Άρθρο 33 Τροποποίηση των διατάξεων του α.ν. 89/1967

1. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) καταργούνται.
2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση της ενίσχυσης και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων. Το αίτημα θεωρείται υποβληθέν εφόσον περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του έργου, τον τόπο εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα, τις προτεινόμενες επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες και το ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης.».
β) Οι διατάξεις της περ. α’ καταλαμβάνουν τις ενισχύσεις που χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Το άρθρο 8 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέο άρθρο 8 ως εξής:
«Άρθρο 8
Οι ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται, κατ’ έτος, το ποσό των ενισχύσεων του προηγούμενου εδαφίου που δύναται να χορηγηθεί κατά το έτος αυτό, συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία ενίσχυσης. Το ποσό αυτό συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισμό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με δυνατότητα ένταξης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
Τα αιτήματα χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αποφάσεις χορήγησης ενισχύσεων, συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία ενίσχυσης, κατ’ αντιστοιχία με την κατανομή του προς χορήγηση ποσού ενισχύσεων στην υπουργική απόφαση του παρόντος άρθρου, εκδίδονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 και μέχρι εξάντλησης του καθορισθέντος για το έτος ποσού. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο της έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα, όπως ορίζονται στην απόφαση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 6, αναβάλλεται η έκδοση αυτής, συνεχιζόμενης της έκδοσης αποφάσεων για επόμενα αιτήματα, μέχρις ότου προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε και τίθεται πρώτη στη σειρά προτεραιότητας έναντι των αιτημάτων για τα οποία δεν έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η υπογραφή της απόφασης και η αποστολή της προς δημοσίευση.
Προκειμένου να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατά την έκδοση της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην απόφαση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 6. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημα αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων για τα επόμενα αιτήματα. Με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για το αίτημα που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα η απόφαση, εκδίδεται κατά προτεραιότητα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί από τις προηγούμενες αποφάσεις τα καθορισθέντα κονδύλια.
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται περ. η’ ως εξής:
«η. γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967».
5. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη».