Άρθρο 9 Έκθεση Πεπραγμένων

Η έκθεση πεπραγμένων της ΔΙ.Μ.Ε.Α., που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., περιλαμβάνει τον απολογισμό της δράσης για το έργο της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και προτάσεις για θέματα βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των υπηρεσιών. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται από τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.