Άρθρο 25 Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, όπου απαιτείται. Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του άρθρου 48 ΙΑ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί εντός της ανωτέρω ταχθείσας προθεσμίας και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.».

  • Σχόλιο της Δικηγορικής Εταιρείας «Αραχωβίτης Βασίλειος & Συνεργάτες», εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων:

    Με αφορμή τη διάταξη του προτεινόμενου άρθρου 25 του Νομοσχεδίου αναφορικά με τη χορήγηση της ολιγόμηνης (στην πραγματικότητα) παράτασης προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
    1. Καταρχάς η παράταση της προθεσμίας που χορηγείται δυνάμει της νέας διάταξης υπολογίζεται στην καλύτερη περίπτωση σε επτά (7) μήνες εφόσον λάβουμε ως αφετηρία υπολογισμού της την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 48 ΙΑ του ν. 4442/2016 (δηλαδή 18.01.2018). Περαιτέρω, στο ανωτέρω εξαιρετικά περιορισμένη χρονική διάρκεια της παράτασης θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια αρχή της Περιφέρειας θα χρειαστεί ώστε να αξιολογήσει έκαστο φάκελο αδειοδότησης ανά στάδιο (έγκριση εγκατάστασης /έγκριση λειτουργίας κλπ.) έως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατόπιν τούτων, και δεδομένου ότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα της παράτασης είναι εξαιρετικά περιορισμένο, καθίσταται αδήριτη ανάγκη να διευρυνθεί το χρονικό της πλαίσιο.

    2. Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των φαρμακαποθηκών στην Ελληνική Επικράτεια έχει ήδη αδειοδοτηθεί και εγκατασταθεί́ σε περιοχές της Γενικής Κατοικίας και του Πολεοδομικού Κέντρου (αστικός ιστός). Το τρέχον χρονικό διάστημα, νομίμως υφιστάμενες φαρμακαποθήκες που εδρεύουν εντός του αστικού ιστού αδυνατούν να ανανεώσουν την αδειοδότησή τους στις περιοχές της Γενικής Κατοικίας και του Πολεοδομικού Κέντρου, εάν αναγράφεται στα δικαιολογητικά τους, ο όρος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» ή παρεμφερής όρος, με αποτέλεσμα να απειλούνται με το επαχθές μέτρο της άμεσης απομάκρυνσης και μετεγκατάστασής τους εκτός του αστικού ιστού, ενώ αντιθέτως όπως προκύπτει de facto apo τη λειτουργία τους, πρόκειται για δραστηριότητα φαρμακαποθήκης.

    Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική ανάγκη να αρθεί σε νομοθετικό επίπεδο και με τρόπο ξεκάθαρο η προπεριγραφόμενη στρέβλωση έτσι ώστε να εξισώνεται η λειτουργία της επιχείρησης φαρμακαποθήκης με αυτή του καταστήματος αποθήκευσης φαρμάκων, εφόσον αποδεικνύεται από άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως ενδεικτικώς Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρημένοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) ότι πρόκειται για την ίδια εμπορική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι και το Συμβούλιο της Επικρατείας με το ΠΔ 59/2018 αναγνώρισε να υπάρχει ειδική ρύθμιση η οποία να διασφαλίζει την παρουσία των φαρμακαποθηκών στο αστικό ιστό (στις κατηγορίες της Γενικής Κατοικίας και του Πολεοδομικού́ Κέντρου), συνεπώς και του «καταστήματος αποθήκευσης φαρμάκων» αφού de facto πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα, με το σκεπτικό ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της ομαλής λειτουργίας των φαρμακαποθηκών η συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προκειμένου λοιπόν να προστατευτεί η βούληση του Νομοθέτη και της Πολιτείας όπως αποτυπώθηκε από το ΠΔ 59/2018 για τη διασφάλιση της παρουσίας των φαρμακαποθηκών στον αστικό ιστό, παρακαλούμε όπως συνεκτιμήσετε τα προαναφερόμενα δεδομένα και προβείτε σε σχετική νομοθετική ρύθμιση καθώς σε αντίθετη περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς θα καταστεί όμηρος υπηρεσιακών ερμηνειών που είναι ιδιαίτερα πιθανόν να προκαλέσουν μαζική άρνηση ανανέωσης αδειών των επιχειρήσεων του κλάδου μας, ανατρέποντας τελικά το πνεύμα του νομοθετικού διατάγματος του ΠΔ 59/2018 και τη σχετική ερμηνευτική εισήγηση του ΣτΕ.