Άρθρο 41 Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών

Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, από παροχή εκπαιδευτικού έργου, από συμμετοχή σε επιτροπές ή επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι., από αξιολόγηση προτάσεων ή έργων και από τη συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης, και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων.».

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:52 | ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :

    Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :
    Με το προτεινόμενο άρθρο επιχειρείται να αρθεί η απροθυμία και άρνηση, κυρίως Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού να συμμετέχουν (αμισθί) στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων. Ως μία από τις αιτίες της απροθυμίας, πέραν του οικονομικού σκέλους, είχε αναφερθεί η υποχρέωσή τους να υποβάλλουν δήλωση «πόθεν έσχες», παρότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

  • 15 Ιουνίου 2020, 15:19 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

    Κρίνουμε ότι το παρόν Άρθρο κινείται προς την θετική κατεύθυνση.