Άρθρο 47 Τροποποιήσεις άρθρου 58 του ν. 4314/2014

Η παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται, ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να συστήνονται και να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας ή έργου με αντικείμενο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθώς και για ενέργειες σχετικές με την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αν οι πιο πάνω επιτροπές ή ομάδες περιλαμβάνουν και μέλη προερχόμενα από άλλους φορείς, αυτά υποδεικνύονται από τους φορείς τους.».