Άρθρο 11 Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α’ 96), χωρίς όμως να αποκτούν και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών.
2. Ειδικότερα οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) Έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
β) Συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε (5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.
γ) Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης οδηγών από το αρμόδιο γραφείο κίνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο, και για λόγους ευελιξίας και διασφάλισης του απορρήτου του ελέγχου, επιτρέπεται στους ελεγκτές της Υπηρεσίας να οδηγούν τα οχήματα της υπηρεσίας, καθώς και μισθωμένα ή παραχωρημένα οχήματα από άλλους φορείς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, κατόπιν άδειας του Διοικητή της ΔΙ.ΜΕ.Α..
δ) Οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποχρεούνται να συνδράμουν την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., αν τους ζητηθεί, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο κατά περίπτωση/υπόθεση, συνδράμοντας στο έργο των μικτών κλιμακίων ελέγχων. Η μη χορήγηση των ζητούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τους υπόχρεους, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις των περ. α’ και β’ του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) με ανώτατο όριο την επιβολή προστίμου ίσου με τις αποδοχές έξι (6) μηνών, από τα αρμόδια όργανα των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

  • 9 Ιουνίου 2020, 21:51 | Μιχαήλ Αλλαγιώτης

    Στο αρ.11 τι εννοείτε ελεγκτές ΔΙΜΕΑ; Το προσωπικό των συναρμόδιων Υπηρεσιών που θα σχηματίζει τα μικτά κλιμάκια ή κάποιο άλλο προσωπικό; Αν εννοείτε το πρώτο τι σημαίνει δεν θα έχουν την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου; Ήδη πχ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι για το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους κατά τη διάρκεια άσκησης τους.

  • 3 Ιουνίου 2020, 10:59 | ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    Δεδομένου ότι οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι αλλά δεν αποκτούν την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου είναι απαραίτητη η συνεχής και απρόσκοπτη συμμετοχή των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.Κατά συνέπεια η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που επιθυμούν να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους αλλά και περεταίρω ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με νέους Δημοτικούς Αστυνομικούς είναι απαραίτητη.

  • 2 Ιουνίου 2020, 12:00 | Δώρα Εμμανουηλίδου

    Στο Μητρώο Ελεγκτών των Περιφερειών, δέον είναι να συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς (Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Υγειονομικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.)