Άρθρο 6 – Όργανα

Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι:
1. Η Κεντρική Διοίκηση κατά το λόγο αρμοδιότητας επί των επί μέρους φορέων της.
2. Το ΥΠΑΙΘ.
3. Το Υπ.ΟΙΚ.
4. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ).
5. Ο Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων.
6. Οι Περιφερειάρχες.
7. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ).
8. Οι Ερευνητικοί Φορείς.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:51 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Το στοιχείο 8 προτείνεται ως εξής:

  8. Οι Ερευνητικοί Φορείς και οι Τεχνολογικοί Φορείς.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 12:10 | Π.Τσανάκας ΕΔΕΤ

  Να αναδιατυπωθεί το 8 ως εξής:

  8. Οι Ερευνητικοί Φορείς και οι Τεχνολογικοί Φορείς.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)

  Η φιλοσοφία ολόκληρου του Κεφαλαίου Β είναι εντελώς αναντίστοιχη με τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης και διαχείρισης καθώς σε όλες τις διαδικασίες εποπτείας και εφαρμογής της πολιτικής για την έρευνα απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά η οποιαδήποτε συμμετοχή των ίδιων των ερευνητικών φορέων. Ο νομοθέτης ακολουθεί την αντίληψη του νόμου 1514 ο οποίος όμως ψηφίστηκε το 1985 σε μια περίοδο κατά την οποία η ερευνητική κοινότητα της χώρας ήταν σε εμβρυακή κατάσταση. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το ερευνητικό δυναμικό της χώρας έχει αποδείξει πλέον την επάρκεια του ώστε να δικαιούται συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εφαρμογής της ερευνητικής πολιτικής και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ένα σύγχρονο νόμο για την έρευνα.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:22 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Η φιλοσοφία ολόκληρου του Κεφαλαίου Β είναι εντελώς αναντίστοιχη με τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης και διαχείρισης καθώς σε όλες τις διαδικασίες εποπτείας και εφαρμογής της πολιτικής για την έρευνα απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά η οποιαδήποτε συμμετοχή των ίδιων των ερευνητικών φορέων. Ο νομοθέτης ακολουθεί την αντίληψη του νόμου 1514 ο οποίος όμως ψηφίστηκε το 1985 σε μια περίοδο κατά την οποία η ερευνητική κοινότητα της χώρας ήταν σε εμβρυακή κατάσταση. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το ερευνητικό δυναμικό της χώρας έχει αποδείξει πλέον την επάρκεια του ώστε να δικαιούται συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εφαρμογής της ερευνητικής πολιτικής και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ένα σύγχρονο νόμο για την έρευνα.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής

  Άρθρο 6 – Όργανα

  «Η Κεντρική Διοίκηση κατά το λόγο αρμοδιότητας επί των επί μέρους φορέων της» αποτελεί γενικόλογη αναφορά, που υποκρύπτει ενδεχόμενες πολλαπλές δυσλειτουργίες στο σύστημα διακυβέρνησης της Έρευνας που θα προκύψει.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:04 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 6 – Όργανα

  • Τα προβλεπόμενα όργανα είναι πολλά, με συνέπεια ένα μάλλον δυσκίνητο σχήμα διοίκησης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να είναι σαφής η ανάληψη του συντονισμού των δράσεων σχεδιασμού και εφαρμογής από ένα εξ’ αυτών και συγκεκριμένα από την ΓΓΕΤ (γίνεται σχετική αναφορά στο άρθρο 8).

  • Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι περιφερειάρχες ενώ σε επόμενα άρθρα αναφέρονται τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια. Η στρατηγική RIS3 προβλέπει και έχουν ήδη ορισθεί τα Περιφερειακά Συμβούλια Καινοτομίας (ΠΣΚ). Με δεδομένη την έμφαση του Νόμου στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, είναι καλό στα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής να περιλαμβάνονται και τα Περιφερειακά Συμβούλια Καινοτομίας, εφόσον αποτελούν διακριτά όργανα, διαφορετικά να γίνει σαφέστερο πώς αποτελούν το ίδιο όργανο. Λεκτική βελτίωση: αντί στο #6 «οι Περιφερειάρχες» αναδιατύπωση σε «Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια» και «Περιφερειακά Συμβούλια Καινοτομίας».

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • Η διάχυση αρμοδιοτήτων σε πολλά όργανα, είναι πιθανό να αυξήσει την πολυπλοκότητα και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, εις βάρος των ερευνητικών προγραμμάτων αυξάνοντας και τις δαπάνες διαχείρισης τους.

  Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι επιστημονικοί υπεύθυνοι στο έργο τους, ενώ παράλληλα να γίνεται πιο εύκολος και απλός ο έλεγχος τους.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:20 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 6 – Όργανα http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1795

  Σε επίπεδο Περιφέρειας το αρμόδιο όργανο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ δεν θα πρέπει να είναι οι Περιφερειάρχες, αλλά τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΠΕΣ).
  Δεν γίνεται καμία αναφορά στη Σύνοδο των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων (γνωστή ως Σύνοδος των Προέδρων – ΣτΠ), παρότι αυτή αναφέρεται στο άρθρο 13.6.
  Εκτιμούμε ότι η ΣτΠ εκτός από «συντονιστικό» όργανο – θεσμός, θα μπορούσε να έχει και σημαντικό «αποφασιστικό» ρόλο, υπό προϋποθέσεις και με κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:48 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 6 – Όργανα Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι: 1. Η Κεντρική Διοίκηση κατά το λόγο αρμοδιότητας επί των επί μέρους φορέων της. 2. Το ΥΠΑΙΘ. 3. Το Υπ.ΟΙΚ. 4. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ). 5. Ο Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων. 6. Οι Περιφερειάρχες. 7. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ). 8. Οι Ερευνητικοί Φορείς.

  ΣΧΟΛΙΟ:
  – Τα αρμόδια όργανα για τον σχεδιασμό της ερευνητικής πολιτικής είναι πολλά και χωρίς μεταξύ τους ΔΙΑΚΡΙΤΗ σχέση και συνεργασία (π.χ. όλη η Κεντρική Διοίκηση χωρίς καμία περαιτέρω εξειδίκευση, Υπουργεία, Περιφερειάρχες, γνωμοδοτικά όργανα). Για παράδειγμα στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι με «9.1: Με απόφαση του αρμόδιου (!???!!) υπουργού ορίζεται υφιστάμενη Υπηρεσία …. για την διαχείριση των θεμάτων» – χωρίς να διευκρινίζεται ΠΟΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δηλαδή το ΥΠΑΙΘ? Ή το Υπ.ΟΙΚ, η ακόμη και το (μελλοντικό) υπουργείο που ΘΑ ‘ανήκει’ το ΓΓΕΤΚ? Θα έχει το συντονιστικό / κυρίαρχο ρόλο.
  – Επίσης ο ρόλος της περιφέρειας είναι συγκεχυμένος κάτι μεταξύ ελεγκτή & ελεγχόμενου ή πως και επιβάλλεται να διασφαλιστεί/αντιμετωπιστεί η σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest) μεταξύ των περιφερειών.
  – Με τον τρόπο αυτό, δεν επιτυγχάνεται ο απαραίτητος κεντρικός σχεδιασμός, αλλά θα συνεχίζεται η αποσπασματικότητα και η κακή διαχείριση των πόρων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:08 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Η διάχυση αρμοδιοτήτων σε 8 όργανα, θα αυξήσει την πολυπλοκότητα, και πολύ πιθανά και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, εις βάρος των ερευνητικών προγραμμάτων αυξάνοντας και τις δαπάνες αυτών.

  Η §6 να αντικατασταθεί σε Περιφερικές Αυτοδιοικήσεις.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:25 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 6: ΄Οργανα
  Αναφέρονται όργανα (η Κεντρική Διοίκηση, το Υπ. ΟΙΚ, και οι Περιφερειάρχες) χωρίς να περιγράφεται η αρμοδιότητά τους σε σχετικά ΄Αρθρα. Επομένως δεν προκύπτει ο ρόλος τους ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 16:24 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ (ΣΕΕΚΕΤΑ)

  Είναι μάλλον προφανές ότι το 6ο (κατά σειρά αναφοράς) αρμόδιο όργανο για το σχεδιασμό κι εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ δε θα πρέπει να είναι οι Περιφερειάρχες αλλά τα Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:29 | Βασίλης Καλερίδης

  Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της Έρευνας και Καινοτομίας πρέπει να ανήκουν σε αναπτυξιακό Υπουργείο. Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης έχουν αναλυθεί σε πολυάριθμα κείμενα των Διοικητικών Οργάνων των Ερευνητικών Κέντρων και των εκπροσώπων των εργαζομένων των Ερευνητικών Κέντρων και της ΓΓΕΤ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Να προστεθούν μεταξύ των αρμόδιων οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής οι θεματικές τεχνολογικές πλατφόρμες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/

 • Άρθρο 6: Προσθήκη των ΕΤΠ-Θερμοκοιτίδων στα όργανα της εφαρμογής της πολιτικής ΕΤΑΚ

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 17:09 | Βασίλης

  Τα αρμόδια όργανα να περιοριστούν στα πρώτα 4 επίπεδα.

  Η πολυπλοκότητα τελικά παράγει συνεχώς μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Ας απλουστευθούν οι διαδικασίες και οι σχετικές ενέργειες και δράσεις.

 • 17 Δεκεμβρίου 2013, 13:15 | Δημήτρης

  Για την εφαρμογή λοιπόν και το σχεδιασμό έχουμε 8 όργανα εκ των οποίων τα μισά κατ’εμέ δεν χρειάζονται για το συγκεκριμένο έργο και προσδίδουν βάρος και γραφειοκρατία και αλληλοεξάρτηση. Και σε αριθμό ατόμων μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες, ή και χιλιάδες…
  Κάποιοι φορείς ανήκουν ιεραρχικά σε άλλους κτλ κτλ
  Το θέμα δεν είναι η θεωρία αλλά και στην πράξη να υπάρχει ένα σχέδιο που να μπορεί να εφαρμοσθεί, και να διαχειρισθεί.
  Ας θυμηθούμε πόσοι φορείς στην Ελλάδα είναι π.χ εμπλεκόμενοι όταν ανάψει μια πυρκαγιά…μετά τις φωτιές του 2007 απεδείχθη ότι πρέπει να συντονιστούν καμιά 20ρια φορείς…αντε μετά να σβήσεις έγκαιρα την φωτιά.
  Στην προκειμένη περίπτωση, για αποτελεσματικότερη διαχείριση θα έπρεπε να είναι μόνο οι πρώτοι 4, υπό εισηγήσεις από άλλους, τελεία και παύλα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2013, 19:26 | agv

  Ο περιφερειάρχης είναι όργανο ή το «Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο» που αναφέρεται σε επόμενο άρθρο;