Άρθρο 37 – Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς

1. Με κοινή απόφαση των Υ.Π.ΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ μπορεί να θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα ή άλλα μέτρα διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συμμετοχής των Ελλήνων επιστημόνων σε τομείς ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, όπως ενδεικτικά CERN, ESA, ΕΜΒL ή και σε διεθνείς επιστημονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες κλπ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προκηρυχθούν εθνικά προγράμματα που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς ή κοινοπραξίες. Οι σχετικοί πόροι διατίθενται ως ένα ορισμένο ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας σε αυτούς ή κατ’ αποκοπή. Με την παραπάνω απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των πόρων που διατίθενται για τα προγράμματα ως ποσοστό του συνόλου των εισφορών της Ελλάδας σε όλους τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς.
2. Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΚ, μπορούν να τροποποιούνται τα επιστημονικά πεδία για την εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους στα εκάστοτε νέα διεθνή δεδομένα και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και ιδίως στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
3. Η Ελλάδα, μπορεί να συνεργάζεται με άλλες χώρες, σε ερευνητικά προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
4. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ) του ΥΠΑΙΘ εγγράφεται κατ` έτος πίστωση για την καταβολή των εκάστοτε εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχει και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών συμμετοχής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισμών αυτών.
5. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤΚ μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να επιχορηγεί κατ` έτος τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα εποπτευόμενα από αυτήν Ερευνητικά Κέντρα και τους εποπτευόμενους από άλλα Υπουργεία Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ν.Α.Τ.Ο. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται κατ` έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το Φ.Π.Α. των έργων ERANET που εκτελούνται από τη ΓΓΕΤΚ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:34 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Προτείνεται στην παράγραφο 5 η συμπερίληψη της περίπτωσης των Τεχνολογικών Φορέων:

  «5. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤΚ μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να επιχορηγεί κατ` έτος τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα εποπτευόμενα από αυτήν Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και Τεχνολογικούς Φορείς. . . . «

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:28 | Νίκος Κατσαρός

  Στην § 4 θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση να εγγράφεται κατ` έτος στον τακτικό προϋπολογισμό ΓΓΕΤΚ του ΥΠΑΙΘ πίστωση για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκαίων δαπανών πρόσβασης των ερευνητικών φορέων της χώρας στις διεθνείς επιστημονικές ψηφιακές βιβλιοθήκες

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 15:22 | Νυχάς, Γ-Ι

  Άρθρο 37 ΑΣ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ «κοινή απόφαση των Υ.Π.ΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ»
  ΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ένα όργανο που θα έχει υποχρέωση την επικοινωνία και την ενημέρωση. Μέλη ας είναι οι ενδιαφερόμενοι (που θεωρητικά θα έχουν κίνητρο να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δράσεις)