Άρθρο 12 Εκπαίδευση − Επιμόρφωση

Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. συμμετέχει σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και σχολών, ιδρυμάτων, μονάδων ή κέντρων εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και διεθνών οργανισμών, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων του.

  • 9 Ιουνίου 2020, 13:36 | Χριστίνα Νάκου

    Σκόπιμο να συμπεριληφθούν στους φορείς εκπαίδευσης ιδιωτικές εταιρείες-δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  • 2 Ιουνίου 2020, 12:33 | Δώρα Εμμανουηλίδου

    Οι ελεγκτές, που επιχειρούν υπό τη ΔΙ.ΜΕ.Α., δύνανται να συμμετέχουν και αυτοί σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τα τα καθήκοντά τους.