και την ανάπτυξη της γνώσης και της τεχνολογίας, είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο οικονομικό «μοντέλο» θα το χαρακτηρίζατε «παραοικονομία» και όχι «καινοτομία» επειδή θα υπάρχουν απώλειες απο τον υπερβολικό ΦΠΑ των ανταλλαγών,άσχετα αν ήδη παρέχει σε κάποια άτομα τα χρειώδη ,όσο ακόμα μάλιστα λειτουργεί σαν ένα σύστημα ανταλλαγής προϊόντων. Είμαι σίγουρος πως θα ξαναλλάζατε την διατύπωση της παραπάνω ορολογίας, ώστε να λειτουργούν μέσα στο υπάρχον αδιέξοδο οικονομικό σύστημα και θα απαγορεύατε κάθε είδους εναλλακτική οικονομία. (Άσχετα αν αυτό είναι αδύνατο να το ελέγχει οποιοδήποτε κράτος στη πράξη) ]