Άρθρο 43 Αποσύνδεση της Γ.Γ.Ε.Τ. από το Ινστιτούτο Έρευνας του Βυζαντινού Πολιτισμού

 

1. Η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 155/2007 (Α’ 198) καταργείται.
2. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 155/2007 (καταργείται.