Άρθρο 8 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα της ΓΓΕΤΚ ανήκουν:
1. Ο Σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ.
2. Η συμβολή για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης, στην εξειδίκευση της ΕΣΕΤΑΚ και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης υλοποίησής της με ανάλογο προγραμματισμό και συντονισμό σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συνδέσμους ΕΤΑΚ των Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του ΕΣΕΤΚ.
3. Η αξιολόγηση και η χρηματοδότηση προτάσεων εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων, η πιστοποίηση συνδρομής των όρων εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κινήτρων για την δημοσιονομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άμυνα της χώρας.
4. Η υποβολή εισηγήσεων για τη σκοπιμότητα, τη διαδικασία και τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στη βάση των εθνικών προτεραιοτήτων, των δεδομένων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και των δεσμεύσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κάλυψης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας.
5. Η εποπτεία των Ερευνητικών Φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η συλλογή και ταξινόμηση των ερευνητικών δεδομένων για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΕΣΕΤΑΚ, η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητάς τους και η περιοδική αξιολόγησή τους με βάση βιβλιομετρικούς δείκτες και επιτόπια εξέταση από επιτροπές ειδικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων.
6. Η δημιουργία, φιλοξενία και συντήρηση Εθνικού Μητρώου Ερευνητών, Ερευνητικών Κέντρων και των Υποδομών τους (ΕΜΕΕΥ),
7. Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και η εκπροσώπηση της χώρας.
8. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, που προωθούν την ΕΤΑΚ.
9. Η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με την υποστήριξη των Ερευνητικών Φορέων και της Βιομηχανίας για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης (όπως, ενδεικτικά, θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας, συνεργασίες Ερευνητικών Φορέων μεταξύ τους και με Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς, εταιρικές συμπράξεις, συστάδες επιχειρήσεων και ερευνητικά εργαστήρια). Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητάς της η ΓΓΕΤΚ, ορίζεται, ως Αρχή Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
10. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των Ερευνητικών Φορέων και των Επιχειρήσεων για τη δημιουργία κοινών υποδομών και για την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιο¬κτησίας.
11. Η συμβολή στον σχεδιασμό των προγραμμάτων των Περιφερειών της χώρας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
12. Η σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση, ο ορισμός των μελών και η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΣΕΤΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων του.
13. Η συλλογή και ταξινόμηση, των δεδομένων για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ με βάση δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, όπως αναλύεται στο Άρθρο 32 του παρόντος.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 11:19 | Ιωάννα Μυλωνά

  Στο σημείο 3 των αρμοδιοτήτων της ΓΓΕΤ πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στην παρακολούθηση, πιστοποίηση και αποτίμηση των προτάσεων εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 09:50 | Ιωάννα Μυλωμ’α

  Προκειμένου η ΓΓΕΤ(Κ) να συμβάλει στη σύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό, την πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναδιοργανωθεί η δομή της και να αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της, έτσι ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει επιτυχώς το έργο της ως βασικού συντελεστή ανάπτυξης και αναδιαμόρφωσης των οικονομικών δεδομένων της χώρας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 08:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)

  • Με το άρθρο αυτό η ΓΓΕΤΚ γίνεται η απόλυτη αρχή σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της ΕΣΕΤΑΚ. Στις αρμοδιότητες της ανήκει πλέον και η λειτουργία και η εποπτεία του ΕΣΕΤΚ το οποίο χάνει πλέον εντελώς την αυτονομία του, αφού μπορεί πλέον και να καταργηθεί από την ΓΓΕΤΚ. Η αναβάθμιση ενός φορέα παρακολούθησης όπως η ΓΓΕΤΚ σε ανώτατο όργανο σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα αποτελεί καταφανή οπισθοδρόμηση και βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με την εποχή.
  • Είναι εντελώς παράδοξο ο ίδιος φορέας να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί ταυτόχρονα.
  • Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί διαδικασία αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα της ΓΓΕΤΚ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Να συμπεριληφθεί η υποχρεωτική περιοδική αξιολόγηση της ΓΓΕΤ (μετονομασία της σε ΓΓΕΤΚ) με διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.

  Επιπλέον θεωρούμε ότι η ΓΓΕΤΚ δεν μπορεί να έχει διττό ρόλο και αξιολογητή και χρηματοδότη και για αυτό στηρίζουμε την πρόταση στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας να ανατεθεί στην ΑΔΙΠ (μετονομασία της σε ΑΔΙΠΑΕ) η αξιολόγηση και των ΕΚ αφού βεβαίως τροποποιηθεί και η σύνθεσή της αναλόγως.

  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ).

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:26 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Άρθρο 8: Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας

  • Με το άρθρο αυτό η ΓΓΕΤΚ γίνεται η απόλυτη αρχή σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της ΕΣΕΤΑΚ. Στις αρμοδιότητες της ανήκει πλέον και η λειτουργία και η εποπτεία του ΕΣΕΤΚ το οποίο χάνει πλέον εντελώς την αυτονομία του, αφού μπορεί πλέον και να καταργηθεί από την ΓΓΕΤΚ. Η αναβάθμιση ενός φορέα παρακολούθησης όπως η ΓΓΕΤΚ σε ανώτατο όργανο σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα αποτελεί καταφανή οπισθοδρόμηση και βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με την εποχή.

  • Είναι εντελώς παράδοξο ο ίδιος φορέας να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί ταυτόχρονα.

  • Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί διαδικασία αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα της ΓΓΕΤΚ.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 8 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αρμοδιότητες

  Στα θέματα διακυβέρνησης της Ε&Κ επικεφαλής γίνεται ουσιαστικά ο εκάστοτε ΓΓΕΤΚ.

  Η ΓΓΕΤΚ σχεδιάζει, συντονίζει, υλοποιεί την ΕΣΕΤΑΚ, Αξιολογεί και Χρηματοδοτεί προγράμματα, έργα και μελέτες και (εκτός από τον επιτελικό της ρόλο), αναλαμβάνει αρμοδιότητες micromanagement, data analytics, κλπ. (με ορισμένες από τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες να έχουν ανατεθεί και να επιτελούνται ήδη από εποπτευόμενους από τη ΓΓΕΤ φορείς). Η ΕΕΕ έχει πολλές φορές επισημάνει ότι υπάρχει «σύγκρουση συμφερόντων» (conflict of interest) όταν Ο ΙΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ, οι συνέπειες της οποίας είναι ορατές εδώ και πολλά χρόνια.

  Η ΓΓΕΤΚ, με βάση το παρόν Άρθρο (σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11, βλ. σχετικά σχόλια πιο κάτω) ρυθμίζει τα πάντα αναφορικά με το ΕΣΕΤΚ και τα ΤΕΣ. Κατά συνέπεια η όποια ανεξαρτησία των οργάνων αυτών, αντί να αναβαθμίζεται, καταλύεται παντελώς.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Η συνολική εθνική ερευνητική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται τα δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, τα εργαστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και αυτά των μικρομεσαίων, θα πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο συντονισμού των εμπλεκομένων υπουργείων υπό την αιγίδα μιας τελικής εποπτείας την οποία θα ασκεί στην παρούσα φάση η ΓΓΕΤ και, σύντομα, ένα νέο : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας.

   Θεσμοθέτηση «Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας» (βλ. και Άρθρο 10).

   Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη στο σ/ν ώστε η ΓΓΕΤ να συντάσσει πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και να αξιολογείται με βάση αυτό (και με βάση σχετικούς δείκτες).

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 23:08 | Σύλλογος Ερευνητών /ΕΛΕ Ε.Κ. «Αθηνά»

  Άρθρο 8 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αρμοδιότητες

  • Παρ. 5: Ενώ σε άλλα σημεία αναφέρεται η αξιολόγηση με διάφορα κριτήρια, στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά μόνο σε βιβλιομετρικούς δείκτες. Θα πρέπει και εδώ να γίνει αναφορά και στα υπόλοιπα κριτήρια, ή να αφαιρεθεί τελείως η διατύπωση. Επιπρόσθετα, εναλλακτική διατύπωση: «…. η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητας αυτών, καθώς και των οργάνων διοίκησής τους με βάση «, καθώς ενώ προβλέπεται επαρκώς η αξιολόγηση των ερευνητών, δεν προβλέπεται πουθενά η αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης.

  • ΓΕΝΙΚΑ: Οι διατυπώσεις του άρθρου είναι γενικές στην πλειονότητά τους – θα ήταν καλό να είναι περισσότερο συγκεκριμένες.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού, στην παρ. 6 η διαχείριση του «Εθνικού Μητρώου Ερευνητών» θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το ερευνητικό προσωπικό (Νέους και Πεπειραμένους Ερευνητές) των ΕΚ.

  Σχετικά με την παρ. 5, επιπρόσθετα προτείνεται η συγκέντρωση όλων ανεξαιρέτως των Ερευνητικών φορέων της χώρας στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η οποία σε άμεση συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, και την πλήρη ευθύνη της υλοποίησής της ως Ενιαίος Φορέας α) Διαχείρισης όλων των ερευνητικών κονδυλίων και προγραμμάτων, και β) Εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 29 Δεκεμβρίου 2013, 16:22 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 8 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αρμοδιότητες http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1793

  Στα πλαίσια της ενίσχυσης του ρόλου, αλλά και των δυνατοτήτων της Γ.Γ.Ε.Τ.Κ., προτείνουμε την υπαγωγή όλων των Ερευνητικών Φορέων σε αυτήν, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον στελέχη, γνώστες της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας των ερευνητικών υπομονάδων και εργαστηρίων. Πολλές φορές ο κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών – υπευθύνων ελεγκτών της ΓΓΕΤ και των ερευνητών παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες.
  Κύριοι και άμεσοι στόχοι της Γ.Γ.Ε.Τ.Κ. θα πρέπει να είναι:
  α) Η χαρτογράφηση όλων των ερευνητικών φορέων & δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό τον συντονισμό και την ορθολογικότερη αξιοποίησή τους, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ενιαίου νομικού πλαισίου λειτουργίας όλων των ερευνητικών φορέων.
  και
  β) Ενιαίο σύστημα ανταποδοτικής εξωτερικής αξιολόγησης όλων των ερευνητικών ιδρυμάτων και Α.Ε.Ι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της διεθνούς πρακτικής, και προγραμματισμός σε βάθος χρόνου προκήρυξης προγραμμάτων με ενιαίο, ευέλικτο και βραχύ σύστημα αξιολόγησης τους.

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:34 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 8: Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αρμοδιότητες
  Στην παρ. 5 εισάγεται και άλλη διαδιακασία αξιολόγησης (περιοδική) πέραν των καθιερωμένων διαδικασιών αξιολόγησης «Ερευνητών» και «Ερευνητικών Κέντρων». Με τον τρόπο που διατυπώνεται η παράγραφος 5 δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά:
  — Ποιά η σχέση της «ετήσιας καταγραφής αποδοτικότητας» με την «περιοδική αξιολόγηση». Πρόκειται για μία ενιαία ή για δύο διακριτές διαδικασίες;
  — Ποιά είναι η σύνθεση των «επιτροπών ειδικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων». Ποιός τους ορίζει και τι επιβάρυνση συνεπάγεται αυτό για την ήδη μειωμένη δαπάνη για την ΄Ερευνα.
  — Ποιά η σχέση αυτής της περιοδικής αξιολόγησης του ΄Αρθρου 8 παρ. 5, με την αξιολόγηση του ΄Αρθρων 29 και 31.
  Τελικώς το σχέδιο νόμου εμπλέκει τους Ερευνητές και τα Ερευνητικά Κέντρα σε μια συνεχή, ατέρμονα και χρονοβόρα διαδικασία «αξιολόγησης» στο όνομα της υψηλής επιστημονικής ποιότητας την ίδια στιγμή κατά την οποία επιτρέπει να ασκούν την ερευνητική δραστηριότητα και «Λοιποί Φορείς» (άρθρο 2, παρ. 11) οι οποίοι και δεν υπόκεινται στο προτεινόμενο από αυτό σύστημα αξιολόγησης.
  Στην παράγραφο 9 αναφέρεται μόνον η υποστήριξη από την Βιομηχανία και αγνοείται, άλλη μια φορά, ο χώρος των Επιχειρήσεων και άλλων τομέων της οικονομίας.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 14:31 | Βασίλης Καλερίδης

  Περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΓΓΕΤ(Κ), στον τίτλο της οποίας προστίθεται και η Καινοτομία. Είναι θετικό ότι η ΓΓΕΤΚ όχι μόνο διατηρεί τις αρμοδιότητές της αλλά φαίνεται ότι ενισχύεται ο ρόλος της.
  Αν είναι αυτός ο στόχος, προτείνεται να ληφθούν υπ’ όψη στο Άρθρο τα παρακάτω σημεία:
  1. Αυτονομία της ΓΓΕΤΚ – Πρόβλεψη για εξαίρεση από τη διοικητική και οικονομική εξάρτηση από το οποιοδήποτε Κεντρικό Υπουργείο και, πολύ περισσότερο,
  2. Ενίσχυση και αναμόρφωση της δομής της ΓΓΕΤΚ καθώς και προβλέψεις για τη στελέχωσή της. Το Σχέδιο Νόμου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενδυνάμωση της ΓΓΕΤΚ ώστε να καταστεί εφικτή η εκπλήρωση των σημαντικών στόχων που αναφέρονται στο Άρθρο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:17 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Να προστεθεί:
   Ο σχεδιασμός και η προκήρυξη δράσεων και προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.

 • Άρθρο 8: Προσθήκη των ΕΤΠ-Θερμοκοιτίδων ως εποπτευόμενων φορέων

 • 22 Δεκεμβρίου 2013, 14:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Η Έρευνα μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην ανάπτυξη της χώρας μας, όπως διαχρονικά υποστηρίζεται ακόμη και από τους κυβερνητικούς εταίρους.

  Γι’ αυτό προτείνουμε την αναβάθμιση της Γ.Γ.Ε.Τ. σε Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας το οποίο θα εποπτεύει το σύνολο των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας με μεταφορά των αντίστοιχων κονδυλίων από τα Υπουργεία στα οποία υπάγονται αυτή τη στιγμή

 • 21 Δεκεμβρίου 2013, 17:00 | Βασίλης

  Προτείνεται η θέσπιση διατάξεων ώστε οι Υπάλληλοι τηε ΓΓΕΤ να έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται στους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ΓΓΕΤ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με στόχο την ανανέωση και επικαιροποίηση της γνώσης τους στο γνωστικό πεδίο της θέσης που κατέχουν (Μηχανικού, Φυσικού, Βιολόγου κλπ). Αυτή η δυαντότητα θα πρέπει ιδιαίτερα να δίνεται σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και άλλων αντίστοιχων προοσόντων (Μαστερ, Διδακτορικών, Μεταδιδακτορικών, δημοσιεύσεων, κλπ).

 • 16 Δεκεμβρίου 2013, 16:04 | Βασλιλης Τσούλκας

  1). Είναι σημαντικό για την βελτιστοποίηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών και του προσδοκόμενου οφέλους από την υλοποίηση τους η ΓΓΕΤΚ να υπαχθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κάτι τέτοιο θα υποστηρίζε πολύ αποτελεσματικότερα την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με άμεση σύνδεση της Έρευνας με την Παραγωγή (Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο – παρεμβάσεις – αξιολόγηση αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων, επικαροποίηση, Καινοτόμες Επιχειρήσεις κλπ).

  2). Στελέχωση και Αξιοποίηση του υφιστάμενου άνθρώπινου δυναμικού (που είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου αλλά και με σημαντική εμπειρία στον κλάδο της έρευνας και καινοτομίας) της ΓΓΕΤ με ουσιαστική συμμετοχή του στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων. Έτσι θα ενισχυθεί σημαντικά η διαφάνεια και αμεροληψία των επιτροπών αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα. Ουσιαστική συμμετοχή του προσωπικού της ΓΓΕΤ που διαθετει υψηλά προσόντα (Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους, ακόμη και σχετικό επιστημονικό συγγραφικό έργο και εμπειρία) στην εκπροσώπηση των εποπτευόμενων φορέων, αλλά και στις διαδικασίες αξιολόγησης τους.

  3). Ουσιαστική αξιοποίηση του υφιστάμενου Επιστημονικού/Τεχνικού Προσωπικού της ΓΓΕΤ (Μηχανικοί και άλλων θετικών επιστημών) στην υποστήριξη της χάραξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογία μέσω της εκπροσώπησής της χώρας στους Διεθνείς Οργανισμούς (European Space Agency, CERN , κλπ). Ουσιαστική συμμετοχή στη αξιολόγηση των υποβαλλομενων προτάσεων από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της ΓΓΕΤ.