Άρθρο 20 Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4177/2013

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) προστίθεται περ. θ’ ως εξής:
«θ) Η Δημοτική Αστυνομία».

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:19 | Γεώργιος Παπαδόπουλος

    Πλέον της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι σκόπιμο για προφανείς λόγους να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ. όπως και η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του ν.4177/2013.