ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 32

Συγκρότηση επιτροπών για τους διαγωνισμούς που κατατείνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
1. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ως εξής:
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, που λειτουργούν στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), οι αναθέτουσες αρχές δύναται να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).».
2. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4413/2016 (Α’ 148) ως εξής:
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύναται να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).».