Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη.