Άρθρο 35 – Κινητικότητα Ερευνητών ημεδαπής – αλλοδαπής

1. Ερευνητές που υπηρετούν σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ή Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους μπορούν να απασχολούνται με οποιασδήποτε νομικής φύσης σχέση σε Ελληνικούς Ερευνητικούς Φορείς. Κατά τον χρόνο διάρκειας της σύμβασής τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ερευνητών του Κέντρου, πλην της συμμετοχής τους στα Όργανα Διοίκησης του Κέντρου. Για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση στο εξωτερικό. Οι Ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ερευνητικό Κέντρο και μπορούν να συμμετέχουν ή /και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο Ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής για αξιολόγηση. Δικαιούνται να λαμβάνουν από τους ίδιους πόρους των Ερευνητικών Φορέων χρηματική αποζημίωση ή να μισθοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου. Επί πλέον μπορεί να προβλέπονται από τους πόρους των Ερευνητικών φορέων που προέρχονται από Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, εφάπαξ ερευνητικές χορηγίες ένταξης επιστημόνων στον ερευνητικό ιστό της χώρας, άλλα ειδικά οικονομικά κίνητρα και μέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, όπως αποζημίωση για έξοδα μετοικεσίας που περιλαμβάνει έξοδα ταξιδιού του και των μελών της οικογένειάς του, έξοδα μεταφοράς οικοσκευής μέχρι ποσοστού 50% των εξόδων ταξιδιού και έξοδα εγκατάστασης έως ποσού ίσου με δύο μισθούς, να ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ελλήνων επιστη¬μόνων του εξωτερικού και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς σε χώρες του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία.
2. Ερευνητές των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλο¬δαπής χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο, εφ’ όσον έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου. Η άδεια μπορεί ν’ ανακληθεί κατά την διακριτική ευχέρεια του Ερευνητικού Κέντρου μετά από προειδοποίηση έξι (6) μηνών και ο Ερευνητής υποχρεούται να επιστρέψει στην θέση του. Σε περίπτωση μη επιστροφής λογίζεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του και έχει λυθεί η σχέση του με το Ερευνητικό Κέντρο ή το Ινστιτούτο.

 • – Θα πρέπει να κατοχυρωθεί ακόμη περισσότερο το θέμα κινητικότητας με τα πανεπιστήμια, τα άλλα ΕΚ και τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα κινητικότητας (π.χ. διδασκαλία, συμμετοχή/συντονισμός έργων άλλων φορέων κλπ). Για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ αυτό είναι εφικτό και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους Ερευνητές. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ολοκληρωμένη θεώρηση του ερευνητικού ιστού.
  – Να προβλεφθεί διαδικασία μετάκλησης Ερευνητών σε άλλα ΕΚ σε άλλες πόλεις, κατ’αναλογία με αυτή που υπάρχει και για τα μέλη ΔΕΠ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2013, 04:10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Στο πλαίσιο της κινητικότητας και της εξοικονόμησης πόρων του συστήματος θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε ερευνητές ΕΚ να απασχολούνται για ορισμένα χρονικά διαστήματα σε θέσεις ερευνητικές ή διευθυντικές άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ αποδοχών.

  Ερευνητές των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή ή Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής και της ημεδαπής χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο, εφόσον έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – http://www.eee-researchers.gr

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Άρθρο 35 – Κινητικότητα Ερευνητών

  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ημεδαπής (όχι μόνο της αλλοδαπής, βλ. παρ. 2)

 • Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΙΤΕ επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

  Το παρόν άρθρο δεν συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στη ΧκΚ. Προς τούτο, σε συνέχεια του προτεινόμενου στο άρθρο 2 ορισμού του ερευνητικού προσωπικού:

  Η παρ.1 προτείνεται να τροποποιηθεί σε «Ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης…».

  Η παρ.2 προτείνεται να τροποποιηθεί σε «Ερευνητικό προσωπικό των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τμήματος έρευνας…».

  Επιπλέον, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αντίστοιχη πρόβλεψη με εκείνη της παρ. 2 για αντίστοιχες θέσεις που αφορούν το Τ&ΔΠ, κάτι το οποίο ήδη προβλέπεται στο πλαίσιο των δράσεων Marie Curie.

  Το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ

  Πλήρες κείμενο θέσεων: http://www.forth.gr/se/docs/enimerotika/ΣΕΙΤΕ_2013-11-05_226.pdf

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 20:59 | N. Θεοδωρακόπουλος

  Η παραγραφος 2 θα παραμείνει κατά την άποψή μου ανενεργή εφόσον δεν συμπεριλάβει πρόνοια για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από το ερευνητικό κέντρο. Εάν αυτό γίνει, τα ερευνητικά κέντρα θα κερδίσουν και άμεσα (προσμέτρηση της επιστημονικής παραγωγής των αδειούχων) και μεσοπρόθεσμα (επενδύοντας στην εξωστρέφεια του ανθρώπινου δυναμικού τους).

  Ν. Θεοδωρακόπουλος
  Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, ΙΘΦΧ/ΕΙΕ

 • 27 Δεκεμβρίου 2013, 15:50 | ΕΛΕ ΙΤΕ

  ΕΛΕ προσφέρουν υπηρεσίες σε υψηλό ερευνητικό και τεχνολογικό επίπεδο και είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους σε άλλα Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής ή σε επιχειρήσεις με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 35 για τους ερευνητές.

  • Προτείνουμε αλλαγή στο παρ. 2
  2. Ερευνητές και ΕΛΕ των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων