Άρθρο 38 Τροποποίηση άρθρου 17 ΚΦΔ σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ιζ’ ως εξής:
«ιζ) στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.».
2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παρ. 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και του αρμόδιου Υπουργού για τα θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος, το είδος και το πλήθος των στοιχείων μητρώου και οικονομικών στοιχείων που διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δυνάμει της περ. ιζ’ της παρ. 1.».