Άρθρο 38 – Μεταβατικές Διατάξεις:

1. Τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους, καθώς και οι Τεχνολογικοί Φορείς, τα οποία εποπτεύονται από την ΓΓΕΤΚ και προσδιορίζονται στο Άρθρο 40 του παρόντος νόμου διατηρούνται και διέπονται εφεξής, με την επιφύλαξη προσωρινής ισχύος των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους, τον οποίο οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να τον δημοσιεύσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ισχύουν μόνον οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των υφισταμένων κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Ερευνη¬τικών Κέντρων συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι να διορισθούν τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Μετά από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα θητεία.
3. Οι Ερευνητές Δ’ Βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, λύνεται η σύμβασή τους με το Ερευνητικό Κέντρο.
4. Οι αρχές για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο λαμβάνονται, υπόψη κατά την εκπόνηση της αντίστοιχης ενότητας του Νέου Εθνικού Σχεδίου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 17:55 | Γιάννης Τελέλης

  Πρέπει να προστεθεί μεταβατική διάταξη που αφορά ερευνητές που βρίσκονται ήδη υπό κρίση ή εξέλιξη και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί (π.χ. ερευνητές Δ’ και Γ’ βαθμίδας για τους οποίους έχουν οριστεί επιτροπές κρίσης και εκκρεμεί η κρίση τους, ή ερευνητές Δ’ και Γ’ βαθμίδας οι οποίοι έχουν κριθεί, δεν έχουν προαχθεί και τελούν σε περίοδο ανανέωσης της θητείας τους για ένα ή δύο χρόνια αντίστοιχα ώστε να επαναληφθεί η κρίσης τους). Γι αυτούς τους ερευνητές θα πρέπει να ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέλιξής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως προβλέπει ο νόμος 1514/85. Αλλαγή των κανόνων στη μέση της διαδικασίας αποτελεί αδικία – ιδιαίτερα για επιστήμονες που έχουν 5ετές έως 10ετές επιστημονικό έργο, τα Ιδρύματα στα οποία υπηρετούν έχουν επενδύσει στην επιστημονική τους εξειδίκευση και λόγω αλλαγής των κανόνων οι επιστήμονες αυτοί βρίσκονται σε άμεση επαγγελματική επισφάλεια.

  Γιάννης Τελέλης
  (ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών, μέλος του ΣΕΠΑΑ)

 • Χρειάζεται να συμπεριληφθεί ειδική ρύθμιση στο νομοσχέδιο, που θα επαναφέρει την καταβολή του Επιδόματος Ραδιενέργειας ως επίδομα θέσης, ακριβώς όπως ξανά-ορίστηκε στον ν.4046/2012, και καταβάλλεται σε όλο το Ερευνητικό και ΕΛΕ Προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», και σε συμφωνία με το άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος, με το οποίο ορίζεται και τροποποιείται η υπηρεσιακή, βαθμολογική, και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού.

  Θα πρέπει να περιληφθεί μεταβατική διάταξη που να προβλέπει διαδικασίες ώστε μόνιμο ή ΙΔΑΧ, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, που λόγο της μορφής της εργασίας του και της ενασχόλησης του, έχει αποκτήσει ουσιαστικά προσόντα Ερευνητή, να δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης τους σε ερευνητικές βαθμίδες και βαθμίδες ΕΛΕ, μετά από αντικειμενική κρίση και αξιολόγηση, και με δημιουργία ανάλογης θέσης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 16:32 | Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ΕΚΚΕ

  Αρθρο 38 παρ. 3. Στη μεταβατική διάταξη για τους Ερευνητές Δ βαθμίδας οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη του νέου νόμου, προβλέπεται ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογούνται με την συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους και ότι εαν αξιολογηθούν αρνητικά θα λύεται η σύμβαση τους. Θεωρούμε απαραίτητη μια δικαιότερη ρύθμιση που θα παρέχει ένα πρόσθετο εύλογο χρονικό περιθώριο για ανέλιξη εφόσον δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα. Προτείνεται, συνεπώς, να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από την λήψη της απόφασης για την μη εξέλιξή τους.

  Άρθρο 38: Θα πρέπει ακόμη, μέσω μεταβατικών διατάξεων, να δοθεί η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες ΕΛΕ και μέλη του ειδικού τεχνικού επιστημονικού προσωπικού να κριθούν για την ένταξή τους σε θέση ερευνητών, αναλόγως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους (κατοχή διδακτορικού, μεταπτυχιακού και τουλάχιστον 3ετή ερευνητική εμπειρία).
  Συγκεκριμένα προτείνονται οι ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις:
  1. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ήδη υπηρετούντες Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες ή μέλη του ειδικού τεχνικού επιστημονικού προσωπικού δύνανται, από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από σχετική αίτησή τους να κριθούν σε βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 29 του παρόντος και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου στο οποίο υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση ερευνητή, η τοποθέτηση γίνεται σε προσωποπαγή θέση.
  2. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τουλάχιστον τριετούς ερευνητικής εμπειρίας κατά τον χρόνο υποβολής αιτήσεως για κρίση, ήδη υπηρετούντες Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες δύνανται, εντός τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος, και εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μετά από σχετική αίτησή τους να κριθούν σε βαθμίδα ερευνητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 29 του παρόντος και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου στο οποίο υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση ερευνητή, η τοποθέτηση γίνεται σε προσωποπαγή θέση.
  3. Οι ήδη υπηρετούντες Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, που δεν θα υπαχθούν στις περιπτώσεις 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας την βαθμίδα Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα που κατέχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από σχετική αίτησή τους δύνανται να κριθούν για την εξέλιξή τους σε επόμενη βαθμίδα.
  4. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Δ’ βαθμίδας οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους. Εάν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από την λήψη της απόφασης για την μη εξέλιξή τους.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 13:38 | Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος ΕΕΑΕ)

  Οι παράγραφοι 1 και 3 προτείνεται να τροποποιηθούν ως εξής:

  1. Τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους διατηρούνται και διέπονται εφεξής, με την επιφύλαξη προσωρινής ισχύος των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους, τον οποίο οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να τον δημοσιεύσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ισχύουν μόνον οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι Τεχνολογικοί Φορείς του Άρθρου 40 του παρόντος διατηρούνται και διέπονται εφεξής από τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ή/και προμηθειών τους εφόσον διαθέτουν ή/και από τον Οργανισμό τους ή/και από το καταστατικό τους καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου που τους αφορούν και των ιδρυτικών τους νόμων.

  . . .
  3. Οι Ερευνητές Δ’ Βαθμίδας και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Δ’ Βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, λύνεται η σχέση εργασίας τους.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 11:56 | Π.Τσανάκας

  Η παράγραφος 1. να αναδιατυπωθεί ως:

  1. Τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους διατηρούνται και διέπονται εφεξής, με την επιφύλαξη προσωρινής ισχύος των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους, τον οποίο οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να τον δημοσιεύσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ισχύουν μόνον οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι Τεχνολογικοί Φορείς του Άρθρου 40 του παρόντος διατηρούνται και διέπονται εφεξής από τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ή/και προμηθειών τους εφόσον διαθέτουν ή/και από τον Οργανισμό τους ή/και από το καταστατικό τους καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου που τους αφορούν και των ιδρυτικών τους νόμων.

 • Οι μεταρρυθμίσεις που επέφεραν οι μνημονιακές δεσμεύσεις τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στη δημιουργία νέων υβριδικών οργανισμών που προέκυψαν από συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων (κυρίως άλλων εποπτευόμενων υπουργείων εκτός ΓΓΕΤ) με μη ερευνητικούς οργανισμούς όπως η συγχώνευση του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών-ΙΤΣΑΚ ( Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2919/2001) στον ΟΑΣΠ (άρθρο 57 του ν. 4002/2011).
  Η υπαγωγή των παραπάνω διευρυμένων από άποψη αρμοδιοτήτων οργανισμών – ερευνητικών φορέων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σ/ν θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να είναι δεσμευτική για τις διοικήσεις αυτών με σαφή χρονοδιαγράμματα και διατάξεις/οδηγίες εναρμόνισης του θεσμικού τους πλαισίου. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαγωγή αυτών, καθώς και των Ερευνητών τους, στις ρυθμίσεις του παρόντος σ/ν είναι πιθανόν να θεωρηθεί προαιρετική και να μην υλοποιηθεί. Η μη υπαγωγή των ερευνητικών αυτών φορέων δεσμευτικά (διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα, προϋποθέσεις κλπ) μετά την κατάργηση του 1514/1985 και των τροποποιήσεων του δημιουργεί ένα νομικό κενό για την λειτουργία τους.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 10:55 | Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Σχόλια για το Άρθρο 38 από τους ΕΛΕ της ΕΕΑΕ

  Στις μεταβατικές διατάξεις, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για τους υπηρετούντες ΕΛΕ Δ’ βαθμίδας (Άρθρο 38, παρ. 3).

  Βασιλική Καμενοπούλου
  Κωνσταντίνος Ποτηριάδης
  Κωνσταντίνος Χουρδάκης
  Ευθύμιος Καραμπέτσος
  Ελευθερία Καρίνου
  Κωνσταντίνα Κεχαγιά
  Αντώνιος Μαλτέζος
  Αργυρώ Μποζιάρη
  Σωτήριος Οικονομίδης
  Σταυρούλα Βογιατζή
  Δημήτριος Μητράκος

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:22 | Ιωνά Αθανασία

  Σήμερα, στα Ερευνητικά Kέντρα υπάρχει ένας μικρός αριθμός Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, που έχουν εκπονήσει ή εκπονούν διδακτορική Διατριβή, μετά από έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων, σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος των ερευνητικών Κέντρων, όπου υπηρετούν. Είναι επιστήμονες με ουσιαστκά προσόντα Ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, επιστημονικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων ή συμμετέχουν σε Ευρωπαικά ανταγωνιστικά προγράμματα, έχουν πολλές και αξιόλογες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, έχουν διαχρονικά προσπορίσει σημαντικούς πόρους στα Κέντρα τους, και μερικοί από αυτούς έχουν λάβει διακρίσεις ή έχουν καταλάβει συντονιστικές θέσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς. Ο νέος νομός, με μεταβατικές διατάξεις, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους επιστήμονες να κριθούν για ένταξή τους σε Ερευνητικές βαθμίδες ή βαθμίδες Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων μετά και από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων όπου υπηρετούν. Σχέδιο μίας τέτοιας μεταβατικής διάταξης αποτελεί η παράγραφος που ακολουθεί:

  “Το κατά τη δημοσίευση του νόμου Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί σε Ερευνητικά Κέντρα και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα ή εκπονεί διδακτορική διατριβή, σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος των Ερευνητικών Κέντρων, όπου υπηρετεί, δύναται να ενταχθεί σε βαθμίδες Ερευνητών ή Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, μετά από αξιολόγησή του, σύμφωνα με τις προυποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα νόμο. Η έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησής τους για ένταξη, γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους, από τη δημοσίευση του νόμου, και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικών Συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων όπου υπηρετούν”.

  Ιωνά Αθανασία, Φυσικός Ωκεανογράφος, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:31 | Νίκος Κατσαρός

  Συνάδελφοι από την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανάρτησαν (29 Δεκεμβρίου 14:37) εξαιρετικά σημαντική και τεκμηριωμένη πρόταση προσθήκης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 38. Ο υπογράφων θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να ενσωματωθεί στο νόμο με τις εξής δύο παρατηρήσεις:

  Α. «…με αίτησή τους να προκαλέσουν την κρίση τους για ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις στο γνωστικό τους αντικείμενο σε μία από τις βαθμίδες Α, Β, Γ των ερευνητών είτε Α, Β, Γ των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ), ανάλογα με τα προσόντα και το ερευνητικό τους έργο» (προστίθεται η δυνατότητα κρίσης για κατάταξη στην Γ’ βαθμίδα ΕΛΕ)

  Β. Να δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα σε υπηρετούντες ΕΛΕ με Διδακτορικό Τίτλο για Ένταξη σε βαθμίδες Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα, ανάλογα με τα προσόντα και το ερευνητικό τους έργο

  Νίκος Κατσαρός, ΙΠΡΕΕΤΑ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 38 – Μεταβατικές Διατάξεις:

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Όπως προαναφέρθηκε και στο Άρθρο 19, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που να προβλέπει και ένα εύλογο, αλλά απολύτως δεσμευτικό χρονικό περιθώριο για τη σύνταξη νέων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (για παράδειγμα έξι μηνών). Σε αντίθετη περίπτωση και με βάση την παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, όπου αναφέρεται ότι: «σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας ισχύουν μόνο οι διατάξεις του παρόντος νόμου….», θα επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, σύμφωνα με τα οποία ορισμένα ΕΚ δεν εφάρμοσαν τη σχετική ρύθμιση του Ν. 1514/1985.

   Η αναφερόμενη «διανυθείσα θητεία» της παρ. 2 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

   Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3, «Οι ερευνητές Δ΄ βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, λύνεται η σύμβασή τους με το Ερευνητικό Κέντρο». ΖΗΤΟΥΜΕ να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους εν ενεργεία Ερευνητές τέταρτης (Δ’) βαθμίδας, αντίστοιχες με αυτές του Ν. 4009/2011 για τους Λέκτορες (Άρθρο 77, παρ. 5 εδάφιο β και γ).

   Εφόσον η ρύθμιση για τα προσόντα των ΕΛΕ δεν αλλάξει, θα πρέπει να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για τους υπάρχοντες ΕΛΕ, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με πρόβλεψη της παραμονής τους σε προσωποπαγή θέση.

   Να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας ένταξης ΕΛΕ και ΙΔΑΧ με διδακτορικό σε ερευνητική βαθμίδα, μετά από κρίση κατάταξης.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 22:21 | Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Άρθρο 38 – Μεταβατικές Διατάξεις

  Δεν υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου μεταβατική διάταξη για τους ήδη υπηρετούντες Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (είτε είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε όχι) σχετικά με την ένταξή τους και την εξέλιξή τους.
  Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση σχετικής μεταβατικής διάταξης με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «Οι ήδη υπηρετούντες Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες εντάσσονται αυτομάτως σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα στη βαθμίδα που ήδη κατέχουν. Όσοι κατέχουν την Δ΄ Βαθμίδα, η οποία καταργείται, κρίνονται άμεσα για την εξέλιξή τους στην Γ΄ Βαθμίδα, με βάση την προσφορά τους, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους σε θέματα υποστήριξης έρευνας, χωρίς να απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Οι κατά την ανωτέρω διάταξη εντασσόμενοι Ε.Λ.Ε. εξελίσσονται εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) έως και τη Β΄ Βαθμίδα, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος έως και την Α΄ Βαθμίδα.»

  Παράγραφος 3
  Οι ερευνητές που σήμερα υπηρετούν στη Δ΄ βαθμίδα, σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, θα πρέπει να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία. Για όσους έχουν ήδη κριθεί αρνητικά και διανύουν τον χρόνο παράτασης που όριζε ο προηγούμενος νόμος, να μπορούν να εξαντλήσουν το διαθέσιμο χρονικό διάστημα.

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Η ρύθμιση της παρ. 2 προκαλεί ερωτηματικά για το τι εξυπηρετεί καθόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μην λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα θητεία ενός Διευθυντή.

  Η εφαρμογή της ΧκΚ αφορά ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων των ΕΚ, που πληρούν τον ορισμό του «ερευνητή» σύμφωνα με το «εγχειρίδιο Frascati», και που τώρα χαρακτηρίζονται ως «Τεχνικό Προσωπικό» και ανήκουν στις κατηγορίες «Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες» και «Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες». Γι αυτούς, θα πρέπει να προβλεφτεί:

  • η δυνατότητα ένταξης και εξέλιξης κατόπιν κρίσης στις βαθμίδες Ερευνητών ή Ε.Λ.Ε. με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης στο αντικείμενο που εργάζονται, με την κατοχύρωση προσωποπαγούς θέσης καθόσον ήδη αποτελούν μέρος του μονίμου προσωπικού του ΕΚ,

  • εναλλακτικά, να εισαχθεί ο ορισμός νέας κατηγορίας ερευνητικού προσωπικού που απονέμεται με αντικειμενικά κριτήρια χωρίς εκλογή αλλά κατόπιν αξιολόγησης του ερευνητικού του έργου (π.χ., «Ερευνητικό Προσωπικό Υψηλής Εξειδίκευσης» – ΕΠΥΕ), κατ’ αντιστοιχία του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ,

  • εναλλακτικά, να θεσμοθετηθεί απονομή με αντικειμενικά κριτήρια του τίτλου του «Εθνικού Ερευνητή», με δικαίωμα εκλογής όλων όσων κατέχουν Διδακτορικό τίτλο (PhD) και αποδεδειγμένα διαθέτουν ερευνητικό έργο, ανεξάρτητα αν ήδη υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε κάποιο ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

  Για την όποια οδό ακολουθηθεί θα πρέπει να απονέμεται ο τίτλος κατόπιν σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης εφάμιλλης της διαδικασίας αξιολόγησης των Ερευνητών, με προαποτυπωμένα κριτήρια και κανόνες, που θα τεκμηριώνει την ερευνητική δραστηριότητα του εργαζομένου.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:41 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 38 – Μεταβατικές Διατάξεις http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1763

  Σε απόλυτη συμφωνία με το Διευθυντοκεντρικό σύστημα λειτουργίας και Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων έρχεται η ρύθμιση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα θητεία ενός Διευθυντή, που μπορεί να είναι έως 10 χρόνια και επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για δυο ακόμα θητείες, συνολικά δηλαδή έως 20 χρόνια! Προτείνουμε να ορισθεί ρητώς ότι το σύνολο της διανυθείσας, διανυόμενης και μελλοντικής θητείας ενός Διευθυντή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια συνολικά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:15 | Αθανάσιος Σπηλιώτης

  Θέμα: «Θέσπιση Δικαιώματος Αξιολόγησης Προσωπικού με Διδακτορικό Τίτλο για Ένταξη σε βαθμίδες Ερευνητών ή ΕΛΕ στα Ερευνητικά Κέντρα, ανάλογα με τα προσόντα και το ερευνητικό τους έργο»

  Στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας υπηρετούν επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας μόνιμη ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν μια «ειδική» και συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού, διαθέτουν υψηλά τυπικά και ακαδημαϊκά προσόντα (δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, συμμετοχή και/ή επιστημονική ευθύνη ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικό έργο μέσω της επίβλεψης διπλωματικών εργασιών για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, διδακτικό έργο σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, κλπ). Οι εν λόγω υπάλληλοι, στα ΕΚ, επιτελούν ερευνητικό έργο εν τοις πράγμασι αντίστοιχο με εκείνο των Ερευνητών του κέντρου, το οποίο προσμετράται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.
  Το επιστημονικό έργο των ανωτέρω Υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς α) μετρούν πολυετή προσφορά στα ΕΚ, β) τυγχάνουν διεθνών διακρίσεων, γ) διεκδικούν, προσελκύουν και συντονίζουν ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, δ) χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης, ε) συμμετέχουν σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στ) είναι κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ζ) συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα αριστείας και χαίρουν της αναγνώρισης των εταίρων τους από το εξωτερικό, δεν αξιολογείται για την επαγγελματική τους ανέλιξη ούτε αναγνωρίζεται υπό το παρών καθεστώς εργασίας τους.
  Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονται σε θέσεις που φέρουν τον τίτλο του Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονος (ΕΤΕ), ή Τεχνικού Προσωπικού (π.χ. Μηχανικοί), κάτι το οποίο περιορίζει την ερευνητική τους δυνατότητα ενώ τους στερεί τη δυνατότητα εξέλιξης και κάθε κίνητρο αύξησης παραγωγικότητας ή καινοτομίας (βλ. πρόγραμμα «Αριστεία»).
  Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, εν όψει του νέου νόμου, και οι προαναγγελθείσες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στα ερευνητικά κέντρα απειλούν με συρρίκνωση το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών ινστιτούτων. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει την ενίσχυση ούτε την ανανέωση του ερευνητικού δυναμικού των κέντρων (πολιτική μιας πρόσληψης κάθε πέντε αποχωρήσεις).

  Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι, στα πλαίσια του νέου νόμου για την έρευνα, πρέπει να υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, στο γράμμα και πνεύμα των νόμων 3377/2005 και 3653/2008, ώστε να δοθεί στους Υπαλλήλους, Μόνιμους και ΙΔΑΧ κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος των Ερευνητικών Κέντρων, το δικαίωμα αξιολόγησης. Συγκεκριμένα με αίτησή τους να προκαλέσουν την κρίση τους για ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις στο γνωστικό τους αντικείμενο σε μία από τις βαθμίδες Α, Β, Γ των ερευνητών είτε Α, Β των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ), ανάλογα με τα προσόντα και το ερευνητικό τους έργο.

  Η μεταβατική διάταξη που προτείνουμε, θεωρούμε ότι είναι εφικτή, αφού είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς δεν αφορά νέες προσλήψεις και έτσι δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των οικείων ΕΚ, αλλά και αναγκαία για να εξασφαλιστεί η δίκαιη και ισόνομη μεταχείριση των ανωτέρω υπαλλήλων από πλευράς της πολιτείας με αξιοκρατικές διαδικασίες.
  Θα επιτευχθεί η ενίσχυση του γηρασμένου ερευνητικού δυναμικού των ινστιτούτων (Έκθεση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης RAND) χωρίς αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση τους, η βέλτιστη αξιοποίηση και απόδοση του εν λόγω προσωπικού στους τομείς προτεραιότητας των Ερευνητικών Κέντρων και η διατήρηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας, το οποίο διαθέτει υψηλά προσόντα σε ερευνητικά πεδία και τεχνολογίες αιχμής, ήδη παράγει έργο και προσφέρει αποτρέποντας περαιτέρω διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.
  Ταυτόχρονα, με την πράξη αυτή οι εν λόγω υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν κονδύλια τόσο από Εθνικούς πόρους (π.χ. πρόγραμμα «Αριστεία») όσο και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων της τάξης πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων όπως έμπρακτα αποδεικνύεται από τη μακρόχρονη συμμετοχή τους στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων.

  Οι υπογράφοντες:

  Ακαδημία Αθηνών
  Αδάμου Φίκα Κωνσταντίνα, Βασιλικού Αικατερίνη, Βραχιονίδου Μαρία, Γαλερίδης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Ελένη, Χαρσούλα Μιρέλλα

  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  Ακύλας Αθανάσιος, Γιαννακής Όμηρος, Ηλίας Παναγιώτης, Κατσάνος Δημήτριος, Λιάνου Μαρία, Λυκούδης Σπυρίδων, Μαλανδράκη Όλγα, Παπαγιαννάκη Αικατερίνη, Παρώνης Δημήτριος

  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  Χρυσίνα Ευαγγελία

  ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’
  Αθανασέκου Χρυσούλα, Αρκάς Μιχαήλ, Βασιλοπούλου Μαρία, Βεργάδου Νίκη, Βιδάλη Βερενίκη, Γκιόκας Μαργαρίτης, Γκόντζιας Αναστάσιος, Δημητράκης Παναγιώτης, Δούβας Αντωνίος, Ιωαννίδης Νικολάος, Κακίζης Νικολάος, Καρατάσιος Ιωάννης, Κούβελος Ευάγγελος, Κυπριανίδου Πατρίτσια, Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ, Κωνσταντούδης Βασιλείος, Κωνσταντοπούλου Ειρήνη, Μάγγος Θωμάς, Μπάμπαλης Σταματίος, Νεοφύτου Παναγιώτης, Ξανθοπούλου Γκαλίνα, Παναγιωτοπούλου Αγγελική, Παπαγεωργίου Σέργιος, Παπαδόπουλος Όμηρος, Πιλάτος Γεώργιος, Σαπαλίδης Ανδρέας, Σπηλιώτης Αθανάσιος, Σφέτσος Αθανάσιος, Τζίκα Φαίδρα, Φάββας Ευάγγελος, Φιλιππάκη Ελένη, Χατζηχρήστος Χρήστος,

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 13:35 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Θα πρέπει να περιληφθεί μεταβατική διάταξη που να προβλέπει διαδικασίες ώστε μόνιμο ή ΙΔΑΧ, προσωπικό, που λόγο της μορφής της εργασίας του και της ενασχόλησης του, έχει αποκτήσει ουσιαστικά προσόντα Ερευνητή ή ΕΛΕ, να δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης τους σε ερευνητικές βαθμίδες και βαθμίδες ΕΛΕ, μετά από αντικειμενική κρίση και αξιολόγηση, και με δημιουργία ανάλογης θέσης.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:47 | Βασίλης Καλερίδης

  Η ικανή στελέχωση της ΓΓΕΤΚ αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Νόμου. Σε συνέχεια παλαιότερης νομοθετικής προσπάθειας η οποία έτυχε κοινής αποδοχής από όλα – ανεξαιρέτως – τα κόμματα της Βουλής, το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία αποκατάστασης του 1/3 των εργαζομένων στη ΓΓΕΤ που προσφέρει τις υπηρεσίες του για έως 25 χρόνια.
  Μια σχετική Μεταβατική Διάταξη αποτελεί μονόδρομο για τη λύση του προβλήματος αλλά και εγγύηση για τη αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας της ΓΓΕΤ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:56 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  Μεταξύ των ήδη υπηρετούντων ΕΛΕ σε διάφορα ερευνητικά κέντρα (πχ ΙΤΕ), υπάρχουν πρόσωπα με τυπικά προσόντα ερευνητή και αξιόλογο ερευνητικό έργο που παράλληλο προσφέρουν διδακτικό έργο ως μέλη μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ως ουσιαστικοί επιβλέποντες μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.
  • Προτείνουμε μεταβατική διάταξη με την οποία να δίνεται η δυνατότητα σε ΕΛΕ που ήδη υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και έχουν τα προσόντα και έργο ερευνητή να εντάσσονται μετά από κρίση σε ερευνητικές βαθμίδες.

  Προτεινόμενη μεταβατική διάταξη
  «Οι μόνιμοι Ειδικοί Λειτουργικοί Ερευνητές (ΕΛΕ) που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν κατ΄ εξαίρεση να υποβάλουν αίτηση , εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για την εκλογή τους σε αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου, ενώ για τη διαδικασία εξέλιξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3-11 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου. Η εκλογή των ΕΛΕ σε θέσεις ερευνητών γίνεται με κλειστή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσεται. Εάν ο ΕΛΕ που ήδη υπηρετεί στο Ερευνητικό Κέντρο κριθεί ότι δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την εκλογή του σε αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητή τότε ο ΕΛΕ παραμένει στο Ερευνητικό Κέντρο σε θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα».

 • Οι Συνεργαζόμενοι Ερευνητές με προσόντα Δ/ Βαθμίδας έχουν διετή θητεία με δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης και πληρώνονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται μετά από σχετική προκήρυξη, υποβολή υποψηφιοτήτων με ανοιχτές διαδικασίες και κρίση από Επιτροπές Ερευνητών. Ο σχετικός νόμος που διέπει το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ο Ν. 1514/85, άρθρο 19, παράγραφος β’.

  Οι Συνεργαζόμενοι Ερευνητές με προσόντα Δ/ Βαθμίδας ήδη υπηρετούν για περισσότερο από 10 χρόνια έχοντας πολύ σημαντική συνεισφορά: (α) στην προσέλκυση προγραμμάτων, (β) στη διεξαγωγή της έρευνας αλλά και στην προβολή των Ερευνητικών Κέντρων μέσω δημοσίευσης άρθρων σε διεθνή περιοδικά και ομιλιών σε Διεθνή Συνέδρια και (γ) στη διασύνδεση με τα Πανεπιστήμια μέσω της επίβλεψης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Φοιτητών.

  Δεδομένου ότι με το νέο Νόμο καταργείται η Δ/ Βαθμίδα πρέπει να δοθεί σε αυτή την κατηγορία Ερευνητών η δυνατότητα κρίσης για την πιθανή ένταξή τους στις άλλες βαθμίδες, ώστε να μην απολυθούν, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την περεταίρω αποδυνάμωση των Ερευνητικών Κέντρων.

  Δ. Σταμόπουλος
  Συνεργαζόμενος Ερευνητής με προσόντα Δ/ Βαθμίδας

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 13:28 | Τεχνικός επιστήμονας

  Θα πρέπει να περιληφθεί μεταβατική διάταξη που να προβλέπει την κρίση σε θέσεις ΕΛΕ, όσων Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων κατέχουν σήμερα διδακτορικό δίπλωμα, δυνατότητα που έδιναν προηγούμενα προσχέδια νόμων για την έρευνα.

  Η διάταξη αυτή είναι δίκαιη γιατί πολλοί ΕΤΕ κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες/δυνατότητες ερευνητικού έργου.

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 23:24 | ΣΚ Ερευνητής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

  Θα πρέπει οι κρίσεις αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου να γίνουν με τον τρέχοντα νόμο για κάποιο χρονικό διάστημα (6 μηνών) ώστε να μην ισχύουν τόσο μεγάλες διαφορές σε κρίσεις με χρονική διαφορά ημερών πριν και μετά την εφαρμογή του νέου νόμου.

 • 18 Δεκεμβρίου 2013, 13:08 | Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

  Πρέπει να δοθεί στους νυν Ερευνητές της καταργούμενης Δ΄ βαθμίδας, μια ακόμη ευκαιρία να κριθούν για την επόμενη βαθμίδα, και όχι να απολύονται μετά την πρώτη τους αποτυχία, όπως προβλέπει το άρθρ. 38, παράγρ. 3.

  Πρέπει επίσης να προστεθεί μια ακόμη μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία η κρίση Ερευνητών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και δεν έχει ολοκληρωθεί όχι με δική τους υπαιτιότητα, ολοκληρώνεται με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία. Δεν είναι ανεκτό να αλλάζουν οι κανόνες στη μέση μιας διαδικασίας που ήδη έχει καθυστερήσει (πολλές φορές επί έτη), υπαιτιότητι άλλων παραγόντων.

  Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
  Διευθυντής Ερευνών/ Μέλος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών