Άρθρο 40 Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών

 

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 133 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), προστίθεται η φράση:

«καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει.».

 • 15 Ιουνίου 2020, 15:22 | ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :

  Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) :
  Θεωρούμε σημαντική την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα, κρίνουμε όμως απαραίτητη και την αναγνώριση στην μισθολογική κατάταξη και των ερευνητών με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΑΕΙ ή/και ερευνητικά κέντρα.

 • 15 Ιουνίου 2020, 15:20 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

  Θεωρούμε σημαντική την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών μέσω ερευνητικού έργου στα Ερευνητικά Κέντρα, κρίνουμε όμως απαραίτητη και την αναγνώριση στην μισθολογική κατάταξη και των ερευνητών με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Κέντρα.

 • 15 Ιουνίου 2020, 14:39 | Σύλλογος Εργαζομένως Ιδρύματος Τεχνολογίας και ¨Ερευνας (ΣΕΙΤΕ)

  Ως γενικότερη παρατήρηση, μια σειρά από πάγια αιτήματα του ΕΔΤΠ προσωπικού και γενικότερα της ερευνητικής κοινότητάς δεν λαμβάνονται υπόψη στο παρόν σχέδιο νόμου.

  Το άρθρο 39 εκ πρώτης όψεως είναι ένα θετικό βήμα για αποσύνδεση από τα ασφυκτικά χαμηλά άνω όρια του ενιαίου μισθολογίου. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει στα ΕΚ της χώρας να προσελκύσουν νέους ερευνητές από το εξωτερικό, γεγονός που μέχρι στιγμής δεν είναι εφικτό καθώς οι εξαιρετικά χαμηλοί μισθοί του ενιαίου μισθολογίου αποτρέπουν την πρόσληψη ικανών και πολλά υποσχόμενων στελεχών. Ταυτόχρονα η παρούσα ρύθμιση αποτελεί ανάχωμα στο brain drain καθώς -σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση- πολλοί νέοι επιστήμονες που έλαβαν πρόσφατα το πτυχίο τους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό με στόχο καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερες απολαβές. Τέλος η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους επί χρόνια εγκλωβισμένους συμβασιούχους ΙΔΟΧ στα ΕΚ να λάβουν ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους υψηλότερες αμοιβές.
  Από τη άλλη πλευρά όμως η παρούσα ρύθμιση δεν εξασφαλίζει τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιοι Διευθυντές Ινστιτούτων και ΕΥ να μην συμμορφωθούν με το πνεύμα του νόμου αλλά να εκμεταλλευτούν την ελευθερία που δίνει αυτός και κατά συνέπεια συνάδελφοι να υποστούν μειώσεις ή νέοι εργαζόμενοι να ξεκινήσουν την εργασία τους με πολύ χαμηλές αποδοχές. Θα πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μην υπάρξουν εργαζόμενοι ομοιών προσόντων αλλά διαφορετικών ταχυτήτων. Η λύση που προτείνουμε είναι οι μισθοί των ΙΔΟΧ να συνδεθούν με τον μισθό του Ερευνητή (σαν ποσοστό αυτού αναλόγως και των προσόντων του συμβασιούχου) και κατά συνέπεια να ισχύσει ένα είδος ειδικού μισθολογίου και για τους ΙΔΟΧ ή να μπει η κατ’ ελάχιστον να ισχύσει η δικλείδα της ελάχιστης αμοιβής σύμφωνα με τις ΣΣΕ που πρέπει να υπογράφονται μεταξύ των Διοικήσεων των Κέντρων και τον Συλλόγων εργαζομένων.

  Σε ότι αφορά τα άρθρα 40 (Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών), 41 (Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών) κα 45 (Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης), ο ΣΕΙΤΕ θεωρεί ότι αυτά κινούνται προς την θετική κατεύθυνση.

 • 3 Ιουνίου 2020, 13:18 | Νικόλαος Καζάκης

  Δεν θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί στη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ερευνητών οι συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΑΕΙ ή/και ερευνητικά κέντρα? Είχε γίνει μία προσπάθεια στο προσχέδιο του Ν.4521/2018, αλλά δυστυχώς δεν δημοσιεύτηκε. Στο προσχέδιο τότε προβλεπόταν το εξής:

  2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού καθώς και ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».