Άρθρο 23 – Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση – Γενικά.

1. Η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, η οποία χορηγείται από την ΓΓΕΤΚ σε ενδιαφερόμενους Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, σχηματίζεται από πόρους προερχόμενους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλες πηγές ή πόρους που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤΚ (εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα και επιχορηγήσεις Διεθνών Χρηματο¬δο-τι¬κών Οργανισμών) και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Στόχο, η συμβολή του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα να φθάνει σε ετήσιο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ.
2. Η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση παρέχεται ειδικότερα στους Ερευνητικούς Φορείς με την μορφή:
1.1. Επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των Ερευνητικών Κέντρων που είναι εγγεγραμμένα στο ΕΜΕΕΥ στη βάση υποχρεωτικής αξιολόγησής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και προτύπων, κριτηρίων και οδηγιών που η ΓΓΕΤΚ δημοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο της. Σε περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου που δεν υπάγεται στην ΓΓΕΤΚ, η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότησή του αποφασίζεται από το εποπτεύον Υπουργείο με βάση τις διατάξεις του παρόντος, τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τις αξιολογήσεις του Ερευνητικού Κέντρου, με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΕΤΚ η οποία παρέχεται μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ,
1.2. Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που εκτελεί ο Ερευνητικός Φορέας για λογαριασμό άλλου φορέα του Δημόσιου Τομέα στο πλαίσιο Προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά από Προγράμματα Πλαίσια, Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, από Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ταμείο Συνοχής ή ανάλογους εθνικούς πόρους, όπως ενδεικτικά από χρηματοδότηση προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή δυνατότητα επιχορήγησης σε ερευνητικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα ERC της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής, και έχουν επιτυχώς περάσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης χωρίς να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1.3. Χρηματοδοτικής ενίσχυσης Τεχνοβλαστών,
1.4. Χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών ή υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία από τον Φορέα ή σε συνεργασία με άλλους Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου [Γ’].
3. Για τη χορήγηση της Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης, η ΓΓΕΤΚ δέχεται προτάσεις ή έχει τη διακριτική ευχέρεια, ν’ απευθύνει σχετικές προσκλήσεις για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών ή υλοποίηση προγραμμάτων, στις οποίες οι ως άνω δικαιούχοι δύνανται ν’ ανταποκριθούν, υποβάλλοντας μεμονωμένα ή σε συνεργασία τεκμηριωμένες προτάσεις χρηματοδοτικής ενίσχυσής τους. Η ΓΓΕΤΚ αξιοποιεί στο πλαίσιο της δράσης της κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερες μορφές των δημοσίων συμβάσεων, όπως ο Ανταγωνιστικός Διάλογος, οι Συμφωνίες Πλαίσιο και οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις
4. Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδεύονται από Οδηγούς Εφαρμογής και καταρτίζονται από την ΓΓΕΤΚ με την υποστήριξη και μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ στη βάση των κανόνων της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς πρακτικής και ενδεικτικά των κανόνων προκήρυξης διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων Διεθνών Χρηματο¬δο¬τι¬κών Οργανισμών, όπως τα Προγράμματα – Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έ¬ρευνα και την Ανταγω¬νιστικότητα. Δημοσιεύονται σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία τοπική των Περιφερειών στις περιπτώσεις που η Πρόσκληση αφορά έργα ή προγράμματα στην Περιφέρεια και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ και των Περιφερειών της Χώρας.
5. Με τις Προσκλήσεις ορίζονται, στην βάση των προαναφερθέντων κανόνων, η φύση και οι στόχοι του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος και ανάλογα, οι δυνητικοί δικαιούχοι, η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι δείκτες αξιολόγησης των προτάσεων και ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματο¬δότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός, όπου απαιτείται, η περιφερειακή κατανομή, το είδος και το ύψος της χρηματοδότησης, οι επιλέξιμες δαπάνες με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου-παραλαβής των παραδοτέων του έργου, του προγράμματος ή της δράσης, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή υλοποίησή τους. Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται για την μείωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του διοικητικού φορτίου όλων των εμπλεκομένων φορέων στην διαδικασία πρόσκλησης και εκτέλεσης των έργων, εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων.
6. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρία [3] εξωτερικά μέλη, τα οποία επιλέγονται από φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής με βάση τον συνδυασμό τεχνογνωσίας και μεγάλης εμπειρίας στο αντικείμενο κάθε συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να συνεπικουρείται στο έργο της από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτές αξιολογικές κρίσεις των προτάσεων. Στην Επιτροπή μπορούν να καλούνται, εκπρόσωπος Συνόδου των Πρυτάνεων ή των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών ή/και της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών αξιολόγησης και των ειδικών εμπειρογνωμόνων δεν δημοσιεύονται και δεν δημοσιοποιούνται.
7. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται με βάση τους αναφερόμενους κανόνες στην παράγραφο (4) του παρόντος Άρθρου, τη χρήση δεικτών μέτρησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των προτάσεων, ανάλογα με τη φύση και τους στόχους, στα οποία αφορούν τα έργα, οι μελέτες ή τα προγράμματα (ενδεικτικά, βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, παραγωγή έργων ή παροχή υπηρεσιών) και με διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των έργων, εκπόνηση των μελετών και υλοποίηση των προγραμμάτων στα οποία αφορά η πρόσκληση.
8. Μετά από την Αξιολόγηση των προτάσεων και την οριστικοποίηση του καταλόγου των ιεραρχημένων κατά σειρά βαθμολογίας έργων, μελετών και προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης πρόσκλησης ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης από τον ΓΓΕΤΚ και η διαπραγμάτευση για την κατάρτιση και υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταξύ των χρηματοδοτούμενων και της ΓΓΕΤΚ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται, συμπληρώνεται και συνυπογράφεται Πρότυπο Σύμβασης, το οποίο είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ και έχει την δομή της Κύριας Σύμβασης (Grant Agreement) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
9. Η έναρξη της εκτέλεσης του έργου, της εκπόνησης της μελέτης ή της υλοποίησης του προγράμματος γίνεται μετά από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και της Εταιρικής Σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα στα μέρη, τα οποία εκτελούν το έργο σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Κύριας Σύμβασης, όταν είναι περισσότερα του ενός, άλλως μετά από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, όταν ο χρηματοδοτούμενος είναι μόνο μια οντότητα. Με την εταιρική σύμβαση οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην χρηματοδότηση οφείλουν κατ’ ελάχιστον να ρυθμίσουν στη βάση του προτύπου εταιρικής σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΓΓΕΤΚ ζητήματα διοίκησης του εταιρικού σχήματός τους, εκπροσώπησης στις σχέσεις με την ΓΓΕΤΚ, και διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάμενη ή δημιουργούμενη τεχνογνωσία.

 • Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση των Ερευνητικών Κέντρων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανελαστικές δαπάνες, και απαραιτήτως του τακτικού προσωπικού, αλλά και οι προ- ή μετα-διδακτορικές συνεργασίες και συμβάσεις, έτσι ώστε να μην καταργηθούν χαρακτηριστικοί θεσμοί όπως οι υποτροφίες.

  Η κάλυψη της μισθοδοσίας και λειτουργικών εξόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό είναι υποχρέωση του Κράτους και δεν μπορεί να αποφασίζεται βάση κριτηρίων και οδηγιών.

  Αντίθετα κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης απορρόφησης των κρατικών χορηγήσεων (τα Ερευνητικά Κέντρα για κάθε 1 ευρώ που παίρνουν, φέρνουν ανάλογα με την θεματική ενότητα από 3-7 ευρώ), να κρίνεται πόσο επιθυμητό είναι να αυξηθούν αυτές οι εισροές, ώστε ανάλογα να αυξηθούν και οι χορηγήσεις.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:05 | Π.Τσανάκας ΕΔΕΤ

  Παράγραφος 2. να προστεθεί μετά το 1.1:

  1.2. Επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των Τεχνολογικών Φορέων

  να αναδιατυπωθεί το υπάρχον 1.2 σε:

  1.3 Χρηματοδότησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που εκτελεί ο Ερευνητικός και Τεχνολογικός Φορέας για λογαριασμό άλλου φορέα του Δημόσιου Τομέα στο πλαίσιο Προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά από Προγράμματα.

 • – Παρ. 1: Να οριστεί σαφώς ο τρόπος υπολογισμού της Δημόσιας Εθνικής Επιχορήγησης, ώστε να είναι σαφές σε τι αναφέρεται και πώς αναλύεται το αναφερόμενο 3% επί του ΑΕΠ («η συμβολή του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα να φθάνει σε ετήσιο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ»).
  – Παρ. 2.1.1: Αναφέρεται σαφώς ότι η επιχορήγηση αφορά την κάλυψη «μέρους των λειτουργικών εξόδων» των ΕΚ. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή δέσμευση τουλάχιστον για την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού όλων των ΕΚ, τόσο των ΝΠΔΔ όσο και των ΝΠΙΔ.
  Δεν υπάρχει αναφορά στον αλγόριθμο κατανομής του προϋπολογισμού ανά Ερευνητικό Κέντρο. Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα κριτήρια (π.χ. αριθμός ερευνητών, αριθμός έργων, άλλο;).

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά».

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:20 | Νίκος Κατσαρός

  Η § 2 διατυπώνεται ως εξής:
  «Η μισθοδοσία του Προσωπικού που υπηρετεί ως Μόνιμο ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤΚ, καλύπτεται υποχρεωτικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό κατά την § 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Πέραν της μισθοδοσίας του ως άνω Προσωπικού, η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση παρέχεται ειδικότερα στους Ερευνητικούς Φορείς με την μορφή:…»

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  2.1.1. Να αναμορφωθεί ως ακολούθως: «Επιχορήγησης για την κάλυψη [των μισθολογικών απαιτήσεων των ερευνητών, μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού και] μέρους των λειτουργικών εξόδων.

  2.1.2. Να αφαιρεθεί το παρακάτω γιατί ένας νόμος δεν μπορεί να περιλαμβάνει κάτι που είναι συγκυριακό. Μπορεί να γίνεται κάθε φορά με πολιτική απόφαση: «όπως ενδεικτικά από χρηματοδότηση προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή δυνατότητα επιχορήγησης σε ερευνητικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα ERC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχουν επιτυχώς περάσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης χωρίς να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

  1.6 Πρόβλεψη για περιοδική ανανέωση των αξιολογητών και να απαλειφθεί η πρόταση : «Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών αξιολόγησης και των ειδικών εμπειρογνωμόνων δεν δημοσιεύονται και δεν δημοσιοποιούνται»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:56 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Κεφάλαιο Γ’ – Ενίσχυση Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας (Άρθρα 20-27)

  • Για την υποστήριξη της ΕΣΕΤΑΚ καθώς και του Σχεδίου Δράσης που αναφέρθηκαν στον Κεφάλαιο Α, εισάγεται ή έννοια της «Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης», η οποία δεν παραπέμπει αυτονόητα σε αυτό που ο τίτλος της δηλώνει. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 23 ως Δημόσια Χρηματοδότηση εννοείται το σύνολο των δαπανών της ΓΓΕΤΚ που διατίθενται για την έρευνα και περιλαμβάνουν συνολικά την επιχορήγηση των ερευνητικών κέντρων, την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων (matching funds), τα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ή ανάλογους πόρους καθώς και τα όποια κονδύλια εξασφαλιστούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 23, μέρος της Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης παρέχεται ως επιχορήγηση στα ερευνητικά κέντρα για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων τους (παρ.2.1.1). Σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διέπει το άρθρο 23 η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε σχέση με τις εκάστοτε προτεραιότητες που θέτει η ΓΓΕΤΚ, καθώς αποτελεί μία από τις δράσεις της ΕΣΕΤΑΚ, και δεν συνδέεται με την αναγνώριση οιωνδήποτε ανελαστικών δαπανών (μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα) εκ μέρους των ΕΚ.

  • Επιπλέον, στο άρθρο 23 γίνεται εμφανής η πρόθεση μεγάλου μέρους της Δημόσιας Χρηματοδότησης να κατευθύνεται στους φορείς μέσω της ανάθεσης ερευνητικών έργων, με την χρηματοδότηση των οποίων θα επιδιώκεται πλέον η υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΚ. Για το λόγο αυτό αφιερώνονται στο άρθρο 23 οι επτά από τις εννέα παραγράφους του, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες πρόσκλησης αξιολόγησης και ανάθεσης των ερευνητικών έργων από την ΓΓΕΤΚ, ενώ ακολουθούν και άλλα δύο άρθρα (24 και 25) που προχωρούν σε περαιτέρω εξειδίκευση των διαδικασιών.

  • Στο άρθρο 23 η παράγραφος 2.1.1 να διαμορφωθεί: «Επιχορήγησης για την κάλυψη της μισθοδοσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ερευνητικών Κέντρων, την κάλυψη μέρους των επιλέξιμων λειτουργικών τους δαπανών κλπ.»

  • Η παρ.2.1.2 του άρθρου 23 υπονοεί ότι η συγχρηματοδότηση από πλευράς ΓΓΕΤΚ των Ευρωπαικών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή η χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων ή του Ταμείου Συνοχής δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκτέλεσης των ίδιων των προγραμμάτων όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα αλλά στην Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση.

  • Όπως προκύπτει από τα άρθρα του κεφαλαίου Γ, η κάλυψη της μισθοδοσίας και των λειτουργικών δαπανών των δημόσιων ερευνητικών κέντρων δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη, όχι μόνο γιατί αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 23 ότι θα καλύπτεται μέρος μόνο των λειτουργικών εξόδων των ΕΚ αλλά και γιατί η εν γένει φιλοσοφία του νόμου είναι μεγάλο μέρος (τουλάχιστον) της χρηματοδότησης των ΕΚ να γίνεται μέσω της προκήρυξης έργων, μελετών και προγραμμάτων εκ μέρους της ΓΓΕΤΚ.

  • Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι οδηγοί εφαρμογής προγραμμάτων εισάγονται ως άρθρα νόμου όπως σαφέστατα επιχειρείται να γίνει στο άρθρο 24 και σε μεγάλο μέρος του άρθρου 25.

  • Απουσιάζει βεβαίως η οποιαδήποτε αναφορά στην υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών, που μέσω συγχρηματοδότησης πολλά Κέντρα έχουν ήδη αρχίσει να εγκαθιστούν.

  • Σχετικά με την συμμετοχή των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, δεν προβλέπεται η δημιουργία ενός μητρώου καινοτομικών επιχειρήσεων που θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα της επένδυσης.

  • Δεν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης-αποτίμησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.

  • Δεν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης της ίδιας της ΓΓΕΤΚ ως προς το συντονιστικό ρόλο που αναλαμβάνει.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 23 – Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση – Γενικά.

  Όπως προαναφέρθηκε, η υποχρηματοδότηση της Ε&Κ στη χώρα μας σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ, κινείται επί χρόνια σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ έχουν ιδιαίτερα υψηλές ερευνητικές και επιστημονικές επιδόσεις, παρά την πενιχρή τους χρηματοδότηση από την Πολιτεία (βλ. δεδομένα σχετικά με τα προαναφερθέντα στο http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE-Paroysiasi_Epitropi-ET-BOYLH_27-11-13.pdf).

  Σε σχέση με τα ανωτέρω, το παρόν άρθρο έρχεται να «διασφαλίσει» «την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των Ερευνητικών Κέντρων» και μάλιστα υπό αυστηρές προϋποθέσεις («στη βάση υποχρεωτικής αξιολόγησής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και προτύπων, κριτηρίων και οδηγιών που η ΓΓΕΤΚ δημοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο της»), οι οποίες δεν αναλύονται και επιπλέον δεν ισχύουν για άλλους ερευνητικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

  Ένα επιπλέον ενδεικτικό του πραγματικού «ενδιαφέροντος» που δείχνει η Πολιτεία για την έρευνα είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα έχουν επανειλημμένα ενταχθεί σε ρυθμίσεις που αφορούν πάσης φύσεως οργανισμούς του δημοσίου και μη (ΔΕΚΟ, ΜΚΟ, κλπ.) και για να εξαιρεθούν από αυτές χρειάζονται επίπονες προσπάθειες στην συνέχεια. Το παρόν ν/σ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζει το έργο και την ιδιαιτερότητα των Ερευνητικών Κέντρων από τέτοιες μελλοντικές αστοχίες. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί ειδική παράγραφος (10) στο παρόν άρθρο (βλ. πιο κάτω).

  Υπάρχει πρόβλημα αρίθμησης των παραγράφων και εδαφίων.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Παράγραφος 1.1. Να αναμορφωθεί ως ακολούθως: «Επιχορήγησης για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών για τους Ερευνητές και το μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και μέρους των λειτουργικών εξόδων».

   Παράγραφος 1.2. Να αφαιρεθεί το «όπως ενδεικτικά από χρηματοδότηση προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή δυνατότητα επιχορήγησης σε ερευνητικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα ERC της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής, και έχουν επιτυχώς περάσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης χωρίς να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση», γιατί ένας νόμος δεν μπορεί να περιλαμβάνει κάτι που είναι συγκυριακό και μπορεί να γίνεται κάθε φορά με πολιτική απόφαση.

   Παράγραφος 1.6. Να απαλειφθεί η πρόταση : «Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών αξιολόγησης και των ειδικών εμπειρογνωμόνων δεν δημοσιεύονται και δεν δημοσιοποιούνται».

  Προσθήκη
   Παράγραφος 10. Με την ισχύ του παρόντος τα ΕΚ της ΓΓΕΤΚ εξαιρούνται από γενικότερες ρυθμίσεις και νομοσχέδια που αφορούν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ οργανισμούς του δημοσίου, εκτός αν υπάρχει ρητή αναφορά σε αυτά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:16 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 23 – Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση – Γενικά

  Η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση πρέπει απαραιτήτως να καλύπτει τη μισθοδοσία του τακτικού ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, όπως ακριβώς συμβαίνει στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε διαφορετική περίπτωση υποσκάπτεται η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και συνεργασίας καθηγητών και ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα, η κινητικότητα μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων και βέβαια και αυτή η ίδια η μισθολογική εξίσωση καθηγητών και ερευνητών. Η επιβολή μισθολογικής κλίμακας (εξίσωση με τους καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από την Πολιτεία στην ουσία ωθεί τα ΔΣ των ΕΚ να προβούν σε απολύσεις προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Στο άρθρο 1 του παρόντος ν/σ γίνεται άλλωστε μνεία των σχετικών Άρθρων του Συντάγματος σύμφωνα με τα οποία «… η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελούν υποχρέωση του Kράτoυς ».

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Από το συνδυασμό των παρ. 2.1.1 και 3 προκύπτει ότι η επιχορήγηση των ΕΚ δεν θα καλύπτει πλήρως τα λειτουργικά τους έξοδα. Αντιθέτως, ποσοστό αυτής θα επαφίεται στην ανάληψη χρηματοδοτούμενων έργων. Ζητούμε η επιχορήγηση της παρ. 2.1.1. να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού των ΕΚ, το οποίο «ειρήσθω εν παρόδω» έχει σημαντικά περιοριστεί λόγω του brain drain και των περιορισμών πρόσληψης νέου τακτικού προσωπικού.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:36 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 23 – Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση – Γενικά
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1778

  Η Δημόσια Ελληνική Εθνική Χρηματοδότηση για την ΕΤΑΚ, όπως γνωρίζουμε είναι διαχρονικά η χαμηλότερη στην Ε.Ε. και μια από τις χαμηλότερες παγκοσμίως. Χαμηλότερη δε, ακόμα και από χώρες του «Τρίτου Κόσμου» που χαρακτηρίζονται υποανάπτυκτες…
  Ως ελάχιστη συμβολή και αναγνώριση της Ελληνικής Πολιτείας στο έργο που επιτελούν τα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, λαμβανομένης υπόψη και της περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, ζητάμε η επιχορήγηση της παρ. 2.1.1. να καλύπτει τουλάχιστον τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού των ΕΚ.
  Προσωπικό το οποίο έχει σημαντικά περιοριστεί λόγω της ακατάσχετης μετανάστευσης Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain) και των περιορισμών πρόσληψης νέου τακτικού προσωπικού.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 15:16 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 23 Η αξιολόγηση των προτάσεων (ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ) θα γίνεται από μια επιτροπή τα ονόματα της οποίας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ NA δημοσιοποιούνται (άρθρο 23 παρ. 6). Το ίδιο και για τους ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα την συνεπικουρούν. Αυτό σίγουρα δεν βοηθά τη διαφάνεια!
  ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ κάτι ; (αυτό θα βοηθήσει και την ποιότητα της αξιολόγησης). Αυτό δεν έχει επιβληθεί λίγο ως πολύ και στα open source επιστημονικά περιοδικά;

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση των Ερευνητικών Κέντρων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανελαστικές δαπάνες, και απαραιτήτως του τακτικού προσωπικού, αλλά και προ- ή μεταδιδακτορικές συνεργασίες και συμβάσεις, έτσι ώστε να μην καταργηθούν χαρακτηριστικοί θεσμοί όπως οι υποτροφίες.

  Η κάλυψη των μισθών και των λειτουργικών εξόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό είναι υποχρέωση του Κράτους και δεν μπορεί να αποφασίζεται βάση κριτηρίων και οδηγιών, όταν μάλιστα υπάρχει τόσο μεγάλη ύφεση και διαρκή συρρίκνωση του ΑΕΠ.

  Αντίθετα κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης απορρόφησης των κρατικών χορηγήσεων (τα Ερευνητικά Κέντρα για κάθε 1 ευρώ που παίρνουν, φέρνουν ανάλογα με την θεματική ενότητα από 3-7 ευρώ), να κρίνεται πόσο μπορεί να αυξηθεί αυτή η απόδοση με αύξηση αυτών των εισροών.

 • Στο άρθρο 23, παράγραφος 2, να προστεθεί νέο εδάφιο, ως εξής:
  1.5 Χρηματοδότηση για κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:30 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Δεν πρόκειται για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά για προκηρύξεις. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσκοπούν απλά στην καταγραφή τυχόν ενδιαφερομένων και δεν περιλαμβάνουν υποχρεωτικά χρηματοδότηση.

  5. Τα αναφερόμενα στο σημείο αυτό περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Εφαρμογής. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν συνοπτικά στοιχεία (όπως σκοπός, ομάδα – στόχος, δημόσια δαπάνη, διάρκεια έργων, κριτήρια αξιολόγησης και άλλα σημαντικά στοιχεία).

  6. Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας αξιολόγησης δεν είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται σε νόμο. Η αξιολόγηση από επιτροπή ή εμπειρογνώμονες, ο αριθμός των μελών των επιτροπών, οι δυνητικοί παρατηρητές κλπ περιγράφονται στους Οδηγούς Εφαρμογής ανάλογα με το σκοπό του Προγράμματος και την Ομάδα Στόχο.

  Εκφράζεται επιφύλαξη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτού και διαφωνία με τη δυνατότητα παρέμβασης στην αξιολόγηση. Εφόσον και με βάση τις προτάσεις μας προβλέπεται μια σωστή διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης, η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να μπορεί να ανατραπεί εκ των υστέρων. Μια τέτοια επιτροπή θα μπορούσε να έχει θετικό ρόλο στην κατανομή μη αναρροφούμενων προβλεπόμενων απ’ την προκήρυξη κονδυλίων.

  Θα ήταν σκόπιμο αντί για παρατηρητές από την Σύνοδο των Πρυτάνεων ή των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων να συμμετέχει ανεξάρτητος παρατηρητής / εμπειρογνώμονας που θα ορίζεται από το ΕΣΕΚΤ και θα συντάσσει έκθεση για την διαδικασία που τηρήθηκε κατά την αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε. Επιτροπής.

  7. Η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε δείκτες αλλά σε κριτήρια.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 12:44 | Σταυρακάκης Σπύρος (ΕΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ)

  Άρθρο 23, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1.1. (ίσως 2.1, διότι ευρίσκεται κάτω από την παράγραφο 2 και όχι κάτω από την παράγραφο 1)
  Ως αναφέρεται στο άρθρο 1 «… η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελούν υποχρέωση του Kράτoυς», έτσι και το κράτος έχει την υποχρέωση να καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ τα έξοδα λειτουργίας των ΕΚ και ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ.

 • Άρθρο 23: Να προστεθεί παράγραφος που θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των ΕΤΠ-Θερμοκοιτίδων για κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους αναγκών όπως επίσης και για την ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών τους.

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:58 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Σχετικά με τη χρηματοδότηση που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των Ερευνητικών Φορέων προτείνουμε να διατυπωθεί σαφώς στο νέο νόμο ότι:

  ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων των Ερευνητικών Φορέων
  θεσμοθετούνται οι εθνικές συγχρηματοδοτήσεις (Matching Funds – MF) Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, οι οποίες καταβάλλονται στο τέλος κάθε έτους

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 20:16 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Εϊναι απαραίτητη η δέσμευση κάλυψης της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και όχι η ασαφής αναφορά κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων. Διαβάζοντας την άποψη του κ. Καλλιβρετάκη εδώ στη διαβούλευση, για το άρθρο αυτό νομίζω ότι με καλύπτει πλήρως.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 13:04 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Η αναφορά ότι η επιχορήγηση καλύπτει μέρος των λειτουργικών εξόδων (άρθρο 23, παράγρ. 1.1) δεν είναι σαφής και αφήνει περιθώρια αυθαιρεσιών και, κυρίως, παρανομιών.
  Πρέπει να υπάρξει δέσμευση ότι η επιχορήγηση θα καλύπτει τουλάχιστον τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού. Αυτό, αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας, ειδικότερα στο βαθμό που το ύψος της μισθοδοσίας του ερευνητικού προσωπικού δεν προσδιορίζεται βάσει σχεδιασμών του φορέα, με βάση τις δυνατότητές του, αλλά προκύπτει δεσμευτικά από τον Νόμο.
  Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, νομίμως, το ΔΣ ενός ΕΚ να μην καταβάλλει τις αμοιβές που ορίζει η Πολιτεία, ειδάλλως επέχει νομικές ευθύνες και θα συρθεί στα δικαστήρια. Συνεπώς, είναι υποχρέωση της Πολιτείας που προσδιόρισε το ύψος των αμοιβών, να εξασφαλίσει και την καταβολή τους.

  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών