Άρθρο 5. – Σχέδιο Δράσης

1. Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης στη βάση των υφιστάμενων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της Ένωσης Καινοτομίας και των Αποφάσεων, Οδηγιών, Ανακοινώσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο Δράσης λαμβάνει υπόψη:
1.1. τις τρέχουσες και μελλοντικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, τις ανάγκες, απλοποίησης των διαδικασιών και κανόνων ανάθεσης και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, εξάλειψης φραγμών, και μείωσης του διοικητικού φόρτου κινητοποίησης οργανισμών χρηματοδότησης και εκτέλεσης ερευνών.
1.2. τη διεθνή κατάταξη της χώρας, τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές διεθνών Οργανισμών και τις βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές, τους κανόνες συμμόρφωσης με το πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων, αποφυγής εδαφικών περιορισμών και λήψης και εφαρμογής κινήτρων και μηχανισμών διαχείρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης.
1.3. την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας.
2. Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή με Νόμο, ισχύει για επτά [7] έτη και περιέχει ειδικότερα δέσμη κρίσιμων μέτρων, τα οποία μεταξύ άλλων είναι:
2.1. Η συστημική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί ο ομαλός σχεδιασμός και η λειτουργία των Οργάνων σχεδίασης και υλοποίησής της,
2.2. Η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη χώρα, που ενισχύει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες, ευνοεί την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων και περιέχει διεθνική αντίληψη, επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, δημιουργία ευκαιριών, δια βίου εκπαίδευση και καινοτομία,
2.3. Η εστίαση σε τομείς που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ με την καλλιέργεια στενής, αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων και τη δημιουργία, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων,
2.4. Η συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών για τη διαμόρφωση πολιτικής ενθάρρυνσης εξειδικευμένων επιστημόνων ανά τον κόσμο να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Ελλάδα,
2.5. Η επιμόρφωση των στελεχών διοίκησης, ώστε να προσαρμοστούν σε υψηλά διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα υλοποίησης ερευνητικής πολιτικής,
2.6. Η διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου και αναδιάρθρωσης του ρόλου και των στρατηγικών των επί μέρους φορέων υλοποίησης και η διεθνής αξιολόγηση των δράσεων υλοποίησης της,
2.7. Η αναδιάρθρωση και απλοποίηση του συστήματος δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης και των υπηρεσιών προώθησης της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με τη χρήση μέσων με επιχειρηματικό και επενδυτικό προσανατολισμό, όπως, ενδεικτικά, κινήτρων που αφορούν, σε χορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, εκπτώσεις και ενισχύσεις στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων επιστημόνων, στη δημιουργία καινοτόμων και ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, στην κινητικότητα και στην ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων,
2.8. Η παροχή κινήτρων ανταγωνισμού και ανάπτυξης καινοτομικών δράσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης για καινοτομικές λύσεις, (ενδεικτικά, η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας και της αρχιτεκτονικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων) με στόχο την ενίσχυση ευρειών καινοτομικών δραστηριοτήτων,
2.9. Η διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και της ζήτησης στην αγορά και την ουσιαστική υποστήριξη αντίστοιχων καινοτομικών δράσεων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:55 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Άρθρο 5: Σχέδιο Δράσης

  – Απουσιάζει και σε αυτό το άρθρο η διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της ΕΣΕΤΑΚ.

  – Ποιος εισηγείται στη Βουλή το νόμο με τον οποίο ψηφίζεται το σχέδιο δράσης?

  – Δεν προβλέπεται πουθενά η χρηματοδότηση για την εφαρμογή του.

  – Δεν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Δεν αναφέρεται πουθενά ο τρόπος της διασφάλισης της Εθνικής χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης καθώς και η υποχρεωτική αποτίμηση της δράσης.

  Όπως αναφερόταν και στην ανάλυση SWOT για το ελληνικό σύστημα Ε&Α που πραγματοποιήθηκε από τη Rand [A rapid review of the Greek research and development system, copyright 2011 RAND Corporation], στις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος ήταν (α) η «Έλλειψη συνεπούς και αξιόπιστης χρηματοδότησης, αταξία στον κύκλο προκηρύξεων διαγωνισμών (ITT), αναξιοπιστία στο χρόνο πληρωμής» και (β) η «Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, που οδηγεί σε έλλειψη προτεραιοτήτων και μιας συνεκτικής ερευνητικής κοινότητας».

  5.2 Το Σχέδιο δράσης που ψηφίζεται από τη Βουλή να έχει μικρότερη διάρκεια από 7 έτη πχ 5 έτη ώστε να δίνεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των στόχων ανάλογα με τις συνθήκες.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 02:18 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Άρθρο 5: Σχέδιο Δράσης

  – Απουσιάζει και σε αυτό το άρθρο η διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της ΕΣΕΤΑΚ.
  – Ποιος εισηγείται στη Βουλή το νόμο με τον οποίο ψηφίζεται το σχέδιο δράσης?
  – Δεν προβλέπεται πουθενά η χρηματοδότηση για την εφαρμογή του.
  – Δεν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 5. – Σχέδιο Δράσης

  Η ανάγκη ύπαρξης μεθοδικού σχεδίου και αποτελεσματικής προώθησης της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας αποτελεί μια από τις βασικές πρόνοιες του Ν. 1514/1985, στο νομοθετικό κείμενο του οποίου αφιερώνεται σχετικό κεφάλαιο (Γ, άρθρα 5, 6, 7) υπό τον τίτλο “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠΑΕΤ”, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, είτε ως τμήμα του πενταετούς οικονομικού προγράμματος της χώρας, είτε αυτοτελώς.

  Στην πράξη ουδέποτε ψηφίστηκε από τη Βουλή ΠΑΕΤ. Η κάθε κυβέρνηση κατά πάγια πρακτική περιλάμβανε στο πρόγραμμά της ορισμένες γενικές διακηρύξεις περί έρευνας, χωρίς να δίνεται καμία συνέχεια στο ζήτημα. Σημειώνουμε επίσης ότι, στην ανάλυση SWOT για το ελληνικό σύστημα Ε&Α που πραγματοποιήθηκε από τη Rand [A rapid review of the Greek research and development system, copyright 2011 RAND Corporation], στις πρώτες θέσεις του πίνακα με τις αδυναμίες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος εμφανίζονται (α) η «Έλλειψη συνεπούς και αξιόπιστης χρηματοδότησης, αταξία στον κύκλο προκηρύξεων διαγωνισμών (ITT), αναξιοπιστία στο χρόνο πληρωμής» και (β) η «Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, που οδηγεί σε έλλειψη προτεραιοτήτων και μιας συνεκτικής ερευνητικής κοινότητας». Οι ανωτέρω αδυναμίες δεν αντιμετωπίζονται θεσμικά στο υπό διαβούλευση ν/σ.

  Αυτό που κρατά ζωντανή την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι κατ’ ουσίαν μια αντίστοιχη διαδικασία που με σοβαρότητα επιτελείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή των Framework Programmes, τα οποία αποτελούν και το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο η Ε.Ε. χρηματοδοτεί επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες. Πρόκειται για διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 1984 και έκτοτε επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

  Η ΕΕΕ θεωρεί ότι ο αντίστοιχος εθνικός τακτικός στρατηγικός σχεδιασμός της έρευνας στη χώρα μας είναι επίσης επιβεβλημένος, όπως επιβεβλημένη είναι και η διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή του, ώστε η Ελλάδα να μην είναι πλέον μια από τις τελευταίες των χωρών της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ ως προς την επένδυσή της σε Ε&Κ.

  Αναγκαίος είναι, τέλος, ένας μηχανισμός αποτίμησης των αποτελεσμάτων κάθε υλοποιηθέντος πολυετούς προγράμματος ΕΤΑΚ, ο οποίος θα τροφοδοτεί με δεδομένα και θα υποβοηθά και τη χάραξη του επόμενου προγράμματος ΕΤΑΚ.

  Πρόταση της ΕΕΕ:

   Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο μηχανισμός και οι διαδικασίες στη βάση των οποίων θα διαμορφώνεται το πολυετές πρόγραμμα ΕΤΑΚ.

   Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν προβλέψεις που:
  (α) Να διασφαλίζουν τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος ΕΤΑΚ.
  (β) Να εξειδικεύουν το μηχανισμό αποτίμησης των αποτελεσμάτων κάθε υλοποιηθέντος προγράμματος ΕΤΑΚ, ο οποίος θα τροφοδοτεί με δεδομένα και θα υποβοηθά και τη χάραξη του επόμενου.

   Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να τίθεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης προ της ψήφισής του από τη Βουλή των Ελλήνων.

   Οι αναφορές περί «επιχειρηματικότητας» στο παρόν Άρθρο γίνονται γενικώς, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον προσδιορισμό «καινοτόμος».

 • 28 Δεκεμβρίου 2013, 23:22 | Μαρία Θανοπούλου

  ΄Αρθρο 5: Σχέδιο Δράσης
  Το Σχέδιο Δράσης το οποίο ορθώς ψηφίζεται από τη Βουλή με νόμο και έχει 7ετή ισχύ, με τα 9 αναφερόμενα ως «κρίσιμα μέτρα» και πάλι δεν εστιάζει ευθέως στην ΄Ερευνα και τους Τομείς ερευνητικής προτεραιότητας για τους οποίους θα έπρεπε να καθορίζει και συγκεκριμένους στόχους. Αντίθετα περιέχει αναφορές οι οποίες και πάλι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως «μέσα» επίτευξης των στόχων της ΕΣΕΤΑΚ ή και του Σχεδίου Δράσης εφόσον αυτοί προσδιοριστούν σαφώς.
  Επί πλέον σε διάφορα σημεία του Σχεδίου Δράσης γίνεται λόγος για «απλοποίηση των διαδικασιών και κανόνων χρηματοδότησης προγραμμάτων» την ίδια στιγμή κατά την οποία στο ΄Αρθρο 23, 24 και 25 του παρόντος σχεδίου νόμου περιγράφονται διαδικασίες οι οποίες κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται σε «μέτρο απλοποίησης».
  Συγκεκριμένα:
  Ως προς το 2.1: Ξενίζει ιδιαίτερα η αναφορά στη Κεντρική Κυβέρνηση και στον «ομαλό σχεδιασμό και λειτουργία των οργάνων σχεδίασης και υλοποίησής» της όχι μόνον γιατί δεν προκύπτει από τα λοιπά ΄Αρθρα η σχέση της Κεντρικής Κυβέρνησης με την ΄Ερευνα, αλλά και γιατί παραμένει ασαφές για ποιά όργανα σχεδίασης και υλοποίησης πρόκειται.

  Μαρία Θανοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 22:53 | Βασίλης Καλερίδης

  Στο κείμενο του Άρθρου αναφέρεται λήψη μέτρων προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Επιβάλλεται στα επόμενα Άρθρα η συγκεκριμενοποίηση αυτών των μέτρων.
  Π.χ. «…η συστημική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης…» ή «…η διαμόρφωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων…» απαιτούν βούληση πρώτα και, στη συνέχεια, μέτρα που μάλλον δεν καλύπτονται από τα επόμενα Άρθρα.

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 13:14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»

  Να προστεθεί:

  Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση πριν τη ψήφισή του από τη Βουλή.

  Αρ. 5, Παρ 2,3:
  Να διατυπωθεί ως εξής:

  Η εστίαση σε τομείς, που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ με την καλλιέργεια στενής, αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων και τη δημιουργία, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία τεχνολογικών πλατφορμών σε τομείς κρίσιμους για την ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής πολιτικής.

 • 13 Δεκεμβρίου 2013, 03:33 | Lykos Sakis

  Μέσα στο σχέδιο δράσης όμως δεν έχει προβλεφθεί μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Το ότι τόσα χρόνια η χώρα «ετρωγε» τους ερευνητές της. Έτσι υπάρχουν σήμερα «ταλέντα» τα οποία δεν κατάφεραν να επικρατήσουν στις μάχες-θανάτου των σχολικών εξετάσεων και είτε δεν πέρασαν εκεί που θα ήταν πιο αποδοτικοί, είτε δεν πέρασαν και καθόλου. Σήμερα μάλιστα κάτω απο την πίεση της «κρίσης» πολλοί δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές για οικονομικούς λόγους. Έτσι τα «ταλέντα» των μαθηματικών καταλήγουν αστυνομικοί και πυροσβέστες. Τα «ταλέντα» της ιατρικής αποφασίζουν να μεταναστέυσουν. τα «ταλέντα» των τεχνικών σχολών διαπρέπουν στο σέρβις καφέδων στα μπαράκια, τα «ταλέντα» των καλών τεχνών γίνονται μπογιατζήδες και τα ξενόφερτα «ταλέντα» των μεταναστών δεν αξιοποιούνται καθόλου αφού είναι απασχολημένα με το να βοσκάνε πρόβατα και να μαζεύουν φράουλες στη Μανωλάδα!
  Κατα συνέπεια το «Σχέδιο Δράσης» εδώ στοχεύει να υποθέσω όχι στην ανάδειξη του «άγνωστου ταλέντου» που υπάρχει κάπου στο σώμα της κοινωνίας ανεκμετάλευτο, αλλά στην επικράτηση του «αναγνωρισμένου ταλέντου» της υψηλής εξειδίκευσης. Εξειδίκευση που την διαθέτει φυσικά κάποια πολυεθνική της Αμερικής, της Κίνας ή της Γερμανίας και θα «συμπράξει» με το δημόσιο..
  Αν αυτό είναι το «Σχέδιο Δράσης» τότε μάλλον πρέπει να μεταναστεύσω κι εγώ σιγά-σιγά απο αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει ελπίδα εδώ για κανέναν όταν τα «σχέδια δράσης» απλά διευρύνουν τις ανισότητες και κλείνουν κάθε παράθυρο ελπίδας.