Άρθρο 4 Οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Το Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,
β) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου,
γ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
2. Η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης,
β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς.
3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.
4. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο. Ο τρόπος αποζημίωσης για την υπερωριακή, νυχτερινή απασχόληση και την απασχόληση κατά τις αργίες των υπηρετούντων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθορίζεται σύμφωνα με την περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.

  • 12 Ιουνίου 2020, 16:54 | Ε.Β.Ε.Π.

    4. Μόνιμη παρουσία δημοτικών απορριμματοφόρων ιδιαίτερα τις Κυριακές , ώστε τα παράνομα προϊόντα και τα προϊόντα σε μη αδειοδοτημένους πάγκους να καταστρέφονται άμεσα.