Άρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012

Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για τη σύνδεση με τα δίκτυα, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του υδραυλικού, με αναφορά στην ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της, αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο ή από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.».