Άρθρο 3 Αποστολή και αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελεί ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει ως αποστολή:
α) τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών,
β) τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017 (Α’ 171), καθώς και κάθε άλλης διάταξης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
γ) την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α’ 202) και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
δ) τη σύσταση και συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
ε) τη διαπίστωση παραβάσεων και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, καθώς και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
στ) τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου και τον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημοτικής Αστυνομίας, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των Διευθύνσεων ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και σε εφαρμογή του στρατηγικού και ετήσιου προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
ζ) την τήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, τη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται, διαχειρίζονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες,
η) την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
θ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και την εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της,
ι) τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.
2. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. ασκεί τις σχετικές με την αποστολή της αρμοδιότητες που προκύπτουν σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσιών άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. στ’ της παρ. 1, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για θέματα ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης της παραοικονομίας και του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα μικτά κλιμάκια, κατόπιν σχετικής εντολής ελέγχου, δύνανται να βεβαιώνουν και φορολογικής φύσεως παραβάσεις που προβλέπονται στο ν. 4177/2013 (Α’ 173) και σχετίζονται με υπηρεσίες που προσφέρονται απευθείας στον καταναλωτή.
3. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. στ’ της παρ. 1, υποχρεούνται να συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου από τον Διοικητή της, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες και συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης, τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών που καλούνται για συμμετοχή σε ελέγχους υπό την ΔΙ.Μ.Ε.Α., ελέγχονται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις των περ. α’ και β’ του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 με ανώτατο όριο την επιβολή προστίμου ίσου με τις αποδοχές έξι (6) μηνών, από τα αρμόδια όργανα των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
4. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
5. Για την εκτέλεση της αποστολής και προς διευκόλυνση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι δυνατή η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη συνεργασία της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
7. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει μνημόνια, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για την εν γένει αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του ελέγχου αγοράς.
8. Από τη δημοσίευση του παρόντος το ΣΥΚΕΑΑΠ του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) καταργείται και η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΥΚΕΑΑΠ και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, δύναται να εκχωρούνται στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. ελεγκτικές αρμοδιότητες και των λοιπών Υπηρεσιών της περ. στ’ της παρ. 1.

 • 15 Ιουνίου 2020, 15:07 | ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Στην παρ. α) για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και παροχή υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετρολογικοί έλεγχοι σε ότι αφορά όγκο και βάρος (καύσιμα, προσυσκευασμένα προϊόντα, ζυγαριές κλπ.).

 • Θα πρέπει να διευκρινιστούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες της ΔΙ.ΜΕ.Α ώστε να μην υπερκαλύπτουν τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων σύμφωνα με την εναρμονισμένη τεχνική νομοθεσία.
  Επιπλέον πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 • 12 Ιουνίου 2020, 16:09 | Ε.Β.Ε.Π.

  3. Λεπτομερής και ξεκάθαρη γραμμογράφηση των θέσεων έτσι ώστε να καθίσταται απλός και εύκολος ο έλεγχος των νόμιμων αδειών.

 • 11 Ιουνίου 2020, 09:40 | Μαρία Νέζερη

  Παράγραφος 1α: Ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς είναι ένας πολύ γενικός όρος και συμπεριλαμβάνει τα πάντα πχ άδεια, pos, covid, 4177/13, 4497/17, παρεμπόριο ακόμα και αν έχει πυροσβεστήρες ένα κατάστημα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς και οι ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ θα επωμιστούν με έναν τεράστιο όγκο νομοθεσίας και θα είναι όλοι υπεύθυνοι για όλα; Είναι όντως έτσι ή απλά δεν έχει αποσαφηνιστεί; Δηλαδή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Kαταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 1 ασχολείται με το παρεμπόριο & η ΔΙΜΕΑ με όλα;

 • 9 Ιουνίου 2020, 20:14 | Μιχαήλ Αλλαγιώτης

  Η Δημοτική Αστυνομία συμμετέχει διαρκώς στα μικτά κλιμάκια και συνεχώς της δίνονται και νέες αρμοδιότητες-τομείς ελέγχου. Η άμεση ενίσχυσή της με προσωπικό είναι επιτακτική.

 • 9 Ιουνίου 2020, 20:05 | Μιχαήλ Αλλαγιώτης

  Στην παρ.1στ. του άρθρου 3 απουσιάζει η ΕΛ.ΑΣ. η οποία αποτελεί απαραίτητη Υπηρεσία για να εκτελεστούν τα αυτόφωρα και να καμφθούν τυχόν παραβατικές αντιδράσεις ελεγχόμενων.

  Στην παρ.3 του άρθρου 3 πολύ θετική η προσθήκη πειθαρχικών κυρώσεων για μη συμμετοχή-άρνηση συμμετοχής εμπλεκόμενων Υπηρεσιών

 • 9 Ιουνίου 2020, 13:53 | Κυριάκος Πετάκος

  Δεν είναι σαφές από την διατύπωση της περιπτ. στ’ της παρ. 1, από ποιες υπηρεσίες θα συγκροτούνται τα μικτά κλιμάκια ελέγχου.

 • 9 Ιουνίου 2020, 13:53 | Χριστίνα Νάκου

  Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Δέον να αποσαφηνισθεί ποιο θα είναι το έργο που θα ανατίθεται στους ειδικούς εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους.

 • 3 Ιουνίου 2020, 09:02 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δεδομένου ότι θα συσταθούν μικτά κλιμάκια με την συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας θα πρέπει να δοθεί βάρος στην ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με με πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που επιθυμούν να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους αλλά και με νέες προσλήψεις αφού οι ελλείψεις στο κλάδο είναι πολύ μεγάλες.

 • 2 Ιουνίου 2020, 08:07 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Σε πάρα πολλές νομοθετικές/κανονιστικές διατάξεις προβλέπεται ειδικότερη καθ΄ύλη αρμοδιότητα και ως προς τον έλεγχο προιόντων κλπ διαφόρων άλλων δημοσίων υπηρεσιών υπουργείων ή και Ανεξαρτήτων Αρχών κλπ. Συνεπώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σύγχυσης, αλληλεπικάλυψης ακόμη και ζητήματα νομιμότητας και ακυρότητας. Πρέπει λοιπόν να αποσαφηνιστεί ρητά, συγκεκριμένα και ξεκάθαρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι καταργείται και τι εξαιρείται κλπ. Ένας νόμος, ακόμη και αν είναι μεταγενέστερος, εφόσον είναι γενικός, δεν καταργεί ένα προηγούμενο και ήδη υπάρχοντα που είναι ειδικότερος, πολύ δε περισσότερο όταν αυτός έχει υιοθετηθεί στην ελληνική έννομη τάξη κατ’ εφαρμογή κοινοτικής/ενωσιακής νομοθεσίας.