Άρθρο 22 Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ με την έναρξη λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ορίζεται Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
3. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τα όργανά της δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητούν την επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν, κατά την διενέργεια του ελέγχου σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή εμποδίζουν με αθέμιτα μέσα τη διενέργεια του ελέγχου.
4. Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου και τήρησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και τη συνδρομή αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων δύναται να τοποθετούνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
6. Το αρχείο και οι εκκρεμείς υποθέσεις των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρονται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
7. Οι έχοντες αρμοδιότητα να παρίστανται, να εκπροσωπούν την υπηρεσία, να καταθέτουν ως μάρτυρες έναντι δικαστικών, εισαγγελικών, ανακριτικών και λοιπών αρχών της δημόσιας διοίκησης για εκκρεμείς υποθέσεις, των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν την αρμοδιότητα αυτή μέχρι την τελική διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών και έως την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ή την πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων.

  • 2 Ιουνίου 2020, 12:24 | Δώρα Εμμανουηλίδου

    Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που μνημονεύονται στην παράγραφο 4, είναι διαφορετικές από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών, γι΄ αυτό καλό θα ήταν να γίνει ο διαχωρισμός και η αποσαφήνιση, καθώς παρεμπόριο και ΔΙΕΠΠΥ εφαρμόζουν μόνο οι Διευθύνσεις των Περιφερειών και όχι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.