Άρθρο 32-Αξιολόγηση Προόδου της χώρας στην Ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

1. Με την επιμέλεια της Γ.Γ.Ε.Τ.Κ και την υποστήριξη του ΕΣΕΤΚ συλλέγονται και ταξινομούνται, τα δεδομένα για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με βάση αφ’ ενός τις συνιστώσες της τεχνολογική καινοτομίας, των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για τη δημιουργία δεξιοτήτων και καινοτομικότητας, της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης και της απασχόλησης στις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινοτόμων τομέων και αφετέρου τους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται, α) στις αξιολογούμενες δραστηριότητες των ερευνητικών φορέων και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (enablers), β) στις αξιολογούμενες ιδιωτικές δραστηριότητες και γ) στα αποτελέσματα που προκύπτουν και κατηγοριοποιούνται, ως ακολούθως:
1.1. Καταλύτες:
1.1.1. Ανθρώπινοι πόροι
1.1.1.1. Νέοι διδάκτορες.
1.1.1.2. Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1.1.1.3. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δεύτερος κύκλος).
1.1.2. Ανοικτά, άριστα και ελκυστικά ερευνητικά συστήματα
1.1.2.1. Διεθνείς επιστημονικές (συν)δημοσιεύσεις.
1.1.2.2. Μη κοινοτικοί διδακτορικοί φοιτητές.
1.1.2.3. Αναφορές (citations) ανά Ερευνητή και ανά θεματικό επιστημονικό πεδίο.
1.1.2.4. Σύνολο επιχορηγήσεων ανά Ερευνητή.
1.1.3. Χρηματοοικονομικά και οικονομική ενίσχυση
1.1.3.1. Δημόσια δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη.
1.1.3.2. Επενδύσεις Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.
1.2. Ιδιωτικές δραστηριότητες
1.2.1. Ιδιωτικές επενδύσεις
1.2.1.1. Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.
1.2.1.2. Δαπάνες για μη τεχνολογική/ερευνητική καινοτομία.
1.2.1.3. Διασυνδέσεις και επιχειρηματικότητα.
1.2.1.4. Ενδοεπιχειρησιακή καινοτομία σε μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
1.2.1.5. Συνεργασίες καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1.2.1.6. Δημόσιες – ιδιωτικές (συν)δημοσιεύσεις.
1.2.2. Πνευματική ιδιοκτησία
1.2.2.1. Διεθνείς αιτήσεις για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.
1.2.2.2. Διεθνείς αιτήσεις για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.
1.2.2.3. Κοινοτικά εμπορικά σήματα.
1.2.2.4. Κοινοτικά σχέδια.
1.3. Αποτελέσματα
1.3.1. Καινοτόμοι οργανισμοί
1.3.1.1. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες.
1.3.1.2. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορικές/οργανωτικές καινοτομίες.
1.3.1.3. Καινοτόμες εταιρίες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.
1.3.2. Οικονομικές επιπτώσεις
1.3.2.1. Απασχόληση σε δραστηριότητες της οικονομίας της γνώσης.
1.3.2.2. Συνεισφορά της εξαγωγής προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας στο εμπορικό ισοζύγιο.
1.3.2.3. Εξαγωγές υπηρεσιών της οικονομίας της γνώσης.
1.3.2.4. Πωλήσεις νέων καινοτόμων προϊόντων.
1.3.2.5. Έσοδα από άδειες χρήσης και διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το εξωτερικό.
2. Η έκθεση αξιολόγησης του Ε.Σ.Ε.Τ διαμορφώνεται κάθε χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου έτους και υποβάλλεται στην Γ.Γ.Ε.Τ με την μέριμνα της οποίας αναρτάται στον δικτυακό τόπο της.

 • 31 Δεκεμβρίου 2013, 12:14 | Ελισάβετ ΄Αλλισον

  Άρθρο 32: Αξιολόγηση Προόδου της χώρας στην Ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομία

  Λείπει η διάσταση των «κοινωνικών επιπτώσεων» της ΕΤΑΚ, δύσκολο αλλά και εφικτό εγχείρημα για την καταγραφή τους. Υπάρχουν ήδη πολλές success stories στο ενεργητικό των Ερευνητικών Κέντρων.

 • Παρ. 1.3.2: Οι πόροι που εισρέουν στη χώρα από ανταγωνιστικά έργα να υπολογίζονται και αυτοί.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά»

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 03:25 | Σύλλογος Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (ΣΕΕ)

  Τα κριτήρια αξιολόγησης προόδου της χώρας στην Ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι φτωχά και δεν περιλαμβάνουν άξονες όπως επίτευξη εθνικών στόχων, αναχαίτιση του Brain Drain, παραγωγή νέας γνώσης, δημιουργία λειτουργία και υποστήριξη ερευνητικών υποδομών, θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές ερευνητικό πλαίσιο.
  Όπως έχουμε ήδη πει οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιδιωτικού Τομέα θα πρέπει να αξιολογούνται υποχρεωτικά (στο βαθμό που λαμβάνει Δημόσια Χρηματοδότηση και αξιοποιεί ευεργετήματα του παρόντος ν/σ) και τα αποτελέσματα να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη στην αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην Ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.